Silne rady seniorów

W dniach 8-9 czerwca w naszym regionie, w ramach projektu „Silne Rady Seniorów w Polsce”, gościła delegacja Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, z jego przewodniczącą Barbarą Szafraniec na czele. Goście, reprezentujący rady seniorów w Małopolski, Śląska, Łodzi i Mazowsza 8 czerwca, w Olsztynie zapoznali się z rozwiązaniami i działaniami na rzecz seniorów prowadzonymi przez federację FOSa. 9 czerwca w Morągu (stary ratusz) wzięli udział w seminarium „Rady seniorów w samorządzie lokalnym” zachęcając uczestniczące w nim środowiska seniorskie do zakładania takich rad. O „Ruchu Rad Seniorów w Polsce” mówiła przewodnicząca porozumienia, Barbara Szafraniec. Jego rzecznik, Marian Krzewiński, przedstawił „Modelowe Rady Seniorów w Polsce”. Ze strony FOSy o radach seniorów na Warmii i Mazurach mówił Bartłomiej Głuszak. Seminarium zamknęła prezentacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Morąga, jednego z najbardziej aktywnych UTW w regionie. Studyjny wyjazd Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów zkończyła się we Fromborku, gdzie goście mogli zapoznać się działalnością Fundacji „Żółty Szalik”, i gdzie samorząd oraz seniorzy przystąpili do realizowanego przez FOSę projektu, dzięki któremu już w tym roku ma we Fromborku powstać rada seniorów.

Wyjazd studyjny był możliwy dzięki „Wrzosowi”.

Silver Sharing z Łotyszami i Chorwatami

 

 

 

 

 

 

 

7 czerwca 2017 w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (stara kotłownia) odbyła się międzynarodowa konferencja Silver Sharing Initiative. W konferencji, zorganizowanej przez FOSę, wzięli goście z Łotwy i Chorwacji, uczestnicy aktualnie realizowanego projektu, finansowanego przez fundusz Erasmus+ Unii Europejskiej.

Silver Sharing to pomysł na całościowe podejście do aktywizacji i edukacji osób starszych, poprzez poprawianie ich kompetencji językowych i komunikacyjnych, propagowanie turystyki oraz zdrowego trybu życia. Mówiąc o rozwoju i europejskich szansach inicjatywy, jej autor, prezes FOSy, Bartłomiej Głuszak podkreślił, że do tej pory z w międzynardowej wymianie Silver Sharing uczestniczyło około 150 osób z Polski (w ubiegłym roku z Morąga i Fromborka), Holandii, Hiszpanii, Czech, Łotwy i Chorwacji. O tym jak zmieniają się potrzeby, zainteresowania, styl życia osób starszych i tym jak inicjatywa Silver Sharing wychodzi temu naprzeciw, mówiła dr Katarzyna Białobrzeska.

– Według danych dla całej Europy, jedynie 17 procent seniorów uprawia aktywną turystykę – mówił koordynator projektu z Chorwacji, Hrvoje Svilkovic, pokazując jak wielkie jest pole do działania, zaznaczając też, że turystyka jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej.

Funkcjonowanie projektu u siebie przedstawiły Jana Igarina i Monika Jurajne z samorządu 18-tysięcznego miasta Gulbene na Łotwie, które przywiozły ze sobą grupę seniorów ze swojej miejscowości. Ci korzystając z pobytu nie tylko mieli okazję zwiedzić Olsztyn, ale też odbyli krótką wycieczkę do Lidzbarka Warmińskiego.

Ze strony polskiej w konferencji uczestniczyli przede wszystkim członkowie uniwersytetów trzeciego wieku, rad seniorów i środowisk seniorskich z regionu. Nauka języków, kursy komputerowe, sport, turystka – także zagraniczna – to od lat najważniejsze zajęcia aktywnych seniorów. Inicjatywa Silver Sharing pozwala na metodyczne podejście do tych planów między innymi także poprzez działania FOSy; jej edukatorów, organizację warsztatów i ułatwianie kontaktów z partnerami zagranicznymi.

8 czerwca, w drugim dniu konferencji, jej uczestnicy mieli okazję wziąć udział w warsztatach, grze edukacyjnej pokazującej jak w praktyce stosować metodę Silver Sharing w społecznościach lokalnych.

Absolutorium dla zarządu FOS-y

31 maja br. w Olsztynie Wale Zgromadzenie organizacji członkowskich Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, po wysłuchaniu sprawozdania o działalności i rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania komisji rewizyjnej, jednogłośnie udzieliło zarządowi FOSy absolutorium za rok 2016. Następnie prezes FOSy Bartłomiej Głuszak przedstawił założenia plan pracy na rok 2017. Walne Zgromadzenie przyjęło też zmiany w statucie federacji polegające m.in. na rozszerzeniu zakresu działalności.

Federacja FOSa zrzesza obecnie 51 organizacji członkowskich. Jej przychody działalności statutowej w roku 2016 wyniosły 646 956 złotych i 12 groszy. Szczegóły w raporcie rocznym.

Raport roczny 2016

Dla zakładających spółdzielnie socjalne

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej zapraszają osoby fizyczne, zakładające spółdzielnię socjalną oraz przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) na bezpłatne szkolenia, na temat możliwości zatrudniania i podejmowania działań gospodarczych w sektorze Ekonomii Społecznej (ES) oraz zakładania Przedsiębiorstw Społecznych (PS) w tym spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Szkolenia odbywać się będą w modułach, skierowanych do różnych grup począwszy od 20 maja 2017 roku w hotelu Kormoran Mierki, Kołatek 2, 11-015 Olsztynek

zgłoszenie na szkolenia 

zaproszenie na moduły

program szkoleń 

Silver Sharing – konferencja

 

 

FOSa ma zaszczyt zaprosić na międzynarodowa konferencję upowszechniająca metodę Silver Sharing. W dniach 7-8 czerwca odbędzie się ona Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 10-720 Olsztyn, ul. R. Prawocheńskiego 9 z udziałem gości z Łotwy i Chorwacji, zagranicznych uczestników projektu realizowanego obecnie przez FOSę. Program konferencji i formularze zgłoszeniowe w załączniku.

 

ZAPROSZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM

 

Seminarium – Jakość czy cena?

W imieniu Stowarzyszenia ESWIP, Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa wraz z funkcjonującym przy niej Instytutem Studiów Społeczno-Edukacyjnych i Regionalną Platformą Usług Społecznych oraz Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszamy na seminarium z cyklu:
 „Społeczeństwo obywatelskie w województwie warmińsko-mazurskim”.
 JAKOŚĆ CZY CENA? O WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ W ŚWIADCZENIU USŁUG SPOŁECZNYCH
Seminarium odbędzie się 31 maja 2017 (środa) w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, w godz. 11.30-14.20, zaraz po Walnym Zebraniu FOSy.
Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce stwierdza: „Jednym z podstawowych zadań organizacji jest działanie na rzecz swoich członków oraz podnoszenie jakości życia współobywateli poprzez świadczenie im usług. By to zadanie realizować coraz lepiej, obywatele i ich organizacje powinni dbać o jakość świadczonych usług. Wciąż jeszcze dominujące, również w świecie zamówień publicznych, podejście rynkowe skoncentrowane jest na cenie usługi. Jednak organizacje powinny dbać przede wszystkim o to, by świadczone przez nie usługi rzeczywiście rozwiązywały problemy i odpowiadały na społeczne potrzeby. Usługi nieprawidłowo realizowane przynoszą często więcej szkody niż pożytku (…)”.
Podczas kolejnego spotkania z Państwem poruszymy szereg istotnych kwestii, odnoszących się do wpływu organizacji pozarządowych na włączenie społeczne mieszkańców województwa pozostających w trudnej sytuacji życiowej.
Nacisk położymy na stan usług społecznych w województwie oraz kwestię partnerstwa na każdym etapie, począwszy od planowania, przez realizację i ocenę, czy w końcu wykorzystanie środków unijnych przeznaczonych na usługi społeczne.
Zapraszamy do dyskusji!

PROGRAM

– wprowadzenie – Beata Wachniewska-Mazurek, Stowarzyszenie ESWIP, Obserwatorium Społeczeństwa Obywatelskiego – 11.30–11.50

– O potrzebie holistycznego podejścia do usług społecznych. Zadania publiczne a włączenie społeczne – dr Katarzyna Białobrzeska, dyrektor Instytutu Studiów Społeczno-Edukacyjnych przy Federacji Organizacji Socjalnych FOSa -11.50–12.20

– Włączenie społeczne w praktyce, w ujęciu partnerskim – perspektywa organizacji socjalnych – Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji Organizacji Socjalnych FOSa – 12.20–12.40

– Włączenie społeczne w praktyce, w ujęciu partnerskim – perspektywa samorządu – Katarzyna Pasławska, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie -12.40-13.00

– przerwa 13.00–13.20

– dyskusja moderowana – Arkadiusz Jachimowicz, Prezes Stowarzyszenia ESWIP, Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13.20-14.20

Walne Zebranie

Organizacje członkowskie Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zapraszamy na Walne Zebranie, które odbędzie się 31 maja o godzinie 9.15 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, (nr 420, III piętro). (Drugi termin Zebrania Walnego to 31 maja 2017 r. godz. 9:45)

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności,

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta,

3. Przedstawienie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2016 rok,

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

5. Dyskusja na temat sprawozdań i zatwierdzenie,

6. Podjęcie uchwały o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu oraz przyjęcie uchwały o przeznaczeniu zysków za rok 2016 na działalność statutową Federacji FOSa w 2017 r.

7. Przedstawienie przez Zarząd założeń planu pracy na 2017 rok

8. Propozycje zmian w statucie Federacji FOSa,

9. Dyskusja na temat zmian w statucie,

10. Podjęcie uchwały o zmianie statutu

11. Sprawy różne, wolne wnioski,

12. Zakończenie Walnego Zebrania.

Planowana godzina zakończenia zebrania walnego to 11:15. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w seminarium oraz zebraniu walnym do dnia 26 maja 2017 r.

Z poważaniem

Bartłomiej Głuszak

Prezes Federacji FOSa

 

 

 

 

Warsztaty dla dzieci

Federacja FOSa poszukuje osób do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie:

1.Warsztaty teatralne

2.Warsztaty – gry z angielskim (np. FIFA PLAY)

3.Wakacje z eksperymentem – np. obsługa drona

4.Warsztaty taneczne „ Dookoła Świata”

Warsztaty odbędą się w lipcu i sierpniu br. Czas trwania każdego warsztatu to 5 dni, liczba uczestników/czek to 12 osób. Oczekujemy doświadczenia w ww. obszarach oraz zapewnienia odpowiedniego sprzętu.
Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do p. Katarzyny Sosnowskiej, mail 
k.sosnowska@federacjafosa.pl, tel. 89 523 60 92.

Rady seniorów – pierwszy krok

Odbyły się pierwsze spotkania realizowanego przez FOSę we współpracy z wybranymi samorządami projektu „Rady Seniorów na Warmii i Mazurach”. W seminariach zorganizowanych trzech kolejnych dniach 24, 25 i 26 kwietnia w Giżycku, Fromborku i Olsztynie wzięli udział przedstawiciele organizacji seniorskich i samorządów z miasta Giżycko i gminy Giżycko, Kętrzyna, Fromborka, Braniewa, Ornety, Rozóg, Purdy i Korsz, a także innych miejscowości. Uczestnicy, którzy są zdeterminowani do powołania rad seniorów w swoim środowisku, zostali zapoznani z uwarunkowaniami tworzenia rad seniorów (podstawy ustawowe, wyłanianie kandydatów, wybory członków, statut, obszary działania, współpraca z samorządem), korzyściami wynikającymi z istnienia takiego doradczego organu w gminie, a także z praktycznym działaniem rad istniejących już w województwie.

Projekt „Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” jest współfinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Więcej informacji u koordynatorek projektu Magdaleny Chojnackiej m.chojnacka@federacjafosa.pl i Natalii Preilowskiej n.preilowska@federacjafosa.pl – także pod numerem tel. 89 523 60 92.

http://gizycko.wm.pl/433998,W-Gizycku-powstanie-Rada-Seniorow.html#axzz4fQrhdyh1

Rady seniorów – zapraszamy na seminaria

W realizowanym przez FOSę projekcie „Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” współfinansowanym ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 zapraszamy przedstawicieli organizacji, nieformalnych grup seniorskich i samorządów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką budowania aktywności osób starszych, a zwłaszcza tworzeniem i funkcjonowaniem rad seniorów, na seminarium pt. „Rady seniorów – wzmocnienie partycypacji osób starszych”.

Podczas seminarium poruszone zostaną tematy związane z uwarunkowaniami tworzenia rad seniorów, korzyściami wynikającymi z ich tworzenia oraz metody zaangażowania w życie publiczne osób starszych. Podczas każdego z seminarium zaplanowane zostało wystąpienie przedstawicieli rad seniorów funkcjonujących na terenie naszego województwa.

Seminaria odbędą się w trzech w Giżycku (24.04.2017 godz.10:00 – 12:30 Gmina Giżycko ul. Mickiewicza 33) we Fromborku (25.04. godz. 11:30 – 14:00 Centrum Spotkań i Aktywności Społecznej we Fromborku ul. Braniewska 11 oraz w Olsztynie (26.04.2017 r. godz. 12:30 – 15:00 Olsztyńskie Planetarium al. Marszałka J. Piłsudskiego 38)

PROGRAM SEMINARIUM

1. Uwarunkowania tworzenia rad seniorów

2. Dobre praktyki

3. Korzyści wynikające z utworzenia rad seniorów

4. Metody zaangażowania w życie publiczne osób starszych

5. Wystąpienie przedstawiciela rady seniorów funkcjonującej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

6. Dyskusja

Szczegółowe informacje na temat udziału w seminarium można uzyskać u Magdaleny Chojnackiej m.chojnacka@federacjafosa.pl, lub Natalii Preilowskiej n.preilowska@federacjafosa.pl – koordynatorek projektu, pisząc na podane wyżej adresy mailowe lub pod numerem tel. 89 523 60 92.