Walne zgromadzenie Federacji FOSa

W dniu 4 czerwca odbyło się sprawozdawcze walne zebranie Federacji FOSa.

Na zebraniu zaprezentowano raport roczny i sprawozdanie finansowe za 2017 rok. (raport dostępny w zakładce – Raporty roczne)

Walne zebranie udzieliło  absolutorium zarządowi federacji.

Podjęto uchwalę o zmianie statutu  w zakresie sposobu realizacji celów; rozszerzenia katalogu pkd i sposobu reprezentacji.

Zaprezentowano założenia planu pracy na 2018 rok

Podjęto uchwałę o wysokości składki członkowskiej – postanowiono o niezmienianiu wysokości składki.

Tomasz Tokarczyk

Posted in informacje.