Warsztaty w Biskupcu i Kolnie – poszukujemy trenerów

W ramach projektu „Kluby Integracji Społecznych w Biskupcu i Kolnie” (RPWM.11 .01.01-28-0023) poszukujemy w grudniu 2017 osoby, która poprowadzi warsztaty praktycznych umiejętności dla uczestników projektu w Biskupcu (12 osób) i Kolnie (10 osób) Celem jest wzmocnienie motywacji, kształcenia umiejętności interpersonalnych i kompetencji społecznych, jak praca w zespole, komunikacja interpersonalna, współodpowiedzialność. Będą to np: warsztaty rękodzielnicze, warsztaty tańca z ogniem, renowacja starych przedmiotów.

Osoby zainteresowane, posiadające wiedzę i doświadczenie z powyższego tematu proszę o przesłanie CV na adres:

a.dobosz-szmigiel@federacjafosa.pl tel. do kontaktu 739 250 620

Fundraising – szkolenie

Zarządzanie projektami w fundraisingu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu „Zarządzanie projektami w fundraisingu”. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie planowania projektu. Uczestnik pozna i nauczy się wykorzystywać metody osiągania zamierzonych efektów oraz monitorowania ryzyk związanych z realizacją projektu.

Program szkolenia:

PLANOWANIE PROJEKTU

  1. analiza biznesowa
  2. analiza SWOT
  3. określenie celu projektu
  4. harmonogram projektu,
  5. techniki tworzenie harmonogramu: model Gantta,
  6. plan zasobów – wykorzystanie budżetu projektu: Cykl życia projektu…

 

Szczegółowych informacji w zakresie rekrutacji na szkolenie, ceny szkolenia itd. udziela Paweł Pietrzak pod nr tel. 500 897 175

Program współpracy NGO z wojewodą – ostatnie dni konsultacji

Przypominamy,  że na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie www.olsztyn.pl,  w zakładce „Polityka Społeczna” – „Współpraca Wojewody z organizacjami pozarządowymi” oraz zakładce „Aktualności” zamieszczony został projekt „Programu współpracy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.(Dz. U z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie” – celem przeprowadzenia konsultacji społecznych

Uwagi dotyczące projektu można zgłaszać  jeszcze do 24 listopada 2017 roku przesyłając  je na adres mailowy:  kamila.malachowska@uw.olsztyn.pl

Nagrody marszałka

W Salach Kopernikowskich olsztyńskiego zamku odbyła 16 listopada odbyła się uroczystość wręczenia „Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej”.

Nagrody otrzymali, przedstawiciele organizacji członkowskich Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa: Katarzyna Zbrzyzna – dyrektor Domu Pomocy Społecznej Laurentius w Olsztynie. Doceniono  jej wkład w powstanie przy Laurentiusie Dziennego Domu Senior WIGOR, który w regionie prędko stał się wzorcową palcówką tego typu, a także liczne inicjatywy integracyjne adresowane do młodzieży, osób bez pracy itd. Nagrodę marszałka odebrał też Maciej Bielawski – wicedyrektor ds. programowych Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych uhonorowany za  współtworzenie sektora ekonomii społecznej w regionie, aktywizowanie społeczności lokalnych, czynny udział przy powstaniu 50 przedsiębiorstw społecznych; zainicjowanie powstania 20 szkół animatorów społecznych.

Wśród wyróżnionych znaleźli się dr Katarzyna Białobrzeska, wiceprezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa warmińsko-Mazurskiego FOSa oraz będące członkiem naszej federacji Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej.

Szczerze gratulujemy także pozostałym osobom i organizacjom, wszystkim których działalność społeczna została dostrzeżona i doceniona.

Nagrody oraz wyróżnienia przyznawane są corocznie od 2001 roku pracownikom pomocy i integracji społecznej, a także aktywnym liderom organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego.

Także: http://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/1556-nagrody-za-pomoc-i-integracje-spoleczna

Jesień na talerzu w Bęsi

W ramach realizacji projektu „Rozwój  usług społecznych w Gminach Kolno i Biskupiec” w dniu 16.11.2017 grupa mieszkańców Bęsi spotkała się na warsztatach kulinarnych pod nazwą „ Jesień na talerzu”.  W spotkaniu uczestniczyło dziewięć osób, w tym panie z „Aktywnego klubu seniora w Bęsi” oraz animator projektu, Beata Jakubiak.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami uczestnicy przynieśli ze sobą produkty, dary jesieni z własnych ogródków i według domowych przepisów przyrządzili cztery rodzaje surówek. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń na temat jesiennych warzyw i owoców oraz wytwarzanych z nich domowych przetworach. Na koniec wszyscy chętnie wymieniali się przepisami na „zdrowie na talerzu”.

Wizyta studyjna z Żyrardowa

 

W dniach 15-16 listopada gościliśmy w FOSie grupę seniorów z powiatu żyrardowskiego na Mazowszu. W ramach wizyty studyjnej goście zapoznali się z działaniami FOSy na rzecz seniorów: naszym udziałem w kształtowaniu polityki senioralnej regionu, wsparciem dla uniwersytetów trzeciego wieku, działalnością rzecznika osób starszych, magazynem dla seniorów „Generacja”. Prezes Bartłomiej Głuszak mówił innowacjach wprowadzanych przez FOSę, projekcie Silver Sharing i ogólnie możliwościach współpracy międzynarodowej dzięki funduszom Erasmus+, ale także takich narzędziach  jak, stosowane przez nas od kilku lat instytucje o nazwie „Przyjazny sąsiad”, „Ciepły telefon” czy inicjatywnie „200 lat”. O pracy, istniejącej przy FOSie grupy seniorów-wolontariuszy, mówiła pani Krystyna Jurewicz.

Specjalnie zaproszeni za spotkanie Lucjan Jędrychowski i Elżbieta Bronakowska z Rady Olsztyńskich Seniorów, przedstawili działania i odpowiadali na liczne pytania, dotyczące powoływania rady, jej stosunków z samorządem, najważniejszych  celów rady i szans na ich realizację.

W drugim dniu wizyty seniorzy  z Żyrardowa gościli w Morągu i Fromborku, gdzie mieli okazję do spotkania i wymiany doświadczeń z tamtejszymi  UTW oraz zapoznania się działalnością fundacji „Żółty Szalik” z Fromborka.

Wizyta miała też swoją część turystyczną, większość  jej uczestników była na Warmii pierwszy raz.

Warsztaty tematyczne – szukamy prowadzących

Szukamy osoby/osób chętnych do przeprowadzenia jeszcze w listopadzie warsztatów w ramach projektów „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno/Biskupiec i Frombork/Braniewo”.

Warsztaty mające na celi wsparcie prawidłowego funkcjonowania przewidziane są w tematach:

– podział zadań w rodzinie,

– organizowanie czasu wolnego,

– żywienie i higieniczny trybu życia

Osoby chętne, posiadające wiedzę i doświadczenie z powyższych tematów proszę o zgłaszanie się (przesyłanie CV) na adres: w.szewalje@federacjafosa.pl

Aktywni seniorzy w Bęsi

 

Przy Centrum Kultury w Bęsi  zawiązała się 7 listopada grupa „Aktywni Seniorzy w Bęsi „. W zebraniu organizacyjnym uczestniczyło dziewięć mieszkanek sołectwa, liderką grupy wybrano panią Henrykę Scierzyńską, omówiono tematy warsztatów i spotkań,  którymi grupa jest zainteresowana. Powstał pomysł  cyklicznych spotkań kulinarnych  w celu przekazywania umiejętności kulinarnych z pokolenia na pokolenie. Uczestniczki wyraziły także chęć dzielenia się z młodszymi mieszkańcami Bęsi  pasją do śpiewu, robótek ręcznych,  zamiłowaniem do przyrody i…  pielęgnacji ogródka przydomowego. Wystosowano pismo do GOK Kolno z prośbą o zakup butli gazowej, niezbędnej do przeprowadzania warsztatów kulinarnych. Ustalono  częstotliwość spotkań  na raz w tygodniu,  we czwartki.

Następne spotkanie odbędzie się w dniu 16 listopada o godz 16:30 pod hasłem: „Jesień na talerzu”.

Działania aktywizujące mieszkańców Bęsi prowadzone są w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w gmin Kolno i Biskupiec” dla mieszkańców tych gmin  i realizowane są  przez FOSę, we współpracy z samorządem.

Ruszyły konsultacje w sprawie olsztyńskich wód

Olsztyn przystąpił do konsultacji w sprawie jezior i rzek leżących w granicach miasta. Ich prowadzenia podjęła się FOSa. Pierwsze spotkanie odbyło się 7 listopada w ratuszu. Na wstępie pracownice Wydziału Rozwoju Miasta i Budownictwa Urzędu Miasta w Olsztynie przedstawiły aktualny stan i tereny pod ewentualne inwestycje. Największym zainteresowaniem cieszy się oczywiście rejon Plaży Miejskiej i jezioro Ukiel, ale w urzędzie jest też np. wniosek na budowę domu spokojnej starości nad jeziorem Skanda.
W trakcie dwugodzinnego spotkania – uczestniczyło w nim około 50 osób; ekologów, deweloperów, przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń – prowadzonego w konwencji WorldCafe każdy miał prawo głosu. Moderatorami w poszczególnych grupach dyskusyjnych byli Marta Liberadzka, Bartłomiej Głuszak i Piotr Pniewski z FOSy. Na sprawnym przebiegiem całego spotkania czuwała m.in. Monika Hausman-Pniewska
Następne spotkanie konsultacyjne, tym razem szczegółowo poświęcone otoczeniu olsztyńskich rzek, odbędzie się 14 listopada o godz. 17.30 w Tartaku Raphaelsonów w Parku Centralnym nad Łyną. Zapisy (tylko z powodu konieczności przygotowania odpowiedniej sali) na warsztaty pod mailem: konsultacje@federcjafosa.pl
Konsultacje będące fragmentem prac nad aktualizacją generalnego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna” odbywają się w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji ”. Prowadzone są w Olsztynie przez Forum Zrównoważonego Rozwoju we współpracy z FOSą i potrwają do końca listopada.

Kompetencje medialne seniorów

W dniach 2-3 listopada 2017 w Middelburgu w Holandii odbyły się kolejne warsztaty międzynarodowego projektu Silver Learners, w którym uczestniczy FOSa. Ich hasło można na polski przetłumaczyć jako: „Digitalizujmy się!” zaś tematem były wymiana doświadczeń i działania zmierzające do ograniczenia informatycznego wykluczenia osób starszych oraz podniesienia ich kompetencji medialnych.

Projekt „Silver Learners” – koalicja na rzecz podniesienia jakości kształcenia osób starszych w Europie.

Projekt „Silver Learners“ jest inicjatywą VHS Iserlohn (VHS, to Volkshochschule) – instytucji szkoleniowej i kulturotwórczej z miasta Iserlohn  oraz Biura ds.  Współpracy Europejskiej Urzędu Miasta Iserlohn, położonego w Północnej Westfalii, finansowany w ramach środków z programu  Erasmus+.

Silver Learners to strategiczne partnerstwo i wymiana doświadczeń wśród 10 partnerów, z 6 krajów: Niemiec (Iserlohn), Wielkiej Brytani (Cambridgeshire County Council, Kilcooley Womens Centre, Stockport Metropolitan Borough Council), Luksemburga (RBS – Center fir Altersfroen), Holandii (National Oderen Fonds – helpt ouderen, Learn for live), Polski (Federacja FOSa, Miasto Chorzów) i Węgier (Miasto Nyiregzhaza). Realizacja projektu odbywa się w okresie od 1. września 2016 do 31. października 2018. Projekt jest skierowany do instytucji pracujących z osobami starszymi i kształcących je, w tym organizacji pozarządowych, organów administracji samorządowej, szkół, uniwersytetów etc. oraz jednostek kreujących programy na rzecz osób starszych, 65+.  Każdy z partnerów lokalnych przekazuje wiedzę nie tylko ze swojego spektrum działania, ale również dzieli się doświadczeniami swojego regionu i kraju.

Głównym celem projektu jest  poprawa jakości kształcenia i jednocześnie oferty skierowanej do osób starszych. Oferty, która będzie w stanie sprostać zmianom demograficznym i strukturze społeczeństwa,  a tym samym oczekiwaniom samych seniorów i wyzwaniom, które stawia przed nimi dynamicznie rozwijające się społeczeństwo informacyjne 21 wieku. Osoby starsze są często stygmatyzowane przez inne grupy społeczne, przez co ich rola w aktywnym społeczeństwie  sprowadzana jest do biernej i zależnej.

Wsparcie osób starszych poprzez edukację to prosty sposób na włączenie społeczne, integrację społeczną, niezależnie od wieku oraz poziomu wykształcenia, to sposób na zapewnienie niezależności w obliczu postępującego wieku i jego wtórnych ograniczeń . Istotną rolę odgrywa przy tym kompetencja medialna (EDV, internet i najnowsze technologie) oraz medycyna (zdrowie) itd.

Dzięki wymianie doświadczeń, wiedzy z w.w zakresów oraz koncepcji i modeli pedagogicznych z różnych krajów, możliwe jest nie tyko porównanie poszczególnych systemów kształcenia i podejścia naukowego, ale również wypracowanie katalogu rozwiązań uniwersalnych.

Projekt Silver Learners zakłada realizację 5 spotkań warsztatowych i konferencji podsumowującej i upowszechniającej rezultaty. Uczestnicy projektu współpracują w grupach rotacyjnych, każde ze spotkań jest przygotowywane przez innego lidera lokalnego, który jednocześnie omawia kluczowe zagadnienie danej sesji tematycznej, prezentuje  dobre praktyki w obrębie danego spektrum tematycznego, zaprasza ekspertów  oraz decydentów lokalnych. Każde ze spotkań przygotowywane jest w grupie roboczej złożonej z lokalnego lidera i 2-3 organizacji wspierających z ramienia partnerstwa projektu.

Podsumowując, projekt Silver Learners to strategiczne partnerstwo 10 instytucji z 6 krajów Unii Europejskiej, zmierzające do wypracowania katalogu uniwersalnych rozwiązań na rzecz poprawy jakości kształcenia  osób 65+, w imię zasady: „nic o nas, bez nas”. Główne obszary tematyczne projektu, to:

– kompetencje (społeczne) i metody nauczania,

– metody komunikacji dla/ z seniorami,

– szkolenia na potrzeby dnia codziennego (np. szkolenia językowe),

– kompetencje medialne (EDV, internet, bankowość internetowa, zakupy przez internet, najnowsze technologie),

– zdrowie (sport, prewencja, demencja).

Joanna Szymańska, koordynator projektu

 

Więcej in informacji na:

http://www.iserlohn.de/kultur/volkshochschule/projekt-silver-learners/

https://santezeeland.nl/agendaitems/europees-seminar-silver-learners-lets-get-digital/