Platforma Usług Społecznych

Szanowni Państwo

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zaprasza na kolejne spotkanie Regionalnej Platformy Usług Społecznych. Poprzednie, które odbyło się w sierpniu ubiegłego roku, pozwoliło między innymi na dyskusję i lepsze zrozumienie zapisów dokumentacji konkursowych; widzimy pozytywne efekty tej dyskusji, w postaci dobrze przygotowywanych i dofinansowanych projektów, w tym przez organizacje Federacji FOSa. Dlatego kolejne spotkanie poświęcimy zwłaszcza zbliżającym się konkursom w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie społeczne, w tym działaniom obejmującym aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym; wspieranie tworzenia i funkcjonowania Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej i Zakładów Aktywności Zawodowej i rozwój usług społecznych.

Podczas spotkania zostaną także zaprezentowane dobre praktyki dotyczące aktualnie realizowanych projektów wpisujących się w powyższe obszary. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Wspólnie z nimi przedyskutować chcemy kwestie związane m. in. z grupami odbiorców projektów, możliwymi do realizacji w ramach konkursów działaniami, kryteriami wyboru projektów i innymi związanymi z aplikowaniem o środki RPO tematami. Spotkanie wpisuje się w szeroko zakrojone działania Federacji FOSa na rzecz rozwoju organizacji członkowskich, w kontekście ich udziału w realizacji usług społecznych. Dlatego przy okazji spotkania poruszyć również chcemy kwestię możliwej współpracy w zakresie przygotowania czy realizacji projektów, zwłaszcza z tymi partnerami, którzy posiadają potencjał, by podjąć się realizacji projektów lub zwiększyć ich zasięg, a z różnych przyczyn do tej pory tego nie robią.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli organizacji, instytucji i innych podmiotów, które chcą zwiększyć swoją aktywność w aplikowaniu o środki zewnętrzne, nie startują w konkursach choć mają ku temu potencjał , bądź posiadają zasoby, żeby być cennymi Partnerami w projektach.

Zaproszenie kierujemy zwłaszcza do przedstawicieli organizacji członkowskich Federacji FOSa, ale również innych zainteresowanych podmiotów.

Spotkanie odbędzie się 6.02.2017 r. o godzinie 10:30 w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul. A. Mickiewicza 21/23 (parter) w Olsztynie.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu (podając imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika, nazwę organizacji/instytucji oraz dane kontaktowe) – mailowo na adres a.ksiazak@federacjafosa.pl lub telefonicznie nr 501 747 934 w terminie do 30.01.2017 r.

Z poważaniem

Bartłomiej Głuszak

Prezes Zarządu Federacji FOSa

Posted in informacje.