Poszukujemy eksperta od tworzenia gier szkoleniowych

Szanowni Państwo,

Federacja FOSa rozpoczęła realizację działań dotyczących testowania innowacji społecznej, mającej stanowić narzędzie, którego zadaniem będzie podniesienie jakości edukacji oraz zwiększenie jej skuteczności w zakresie zarządzania zasobami pozostającymi w dyspozycji każdej osoby, w tym przypadku będzie to budżet domowy.

Odbiorcy innowacji to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i wykluczone społecznie, w trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej. Natomiast jej użytkownikami będą podmioty działające na rzecz wyżej wymienionych grup, m.in. organizacje socjalne zajmujące się osobami ubogimi, starszymi, niepełnosprawnymi czy też nieaktywnymi zawodowo, a także takie instytucje jak ośrodki pomocy społecznej.

W związku z powyższym do naszego zespołu poszukujemy osoby/eksperta, która/y:

– posiada wiedzę i doświadczenie oraz umiejętności z obszaru tworzenia narzędzi/gier szkoleniowych i/lub grywalizacji;

– posiada wiedzę z obszaru tematycznego, którego gra będzie dotyczyła – zarządzanie zasobami własnymi, zarządzanie/gospodarowanie budżetem domowym (m.in. oszczędzanie energii, wody, obniżanie kosztów ogrzewania, umowy z dostawcami mediów itp., wiedza tzw. „okołobankowa”, w tym zaciąganie kredytów/pożyczek itp.)

– posiada umiejętności i doświadczenie w opracowywaniu materiałów dydaktycznych/metodycznych/scenariuszy zajęć/prezentacji multimedialnych.

Od eksperta oczekujemy udziału w:

– opracowaniu skryptu gry edukacyjnej dot. zarządzania budżetem domowym (charakterystyka sytuacji oraz analiza potrzeb użytkowników innowacji; charakterystyka sytuacji oraz analiza potrzeb odbiorców innowacji;

– opracowaniu koncepcji mechaniki gry edukacyjnej dot. zarządzania budżetem domowym;

– stworzeniu podręcznika gry edukacyjnej, który stanowić będzie źródło wiedzy z zakresu zarządzania/gospodarowania budżetem domowym (w tym udział w opracowaniu: materiałów merytorycznych dla trenerów, scenariuszy poszczególnych zajęć).

Osoby/organizacje zainteresowane podjęciem współpracy zapraszam do kontaktu pod nr tel. 501 747 934 lub mailowo a.ksiazak@federacjafosa.pl, w terminie do 9.03.2018 r.

JOBfirma, jako edukacyjne narzędzie inkluzji społecznej

Na początek kilka słów wyjaśnienia, cóż to takiego ta JOBfirma, zwłaszcza dla tych, którzy się jeszcze z takim sposobem organizowania pracy dla osób bezrobotnych nie spotkali. To swego rodzaju forma przedsiębiorstwa treningowego, w ramach którego uczestnicy i uczestniczki (wybrane wcześniej osoby, głównie te będące w bardzo trudnej sytuacji życiowej i zawodowej)  powołują wspólnie z personelem JOBfirmy fikcyjną firmę, w której nabywają umiejętność samodzielnego poruszania się na rynku pracy i rozbudowują swoje kompetencje społeczne.  W praktyce odbywa się to tak, że przez 5 tygodni (tyle trwa jedna edycja JOBfirmy) uczestnicy i uczestniczki przychodzą codziennie do pracy, gdzie w 10 osobowej grupie, pod opieką osób zarządzających wykonują prace biurowe, uczą się wykorzystywania nowych technologii, nabywają umiejętności pracy w zespole. Wszystko w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni pracy- każdy z uczestników ma własne biurko, komputer, swój identyfikator itp.

Ponadto w ramach zajęć osoby te biorą udział w warsztatach motywacyjnych i komunikacyjnych, dotyczących rozwiązywania sytuacji konfliktowych, radzenia sobie ze stresem, ale też zarządzania czasem, prozdrowotnych, żywienia, gospodarowania budżetem lub w innych, zorganizowanych w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby. Otrzymują też wsparcie w postaci doradztwa zawodowego i pomocy psychologicznej. Nie bez znaczenia dla wielu uczestników i uczestniczek jest nieodpłatna pomoc prawna, często niezbędna do rozwiązywania problemów, z którymi borykają się oni i ich rodziny. Po ukończeniu pracy w JOBfirmie są kierowani na staże, kursy zawodowe, czasem uzupełniają swoją edukację, a czasem, w zależności od rodzaju dotykających ich problemów, dostają dalszą pomoc psychologiczną. Wartością JOBfirmy jest także, to, że dla większości z nich udział w tym przedsięwzięciu jest czasem jedyną okazją, aby podjąć jakąś aktywność i, co najważniejsze, spotkać z innymi ludźmi.

Takie narzędzie jak JOBfirma wykorzystuje obecnie Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w realizowanym w partnerstwie z 6 gminami Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna i olsztyńskim Bankiem Żywności projekcie „W drodze do aktywności”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wcześniej model ten został wypracowany i zwalidowany w ramach projektu „JOBfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+” realizowanego przez Szczecińską Fundację Talent-Promocja-Postęp (proj. Innowacyjny POKL).

W Federacji FOSa model JOBfirmy modyfikowany jest na bieżąco w zależności od rodzaju i potrzeb grup, ponieważ szczegółowy dobór wsparcia jest opierany na wieloprofilowej diagnozie potencjałów i deficytów każdego z uczestników Dodatkowo w naszym wydaniu z jej uczestnikami pracują animatorzy społeczni, których zadaniem jest aktywizowanie środowiska (organizacji pozarządowych, instytucji czy grup sąsiedzkich) osób zagrożonych wykluczeniem, aby na nowo przywrócić im społeczne znaczenie – mieszkańca, sąsiada czy osoby, która działa na rzecz innych. Animatorzy pracują więc zarówno ze środowiskiem, jak i samymi uczestnikami JOBfirmy, włączając ich w działania społeczne (zbiórki charytatywne, jak „FOSa Dzieciom i Seniorom”, świąteczne zbiórki żywności, pozyskiwanie darów dla schroniska dla zwierząt) czy obywatelskie (przykładem niech będzie wsparcie organizacyjne i uczestnictwo w konsultacjach społecznych na temat zagospodarowywania olsztyńskich akwenów).  Włączenie osób zagrożonych wykluczeniem w działania na rzecz ich lokalnych środowisk ma szansę zmienić ich dotychczasowy wizerunek,  dać możliwość sprawdzenia się we wspólnym działaniu.

Edukacja w JOBfirmie zachodzi więc na wielu poziomach, m.in:

  • życiowym: osoby nabywają np. umiejętności dbania o siebie, swój wygląd, wizerunek, zdrowie (grupy samopomocowe, terapie), rozwiązywania trudnych sytuacji (chociażby pętla kredytowa czy rozwód), gospodarowania budżetem domowym, wychowywania dzieci itp.
  • zawodowym: uczestniczą w kursach kwalifikacyjnych i zawodowych w celu nabycia umiejętności niezbędnych do wejścia na rynek pracy; stażach dających możliwość uzyskania doświadczenia zawodowego, a przez co zwiększenia szans na zatrudnienie czy uzupełniają swoje wykształcenie (kształcenie szkolne i ustawiczne).
  • społecznym/obywatelskim – inicjują i uczestniczą w działaniach na rzecz innych, wzmacniając swoją rolę jako sąsiada/mieszkańca/obywatela. Rozwijają też niezbędne w życiu i na rynku pracy kompetencje społeczne, takie jak np. umiejętność pracy w zespole, komunikowania się, współpracy i inne.

Na ocenę długofalowych efektów JOBfirmy, będziemy jeszcze musieli poczekać. Na razie z naszych (Federacji FOSa) obserwacji i prowadzonej na bieżąco ewaluacji pracy JOBfirmy (jako jednego z kluczowych narzędzi edukacyjnych w projekcie) wynika jednak, że tak kompleksowe wsparcie, odpowiadające na realne, indywidualne potrzeby i problemy naszych uczestników, stworzenie im przestrzeni do zaistnienia nie tylko w grupie, ale też w najbliższej, sąsiedzkiej społeczności przynosi wymierne efekty. Dowodem jest zmiana, jaka zachodzi w uczestnikach i uczestniczkach projektu na naszych oczach. Nabierają energii, ochoty do działania, chętniej podejmują proponowane im formy wsparcia, takie jak kursy kwalifikacyjne i zawodowe czy staże, zyskują wiarę, że można zmienić swoją sytuację życiową.

Monika Hausman-Pniewska

artykuł ukazał się na ePlatformie na rzecz uczenia się dorosłych w Europie EPALE

także po francusku:  https://ec.europa.eu/epale/fr/node/55658

na fotografii uczestnicy i trenerzy JOBfirmy w FOSie (grudzień 2017)

 

Warto inwestować w swój zespół


Efektywny zespół to osoby świadome swych potencjałów, które potrafią współpracować, czerpać od siebie nawzajem i dzielić się tym z ludźmi i organizacjami, z którymi pracują. Dbamy, aby tak było w naszej organizacji- Federacji FOSa, dlatego tak dużą wagę przykładamy do edukacji, stwarzania przestrzeni do autorefleksji, koleżeńskich superwizji i wzajemnego wsparcia. Taki cel miała też współpraca z firmą Extended DISC Polska http://extendeddisc.com.pl/, dzięki której grupa 10 osób, zarządzających organizacją i zespołami projektowymi mogła przyjrzeć się swoim mocnym stronom i obszarom do rozwoju w życiu zawodowym, określić, które zachowania w pracy są dla nas naturalne, a w które musimy wkładać więcej energii, bo tego wymaga od nas obejmowane stanowisko. Pomijając inne korzyści związane ze wzrostem samoświadomości, można dzięki temu mieć możliwość znalezienia lub rozwijania obszarów, w których czujemy się najlepiej czy wzmocnić te, które tego wymagają.
Taką wiedzę dało nam narzędzie, model DISC zbudowany w oparciu o teorię Carla Gustava Junga i przystosowany kulturowo do naszych, polskich warunków. Po wypełnieniu kwestionariusza otrzymaliśmy od Extended DISC Polska szczegółowe indywidualne raporty oraz zbiorczy raport dotyczący 10-osobowego badanego zespołu, który łączy indywidualne wyniki. Takie spojrzenie zewnętrznego oka na naszą grupę, role, które pełnimy w zespole, kompetencje potrzebne w pracy z ludźmi, umiejętności zarządzania itp. Dostaliśmy też wsparcie w postaci filmów instruktażowych i konsultacji. Badania Extended DISC to jedno z interesujących narzędzi i wstęp do rozwijania zespołu FOSy- kanwa do planowania dalszych działań dotyczących zarówno pojedynczych osób, jak i całego zespołu. Widzimy w tym zarówno szansę, jak i wyzwanie.

http://extendeddisc.com.pl/

Raport w sprawie olsztyńskich akwenów – opublikowany

Jest już dostępny raport w sprawie inwestycji nad olsztyńskimi jeziorami i rzekami przepływającymi przez miasto. Raport, a właściwie spisanie wniosków zgłoszonych w czasie konsultacji społecznych wykorzystany zostanie w przygotowaniach „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna”.

Przypominamy, że konsultacje odbyły się w listopadzie 2017 i składały się z czterech spotkań tematycznych, a realizowane były w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji ” prowadzonego przez Forum Zrównoważonego Rozwoju we współpracy z FOSą, która odpowiedzialna była za ich organizację i opracowanie zgłoszonych wniosków.

http://www.konsultacje.olsztyn.eu/upload/files/Raport_konsultacje_olsztynskie_akweny.pdf

Dzienny Dom Opieki Medycznej dla seniorów

Przy ulicy Kościuszki w Olsztynie działa od ponad roku Dzienny Dom Opieki  Medycznej. Prowadzona przez Caritas placówka adresowana jest zasadniczo do seniorów, pacjentów 65+ . To dobre miejsce dla osób głównie bezpośrednio po hospitalizacji,  ciągle wymagających wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru na terapią farmakologiczną i rehabilitacji. Dostępne  jest  jednak także dla osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy przebywały w szpitalu. Skierowanie do DDOM wdaje lekarz rodzinny, bądź lekarz prowadzący, jeśli pacjent trafia tu bezpośrednio ze szpitala.

– W ciągu trzech dni po przybyciu, z udziałem lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji ustalamy zakres ćwiczeń i sposób postępowania z każdym pacjentem. To nie jest tylko rehabilitacja, także elementy terapii zajęciowej,  zabawy. Cały dzień coś się dzieje  – mówi kierownik zespołu medycznego i szefowa domu, Joanna Szwedo podkreślając, że równie ważne jak systematyczne ćwiczenia jest dobre nastawienie psychiczne pacjenta.

Dzienny Dom Opieki Medycznej ma miejsce na 15 osób z miasta Olsztyna. Jego atutem jest intensywność terapii, „turnus”  obejmuje  minimum 30 dni codziennych zajęć, a może być (zależnie od konsultacji lekarskich) przedłużony nawet do 120 dni. Pacjenci na miejscu mogą korzystać z kinezyterapii, masażu, leczenia polem magnetycznym, światłolecznictwa, elektrolecznictwa, krioterapii,  także ćwiczeń usprawniających, edukacji w zakresie samopielęgnacji i samoopieki, doradztwa w doborze wyrobów medycznych itp.

Codziennie rano busem (przystosowanym także dla osób poruszających się na wózkach) seniorzy przywożeni są na zajęcia, a  po obiedzie odwożeni do domu.  Głównym założeniem, finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia, projektu Dziennych Domów Pomocy Medycznej  jest bowiem przygotowanie pacjenta do samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym, a hasłem „Zdrowiej w domu”.

https://www.facebook.com/Dzienny-Dom-Opieki-Medycznej-Caritas-Olsztyn-217462818708431/

http://olsztyn.caritas.pl/DDom/

 

400 seniorów w systemie teleopieki

17 stycznia w Olsztynie, władze 20 miast i gmin regionu podpisały z samorządem województwa umowy dotyczące wdrożenia  systemu teleopieki dla osób starszych. Warmińsko-Mazurskie, jako pierwsze w kraju na taką skalę testować będzie system w niektórych  miastach  (np. w Giżycku) funkcjonujący  już od kilku lat. Projektem objętych będzie wyjściowo 400 osób,  po 20 w każdej gminie. System, za pomocą łączy telefonicznych (telefon stacjonarny, bądź komórkowy) w mieszkaniu i bransoletki/breloczka stale noszonego przez osobę starszą,  pozwala jednym przyciśnięciem guzika wezwać pomoc.  Sygnał dociera do operatora, który łącząc się z seniorem ocenia, czy sytuacja wymaga poważnej interwencji (karetka, straż pożarna) czy wystarczy powiadomić rodzinę bądź sąsiadów, do których  – jeśli zgodzili się uczestniczyć w projekcie – operator ma kontakt. W przypadku zasłabnięć, upadków w mieszkaniu mieszkających samotnie osób starszych, taka pomoc  jest bardzo ważna. Równie istotna jest świadomość, że przez 24-godziny na dobę można na nią liczyć.

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin i wicemarszałek, Wioletta Śląska-Zyśk, umowy o wprowadzeniu systemu teleopieki  podpisali z samorządami: Olsztyna, Elbląga, Ełku, Iławy, Nowego Miasta Lubawskiego, Ostródy, Gietrzwałdu, Bartoszyc, Ornety, Pasłęka, Morąga Braniewa, Lidzbarka Warmińskiego, Biskupca, Szczytna, Pisza, Mrągowa, Węgorzewa, Gołdapi i  Olecka. W większości wymienionych gmin, przy pomocy ośrodków opieki społecznych, dokonano już wyboru seniorów (60+) zgłoszonych do systemu, niektóre wybrały także operatora systemu. Wszystko powinno zacząć działać w ciągu najbliższych tygodni.

Koszty pilotażowego roku 2018 dzielone są po połowie – 143 870 złotych samorząd regionu i  145 tysięcy poszczególne gminy. Jak powiedziała dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Wiesława Przybysz, kolejne gminy, które się na to zdecydują, mogą jeszcze w tym roku ubiegać się o dofinansowanie wprowadzenia systemu teleopieki.

Działanie systemu zostanie ocenione w połowie roku w Olsztynie w trakcie dorocznej konferencji z okazji Światowego  Dnia Praw Osób Starszych.

 

Wyniki zapytania ofertowego – doradztwo w zakresie dietetyki

Wyniki zapytania ofertowego nr 6/WDA/ZO/2017 (usługa indywidualnego doradztwa w zakresie dietetyki

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę indywidualnego doradztwa w  zakresie dietetyki.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa: Klaudia Smosarska
Adres:   ul. Narutowicza 23c/33, 10-581 Olsztyn

Wyniki postępowania ofertowego – poradnictwo biznesowe

Wyniki zapytania ofertowego nr 5/WDA/ZO/2017

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę indywidualnego specjalistycznego poradnictwa biznesowego

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:

LEX Consulting Doradztwo Prawno-Gospodarcze Marcin Nowakowski, ul. Korzeniowskiego 39, 83-000 Pruszcz Gdański

Wyniki zapytania ofertowego – poradnictwo prawne

Wyniki zapytania ofertowego nr 3/WDA/ZO/2017

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę indywidualnego specjalistycznego poradnictwa prawnego

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:

Paweł Klonowski, ul. Rymkiewicza 4, 10-089 Olsztyn