Pytania i wyjaśniena do postępowania ofertowego

 

Wyjaśnienia do postępowania ofertowego nr 1/SPZP/POWER/2017

 

– jak często będą dokonywane płatności na rzecz wykonawcy. Z analizy wzoru umowy zdaje się wynikać, iż przewidziana została wyłącznie jedna płatność po wykonaniu całego zamówienia (§ 3 ust. 3 w zw. z § § 2 ust. 6 i ust. 5). W § 2 ust. 5 błędnie wskazana chyba została data 31 maja 2017 jak data wykonania całości zamówienia. Innymi słowy czy przewidziana jest wyłącznie jedna płatność na zakończenie realizacji całego maksymalnego wymiaru 370 godzin albo upływu terminu 31 maja 2018 r. czy też Zamawiający przewiduje dokonywanie płatności wynagrodzenia sukcesywnie. Jeżeli to ostatnie to wymagałoby to zmiany wzoru umowy w tym zakresie.

Planujemy dokonanie płatności sukcesywnie, co najmniej raz na kwartał. Rzeczywiście we wzorze umowy nie zostało to doprecyzowano. 31 maja 2017 r. to omyłka pisarska, powinno być 31 maja 2018 r.

– W pkt II.2 opisu przedmiotu zamówienia mowa jest o podziale zadań pomiędzy ekspertów. Ilu ekspertów planuje wybrać zamawiający?

Planujemy zatrudnić min. 2 ekspertów, ostateczna decyzja zostanie podjęta po analizie wszystkich ofert.

–  W jakim trybie odbywać się będzie udzielanie zleceń na wykonanie usługi doradczej na rzecz konkretnego przedsiębiorstwa społecznego?

Wykonanie usługi doradczej odbędzie się zgodnie z harmonogramem ustalonym z przedsiębiorstwem społecznym.

–  Jaki jest przewidziany wymiar dodatkowych obowiązków doradcy, o których mowa w pkt II.5 ppkt 2) i 3) opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności jaka jest forma tych dodatkowych obowiązków zważywszy na fakt, iż w umowie nie zostało przewidziane wynagrodzenie za świadczenie innych usług niż usługi wskazane w pkt II.5 ppkt 1) i 4) opisu przedmiotu zamówienia

Dodatkowe obowiązki oznaczają wyłącznie te związane ze świadczeniem doradztwa dla przedsiębiorstw społecznych, mogą to być na przykład dodatkowe rozmowy telefoniczne z przedsiębiorstwem społecznym w zakresie przedmiotowego doradztwa.

– W pkt II.1 opisu przedmiotu zamówienia określono, że doradztwo ma prowadzić „do złożenia oferty”, czy w związku z tym nalezy to rozumieć w ten sposób, iż świadczenie usług doradczych kończy się wraz ze złożeniem oferty i nie obejmuje doradztwa w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego już po jej złożeniu.

Zależeć to będzie od potrzeb wspieranego przedsiębiorstwa społecznego.

–  W pkt II.2 opisu przedmiotu zamówienia mowa jest o tworzeniu harmonogramu doradztwa. Czy doradztwo będzie świadczone w oparciu o ustalony wcześniej harmonogram czy też ad hoc w miarę zgłaszania przed przedsiębiorstwa zapotrzebowania na pomoc w konkretnych postępowaniach przetargowych?

Harmonogram spotkań zostanie ustalony z przedsiębiorstwem społecznym.

–  Dla oszacowania kosztów świadczenia usług kluczowe jest pytanie o organizację doradztwa. Czy zamawiający planuje jego organizację np. w ten sposób, że w określone dni odbywać się będą sesje doradcze czy też świadczenie usług będzie całkowicie uzależnione od bieżącego zapotrzebowania i może to prowadzić do sytuacji, że np. w danym tygodniu przedsiębiorstwo z Olsztyna lub spod Olsztyna zgłosi zapotrzebowanie na 1 godzinę doradztwa w swojej siedzibie. (patrz też pytanie nr 2). Czy zamawiający pozostawia kwestię formy doradztwa (w siedzibie przedsiębiorstwa, w swojej siedzibie lub zdalnie) całkowicie do ustalenia pomiędzy doradcą i przedsiębiorstwem czy tez przewiduje narzucenie pewnych ram organizacyjnych w tym zakresie.

Przewidywany czas na doradztwo dla 1 przedsiębiorstwa to średnio 10 godzin, a ich podział uzależniony będzie od potrzeb przedsiębiorstwa. Planujemy sesje spotkań a nie pojedyncze godziny.
– Wedle jakich kryteriów odbywać się będzie odbiór prac przez Zamawiającego zważywszy na fakt, że odbiorcą merytorycznym usługi doradczej będzie podmiot trzeci (ocena jakości) a także, w kontekście pytania nr 1, czy planowany jest wyłącznie odbiór na koniec umowy (jak sugeruje jej obecne brzmienie) czy też czynności odbiorowe będą cykliczne np. co miesiąc odbierane będą usługi wyświadczone w okresie danego miesiąca?

Odbiór prac odbywać się będzie co miesiąc – polegać będzie na m.in. dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentów sprawozdawczych – kart doradczych i list obecności.

Szkoła dla rodziców w Biskupcu

W dnia 27 – 28 lipca w Biskupcu  w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyła się –
Szkoła dla Rodziców prowadzona jest oparciu o koncepcję Thomasa Gordona Wychowanie bez porażek oraz Adele Faber i Elaine Mazlish Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. W szkoleniu uczestniczyło 16 osób.

Porojekt realizowany jest do końca lipca 2019.

Przetarg na doradztwo dla projektu w gminach Kolno i Biskupiec

Zapytanie ofertowe
na usługi doradcze z zakresu prawa, mediacji, profilaktyki zdrowia, poradnictwa rodzinnego i w zakresie problemów opiekuńczych i wychowawczych, pomocy przedmedycznej i postępowania z osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i osobami z niepełnosprawnością, terapii uzależnień, higieny i zdrowego żywienia oraz gospodarowania budżetem domowym i postępowania w procedurach windykacyjnych finansowane ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec”

Nr postępowania: 1/RUSKB/RPO/2017

Nieprzekraczalny termin składania ofert: 16.08.2017 godz. 14.00

1_RUSKB_RPO_2017_Zapytanie ofertowe na usługi doradcze

Załącznik nr 1 Formularz oferty (4)

ZaB_cznik-nr-2-Wzór-umowy-4

Załącznik nr 3 – życiorys zawodowy eksperta (4)

Przetarg na doradztwo dla projektu w gminach Braniewo i Frombork

Zapytanie ofertowe
na usługi doradcze z zakresu prawa, mediacji, profilaktyki zdrowia, poradnictwa rodzinnego i w zakresie problemów opiekuńczych i wychowawczych, pomocy przedmedycznej i postępowania z osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i osobami z niepełnosprawnością, terapii uzależnień, higieny i zdrowego żywienia oraz gospodarowania budżetem domowym i postępowania w procedurach windykacyjnych finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork”

Nr postępowania: 1/RUSFB/RPO/2017

Nieprzekraczalny termin składania ofert:  16.08.2017 godz. 14.00

1_RUSFB_RPO_2017_Zapytanie ofertowe na usługi doradcze

Załącznik nr 1 Formularz oferty (3)

Załącznik-nr-2-Wzór-umowy-2

Załącznik nr 3 – życiorys zawodowy eksperta (3)

Przetarg na usługę trenera

Zapytanie ofertowe
na usługę trenera podczas cyklu szkoleń finansowaną ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w oparciu o projekt „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”

Nr postępowania: 2/SPZP/POWER/2017

Nieprzekraczalny termin składania ofert: 11.08.2017 godz. 14.00

2_SPZP_POWER_2017_Zapytanie ofertowe na usługę trenera

Załącznik nr 1 Formularz oferty (2)

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 życiorys zawodowy eksperta (2)

Przetarg na usługę doradczą

Zapytanie ofertowe
na usługę doradczą z zakresu zamówień publicznych finansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”

Nr postępowania: 1/SPZP/POWER/2017

Nieprzekraczalny termin składania ofert: 11.08.2017 godz. 14.00.

1_SPZP_POWER_2017_Zapytanie ofertowe na usługi doradcze (2)

Załącznik nr 1 Formularz oferty (1)

Załacznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 {życiorys zawodowy eksperta (1)

 

Grill w środku lata

 

31 lipca, w ogródku przy ulicy Kotańskiego na zakończenia dnia pracy zorganizowaliśmy grilla dla olsztyńskiej grupy projektu „Strażnicy Pamięci”.  W  środku lata była okazja do swobodnej rozmowy z uczestnikami na temat planowanych wydarzeń i zadań seniorów-wolontariuszy biorących udział w projekcie. Przypominamy, że realizowany od 2014 projekt poświęcony jest ofiarom II wojny światowej i  finansowany przez niemiecką fundację EVZ „Pamięć, Odpowiedzialność  i Przyszłość”

Dla wszystkich, także dla zespołu FOSy firmowy grill był swoistym pożegnaniem  z gościnną siedzibą w Banku Żywności. Po sześciu latach z adresu Kotańskiego 1 (jeszcze niedawno Artyleryjska 24) FOSa od 1 września 2017 przenosi się do centrum Olsztyna na ulicę Linki.

Rejs po Jezioraku

W poniedziałek, 24 lipca, uczestnicy projekty „Strażnicy Pamięci” z Iławy wzięli udział w wakacyjnym rejsie po Jezioraku. Ponaddwudziestoosobowa grupa, mimo niepewnej pogody, wybrała się na wycieczkę statkiem „Ilavia”  do Siemian.

Realizowany przez FOSę, od 2014 roku projekt „Strażnicy Pamięci” poświęcony jest byłym więźnim niemieckich obozów i obejmuje dwie grupy z Olsztyna i Iławy. Projekt finansowany jest ze środków niemieckiej fundacji EVZ  i został przedłużony do końca 2019 roku.

Tworzymy rady seniorów

10 lipca w Villi Pallas w Olsztynie rozpoczęły się dwudniowe warsztaty grupy inicjatywnej rady seniorów z Giżycka. W spotkaniu bierze udział kilkanaście osób, reprezentujących m.in. Uniwersytet III Wieku w Giżycku czy Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. To kolejne warsztaty w kalendarzu realizowanego przez FOSę projektu „Rady seniorów na Warmii i Mazurach”, dofinansowanego z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 ASOS. W czerwcu przeprowadziliśmy już warsztaty dla powstających rad seniorów w Korszach oraz Braniewie i Ornecie. Ostatnie, dla gminy Purda, piątej wybranej w konkursie do projektu, odbędą się w dniach 17-18 lipca 2017 w Kretowinach.

Uczestnicy warsztatów „Tworzymy rady seniorów”, pod kierunkiem ekspertów FOSy, omawiają sytuację osób starszych w swoich środowiskach, pracują nad przygotowaniem statutów, regulaminu oraz planów działania przyszłych rad seniorów.