Aktywna integracja w powiecie mrągowskim

Rozkręca się realizowany od końca ubiegłego roku przez FOSę projekt w powiecie mrągowskim.

Celem głównym projektu o nazwie „Aktywna integracja w Powiecie Mrągowskim” jest podniesienie stopnia aktywności społecznej i zawodowej 11 kobiet i 7 mężczyzn z niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem w wieku 18–64 lat, zamieszkujących obszar powiatu mrągowskiego w okresie od 1.12.2018 r. do 31.12.2019 r. W ramach projektu dla każdego uczestnika/czki wypracowany zostanie IŚR. Formy wsparcia przewidziane dla uczestników projektu to: praca socjalna, wsparcie psychologa, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty kreatywnego rozwoju, animacja społeczna i realizacja inicjatyw uczestników, warsztaty szyte na miarę, doradztwo zawodowe, wsparcie trenera pracy, kursy kwalifikacyjne i zawodowe oraz staże.

Efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 4 osób. Wszyscy uczestnicy podniosą swoją aktywność społeczną i gotowość do zatrudnienia.

 

 

Posted in projekty.