Aktywna integracja w powiecie mrągowskim

Rozkręca się realizowany od końca ubiegłego roku przez FOSę projekt w powiecie mrągowskim.

Celem głównym projektu o nazwie „Aktywna integracja w Powiecie Mrągowskim” jest podniesienie stopnia aktywności społecznej i zawodowej 11 kobiet i 7 mężczyzn z niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem w wieku 18–64 lat, zamieszkujących obszar powiatu mrągowskiego w okresie od 1.12.2018 r. do 31.12.2019 r. W ramach projektu dla każdego uczestnika/czki wypracowany zostanie IŚR. Formy wsparcia przewidziane dla uczestników projektu to: praca socjalna, wsparcie psychologa, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty kreatywnego rozwoju, animacja społeczna i realizacja inicjatyw uczestników, warsztaty szyte na miarę, doradztwo zawodowe, wsparcie trenera pracy, kursy kwalifikacyjne i zawodowe oraz staże.

Efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 4 osób. Wszyscy uczestnicy podniosą swoją aktywność społeczną i gotowość do zatrudnienia.

 

 

Szukamy animatora w Kętrzynie

Do projektu „Rozwój usług społecznych w Kętrzynie” poszukujemy animatora do prowadzenia działań w zakresie współpracy między uczestnikami projektu przy podejmowaniu inicjatyw lokalnych, organizacji imprez, wydarzeń, warsztatów, koordynacji wolontariatu itp.

Wymagania: wykształcenie najlepiej wyższe (animacja społeczna, pedagogika, psychologia) mile widziane doświadczenie w pracy w środowiskach rodzin i seniorów.

Zgłoszenia i informacje na temat warunków pracy przyjmujemy w biurze FOSy; ul. Linki 3/4 10-535 Olsztyn lub mailem na adres: m.zbytniewski@federacjafosa.pl

 

 

Rozeznanie rynku na usługę – przeprowadzenie badania kompetencji

Rozeznanie rynku na usługę przeprowadzenie badania kompetencji metodą Assessment Center dla 12 uczestników projektu „W drodze do aktywności”

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzimy rozeznanie rynku  na usługę przeprowadzenia badania kompetencji metodą Assessment Center  dla 12 uczestników projektu „W drodze do aktywności” współfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty przyjmujemy do 1 marca 2019 r. do godziny. 23:59.

Szczegóły w załączniku:

rozeznanie rynku nr 3_2019 _usługa assessment center

Wyniki zapytania ofertowego na zakup sprzętu biurowego i multimedialnego

Wyniki zapytania ofertowego nr 2/WDA/ZO/2019 na usługę zakupu i dostawy sprzętu biurowego i multimedialnego w ramach projektu pod nazwą „W drodze do aktywności”

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę zakupu i dostawy sprzętu biurowego i multimedialnego.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa:  Wilanka Sp. z o.o.

Adres:   ul. Lidleya 16, 02-013 Warszawa

Klub Integracji Społecznej w Olsztynie zaprasza!

18 lutego oficjalnie rozpoczął działalność Klub Integracji Społecznej w Olsztynie. Klub mieści się przy ulicy Mickiewicza 13 A (w podwórku) i jest czynny w godzinach 8-16. (tel. 799 099 884)

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonały wicedyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie Dorota Solnicka, dyrektorka MOPS w Olsztynie Elżbieta Skaskiewicz i Krystyna Dudzińska, dyrektorka Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

Głównym celem realizowanego przez FOSę projektu „Olsztyński Klub Integracji Społecznej” jest podniesienie stopnia aktywności społecznej i zawodowej 14 kobiet i 8 mężczyzn, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem w wieku 18–64 lat, zamieszkujących obszar miasta Olsztyna poprzez wsparcie świadczone im w ramach Klubu Integracji Społecznej. Adresatami projektu są osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, a także ich otoczenia w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego objętych wsparciem.

Wsparcie w projekcie obejmuje: pracę socjalną, wsparcie psychologa, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty kreatywnego rozwoju, animację społeczną i realizację inicjatyw uczestników, warsztaty szyte na miarę, doradztwo zawodowe, wsparcie trenera pracy, kursy kwalifikacyjne i zawodowe oraz staże.

 

 

 

 

Nowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

12 lutego Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin wręczył akty powołania członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (na lata 2019-2021) IV kadencji.  Współprzewodniczącymi rady na pierwszym spotkaniu wybrani zostali Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego oraz Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołana została zarządzeniem marszałka z dnia 18 stycznia 2019 na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 41a i 41b ustawy)

Wśród dwudziestu członków znajdują się przedstawiciele marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, wojewody warmińsko-mazurskiego oraz organizacji pozarządowych, stanowiących połowę jej składu. Są to, poza Bartłomiejem Głuszakiem, także Arkadiusz Jachimowicz (Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, organizacja członkowska Federacji FOSa), Marek Borowski  (Bank Żywności w Olsztynie, organizacja członkowska Federacji FOSa), Janina Milewicz (UTW w Olsztynie, organizacja członkowska Federacji FOSa), Teresa Kocbach (Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” w Olsztynie, organizacja członkowska Federacji FOSa) oraz Piotr Baczewski (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” w Górowie Iławeckim, organizacja członkowska Federacji FOSa). Stronę pozarządową reperezentują poza tym: Antoni Furtak (Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur)
Dorota Jeżowska-Olszewska (Chorągiew Warmińsko-Mazurska Związku Harcerstwa Polskiego) Marlena Kulis – Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach i Andrzej Karski – Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie.

Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie zadań pożytku publicznego realizowanych w szczególności we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Może również podejmować inicjatywy w zakresie realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego

Pełny skład rady: https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/3681-wspolpraca-samorzadow-z-sektorem-obywatelskim

Wszystkim członkiniom i członkom Rady życzymy owocnej pracy!

 

Mega-szkoła w Białutach – przyjaźń na zawsze

Po dwóch latach zakończył się projekt „Mega-szkoła w Białutach”. FOS-a realizowała go we współpracy z Gminą Iłowo-Osada oraz Stowarzyszeniem Społeczno-Oświatowym „Żaczek” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Białutach pod Działdowem. Projekt, którego głównym celem było rozszerzenie oferty edukacyjnej przyniósł przynajmniej kilkadziesiąt spotkań, zajęć i warsztatów (także w czasie wakacji szkolnych) m.in. w „Klubie Małego Społecznika” i „Klubie Małego Inżyniera”. Do tego mnóstwo zajęć: komputerowych, językowych, teatralnych, także wspólnych wyjazdów, które dzieciom z Białut na pewno się przydadzą, gdy pójdą do szkoły średniej i potem na studia.

Przyjaźnie nawiązane przez minione dwa lata, tak jak drogę z Olsztyna do Białut, zapamiętamy na zawsze.

Projekt finansowany ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 swoje oficjalne zakończenie będzie miał w szkole Białutach 1 marca.

112 – gdy potrzebujemy ratunku

11 lutego jest dniem Europejskim Dniem Numeru Alarmowego 112 (11 luty = 11.2) . Dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie święto było okazją do promocji możliwości jakie w sytuacjach kryzysowych daje uruchamiający wszystkie potrzebne służby jeden numer 112. W domu Senior+ przy Fundacji Laurentius (jest ona organizacją członkowską FOSy) w obecności wojewody warmińsko-mazurskiego, Artura Chojeckiego pracownicy olsztyńskiego CPR  w bardzo sugestywnej formie zaprezentowali swoją pracę. Olsztyńskie CPR, jedno z 17 w kraju zatrudnia 72 osoby. Numer 112 – przed wakacjami ubiegłego roku do CPR przełączono policyjny numer alarmowy 997 – w naszym regionie wykręcany jest około 2500 razy w ciągu tygodnia.  Bardzo często dzwonią osoby starsze.

Choć liczba fałszywych alarmów i głupich żartów z roku na rok maleje, nadal jednak jest ich około 60 procent. Nigdy nie dość podkreślania, że przypadki blokowania w ten sposób linii alarmowej i nieuzasadnione wezwania mogą prowadzić do sytuacji, że tam gdzie pomoc jest naprawdę potrzebna, nie dotrze ona na czas.

W domu Senior+ przy DPS „Laurentius” na olsztyńskich Redykajnach animatorami są m.in. członkowie zespołu Czerwony Tulipan. Ale nie wyłącznie z tego powodu wystąpili oni podczas wojewódzkich obchodów dnia telefonu 112. Ledwie kilka miesięcy temu sami musieli skorzystać z numeru alarmowego. Wszystko zadziałało i skończyło się szczęśliwie.

Zapytanie ofertowe – dostawa sprzętu biurowego i multimedialnego

Zapytanie ofertowe nr  2/WDA/ZO/2019 na usługę zakupu i dostawy sprzętu biurowego i multimedialnego w ramach projektu pod nazwą „W drodze do aktywności”

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzimy zapytanie ofertowe na usługę zakupu i dostawy sprzętu biurowego i multimedialnego w ramach projektu pod nazwą „W drodze do aktywności”.

Oferty przyjmujemy do 20 lutego 2019 r. do godziny. 23:59

Uwaga!!! W zapytaniu ofertowym był błąd w opisie specyfikacji bindownicy termicznej. Dokonano poprawy specyfikacji o oczekiwane parametry bindownicy termicznej.

Nowy załącznik

Zapytanie ofertowe nr2_2019_sprzęt

Zapytanie ofertowe – leasing samochodu osobowego


Zapytanie ofertowe nr 1/WDA/ZO/2019 na dostawę samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzimy zapytanie ofertowe na dostawę samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

Oferty przyjmujemy do 20 lutego 2019 r. do godziny. 23:59

 

zapytanie ofertowe 1_2019 leasing

Załączniki_Formularz oferty plus oświadczenie