Local and International Active Seniors czyli aktywni seniorzy ponad granicami

Local and International Active Seniors czyli aktywni seniorzy ponad granicami

 

Stworzony na potrzeby Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dokument pt. „Wskaźnik aktywnego starzenia w ujęciu regionalnym – 2014” wskazuje, że na tle i tak słabej sytuacji w Polsce, poziom aktywności osób starszych i warunki do jej prowadzenia są w województwie warmińsko-mazurskim jeszcze gorsze. Nasze województwo w rankingu zajmuje 14 miejsce, co wskazuje na fakt, że niezbędne jest podjęcia działań włączających seniorów do życia społecznego, szczególnie, że 2012 roku w województwie warmińsko-mazurskim mieszkało prawie 271,8 tys. osób w wieku 60 lat i więcej.

Główne potrzeby, które zgłaszają seniorzy to:

  • potrzeba aktywności – osoby starsze wyrażają gotowość do podjęcia różnorodnych form aktywności, jednak zwracali przy tym, że brak jest
    w naszym mieście oferty sportowej skierowanej stricte do seniorów. Osoby starsze mimo naturalnego procesu starzenia się mają bardzo duży wpływ na to, jak będą funkcjonowały. Ogólna aktywność osób starszych zależy od trybu ich życia, diety, motywacji do działania, aktywności fizycznej, od realizowanych celów życiowych, pasji, zainteresowań, otwartości na kontakt z innymi ludźmi, aktywności społecznej.
  • potrzeba kontaktu z innymi, w tym z młodzieżą – seniorzy wskazują samotność jako jeden z najważniejszych problemów towarzyszących starości. Przyczyny tego stanu rzeczy są różnorodne – zgony w gronie najbliższych i znajomych, migracje rodzinne (ograniczony kontakt z dziećmi), pogarszający się stan zdrowia, a także lęk przed opuszczaniem czterech ścian wynikający z nieznajomości nowoczesnych technologii. Skutkiem tego jest pogłębiająca się apatia, wyalienowanie ze społeczeństwa, a także często marginalizacja osób starszych.

Doświadczenie Federacji FOSa w pracy z tą kategorią osób pokazuje, że niezwykle pozytywne efekty dla podniesienia jakości życia osób starszych jest zaangażowanie ich w działania wolontariackie. Doskonałym przykładem jest działające przy FOSie od ponad 5 lat Centrum Wolontariatu. Jego uczestnicy nie tylko spotykają się w nim i spędzają wolny czas, ale przede wszystkim pracują na rzecz innych. Wspierają prowadzone przez FOSę akcje charytatywne (na przykład „FOSa dzieciom i seniorom”) ale też inicjują własne działania wspierające inne osoby w podeszłym wieku (inicjatywy Ciepły telefon czy Przyjazny sąsiad).

Okazją do wzmocnienia działalności woluntarystycznej seniorów jest międzynarodowy projekt „Local and International Acitve Seniors” („Lokalni i międzynarodowi Aktywni Seniorzy”) realizowany przez federację FOSa wspólnie z 5 partnerami z różnych krajów europejskich: Community Action Dacorum (Anglia), Pistes Solidaires (Francja), REPLAY Network (Włochy), Gulbene Municipality Council (Łotwa) i Associacao Mais Cidadania (Portugalia).

Celem projektu jest zwiększenie wolontariatu osób w wieku 50+ (głównie mężczyzn, którzy zdecydowanie rzadziej angażują się w tego typu aktywność). W ramach projektu zebrane zostaną dobre praktyki z zakresu organizacji wolontariatu przez organizację z różnych zakątków Europy. Umożliwi to konfrontacje różnych punktów widzenia, odmiennych spojrzeń na wolontariat wynikających z różnic kulturowych i uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Dzięki temu powstanie uniwersalny dla całej Europy program szkoleniowy, który wzmocni potencjał organizacji chcących prowadzić wolontariat.

Wymiana doświadczeń w ramach projektu nie ogranicza się tylko do wspólnych spotkań i wizyt u partnerów. Obejmuje także wspólne testowanie proponowanych programów – w Polsce przeszkolone zostaną minimum 3 organizacje pozarządowe i 10 wolontariuszy-seniorów, z których 4 wyjedzie na 14-dniową wymianę wolontariuszy, do Włoch lub Francji. Będzie to dla naszych seniorów wspaniała okazja do zdobycia nowego doświadczenia i przeżycia międzynarodowej przygody. Szczególnie, że miejsca, do których udadzą się nassi seniorzy są naprawdę wyjątkowe – np. organizacja socjalna Cooperativa Garibaldi, prowadzona przez osoby z autyzmem, która ulokowana jest wśród pól i ogrodów w samym centrum Rzymu lub Pau, malownicza francuska miejscowość leżąca w cieniu Pirenejów.

Projekt realizowany będzie jeszcze przez rok, do października 2019 roku, a zakończy się międzynarodową konferencją na Łotwie.

Posted in projekty.