14 sierpnia biuro nieczynne

14 sierpnia 2017 biuro Federacji FOSa będzie nieczynne. W przedświąteczny poniedziałek, korzystając z długiego weekendu, urlopujemy.

Wszystkich zainteresowanych i miłych gości zapraszamy w środę, 16 sierpnia  – ciągle na ulicę Kotańskiego 1 (dawna Artyleryjska 24 przy Banku Żywności) informując jednocześnie, że 1 września biuro FOSy przenosi się do centrum Olsztyna na ulicę Linki.

Pytania i wyjaśniena do postępowania ofertowego

 

Wyjaśnienia do postępowania ofertowego nr 1/SPZP/POWER/2017

 

– jak często będą dokonywane płatności na rzecz wykonawcy. Z analizy wzoru umowy zdaje się wynikać, iż przewidziana została wyłącznie jedna płatność po wykonaniu całego zamówienia (§ 3 ust. 3 w zw. z § § 2 ust. 6 i ust. 5). W § 2 ust. 5 błędnie wskazana chyba została data 31 maja 2017 jak data wykonania całości zamówienia. Innymi słowy czy przewidziana jest wyłącznie jedna płatność na zakończenie realizacji całego maksymalnego wymiaru 370 godzin albo upływu terminu 31 maja 2018 r. czy też Zamawiający przewiduje dokonywanie płatności wynagrodzenia sukcesywnie. Jeżeli to ostatnie to wymagałoby to zmiany wzoru umowy w tym zakresie.

Planujemy dokonanie płatności sukcesywnie, co najmniej raz na kwartał. Rzeczywiście we wzorze umowy nie zostało to doprecyzowano. 31 maja 2017 r. to omyłka pisarska, powinno być 31 maja 2018 r.

– W pkt II.2 opisu przedmiotu zamówienia mowa jest o podziale zadań pomiędzy ekspertów. Ilu ekspertów planuje wybrać zamawiający?

Planujemy zatrudnić min. 2 ekspertów, ostateczna decyzja zostanie podjęta po analizie wszystkich ofert.

–  W jakim trybie odbywać się będzie udzielanie zleceń na wykonanie usługi doradczej na rzecz konkretnego przedsiębiorstwa społecznego?

Wykonanie usługi doradczej odbędzie się zgodnie z harmonogramem ustalonym z przedsiębiorstwem społecznym.

–  Jaki jest przewidziany wymiar dodatkowych obowiązków doradcy, o których mowa w pkt II.5 ppkt 2) i 3) opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności jaka jest forma tych dodatkowych obowiązków zważywszy na fakt, iż w umowie nie zostało przewidziane wynagrodzenie za świadczenie innych usług niż usługi wskazane w pkt II.5 ppkt 1) i 4) opisu przedmiotu zamówienia

Dodatkowe obowiązki oznaczają wyłącznie te związane ze świadczeniem doradztwa dla przedsiębiorstw społecznych, mogą to być na przykład dodatkowe rozmowy telefoniczne z przedsiębiorstwem społecznym w zakresie przedmiotowego doradztwa.

– W pkt II.1 opisu przedmiotu zamówienia określono, że doradztwo ma prowadzić „do złożenia oferty”, czy w związku z tym nalezy to rozumieć w ten sposób, iż świadczenie usług doradczych kończy się wraz ze złożeniem oferty i nie obejmuje doradztwa w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego już po jej złożeniu.

Zależeć to będzie od potrzeb wspieranego przedsiębiorstwa społecznego.

–  W pkt II.2 opisu przedmiotu zamówienia mowa jest o tworzeniu harmonogramu doradztwa. Czy doradztwo będzie świadczone w oparciu o ustalony wcześniej harmonogram czy też ad hoc w miarę zgłaszania przed przedsiębiorstwa zapotrzebowania na pomoc w konkretnych postępowaniach przetargowych?

Harmonogram spotkań zostanie ustalony z przedsiębiorstwem społecznym.

–  Dla oszacowania kosztów świadczenia usług kluczowe jest pytanie o organizację doradztwa. Czy zamawiający planuje jego organizację np. w ten sposób, że w określone dni odbywać się będą sesje doradcze czy też świadczenie usług będzie całkowicie uzależnione od bieżącego zapotrzebowania i może to prowadzić do sytuacji, że np. w danym tygodniu przedsiębiorstwo z Olsztyna lub spod Olsztyna zgłosi zapotrzebowanie na 1 godzinę doradztwa w swojej siedzibie. (patrz też pytanie nr 2). Czy zamawiający pozostawia kwestię formy doradztwa (w siedzibie przedsiębiorstwa, w swojej siedzibie lub zdalnie) całkowicie do ustalenia pomiędzy doradcą i przedsiębiorstwem czy tez przewiduje narzucenie pewnych ram organizacyjnych w tym zakresie.

Przewidywany czas na doradztwo dla 1 przedsiębiorstwa to średnio 10 godzin, a ich podział uzależniony będzie od potrzeb przedsiębiorstwa. Planujemy sesje spotkań a nie pojedyncze godziny.
– Wedle jakich kryteriów odbywać się będzie odbiór prac przez Zamawiającego zważywszy na fakt, że odbiorcą merytorycznym usługi doradczej będzie podmiot trzeci (ocena jakości) a także, w kontekście pytania nr 1, czy planowany jest wyłącznie odbiór na koniec umowy (jak sugeruje jej obecne brzmienie) czy też czynności odbiorowe będą cykliczne np. co miesiąc odbierane będą usługi wyświadczone w okresie danego miesiąca?

Odbiór prac odbywać się będzie co miesiąc – polegać będzie na m.in. dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentów sprawozdawczych – kart doradczych i list obecności.

Przetarg na doradztwo dla projektu w gminach Kolno i Biskupiec

Zapytanie ofertowe
na usługi doradcze z zakresu prawa, mediacji, profilaktyki zdrowia, poradnictwa rodzinnego i w zakresie problemów opiekuńczych i wychowawczych, pomocy przedmedycznej i postępowania z osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i osobami z niepełnosprawnością, terapii uzależnień, higieny i zdrowego żywienia oraz gospodarowania budżetem domowym i postępowania w procedurach windykacyjnych finansowane ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec”

Nr postępowania: 1/RUSKB/RPO/2017

Nieprzekraczalny termin składania ofert: 16.08.2017 godz. 14.00

1_RUSKB_RPO_2017_Zapytanie ofertowe na usługi doradcze

Załącznik nr 1 Formularz oferty (4)

ZaB_cznik-nr-2-Wzór-umowy-4

Załącznik nr 3 – życiorys zawodowy eksperta (4)

Przetarg na doradztwo dla projektu w gminach Braniewo i Frombork

Zapytanie ofertowe
na usługi doradcze z zakresu prawa, mediacji, profilaktyki zdrowia, poradnictwa rodzinnego i w zakresie problemów opiekuńczych i wychowawczych, pomocy przedmedycznej i postępowania z osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i osobami z niepełnosprawnością, terapii uzależnień, higieny i zdrowego żywienia oraz gospodarowania budżetem domowym i postępowania w procedurach windykacyjnych finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork”

Nr postępowania: 1/RUSFB/RPO/2017

Nieprzekraczalny termin składania ofert:  16.08.2017 godz. 14.00

1_RUSFB_RPO_2017_Zapytanie ofertowe na usługi doradcze

Załącznik nr 1 Formularz oferty (3)

Załącznik-nr-2-Wzór-umowy-2

Załącznik nr 3 – życiorys zawodowy eksperta (3)

Przetarg na usługę trenera

Zapytanie ofertowe
na usługę trenera podczas cyklu szkoleń finansowaną ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w oparciu o projekt „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”

Nr postępowania: 2/SPZP/POWER/2017

Nieprzekraczalny termin składania ofert: 11.08.2017 godz. 14.00

2_SPZP_POWER_2017_Zapytanie ofertowe na usługę trenera

Załącznik nr 1 Formularz oferty (2)

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 życiorys zawodowy eksperta (2)

Przetarg na usługę doradczą

Zapytanie ofertowe
na usługę doradczą z zakresu zamówień publicznych finansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”

Nr postępowania: 1/SPZP/POWER/2017

Nieprzekraczalny termin składania ofert: 11.08.2017 godz. 14.00.

1_SPZP_POWER_2017_Zapytanie ofertowe na usługi doradcze (2)

Załącznik nr 1 Formularz oferty (1)

Załacznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 {życiorys zawodowy eksperta (1)