Ruszyły konsultacje w sprawie olsztyńskich wód

Olsztyn przystąpił do konsultacji w sprawie jezior i rzek leżących w granicach miasta. Ich prowadzenia podjęła się FOSa. Pierwsze spotkanie odbyło się 7 listopada w ratuszu. Na wstępie pracownice Wydziału Rozwoju Miasta i Budownictwa Urzędu Miasta w Olsztynie przedstawiły aktualny stan i tereny pod ewentualne inwestycje. Największym zainteresowaniem cieszy się oczywiście rejon Plaży Miejskiej i jezioro Ukiel, ale w urzędzie jest też np. wniosek na budowę domu spokojnej starości nad jeziorem Skanda.
W trakcie dwugodzinnego spotkania – uczestniczyło w nim około 50 osób; ekologów, deweloperów, przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń – prowadzonego w konwencji WorldCafe każdy miał prawo głosu. Moderatorami w poszczególnych grupach dyskusyjnych byli Marta Liberadzka, Bartłomiej Głuszak i Piotr Pniewski z FOSy. Na sprawnym przebiegiem całego spotkania czuwała m.in. Monika Hausman-Pniewska
Następne spotkanie konsultacyjne, tym razem szczegółowo poświęcone otoczeniu olsztyńskich rzek, odbędzie się 14 listopada o godz. 17.30 w Tartaku Raphaelsonów w Parku Centralnym nad Łyną. Zapisy (tylko z powodu konieczności przygotowania odpowiedniej sali) na warsztaty pod mailem: konsultacje@federcjafosa.pl
Konsultacje będące fragmentem prac nad aktualizacją generalnego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna” odbywają się w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji ”. Prowadzone są w Olsztynie przez Forum Zrównoważonego Rozwoju we współpracy z FOSą i potrwają do końca listopada.

Kompetencje medialne seniorów

W dniach 2-3 listopada 2017 w Middelburgu w Holandii odbyły się kolejne warsztaty międzynarodowego projektu Silver Learners, w którym uczestniczy FOSa. Ich hasło można na polski przetłumaczyć jako: „Digitalizujmy się!” zaś tematem były wymiana doświadczeń i działania zmierzające do ograniczenia informatycznego wykluczenia osób starszych oraz podniesienia ich kompetencji medialnych.

Projekt „Silver Learners” – koalicja na rzecz podniesienia jakości kształcenia osób starszych w Europie.

Projekt „Silver Learners“ jest inicjatywą VHS Iserlohn (VHS, to Volkshochschule) – instytucji szkoleniowej i kulturotwórczej z miasta Iserlohn  oraz Biura ds.  Współpracy Europejskiej Urzędu Miasta Iserlohn, położonego w Północnej Westfalii, finansowany w ramach środków z programu  Erasmus+.

Silver Learners to strategiczne partnerstwo i wymiana doświadczeń wśród 10 partnerów, z 6 krajów: Niemiec (Iserlohn), Wielkiej Brytani (Cambridgeshire County Council, Kilcooley Womens Centre, Stockport Metropolitan Borough Council), Luksemburga (RBS – Center fir Altersfroen), Holandii (National Oderen Fonds – helpt ouderen, Learn for live), Polski (Federacja FOSa, Miasto Chorzów) i Węgier (Miasto Nyiregzhaza). Realizacja projektu odbywa się w okresie od 1. września 2016 do 31. października 2018. Projekt jest skierowany do instytucji pracujących z osobami starszymi i kształcących je, w tym organizacji pozarządowych, organów administracji samorządowej, szkół, uniwersytetów etc. oraz jednostek kreujących programy na rzecz osób starszych, 65+.  Każdy z partnerów lokalnych przekazuje wiedzę nie tylko ze swojego spektrum działania, ale również dzieli się doświadczeniami swojego regionu i kraju.

Głównym celem projektu jest  poprawa jakości kształcenia i jednocześnie oferty skierowanej do osób starszych. Oferty, która będzie w stanie sprostać zmianom demograficznym i strukturze społeczeństwa,  a tym samym oczekiwaniom samych seniorów i wyzwaniom, które stawia przed nimi dynamicznie rozwijające się społeczeństwo informacyjne 21 wieku. Osoby starsze są często stygmatyzowane przez inne grupy społeczne, przez co ich rola w aktywnym społeczeństwie  sprowadzana jest do biernej i zależnej.

Wsparcie osób starszych poprzez edukację to prosty sposób na włączenie społeczne, integrację społeczną, niezależnie od wieku oraz poziomu wykształcenia, to sposób na zapewnienie niezależności w obliczu postępującego wieku i jego wtórnych ograniczeń . Istotną rolę odgrywa przy tym kompetencja medialna (EDV, internet i najnowsze technologie) oraz medycyna (zdrowie) itd.

Dzięki wymianie doświadczeń, wiedzy z w.w zakresów oraz koncepcji i modeli pedagogicznych z różnych krajów, możliwe jest nie tyko porównanie poszczególnych systemów kształcenia i podejścia naukowego, ale również wypracowanie katalogu rozwiązań uniwersalnych.

Projekt Silver Learners zakłada realizację 5 spotkań warsztatowych i konferencji podsumowującej i upowszechniającej rezultaty. Uczestnicy projektu współpracują w grupach rotacyjnych, każde ze spotkań jest przygotowywane przez innego lidera lokalnego, który jednocześnie omawia kluczowe zagadnienie danej sesji tematycznej, prezentuje  dobre praktyki w obrębie danego spektrum tematycznego, zaprasza ekspertów  oraz decydentów lokalnych. Każde ze spotkań przygotowywane jest w grupie roboczej złożonej z lokalnego lidera i 2-3 organizacji wspierających z ramienia partnerstwa projektu.

Podsumowując, projekt Silver Learners to strategiczne partnerstwo 10 instytucji z 6 krajów Unii Europejskiej, zmierzające do wypracowania katalogu uniwersalnych rozwiązań na rzecz poprawy jakości kształcenia  osób 65+, w imię zasady: „nic o nas, bez nas”. Główne obszary tematyczne projektu, to:

– kompetencje (społeczne) i metody nauczania,

– metody komunikacji dla/ z seniorami,

– szkolenia na potrzeby dnia codziennego (np. szkolenia językowe),

– kompetencje medialne (EDV, internet, bankowość internetowa, zakupy przez internet, najnowsze technologie),

– zdrowie (sport, prewencja, demencja).

Joanna Szymańska, koordynator projektu

 

Więcej in informacji na:

http://www.iserlohn.de/kultur/volkshochschule/projekt-silver-learners/

https://santezeeland.nl/agendaitems/europees-seminar-silver-learners-lets-get-digital/

 

Co z olsztyńskimi jeziorami? – ruszają konsultacje

Olsztyn Olsztyn przystąpił do konsultacji  w sprawie aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna”. Na pierwszy ogień pójdą leżące w granicach miasta jeziora rzeki. Jak ma być ich funkcja w mieście, jak mają wyglądać, co można nad nimi budować, a co nie?  Społeczne konsultacje, których organizacją konsultacji zajmuje się FOSa ruszają 7 listopada o godz. 17.30 w ratuszu.

– Traktujemy tę sprawę misyjnie, chcemy zaznaczyć swoje zaangażowanie w sprawy  miasta – mówi Monika Hausman-Pniewska.

Korzystając z projektu „Przestrzeń dla partycypacji ” (prowadzonego przez Forum Zrównoważonego Rozwoju), drogą bardziej aktywnych konsultacji , miasto chce zasięgnąć opinii większej liczby mieszkańców.  Podpisując, na specjalnej konferencji prasowej , już 12 października, dokument formalnie rozpoczynający konsultacje, prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz powiedział,  że w sprawie jezior i rzek szczególnie zależy mu na znalezieniu kompromisu między przyrodnikami,  a deweloperami.

Plan konsultacji zakłada w listopadzie cztery spotkania warsztatowe – w kolejne worki: 7.11 (ratusz) , 14.11 (tartak Raphaelsonów), 21.11 (Ukiel Kapitanat)  i 28.11 (siedziba FOSy ul. Linki 3/4) o godzinie 17.30. Zapisy na warsztaty pod mailem: konsultacje@federcjafosa.pl  –  zapisy tylko z powodu konieczności przygotowania odpowiedniej sali,  zaproszonymi do uczestnictwa  mogą czuć się wszyscy mieszkańcy Olsztyna.

 

Silver Sharing – przewodnik

Jednym z rezultatów działań podjętych w projekcie SILVER SHARING INITIATIVE, jest:

Przewodnik po Inicjatywie Silver Sharing.

W treści przewodnika została opisana metoda Silver Sharing. Zostały umieszczone w nim programy szkoleń przeprowadzonych wśród animatorów/edukatorów oraz ich rekomendacje. Została opisana edukacja seniorów wraz z przykładowymi zajęciami. Została zamieszczona analiza wyników badań zrealizowanych wśród seniorów i edukatorów i wynikające z niej rekomendacje. W przewodniku znaleźć także można przykładowe plany podróży, które przygotowywali seniorzy, a także „ABC podróżowania – mini-przewodnik” przygotowany przez seniorów przy wsparciu edukatorów.

Powstały przewodnik jest doskonałym narzędziem prezentującym zarówno programy szkoleniowe, jak również analizy i badania związane z edukacją seniorów, jej możliwymi sposobami i możliwościami, a także pojawiającymi się trudnościami. Dzięki temu może zostać wykorzystany przez inne podmioty pracujące z i na rzecz seniorów.

Przewodnik składa się z:

-opisu Silver Sharing w teorii i praktyce

-opisu metody Silver Sharing

-programów przeprowadzonych wśród animatorów/edukatorów szkoleń

-programów przygotowanych w ramach edukacji seniorów

-programów mobilności seniorów

-materiału edukacyjnego ABC – podróżowania

-wyników, wniosków i rekomendacji z badań

publication_last wersion

Nowomiejskie Dni Seniora

24 października samorząd Nowego Miasta Lubawskiego, jak co roku, zorganizował Nowomiejskie Dni Seniora. W konferencji FOSę reprezentował Stanisław Brzozowski, rzecznik praw osób starszych. Nasza federacja od lat współpracuje z  Nowym Miastem, przyczyniła się do opracowania lokalnego programu działań na rzecz seniorów.
Nowe Miasto Lubawskie, w podejściu do spraw dotyczących osób starszych, może być przykładem dla innych samorządów w regionie. Ma uniwersytet trzeciego wieku, radę seniorów, od niedawna poradnię geriatryczną, a warto dodać, że w całym województwie dotąd były tylko dwie. Od początku 2018 w NML, z inicjatywy samorządu, pilotażowo wprowadzony zostanie z systemu teleopieki medycznej dla seniorów.

także: http://nowemiasto.wm.pl/474337,Spotkanie-z-seniorami-w-roli-glownej.html?preview=1175497c51281f413d2a

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego na usługę cateringową podczas warsztatów dla uczestników/uczestniczek projektu  (nr postępowania: 2/WDA/ZO/2017)

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie miejsca wykonywania usługi w treści Zapytania ofertowego  doprecyzowano zapisy:

W części 2 i 4:

W projekcie zaplanowano 190 warsztatów dla grup średnio 12 osobowych (w 2017 r. – 21 warsztatów, w 2018 r. 120 warsztatów, w 2019 r. 49 warsztatów) co łącznie daje ok. 2280 zestawów obiadowych i ok. 2280 zestawów przerwy kawowej.

Harmonogram, miejsce oraz liczba grup warsztatowych będzie każdorazowo ustalana na bieżąco z wybranym w postępowaniu Wykonawcą.

Większość warsztatów odbędzie się w Olsztynie (co najmniej 80%), jednak nie wyklucza się, że w trakcie realizacji projektu warsztaty mogą odbyć się również w miejscowości Barczewo i/lub Stawiguda i/lub Jonkowo i/lub Purda i/lub Gietrzwałd. Istnieje również możliwość, że wszystkie warsztaty odbędą się w Olsztynie.

W formularzu oferty:

Dostosowano wycenę cateringu i przerwy kawowej do poszczególnych miejscowości, uwzględniając orientacyjną liczbę zestawów.

W umowie:

Dodano w § 3pkt. 5  „Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie stałych wartości jednostkowych (cena jednostkowa podana w Ofercie pozostanie niezmienna przez cały okres zamówienia)  oraz rzeczywiście dostarczonych zestawów”.

 

W związku z powyższymi wyjaśnieniami termin składania ofert wydłużono do 31.10. 2017 r. do godz. 12:00. (decyduje data wpływu oferty)

Zapytanie ofertowe nr WDA 2_2017_ catering i przerwa kawowa.uzupełniona treść

Bęsia w działaniu

W dniu 24 października odbyło się spotkanie z mieszkańcami uroczej miejscowości Bęsia,  gmina Kolno, które dotyczyło zaprezentowania oferty  projektu „Rozwój usług społecznych w gm. Kolno i Biskupiec” dla mieszkańców tej miejscowości, realizowanego przez FOSę, we współpracy z samorządem obydwu gmin.

W  zebraniu uczestniczyło kilkunastu mieszkańców, którzy z zainteresowaniem i ożywieniem słuchali propozycji. Podczas dyskusji narodził się pomysł utworzenia Koła Gospodyń Wiejskich w Bęsi, reaktywacji sekcji narciarskiej „Bieg Bęsków” oraz sportów zimowych, powołania sekcji krajoznawczo-turystycznej, koła „Seniorzy w działaniu”, a także przeprowadzenia warsztatów komputerowych dla mieszkańców.

Wszyscy wyrazili swój akces w działaniach aktywizujących wieś i zapowiedzieli  udział w dalszych spotkaniach. Ustalono iż inicjatywne spotkanie KGW odbędzie się już w dniu 7 listopada o godz. 17:30.

Wyniki zapytania ofertowego – dostawa materiałów biurowych

Wyniki zapytania ofertowego nr 1/WDA/ZO/2017 (sukcesywna dostawa materiałów biurowych do funkcjonowania JOBfirmy)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę materiałów biurowych do funkcjonowania JOBfirmy.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa:  Dom Handlowy Equimed    Krzysztof Pałubiński

Adres:   ul. Kopernika 14a, 10-511 Olsztyn