Postępowanie nr 2/2.9/2017 unieważnione

Informujemy, że postępowanie nr 2/2.9/2017 PO WER na usługę trenera podczas cyklu szkoleń w ramach projektu pn. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne” zostaje ponownie unieważnione. Przyczyną unieważnienia postępowania jest podpisanie umowy o dofinansowanie projektu i wynikająca z tego konieczność upublicznienia zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności. Zapraszamy Państwa do złożenia oferty w kolejnym postępowaniu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Postępowanie nr 1/2.9/2017 unieważnione

Informujemy, że postępowanie nr 1/2.9/2017 PO WER na usługę doradczą z zakresu zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne” zostaje ponownie unieważnione. Przyczyną unieważnienia postępowania jest podpisanie umowy o dofinansowanie projektu i wynikająca z tego konieczność upublicznienia zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności. Zapraszamy Państwa do złożenia oferty w kolejnym postępowaniu. Za utrudnienia przepraszamy.

Frombork i Orneta dla społeczności

Dwa uniwersytety trzeciego wieku z regionu, z Ornety i Fromborka (UTW przy Fundacji Żółty Szalik) zostały przyjęte do realizowanego już po raz piąty, przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w Warszawie projektu „UTW dla społeczności”. Zaprzyjaźnione i uczestniczące w działaniach FOS-u UTW (seniorki z Fromborka dzięki udziałowi w projekcie Silver Sharing  wyjeżdżały w ubiegłym roku na Łotwę – patrz zdjęcie) wybrane zostały spośród 21 UTW zgłoszonych z całego kraju.

W poprzedniej edycji projektu uczestniczył należący do FOSy UTW z Morąga. Jego słuchacze odnieśli ostatnio kolejny sukces. Grupa wokalno-muzyczna „Biesiadki” pod kierunkiem Jerzego Mudrego zdobyła I miejsce w kategorii – kabaret, podczas X Juwenali Trzeciego Wieku, które 19-21 czerwca odbyły się w Warszawie. W juwenaliach uczestniczyło w sumie 200 zespołów.

Skutecznie pozyskujemy zamówienia – trenerzy

 

 

Informacje o ogłoszeniu na usługę trenera podczas cyklu szkoleń w ramach projektu pn. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”
numer projektu: POWER.02.09.00-00-0029/16
numer postępowania: 2/2.9/2017 PO WER

Termin składania ofert
do dnia 27.06.2017 r.

Nazwa zamawiającego
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, ul. Marka Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn; telefon: 895236092; e-mail: biuro@federacjafosa.pl; adres strony internetowej:http://www.federacjafosa.pl/

Numer ogłoszenia
nie dotyczy

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, ul. Marka Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn, do dnia 27.06.2017 r. do godz. 14.00.

2.Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za pośrednictwem poczty, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

3.Zaleca się, aby oferent zamieścił ofertę w kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, oferta na usługę trenera podczas cyklu szkoleń w ramach projektu pn. Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”.

4.Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
nie dotyczy

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Tomasz Tokarczyk – w godz. 8.00 – 14.00

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
895236092

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa trenera podczas cyklu szkoleń z zakresu zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”. Zamawiający wybierze do realizacji projektu dwóch trenerów, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

Zakres zamówienia
Przeprowadzenie wysokiej jakości szkoleń z zakresu zamówień publicznych (obejmujących w szczególności problematykę klauzul społecznych i ich wykorzystanie w postępowaniach ogłaszanych zgodnie z prawem zamówień publicznych) dla pracowników przedsiębiorstw społecznych.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi szkoleniowe


Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie – Powiat: m. Olsztyn, Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

1.Przeprowadzenie wysokiej jakości szkoleń z zakresu zamówień publicznych (obejmujących w szczególności problematykę klauzul społecznych i ich wykorzystanie w postępowaniach ogłaszanych zgodnie z prawem zamówień publicznych) dla pracowników przedsiębiorstw społecznych.

2.Łączna ilość dla trenera/ów– 240 godzin szkoleniowych (30 dni szkoleniowych po średnio 8 godzin dziennie), łącznie dla 5 grup szkoleniowych (każda grupa 6 dni szkoleniowych – 48 godzin). Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie przedstawiony wybranym trenerom po przeprowadzeniu rekrutacji uczestników szkoleń.

3.Szkolenia odbywać się będą w Olsztynie. Wynajęcie sali szkoleniowej wraz
z obsługą i serwisem kawowym należy do Zamawiającego.

4.Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu trenera do miejsca szkolenia oraz zakwaterowania i wyżywienia trenera.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale VII Instrukcji dla oferentów,  stanowiącej załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie dwóch trenerów do realizacji usługi szkoleniowej w ramach projektu pn. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”.

Kod CPV
80000000-4

Nazwa kodu CPV
Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia
nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie zgodnym z harmonogramem projektu tj. najpóźniej do dnia 28 lutego 2018 r.

Szczegółowe wymogi związane z terminami realizacji zamówienia zawarte są zawarte są w Rozdziale VIII Instrukcji dla oferentów, stanowiącej załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Załączniki

·Instrukcja dla oferentów

·Załącznik nr 1 do Instrukcji dla oferentów – formularz oferty

·Załącznik nr 2 do Instrukcji dla oferentów – wykaz usług trenera

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie
Trener musi spełniać następujące warunki:

·wykształcenie wyższe prawnicze,

·co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z obszaru prawa zamówień publicznych (co najmniej cztery szkolenia lub co najmniej 30 godzin szkoleniowych),

·co najmniej 2-letnie doświadczenie w obszarze ekonomii społecznej, polegające np. na prowadzeniu szkoleń, doradztwa dla podmiotów ekonomii społecznej, wspieraniu w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej, realizacji zadań merytorycznych w ramach projektów skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej.

Potencjał techniczny
nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1.uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2.posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3.pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie oświadczenie o braku w/w powiązań na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do  Instrukcji dla oferentów.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z Wykonawcami wybranymi w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:

a) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,

b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,

c) okoliczności siły wyższej,

d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.Formularz oferty – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Instrukcji, wraz z oświadczeniem o braku powiązań,

2.CV trenera z klauzulą: Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla celów naboru (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz. 883).

3.Wykaz usług trenera wraz z podaniem ich przedmiotu (zakresu), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Instrukcji.

Wszystkie ww. oświadczenia i dokumenty muszą być wypełnione i podpisane.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru oferentowi zamówienia uzupełniającego. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: 
Cena – 60 % . Ceną oferty jest stawka brutto za godzinę szkolenia (45 minut).
Sposób przyznania punków w kryterium „cena”:
P = Cn / Cb x 60%, gdzie:
P – liczba punktów uzyskanych przez oferenta
Cn – cena najniższa spośród złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi)
Cb – cena oferty badanej

60– maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium

Doświadczenie – 30 %

Sposób przyznania punków w kryterium „doświadczenie”:
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie załączonego do oferty Wykazu usług trenera. Oceniane będzie doświadczenie trenera w zakresie szkoleń z zamówień publicznych ponad minimalne wymagania (tj. 30 h szkoleniowych).
Punktacja będzie przyznawana wg poniższego schematu:
od 31h do 50h szkoleń z zakresu zamówień publicznych – 10 pkt
od 51h do 100h szkoleń z zakresu zamówień publicznych – 20 pkt
od 101h do 150h szkoleń z zakresu zamówień publicznych – 30 pkt
powyżej 151h szkoleń z zakresu zamówień publicznych – 40 pkt

Reprezentowanie zamawiającego – 10 %
Sposób przyznania punków w kryterium „Reprezentowanie zmawiającego”:

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie załączonego do oferty CV trenera. Punkty zostaną przyznane jeżeli wskazana osoba trenera będzie jednocześnie osobą, która co najmniej od 12 miesięcy reprezentuje zamawiającego (w rozumieniu Prawa zamówień publicznych – w szczególności będącego jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (np. pracownik zamawiającego zatrudniony na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych, nadzorem nad zamówieniami publicznymi, doradztwem prawnym z zakresu zamówień publicznych itp.).

Ostateczna ocena punktowa oferty.

1)Ocena punktowa oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.

2)Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), który uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie.

3)Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

4)Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.

5)Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.

 

Zamawiający (beneficjent)
Nazwa
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

Adres
ul. Marka Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn

Numer telefonu
895236092

NIP
7393452954

Tytuł projektu
„Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”

Numer projektu
numer projektu: POWER.02.09.00-00-0029/16

Instrukcja dla oferentów

zaB nr 1 formularz oferty_trenerzy

zaB. nr 2 wykaz usBug trenera

Pozyskujemy zamówienia – postępowania unieważnione

 

 

 

Informujemy, że postępowanie nr 1/2.9/2017 PO WER na usługę doradczą z zakresu zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne” ogłoszone 2 czerwca 2017  zostaje unieważnione.

Informujemy, że postępowanie nr 2/2.9/2017 PO WER na usługę trenera podczas cyklu szkoleń w ramach projektu pn. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne” ogłoszone 2 czerwca 2017 zostaje unieważnione.

Patrz – nowe ogłoszenie!!!

Absolutorium dla zarządu FOS-y

31 maja br. w Olsztynie Wale Zgromadzenie organizacji członkowskich Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, po wysłuchaniu sprawozdania o działalności i rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania komisji rewizyjnej, jednogłośnie udzieliło zarządowi FOSy absolutorium za rok 2016. Następnie prezes FOSy Bartłomiej Głuszak przedstawił założenia plan pracy na rok 2017. Walne Zgromadzenie przyjęło też zmiany w statucie federacji polegające m.in. na rozszerzeniu zakresu działalności.

Federacja FOSa zrzesza obecnie 51 organizacji członkowskich. Jej przychody działalności statutowej w roku 2016 wyniosły 646 956 złotych i 12 groszy. Szczegóły w raporcie rocznym.

Raport roczny 2016

Dla zakładających spółdzielnie socjalne

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej zapraszają osoby fizyczne, zakładające spółdzielnię socjalną oraz przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) na bezpłatne szkolenia, na temat możliwości zatrudniania i podejmowania działań gospodarczych w sektorze Ekonomii Społecznej (ES) oraz zakładania Przedsiębiorstw Społecznych (PS) w tym spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Szkolenia odbywać się będą w modułach, skierowanych do różnych grup począwszy od 20 maja 2017 roku w hotelu Kormoran Mierki, Kołatek 2, 11-015 Olsztynek

zgłoszenie na szkolenia 

zaproszenie na moduły

program szkoleń 

Walne Zebranie

Organizacje członkowskie Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zapraszamy na Walne Zebranie, które odbędzie się 31 maja o godzinie 9.15 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, (nr 420, III piętro). (Drugi termin Zebrania Walnego to 31 maja 2017 r. godz. 9:45)

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności,

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta,

3. Przedstawienie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2016 rok,

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

5. Dyskusja na temat sprawozdań i zatwierdzenie,

6. Podjęcie uchwały o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu oraz przyjęcie uchwały o przeznaczeniu zysków za rok 2016 na działalność statutową Federacji FOSa w 2017 r.

7. Przedstawienie przez Zarząd założeń planu pracy na 2017 rok

8. Propozycje zmian w statucie Federacji FOSa,

9. Dyskusja na temat zmian w statucie,

10. Podjęcie uchwały o zmianie statutu

11. Sprawy różne, wolne wnioski,

12. Zakończenie Walnego Zebrania.

Planowana godzina zakończenia zebrania walnego to 11:15. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w seminarium oraz zebraniu walnym do dnia 26 maja 2017 r.

Z poważaniem

Bartłomiej Głuszak

Prezes Federacji FOSa

 

 

 

 

Warsztaty dla dzieci

Federacja FOSa poszukuje osób do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie:

1.Warsztaty teatralne

2.Warsztaty – gry z angielskim (np. FIFA PLAY)

3.Wakacje z eksperymentem – np. obsługa drona

4.Warsztaty taneczne „ Dookoła Świata”

Warsztaty odbędą się w lipcu i sierpniu br. Czas trwania każdego warsztatu to 5 dni, liczba uczestników/czek to 12 osób. Oczekujemy doświadczenia w ww. obszarach oraz zapewnienia odpowiedniego sprzętu.
Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do p. Katarzyny Sosnowskiej, mail 
k.sosnowska@federacjafosa.pl, tel. 89 523 60 92.

Rady seniorów – zapraszamy na seminaria

W realizowanym przez FOSę projekcie „Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” współfinansowanym ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 zapraszamy przedstawicieli organizacji, nieformalnych grup seniorskich i samorządów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką budowania aktywności osób starszych, a zwłaszcza tworzeniem i funkcjonowaniem rad seniorów, na seminarium pt. „Rady seniorów – wzmocnienie partycypacji osób starszych”.

Podczas seminarium poruszone zostaną tematy związane z uwarunkowaniami tworzenia rad seniorów, korzyściami wynikającymi z ich tworzenia oraz metody zaangażowania w życie publiczne osób starszych. Podczas każdego z seminarium zaplanowane zostało wystąpienie przedstawicieli rad seniorów funkcjonujących na terenie naszego województwa.

Seminaria odbędą się w trzech w Giżycku (24.04.2017 godz.10:00 – 12:30 Gmina Giżycko ul. Mickiewicza 33) we Fromborku (25.04. godz. 11:30 – 14:00 Centrum Spotkań i Aktywności Społecznej we Fromborku ul. Braniewska 11 oraz w Olsztynie (26.04.2017 r. godz. 12:30 – 15:00 Olsztyńskie Planetarium al. Marszałka J. Piłsudskiego 38)

PROGRAM SEMINARIUM

1. Uwarunkowania tworzenia rad seniorów

2. Dobre praktyki

3. Korzyści wynikające z utworzenia rad seniorów

4. Metody zaangażowania w życie publiczne osób starszych

5. Wystąpienie przedstawiciela rady seniorów funkcjonującej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

6. Dyskusja

Szczegółowe informacje na temat udziału w seminarium można uzyskać u Magdaleny Chojnackiej m.chojnacka@federacjafosa.pl, lub Natalii Preilowskiej n.preilowska@federacjafosa.pl – koordynatorek projektu, pisząc na podane wyżej adresy mailowe lub pod numerem tel. 89 523 60 92.