Klub Integracji Społecznej w Olsztynie zaprasza!

18 lutego oficjalnie rozpoczął działalność Klub Integracji Społecznej w Olsztynie. Klub mieści się przy ulicy Mickiewicza 13 A (w podwórku) i jest czynny w godzinach 8-16. (tel. 799 099 884)

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonały wicedyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie Dorota Solnicka, dyrektorka MOPS w Olsztynie Elżbieta Skaskiewicz i Krystyna Dudzińska, dyrektorka Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

Głównym celem realizowanego przez FOSę projektu „Olsztyński Klub Integracji Społecznej” jest podniesienie stopnia aktywności społecznej i zawodowej 14 kobiet i 8 mężczyzn, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem w wieku 18–64 lat, zamieszkujących obszar miasta Olsztyna poprzez wsparcie świadczone im w ramach Klubu Integracji Społecznej. Adresatami projektu są osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, a także ich otoczenia w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego objętych wsparciem.

Wsparcie w projekcie obejmuje: pracę socjalną, wsparcie psychologa, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty kreatywnego rozwoju, animację społeczną i realizację inicjatyw uczestników, warsztaty szyte na miarę, doradztwo zawodowe, wsparcie trenera pracy, kursy kwalifikacyjne i zawodowe oraz staże.

 

 

 

 

Posted in projekty.