Złoty Krzyż Zasługi dla Marii Popieluch

Maria Popieluch, przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” w Giżycku, członek zarządu federacji FOSa, otrzymała Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. W czasie XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z Regionu Warmii i Mazur, który pod koniec marca br. odbył się w Olsztynie, wysokie odznaczenie wręczył pani Marii wojewoda Artur Chojecki.

Maria Popieluch, przez ponad trzydzieści lat swojej pracy w Giżycku, stała się prawdziwą instytucją w dziedzinie szkolnictwa medycznego, opieki paliatywnej i działalności społecznej.

Wspieramy powstawanie rad seniorów

Federacja FOSa opracowała i przystępuje do realizacji projektu „Rady seniorów na Warmii i Mazurach”, dofinansowanego z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W ramach projektu założyliśmy wsparcie w powstaniu pięciu rad seniorów w wybranych gminach oraz wsparcie w rozwoju, funkcjonowaniu rad już istniejących, a także nowo powstających. Projekt „Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” współfinansowany jest ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. ​Wsparcie w powstaniu rad seniorów polegało będzie na powołaniu i pracy zespołu, w skład którego będą wchodzili przedstawiciele władz gminnych, lokalnych środowisk seniorskich oraz lokalnych organizacji pozarządowych. Zespół odbędzie co najmniej trzy spotkania, w tym jedno dwudniowe warsztaty oraz dwa spotkania jednodniowe, przy pomocy eksperta wypracuje dokumenty dotyczące powołania rady. Założyliśmy również spotkanie wyborcze, mające na celu wyłonienie kandydatów do rady. Za całokształt przedsięwzięcia tj. merytoryczne przygotowanie spotkań, przygotowanie materiałów, zapewnienie ekspertów, zorganizowanie warsztatów wyjazdowych, będzie odpowiadała Federacja FOSa. Od samorządu, na terenie którego będzie opracowywany program, oczekujemy m.in.: – współpracy w procesie powołania rady,
– użyczenia sali do organizacji spotkań,
– sfinansowania kosztów przewozu uczestników warsztatów podczas tworzenia programu,
– wyznaczenia osoby do współpracy,
– współorganizacji spotkania wyborczego oraz powołania Rady.
Dlatego też wyboru gmin do opracowania programu dokonamy przede wszystkim w oparciu o następujące kryteria:
1) otwartość samorządu na demokratyczny proces powołania rady seniorów
2) zaangażowanie merytoryczne i organizacyjne samorządu gminy, poprzez udział przedstawicieli w opracowaniu dokumentów powołujących Radę, wyznaczenie osoby do współpracy z Federacją FOSa, zabezpieczenie sali, organizacji spotkań i in.
3) stopień gotowości do tworzenia rady ze strony samorządu i środowisk seniorskich oraz współpracy w tym zakresie – dokonanie zgłoszenia przez samorząd i konkretne środowiska/organizacje/grupy seniorskie
4) uzasadnienie potrzeby/pomysłu tworzenia rady, motywacji w tym zakresie
5) zaangażowanie innych podmiotów z terenu gminy, w tym zwłaszcza środowisk seniorskich oraz ich liderów.
Wierzymy, iż podjęcie przez gminę powyższej inicjatywy przyczyni się do zdecydowanej poprawy jakości życia osób starszych W związku z tym serdecznie zapraszamy samorządy do współpracy.
Projekt „Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” współfinansowany jest ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy prosimy nadsyłać w terminie do 03 kwietnia
2017 r. do godz. 12.00, na adres mailowy
m.chojnacka@federacjafosa.pl
lub
n.preilowska@federacjafosa.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ASOS

Informacja dotycząca wyników wyboru gmin z naszego województwa zostanie przesłana do każdej z zainteresowanych gmin oraz zamieszczona na stronie internetowej www.federacjafosa.pl.
Z wybranymi gminami zostanie podpisane porozumienie, regulujące zasady współpracy. Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać u Magdaleny Chojnackiej lub Natalii Preilowskiej – koordynatorek projektu, pisząc na podane wyżej adresy mailowe lub pod numerami tel. 798 132 927, 514 097 030, 89 523 60 92.
Z poważaniem
Bartłomiej Głuszak
Prezes Federacji FOSa

Z dniem 30 listopada 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 października 2013 r. wprowadzająca zmiany do ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Poz. 1318). W wyniku tej nowelizacji, do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) dodany został art. 5c., który umożliwia gminom powoływanie gminnych rad seniorów. Ponadto proces tworzenia i rozwoju rad seniorów wynika z zapisów Polityki
Senioralnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w celu 2.5. Rozwój rzecznictwa interesów osób starszych oraz Działaniu 2.5.1. Powoływanie gminnych/powiatowych i wojewódzkiej rady seniorów.
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zrzesza ok. 100 organizacji działających w szeroko rozumianej sferze pomocy społecznej. Dwa główne kierunki działań Federacji to wspieranie organizacji członkowskich oraz
rzecznictwo interesów. Od wielu lat realizujemy systemowe działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w naszym regionie. Podejmujemy szereg tematów związanych z tą problematyką, m.in. działalność Rzeczników Praw Osób starszych, wydawanie Magazynu
„Generacja”, powołanie Sieci na Rzecz Seniorów i wiele innych. Jednym z naszych kluczowych założeń jest podniesienie jakości życia i wzmocnienie aktywności środowisk osób starszych.

 

Platforma Usług Społecznych

Szanowni Państwo

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zaprasza na kolejne spotkanie Regionalnej Platformy Usług Społecznych. Poprzednie, które odbyło się w sierpniu ubiegłego roku, pozwoliło między innymi na dyskusję i lepsze zrozumienie zapisów dokumentacji konkursowych; widzimy pozytywne efekty tej dyskusji, w postaci dobrze przygotowywanych i dofinansowanych projektów, w tym przez organizacje Federacji FOSa. Dlatego kolejne spotkanie poświęcimy zwłaszcza zbliżającym się konkursom w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie społeczne, w tym działaniom obejmującym aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym; wspieranie tworzenia i funkcjonowania Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej i Zakładów Aktywności Zawodowej i rozwój usług społecznych.

Podczas spotkania zostaną także zaprezentowane dobre praktyki dotyczące aktualnie realizowanych projektów wpisujących się w powyższe obszary. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Wspólnie z nimi przedyskutować chcemy kwestie związane m. in. z grupami odbiorców projektów, możliwymi do realizacji w ramach konkursów działaniami, kryteriami wyboru projektów i innymi związanymi z aplikowaniem o środki RPO tematami. Spotkanie wpisuje się w szeroko zakrojone działania Federacji FOSa na rzecz rozwoju organizacji członkowskich, w kontekście ich udziału w realizacji usług społecznych. Dlatego przy okazji spotkania poruszyć również chcemy kwestię możliwej współpracy w zakresie przygotowania czy realizacji projektów, zwłaszcza z tymi partnerami, którzy posiadają potencjał, by podjąć się realizacji projektów lub zwiększyć ich zasięg, a z różnych przyczyn do tej pory tego nie robią.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli organizacji, instytucji i innych podmiotów, które chcą zwiększyć swoją aktywność w aplikowaniu o środki zewnętrzne, nie startują w konkursach choć mają ku temu potencjał , bądź posiadają zasoby, żeby być cennymi Partnerami w projektach.

Zaproszenie kierujemy zwłaszcza do przedstawicieli organizacji członkowskich Federacji FOSa, ale również innych zainteresowanych podmiotów.

Spotkanie odbędzie się 6.02.2017 r. o godzinie 10:30 w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul. A. Mickiewicza 21/23 (parter) w Olsztynie.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu (podając imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika, nazwę organizacji/instytucji oraz dane kontaktowe) – mailowo na adres a.ksiazak@federacjafosa.pl lub telefonicznie nr 501 747 934 w terminie do 30.01.2017 r.

Z poważaniem

Bartłomiej Głuszak

Prezes Zarządu Federacji FOSa

Innowacje społeczne – studia

Zapraszamy do udziału w studiach podyplomowych z zakresu – innowacje społeczne.

Będą one realizowane przez Federację FOSa we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie oraz Bankiem Żywności w Olsztynie przy wsparciu merytorycznym Ashoki Polska.

Ofertę studiów Studia kierujemy do przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz biznesu. Zapraszamy innowatorów, którzy działają, mają pomysły na nowe

działania ale np. potrzebują wsparcia merytorycznego w drodze do realizacji swoich projektów. Studia mogą być również pomocne osobom szukającym inspiracji oraz pomysłu na siebie oraz tym, które posiadają innowacyjne pomysły ale np. nie wiedzą jak wdrożyć swoje plany.

Zajęcie w ramach studiów odbywać się będą na Wydziale Nauk Społecznych, kierunek: Ekonomia w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

W proponowanym programie studiów skupiliśmy się na sferze socjalnej. Dużo miejsca poświęciliśmy również aspektom ekonomicznym, biznesowym.

Studia będą trwały 2 semestry (180 godzin). Łączny ich koszt wyniesie 4 850 zł.

Przedmioty zostały zgrupowane w IX modułach tematycznych. Realizowane będą w formie nie tylko wykładów i ćwiczeń, ale również konwersatoriów i warsztatów.

Tematyka przedmiotów dotyczy takich obszarów, jak np.

  • zarządzanie twórczym zespołem;
  • innowacje społeczne a technologie
  • marketing innowacji społecznych
  • wystąpienia
  • mierzenie wpływu społecznego
  • testowanie modeli i wprowadzanie zmian

Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich i praktyków z różnych sektorów. Do poprowadzenia zajęć zaprosiliśmy m.in. Bohdana Skrzypczaka, Agatę Stafiej–Bartosik, Mirellę Panek-Owsiatyńską, Wacława Idziaka i wielu innych.

W szystkich zainteresowanych udziałem w studiach zapraszamy do kontaktu.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w biurze Federacji FOSa (ul. M. Kotańskiego 1, tel. 89

523 60 92, biuro@federacjafosa.pl

Rekrutację prowadzi Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

(ul. Jagiellońska 59, tel. 89 534 71 53 lub 519 062 013, sekretariat@wsiie.olsztyn.pl

Serdecznie zapraszam

Bartłomiej Głuszak

Prezes Zarządu Federacji FOSa