Powoli wracamy do biura

Informujemy, że biuro Federacji FOSa, przy ul. Linki 3/4 w Olsztynie czynne jest w godzinach od 8:00 do 16:00 (od poniedziałku do piątku). Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID -19 dostęp do naszego biura jest ciągle nieco ograniczony. W związku z tym osoby zainteresowane spotkaniem bezpośrednim w biurze prosimy o wcześniejsze umówienie się.

Dodatkowo, prosimy o przestrzeganie zasad panujących w biurze, tj. m.in. w windzie może przebywać 1 osoba, należy dezynfekować ręce zaraz po wejściu do windy i biura. Prosimy też o zakrywania ust i nosa.

Pozdrawiamy, bądźmy w kontakcie!

Telefony kontaktowe:

Tel.: 89 523-60-92
Tel. kom.: 503 466 700

Tel. projektu „W drodze do aktywności – edycja 2”: 739 250 621

Adres e-mail:
E-mail: biuro@federacjafosa.pl

OKIS 2 – nowy nabór

Ogłaszamy nabór do projektu „Olsztyński Klub Integracji Społecznej 2”. Realizatorem projektu jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa.
W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 15-64 lata. Uczestniczką/uczestnikiem projektu mogą być osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnością lub znajdujące się w innej, trudnej sytuacji życiowej, zamieszkujące teren Olsztyna oraz gmin Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Jonkowo i Barczewo.
Rekrutacja do projektu trwa do 31 sierpnia 2020 roku. Działania realizowane będą do 30 kwietnia 2021 roku.
Co oferujemy?
– kursy, szkolenia, płatne staże u pracodawców;
– bezpłatne wsparcie prawnika, psychologa, doradcy biznesowego, dietetyka i pracownika socjalnego;
– wsparcie doradcy zawodowego i trenera pracy w znalezieniu pracy;
– warsztaty kompetencji społecznych i życiowych;
– warsztaty kreatywne z animatorem, w tym udział w unikalnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych.
– dowóz na zajęcia dla uczestników spoza Olsztyna.
Wszystkie zajęcia, spotkania indywidualne i warsztaty prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi.
Dokumenty rekrutacyjne można pobrać również ze strony www.federacjafosa.pl, w zakładce http://federacjafosa.pl/projekty/aktualne/, projekt: Olsztyński Klub Integracji Społecznej 2.Nabór 2020/2021 i wysłać do końca sierpnia na adres: Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa, ul. Linki ¾, 10-535 Olsztyn, z dopiskiem projekt OKIS 2.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 799 099 884 lub pod adresem mailowym: a.fabisiak@federacjafosa.pl.
Biuro projektu mieści się przy ul. Mickiewicza 13a w Olsztynie. Ze względu na ryzyko wynikające z pandemii prosimy o wcześniejsze, telefoniczne umówienie wizyty osobistej.
Zapraszamy serdecznie!

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o wypełnienie (i przesłanie) wstępnego formularza rekrutacyjnego dostępnego pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaeXYrHOhHULq_Nvrh3jO7cEezluZ9AhYpc1GpNUo2WVQ_YA/viewform?fbclid=IwAR2aAJm0SyjWY66bLWX5_LdTwbm840slzJD6GrcDhhCnvCXgchyql8fllXc

Fundraisng to działa! – bezpłatne szkolenie

W imieniu Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie – Fundrasing to działa!

Twoja organizacja chce realizować działania także z innych środków niż dotacje od rządu czy samorządu? Można się tego nauczyć. Federacja FOSa zaprasza przedstawicieli organizacji pomocowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na bezpłatne szkolenia
z fundrasingu.

Ze względu na sytuacje epidemiologiczną szkolenia realizowane będą w formule on-line, po cztery – dwugodzinne spotkania w dniach:

2 lipiec w godzinach 10:00 – 12:00

3 lipiec w godzinach 10:00 – 12:00

16 lipiec w godzinach 10:00 – 12:00

17 lipiec w godzinach 10:00 – 12:00

Uczestnicy otrzymają link do platformy internetowej, na której odbywać się będzie szkolenie (nie trzeba mieć specjalnych aplikacji).

Cele szkolenia:

Zapoznanie ze skutecznymi technikami i metodami pozyskiwania funduszy na działalność społeczną. Zrozumienie idei fundraisingu, jako filozofii działania całej organizacji. Przećwiczenie podstawowych mechanizmów fundraisingowych. Nabycie umiejętności właściwego doboru metod do sytuacji, organizacji i obszaru na którym działa organizacja. Uświadomienie sobie wpływu każdego pracownika i wolontariusza organizacji na wynik działań fundraisingowych. Zachęcenie do przemyślanego stosowania narzędzi fundraisingu w codziennych działaniach organizacji.

Wśród organizacji biorących udział w szkoleniu trzy organizacje, najbardziej zmotywowane
i spełniające kryteria (minimum pół roku działalności; wyznaczenie stałej osoby do działań związanych z fundrasingiem na okres od lipca do grudnia 2020 roku; przedstawienie zgody zarządu na udział w projekcie; posiadanie podstawowych narzędzi promocji, np. strona internetowa, aktywny Fanpage na FB) otrzymają wsparcie profesjonalnego fundraisera
w opracowaniu i wdrożeniu planów fundraisingowych.

Szkolenia będą prowadzone przez doświadczoną fundraiserkę Marię Olszewską.

Zakres merytoryczny szkoleń obejmuje:

  • Fundraising, definicja, źródła pochodzenia, zasady i zastosowanie.
  • Efektywne wdrażanie fundraisingu.
  • Sposoby zbierania funduszy i darowizn na cele społeczne.
  • Komunikacja celów fundraisingowych.
  • Opracowanie mapy społeczności.
  • Powody, dla których ludzie wspierają finansowo organizacje społeczne.
  • Fundraiser, jego rola i zadania oraz jego status w organizacji.
  • Cykl relacji z darczyńcą.
  • Przygotowanie kampanii fundraisingowej, plan działań.

 

W celu zapisania się na szkolenie proszę o kontakt:  Beata Jakubiak tel. kom. 602 486 476 b.jakubiak@federacjafosa.pl. Liczba miejsc ograniczona. Na formularze zgłoszeniowe czekamy do 26.06.2020 r.

Zaproszenie do udziału w szkoleniu Fundraising

Formularz zgłoszeniowy Fundraising To działa.doc

 

Absolutorium dla zarządu FOSy

W dniu 23 czerwca odbyło się sprawozdawczo wyborcze walne zebranie Federacji FOSa. Na zebraniu zaprezentowano raport roczny i sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Walne zebranie zatwierdziło sprawozdania i udzieliło zarządowi absolutorium. Zaprezentowano założenia, planu pracy na 2020 rok. Podjęto uchwałę o wysokości składki członkowskiej – pozostawiono wysokość składki na niezmienionym poziome tj. 120 zł za rok, a gdy składka opłacona jest do końca lutego 80 zł.

Kulminacyjnym punktem zebrania były wybory władz Federacji FOSa. W kadencji 20220 -2024 funkcję Prezesa Zarządu Federacji Fosa będzie sprawował dotychczasowy Prezes Federacji FOSa Bartłomiej Głuszak. Do zarządu Federacji Fosa zostały wybrane: Teresa Bocheńska, Katarzyna Białobrzeska, Barbara Nikołajuk-Liberna i Piotr Kubarewicz.

Do komisji rewizyjnej wybrano Mariolę Jagiełło, Jerzego Konopko i Krzysztofa Marusińskiego.

Podczas walnego zebrania odbył się szereg dyskusji. Rozmawiano o podejściu Federacji FOSa do ekonomii społecznej m in w kontekście powstającej ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Na zebraniu obecny był członek zarządu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych Pan Waldemar Weihs, który zaprezentował działania WRZOS. Odbyło się także spotkanie informacyjne na temat „Wolontariat w Korpusie Solidarności. Wyzwania i możliwości”

Walne Wyborcze Zebranie Federacji FOSa – zapraszamy!

Członkowie Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko Mazurskiego FOSa

Zarząd Federacji Organizacji Socjalnych  Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa zaprasza na Walne Wyborcze Zebranie Federacji FOSa, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. (wtorek) w Olsztynie przy ul. Plac Konsulatu Polskiego 1  w siedzibie Naukowej Organizacji Technicznej (Olsztyński Dom Technika) o godzinie 10:30 Drugi termin Zebrania Walnego to 23 czerwca 2020 r. godz. 11:00.  W związku z Zebraniem Walnym prosimy o oddelegowanie przedstawiciela organizacji członkowskiej i dostarczenie uchwały/upoważnienia do reprezentowania organizacji przez daną osobę. Upoważnienie niezbędne jest do udziału w głosowaniach podczas zebrania Walnego Federacji.

Proponowany porządek zebrania:

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności,
2.    Wybór przewodniczącego i protokolanta,
3.    Wybór komisji skrutacyjnej,
4.    Przedstawienie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2019 rok,
5.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
6.    Dyskusja na temat sprawozdań i ich zatwierdzenie,
7.    Podjęcie uchwały o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu  oraz przyjęcie uchwały o przeznaczeniu zysków za rok 2019 na działalność statutową Federacji FOSa w 2020 r.,
8.    Przedstawienie przez Zarząd założeń planu pracy na 2020 rok,
9.    Wybory Prezesa Federacji FOSa,
10.    Wybory Zarządu Federacji FOSa,
11.    Wybory Komisji rewizyjnej,
12.    Podjęcie uchwały o  wysokości składki członkowskiej,
13.    Dyskusja na temat podejścia Federacji FOSa do ekonomii społecznej,
14.    Prezentacja i dyskusja przygotowana przez Waldemara Weihsa – Członka Zarządu Wspólnoty Roboczej Organizacji Socjalnych,
15.    Sprawy różne, wolne wnioski,
16.    Zakończenie Walnego Zebrania.

Po zakończeniu walnego zebrania Federacji FOSa zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat „Wolontariat w Korpusie Solidarności. Wyzwania i możliwości”.

Informujemy, że w związku z obowiązującym stanem epidemii osoby uczestniczące w Walnym Zebraniu Federacji FOSa zobowiązane są do zakrywania ust i nosa w trakcie zebrania.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w zebraniu walnym do  dnia 19 czerwca 2020 r. telefonicznie 89 523 60 92, 503 466 700 lub mailowo na adres t.tokarczyk@federacjafosa.pl

„Stawiamy na seniorów” – projekt rzecznika praw osób starszych

Funkcja rzecznika praw osób starszych ustanowiona została w 2010 roku. Jest jednym punktów polityki senioralnej regionu Warmii i Mazur. Wsparciem dla działań rzecznika Stanisława Brzozowskiego (FOSa Olsztyn) i jego zastępcy na podregion ełcki, Krzysztofa Marusińskiego w Orzyszu jest odnawiany rokrocznie projekt „Stawiamy na seniorów” finansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie.
Celem ruszającej właśnie kolejnej edycji projektu jest szeroko pojęta aktywizacja osób starszych, oraz rzecznictwo ich interesów wobec władz samorządowych i administracyjnych, a także w mediach; przedstawianie pozytywnego wizerunku seniorów, inicjatyw środowiska, jak również zwalczanie złych stereotypów dotyczących osób 60+.
W ramach projektu (i poza nim) rzecznicy odbywają spotkania na UTW, w klubach seniora i organizacjach skupiających osoby starsze. Interweniują gdy naruszane są prawa środowiska, a także w sprawach indywidualnych (prawnych, rodzinnych, administracyjnych, medycznych, handlowych).
Stanisław Brzozowski dyżuruje w każdy poniedziałek w godzinach 9-11 w biurze federacji FOSa przy ulicy Linki 3/4 w Olsztynie – tel. 601 558 143
W projekcie „Stawiamy na seniorów” realizowanym w 2020 roku przewidziane jest też wydanie kolejnej „Generacji”, magazynu środowisk osób starszych.

„W głowie się mieści” – ostrożnie wracamy do pracy

Maj 2020 „W głowie się mieści – opieka nad dziećmi do lat 3”

Stan epidemiczny ogłoszony w Polsce, spowodował, że działalność m.in. miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, została zawieszona. Działania naszego punktu również zostały ograniczone. Jednak mimo wszystko pozostajemy w kontakcie z Mami i dzieciakami prowadząc akcję #mamawdomu.

Od 18 maja, zachowując wszelkie wymogi reżimu sanitarnego, częściowo udostępniliśmy punkt opieki dla dzieci, których Mamy zostały zobowiązane do powrotu do pracy i prowadzimy zajęcia opiekuńcze.

Ponadto zespół „W głowie się mieści…” pozostaje w kontakcie mailowym i telefonicznym z uczestniczkami projektu. Na początku każdego tygodnia otrzymują na specjalnie utworzoną skrzynkę mailową – przygotowany przez opiekunki zestaw zadań do wykorzystania: zabaw plastycznych, muzycznych, ruchowych i sensorycznych dla dzieci.

Projekt „W głowie się mieści – opieka nad dziećmi do lat 3”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ratując lokalny biznes – zyskujemy wszyscy!

Już miesiąc trwa nasza akcja #WspieramLokalnyBiznes. W coraz większej liczbie sklepów i lokali w Olsztynie i nie tylko widzimy jej plakat, coraz więcej osób publikuje na facebooku miejsca, które warto popierać, żeby mogły przetrwać koronawirusowy kryzys. Takim miejscem jest na przykład „Stara Pączkarnia” w Olsztynie, której wyroby smakują nie tylko koordynatorowi akcji: m.kupisz@federacjafosa.pl .

Ratując lokalny biznes – zyskujemy wszyscy! Zgadzając się całym sercem z tym hasłem, przypominamy na czym polega nasza akcja.

Oto pięciopunktowy społeczny plan ratunkowy.

Jak możesz pomóc?
1. Rozejrzyj się wokół. Znajdź lokalny biznes, mniejszy czy większy, nie ma znaczenia, bo ucierpieli niemal wszyscy. Zainteresuj się, czym się zajmują, co sprzedają, jakie usługi świadczą.
2. Jeśli możesz – zrób zakupy w lokalnej firmie. Jeśli to kwiaciarnia – kup kwiatka. Będzie okazja, żeby nim kogoś obdarować. Jeśli cukiernia, kup pączka, bezę czy ciasto (często dostarczają pod same drzwi). Jeśli jest to sklep z art. metalowymi, kup nakrętkę lub kilogram gwoździ. Kiedyś się przydadzą. Na pewno nie raz kupowałeś rzeczy, które latami leżały bezużyteczne aż w końcu „uratowały Ci życie” Teraz taki zakup może uratować także innych.
3. W kolejnym kroku zrób zdjęcie tego co kupiłeś, lub miejsca w którym zrobiłeś zakupy. Jeśli odnajdziesz tam nasz plakat, możesz także zrobić zdjęcie na jego tle.
4. Teraz stwórz krótki post z nazwą akcji: #WspieramLokalnyBiznes na swoim fb, dodaj zdjęcie i krótki opis. Jeśli chcesz możesz nas oznaczyć @federacjafosaolsztyn. Napisz coś o miejscu, towarze, usłudze i sprzedawcy, u którego zrobiłeś zakupy. Niech to będzie coś co zachęci innych. Nawet krótka informacja ze zdjęciem. Niech ludzie dowiedzą się, jakie produkty i usługi wspierasz i dlaczego. Może to być coś w stylu: „Mimo pandemii kawa i sernik z kawiarni…???…nadal smakuje wybornie” A może niektórzy z nas potrzebują właśnie w tej chwili czegoś, co może im zaoferować lokalny przedsiębiorca. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele możemy załatwić na miejscu, pomagając jednocześnie tym, którym ta pomoc jest teraz najbardziej potrzebna.
5. Podaj dalej. Opublikuj swój post na fb i poproś innych o udostępnianie oraz włączenie się do akcji. Potem udostępniaj również podobne posty swoich znajomych.

Czy to wystarczy?
Tak. Jeśli przystąpisz do akcji i wypełnisz plan, będzie to już naprawdę bardzo dużo. Akcja pójdzie w świat, wciągając kolejne osoby i w ten sposób, na pewno uda nam się pomóc wielu przedsiębiorcom, którzy stanęli nad przepaścią. Wszyscy wiemy, jak wielką siłę oddziaływania ma Facebook. Wykorzystajmy jego potencjał do stworzenia potężnego narzędzia do walki z kryzysem i pomocy lokalnym przedsiębiorcom. Włączajmy się do akcji, podawajmy dalej i pomagajmy.

Czy mogę jeszcze jakoś pomóc?
Tak. Jeśli chcesz zrobić coś jeszcze, to ściągnij plakat promujący akcję, wydrukuj go i powieś w swojej okolicy. W sklepie, w bloku, na drzwiach wejściowych itp. Im więcej osób dowie się o akcji i przystąpi do niej, tym większą moc osiągnie, będzie miała większy zasięg i oddziaływanie. Plakat do pobrania tutaj: https://drive.google.com/…/1qK-qqypGdsfEaoH2q1KMZ7cmM…/view…
oraz na stronie www.federacjafosa.pl
Jeśli nie posiadasz drukarki napisz do nas na adres: m.kupisz@federacjafosa.pl Wydrukujemy plakaty i przekażemy Tobie w bezpieczny sposób.

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się ze stroną:https://lokalnie.olsztyn.pl oraz na fb:https://www.facebook.com/lokalnieolsztyn/
Znajdziecie tam sporą bazę lokalnych producentów, sklepów i usługodawców z różnych branż. Warto tam zaglądać, promować, polubić, udostępniać i zachęcać znajomych przedsiębiorców, by dołączyli do tej listy.

Tysiące maseczek ze społecznej inicjatywy

Choć oficjalnie akcje szycia maseczek powoli się kończą, to jednak nie maleje na nie popyt. Wciąż będą potrzebne, m.in. w domach opieki czy placówkach edukacyjnych. Federacja FOSa kontynuuje więc pracę, by trafiły wszędzie tam, gdzie są potrzebne. Szyjemy je także w swoim biurze na Linki 3/4 w Olsztynie, które powoli wraca do normalnego funkcjonowania.

W Federacji FOSa odbywa się wiele akcji, które wspomagają nie tylko służby medyczne z Warmii i Mazur. Kontynuujemy akcję szycia maseczek, które wciąż będą konieczne w przypadku seniorów czy placówek opiekuńczych. W pomoc włączyły się też osoby biorące udział w projekcie w „Drodze do aktywności 2”, m.in. Anna Natucka, Mariola Domin i wiele innych osób. Trudno wyliczyć wszystkich zaangażowanych, a za wsparcie ogromnie dziękujemy.
Na początku tygodnia ponad 200 maseczek trafiło do nas od wolontariuszek akcji „Pogromcy koronawirusa w akcji”, której partnerem jest Federacja FOSa. A uszyte maseczki to zasługa kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich „Wójtowianki”. Kobiety zorganizowały maszyny, potrzebne materiały i uszyły od 17 marca ponad 2,5 tysiąca maseczek. Wspomagają one m,in. okoliczne szpitale i hospicja.
Maseczki są szyte również w ramach akcji „Łączymy siły”, których organizatorem jest Spółdzielnia Socjalna HuManus i Fundacja dla dzieci i Młodzieży Kółko Graniaste.

– W akcję zaangażowanych jest ponad 200 osób- nie sposób policzyć, bo wciąż dochodzą nowe – mówi Agnieszka Koprucka ze Spółdzielni Socjalnej HuManus. – Rozdaliśmy około 14 tysięcy maseczek. Maski przekazywaliśmy przede wszystkim szpitalom. To nasz główny odbiorca, ale są to też hospicja, placówki medyczne, służby ratunkowe, Straż Pożarna, osoby mające bezpośredni kontakt z innymi ludźmi z racji wykonywanej pracy oraz seniorzy.

W akcję włączyli się m.in. OSP Wójtówko, MOK Jeziorany i Gmina Jeziorany, OSP Nowa Wieś, Koło Gospodyń Wiejskich Nowalijki, Sołectwo Gryźliny Zielonowo i potem mieszkańcy Barczewa, Bartążka, Dywit, Franknowa, Frączek, Gad, Jezioran, Kikit, Kiersztanowa, Kostrzew, Marcinkowa, Olsztyna, Ornety, Potryt, Przykop, Środowiskowy Dom samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie, Przykop, Słup, Tłokowa i Wójtówka.
Dołączyło się też Wójtowo- Beata Jakubiak, na co dzień pracownik Federacji FOSa, Gmina Łukta- centrala GOK w Łukcie i Aneta Fabisiak – Hill z przyłbicami.
– W ramach naszej akcji Zakład Karny w Barczewie szyje maseczki dla Szpitala Uniwersyteckiego w Olsztynie – dodaje przedstawicielka Spółdzielni Socjalnej HuManus.
– Pokazaliśmy, że w czasie pandemii potrafimy się zjednoczyć – mówią przedstawiciele różnych akcji. Panie szyją, w pomaganiu wspierają je całe rodziny. Nie zwalniamy tempa. Potrzebujący wciąż czekają na naszą pomoc.

 

 

 

 

Fartuchy na wyposażenie klubiku

W ramach akcji i wsparcia #PomocDlaDomówPomocy Federacja FOSa oraz Spółdzielnia HuManus włączyły się w kolejne przedsięwzięcie, które polegało na szyciu fartuchów ochronnych.

Do współpracy poproszono Panie z KGW Wójtowianki z Wójtowa pod Olsztynem, które to wprawione były już w szyciu maseczek ochronnych, przestawiły maszyny na szycie fartuchów. Z zakupionego  przez Spółdzielnię HuManus materiału, wkrojono i uszyte zostało do tej pory 120 fartuchów, które będą zabezpieczały opiekunów przed zakażeniem.

Wyprodukowane w Wójtowie fartuchy poszły na wyposażenie prowadzonego przez FOSę klubiku przy ul. Mickiewicza w Olsztynie