Rynek pracy, włączenie społeczne – spotkanie

 

Szanowni Państwo

Organizujemy połączone spotkanie grup roboczych ds. włączenia społecznego i rynku pracy oraz grupy ds. efektywności funduszy Unii Europejskiej 2014-2020, funkcjonujące w Ramach Komitetu Monitorującego RPO WiM na lata 2014-2020. Spotkanie poświęcone będzie tematyce realizacji projektów w obszarach włączenia społecznego i rynku pracy, w ramach RPO WiM 2014-2020. Planowane jest omówienie kluczowych obecnie wyzwań, problemów, takich jak współpraca/relacje pomiędzy realizatorami projektów, w tym organizacjami, instytucjami (OPSy, PUPy) i in., w zakresie np. pozyskania i utrzymania beneficjentów, ewentualnego konfliktu interesów w zakresie udziału beneficjentów w projektach, kwestia problemów związanych z utratą statusu osoby bezrobotnej przez uczestników projektów realizowanych przez instytucje nie będące UP, w tym przede wszystkim utraty ubezpieczenia zdrowotnego itd. W dalszej części planowana jest dyskusja i wypracowanie/zidentyfikowanie możliwych rozwiązań.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy, oprócz członków obu grup roboczych, również przedstawicieli Konwentów OPS, PUP i PCPR oraz w charakterze ekspertów przedstawicieli podmiotów realizujących projekty w ww. obszarach. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zainteresowanych udziałem w spotkaniu proszę o kontakt ze mną b.gluszak@federacjafosa. Podobnie, jeśli zidentyfikowali Państwo problemy/wyzwania zw. z realizacją projektów w obszarze włączenia społecznego i rynku pracy, proszę o zgłoszenie ich na ten sam adres.  Spotkanie odbędzie się 9 lutego, o godz. 10.00 w Olsztynie.

 

Pozdrawiam

Bartłomiej Głuszak

Przewodniczący grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku pracy

Posted in spotkania.