Finał „Letniej Szkoły Umiejętności” w Białutach

Choć już wrzesień my nadal ciepło wspominamy „Letnią Szkołę Umiejętności”, która odbywała się od 27 do 31 sierpnia w Białutach.
Uczestnicy brali udział w warsztatach tańca z ogniem i teatralnych. Na zakończenie warsztatów uczestnicy, dzieci ze społecznej szkoły w Białutach zaprezentowali swoje nabyte umiejętności podczas pokazu Teatru cieni oraz występu Fireshow.

Projekt „Mega Szkoła w Białutach” FOSa realizuje we współpracy z Gminą Iłowo-Osada oraz Stowarzyszeniem Społeczno-Oświatowym „Żaczek”.

Zaproszenie organizacji pozarządowych do konsultacji Programu współpracy na rok 2019

Szanowni Państwo!

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji Programu współpracy na rok 2019. Termin zgłaszania uwag i opinii: do 5 października 2018 r.

Link do konsultacji:

https://bip.warmia.mazury.pl/968/konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-rok-2019.html

z poważaniem

Joanna Glezman

Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego

zaproszenie do konsultacji Programu_Wspolpracy_NGO_ 2019

27 września konferencja „Europejskie trendy w polityce senioralnej”

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa wraz z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego mają zaszczyt zaprosić do udziału w XI Wojewódzkiej Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych pn.:

„Europejskie trendy w polityce senioralnej. Silver Learners – Europejska sieć na rzecz poprawy standardów w pracy z seniorami w Europie.”

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli środowisk seniorskich, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej oraz innych instytucji i podmiotów działających na rzecz osób starszych oraz zrzeszających osoby starsze, z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

 

 

Podczas konferencji zapewniamy materiały dydaktyczne, tłumaczenie wystąpień gości zagranicznych oraz poczęstunek.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji i targach prosimy o przesłanie formularzy zgłoszeniowych do dnia 27 września 2018 roku do godziny 16:00 na adres konferencja@federacjafosa.pl

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będą mini-targi organizacji pozarządowych, podczas których będą one mogły zaprezentować swoje działania, produkty, wyroby rękodzielnicze czy inne efekty swojej aktywności. Organizacje zainteresowane promocją swojej działalności i wystawieniem swojego stoiska na targach bardzo prosimy o zaznaczenie tej informacji w formularzu, wraz z krótkim opisem przedmiotu prezentacji.

Poniżej znajdą Państwo zaproszenie, formularz zgłoszeniowy i program konferencji.

Szczegółowych informacji udziela Paulina Karwowska pod numerem tel. 503 466 700 lub 89 523 60 92

Zaproszenie – konferencja

Konferencja – program

Formularz zgłoszeniowy

 

Newsletter projektu „Local and International Acitve Seniors”

Proponujemy państwu lekturę newslettera projektu „Local and International Acitve Seniors” („Lokalni i międzynarodowi Aktywni Seniorzy”)

Projekt realizowany przez federację FOSa wspólnie z pięcioma partnerami z różnych krajów europejskich: Community Action Dacorum (Anglia), Pistes Solidaires (Francja), REPLAY Network (Włochy), Gulbene Municipality Council (Łotwa) i Associacao Mais Cidadania (Portugalia).

Local and International Active Seniors czyli aktywni seniorzy ponad granicami

Local and International Active Seniors czyli aktywni seniorzy ponad granicami

 

Stworzony na potrzeby Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dokument pt. „Wskaźnik aktywnego starzenia w ujęciu regionalnym – 2014” wskazuje, że na tle i tak słabej sytuacji w Polsce, poziom aktywności osób starszych i warunki do jej prowadzenia są w województwie warmińsko-mazurskim jeszcze gorsze. Nasze województwo w rankingu zajmuje 14 miejsce, co wskazuje na fakt, że niezbędne jest podjęcia działań włączających seniorów do życia społecznego, szczególnie, że 2012 roku w województwie warmińsko-mazurskim mieszkało prawie 271,8 tys. osób w wieku 60 lat i więcej.

Główne potrzeby, które zgłaszają seniorzy to:

  • potrzeba aktywności – osoby starsze wyrażają gotowość do podjęcia różnorodnych form aktywności, jednak zwracali przy tym, że brak jest
    w naszym mieście oferty sportowej skierowanej stricte do seniorów. Osoby starsze mimo naturalnego procesu starzenia się mają bardzo duży wpływ na to, jak będą funkcjonowały. Ogólna aktywność osób starszych zależy od trybu ich życia, diety, motywacji do działania, aktywności fizycznej, od realizowanych celów życiowych, pasji, zainteresowań, otwartości na kontakt z innymi ludźmi, aktywności społecznej.
  • potrzeba kontaktu z innymi, w tym z młodzieżą – seniorzy wskazują samotność jako jeden z najważniejszych problemów towarzyszących starości. Przyczyny tego stanu rzeczy są różnorodne – zgony w gronie najbliższych i znajomych, migracje rodzinne (ograniczony kontakt z dziećmi), pogarszający się stan zdrowia, a także lęk przed opuszczaniem czterech ścian wynikający z nieznajomości nowoczesnych technologii. Skutkiem tego jest pogłębiająca się apatia, wyalienowanie ze społeczeństwa, a także często marginalizacja osób starszych.

Doświadczenie Federacji FOSa w pracy z tą kategorią osób pokazuje, że niezwykle pozytywne efekty dla podniesienia jakości życia osób starszych jest zaangażowanie ich w działania wolontariackie. Doskonałym przykładem jest działające przy FOSie od ponad 5 lat Centrum Wolontariatu. Jego uczestnicy nie tylko spotykają się w nim i spędzają wolny czas, ale przede wszystkim pracują na rzecz innych. Wspierają prowadzone przez FOSę akcje charytatywne (na przykład „FOSa dzieciom i seniorom”) ale też inicjują własne działania wspierające inne osoby w podeszłym wieku (inicjatywy Ciepły telefon czy Przyjazny sąsiad).

Okazją do wzmocnienia działalności woluntarystycznej seniorów jest międzynarodowy projekt „Local and International Acitve Seniors” („Lokalni i międzynarodowi Aktywni Seniorzy”) realizowany przez federację FOSa wspólnie z 5 partnerami z różnych krajów europejskich: Community Action Dacorum (Anglia), Pistes Solidaires (Francja), REPLAY Network (Włochy), Gulbene Municipality Council (Łotwa) i Associacao Mais Cidadania (Portugalia).

Celem projektu jest zwiększenie wolontariatu osób w wieku 50+ (głównie mężczyzn, którzy zdecydowanie rzadziej angażują się w tego typu aktywność). W ramach projektu zebrane zostaną dobre praktyki z zakresu organizacji wolontariatu przez organizację z różnych zakątków Europy. Umożliwi to konfrontacje różnych punktów widzenia, odmiennych spojrzeń na wolontariat wynikających z różnic kulturowych i uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Dzięki temu powstanie uniwersalny dla całej Europy program szkoleniowy, który wzmocni potencjał organizacji chcących prowadzić wolontariat.

Wymiana doświadczeń w ramach projektu nie ogranicza się tylko do wspólnych spotkań i wizyt u partnerów. Obejmuje także wspólne testowanie proponowanych programów – w Polsce przeszkolone zostaną minimum 3 organizacje pozarządowe i 10 wolontariuszy-seniorów, z których 4 wyjedzie na 14-dniową wymianę wolontariuszy, do Włoch lub Francji. Będzie to dla naszych seniorów wspaniała okazja do zdobycia nowego doświadczenia i przeżycia międzynarodowej przygody. Szczególnie, że miejsca, do których udadzą się nassi seniorzy są naprawdę wyjątkowe – np. organizacja socjalna Cooperativa Garibaldi, prowadzona przez osoby z autyzmem, która ulokowana jest wśród pól i ogrodów w samym centrum Rzymu lub Pau, malownicza francuska miejscowość leżąca w cieniu Pirenejów.

Projekt realizowany będzie jeszcze przez rok, do października 2019 roku, a zakończy się międzynarodową konferencją na Łotwie.

Rusza nabór do Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 14 sierpnia 2018 r. przyjął Uchwałę Nr 36/772/18/V w sprawie: powołania Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  Rada będzie ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym Marszałka Województwa. Główny cel jej działania to tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie.

Na mocy powyższej uchwały w naszym regionie rozpoczął się proces naboru kandydatów na członków wojewódzkiej Rady Seniorów. Ogłoszenie o naborze znajduje się pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl/964/ogloszenie-marszalka-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-spolecznej-rady-seniorow-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego.html Informacja na temat podjętej inicjatywy została opublikowana również pod adresem: https://www.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/2861-nabor-kandydatow-do-spolecznej-rady-seniorow

W skład Rady wejdą m.in. reprezentanci senioralnych organizacji pozarządowych oraz senioralnych grup nieformalnych z powiatów, w których zostaną zorganizowane konferencje plenarne. Organizatorami konferencji powiatowych mogą być co najmniej dwie organizacje senioralne i/lub gminne rady seniorów. Szczegóły organizacji konferencji plenarnych określa załącznik nr 1 do Zasad wyboru i funkcjonowania Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przyjętych ww. uchwałą.

Państwa otwartość i zaangażowanie wzmocnią skuteczne przeprowadzenie wyborów w poszczególnych powiatach, a co za tym idzie, zapewnicie Państwo udział reprezentanta swojego powiatu w gremium, które będzie reprezentowało interesy osób starszych województwa warmińsko-mazurskiego wobec organów administracji publicznej, a także wielu innych podmiotów i instytucji.

 

 

 

W przypadku pytań w przedmiotowej sprawie prosimy o kontakt z:

Pauliną Karwowską – tel.: 89 523 60 92, e-mail: p.karwowska@federacjafosa.pl (Federacja FOSa) lub

Anną Konecko – tel.: 89 521 95 27, e-mail: a.konecko@warmia.mazury.pl (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej).

INFORMACJE DODATKOWE

Uchwala_36_772_18_V

Załącznik do Uchwały

Wyniki zapytania ofertowego – warsztaty z wizażu i stylizacji

Wyniki 4/WDA/ZO/2018 (warsztaty grupowe z wizażu i stylizacji))

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę prowadzenia warsztatów grupowych z wizażu i stylizacji.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa:  Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr Kursor Oddział w Białej Podlaskiej

Adres:   ul. Narutowicza 66, 21-500 Biała Podlaska

Wyniki zapytania ofertowego – indywidualne doradztwo dietetyczne

 

Wyniki 3/WDA/ZO/2018 (indywidualne specjalistyczne doradztwo dietetycznego)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę indywidualnego doradztwa dietetycznego.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa:  Gabinet Dietetyki  Klinicznej Klaudia Smosarska

Adres:   ul. Kościuszki 13/219, 10-502 Olsztyn

 

Wyniki zapytania ofertowego – indywidualne doradztwo prawne

Wyniki zapytania ofertowego nr 2/WDA/ZO/2018 (indywidualne doradztwo prawne)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę indywidualnego doradztwa prawnego.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa:  Paweł Klonowski

Adres:   ul. Rymkiewicza 4, 10-089 Olsztyn

Wyniki zapytania ofertowego – indywidualne doradztwo biznesowe

Wyniki zapytania ofertowego nr 1/WDA/ZO/2018 (indywidualne specjalistyczne doradztwo biznesowe)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę indywidualnego doradztwa biznesowego.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa:  Ad Rem Sp. Z o.o.

Adres:   ul. Zw. Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg