Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich na Warmii i Mazurach

Zapraszamy na spotkanie z rzecznikiem praw obywatelskich, Adamem Bodnarem w Bartoszycach, Elblągu, Mrągowie i Olsztynie

 

 

Dlaczego warto na nie przyjść?

Spotkania z RPO nie mają charakteru wykładu czy przemówienia – Adam Bodnar  po prostu słucha ludzi i uważnie notuje ich problemy.

TU KAŻDY MOŻE ZABRAĆ GŁOS.

Rzecznik jest ministrem konstytucyjnym, ale szczególnym – takim, którego zadanie polega na sprawdzaniu, jak realnie działa prawo ustanowione w Warszawie. Głównym źródłem  wiedzy dla Rzecznika są skargi przysyłane do Biura RPO. Adam Bodnar zaproponował jednak nowy, unikalny w skali kraju program spotykania się ludźmi na miejscu, słuchania ich, pytania o problemy.

Rzecznik słucha więc i notuje. Notuje też jego ekipa (Rzecznik nie przyjeżdża sam, bo nie da się niczego zrobić w pojedynkę). A jeśli ludzie nie wiedzą, od czego zacząć, pyta:

  • Kiedy odjeżdża ostatni autobus szkolny?
  • Jak daleko jest do lekarza, do urzędu – czy trzeba mieć samochód osobowy, by tam dotrzeć?
  • Jak sobie radzą osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie?
  • Czy nie pojawiły się kłopoty związane z nowymi inwestycjami?
  • Czy nowa droga nie jest uciążliwa? Czy nie ma gdzieś w okolicy wysypiska odpadów o nieznanym pochodzeniu?
  • Czy ludzie wiedzą, jak pytać władze o lokalne sprawy korzystając z prawa do informacji publicznej?
  • Jak sobie radzą ojcowie po rozwodach? Czy mogą utrzymywać kontakty z dziećmi?
  • Jak wygląda sytuacja szkoły i nauczycieli po strajku?

Spotkanie odbywają się bez udziału władz lokalnych, ale za to każdego dnia po spotkaniu na stronie internetowej RPO pokazuje się relacja z wyliczeniem, jakie problemy zgłosili mieszkańcy, Mogą z niej korzystać władze i media. Efektem spotkania jest także kontaktowanie działaczy ze sobą – w naszym kraju powstaje wiele fantastycznych inicjatyw, które o sobie nie wiedzą, bo jak ludzie z Bogatyni mają dowiedzieć się o tym, co wymyślili ludzie w Jarosławiu? A ci z Węgorzewa o pomysłach Śremu?

Miejsca i daty spotkań z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Bartoszyce w dniu 21 maja 2019 r. (wtorek) godz. 12.00 – 14.00, Bartoszycki Dom Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 11

Elbląg w dniu 21maja 2019 r. (wtorek)  godz. 18.00 – 20.00, Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25

Mrągowo w dniu 22 maja 2019 r. (środa) godz. 17.00 – 19.00, Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Kopernika 2c

Olsztyn w dniu 23 maja 2019 r. (czwartek) godz. 9.00-11.00, Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1

Co należy zrobić aby wziąć udział w spotkaniu?

Wystarczy przyjść. Spotkanie jest otwarte i bezpłatne.

Jeśli chcieliby Państwo jeszcze przed spotkaniem podzielić się swoimi przemyśleniami, uwagami lub zgłosić konkretny problem, na który chcecie Państwo zwrócić uwagę Rzecznika Praw Obywatelskich, to zachęcamy do kontaktu

 

 

Olsztyński Klub Integracji Społecznej 2 – rusza projekt

Od pierwszego maja, w tym samym miejscu, w siedzibie Olsztyńskiego Klubu Integracji Społecznej przy ulicy Mickiewicza 13 A przystąpiliśmy do realizacji nowego projektu o nazwie „Olsztyński Klub Integracji Społecznej 2”

Jego celem jest podniesienie stopnia aktywności społecznej i zawodowej 60 kobiet i 30 mężczyzn, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem w wieku 15–64 lat, zamieszkujących obszar miasta Olsztyna oraz  gmin Stawiguda, Purda, Gietrzwałd, Jonkowo i wiejsko-miejskiej Barczewo. Adresatami projektu są osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, a także ich otoczenia w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego objętych wsparciem.

Wsparcie w projekcie obejmuje: pracę socjalną, wsparcie psychologa, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty kreatywnego rozwoju, animację społeczną i realizację inicjatyw uczestników, warsztaty szyte na miarę, doradztwo zawodowe, wsparcie trenera pracy, kursy kwalifikacyjne i zawodowe oraz staże, a w efekcie zatrudnienie jak największej liczby uczestników projektu.

Jego koordynatorką jest Aneta Fabisiak-Hill, kontakt: a.fabisiak@federacjafosa.pl telefon: 799 099 884

 

 

Rzecznicy osób starszych walczą o prawa seniorów

Federacja FOSa kolejny rok (obecna edycja od 1 maja do 31 grudnia 2019) przystępuje do realizacji projektu „Stawiamy na seniorów”  Projekt adresowany jest do osób 60+, mieszkańców całego województwa warmińsko-mazurskiego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych zamieszkujących tereny wiejskie. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywnego udziału w życiu społecznym i publicznym oraz budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

W  ramach projektu realizowane będą następujące zadania: działalność Rzecznika Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz jego zastępy w Orzyszu (obydwaj na zdjęciu), wydanie kolejnego już numeru magazynu środowisk osób starszych „Generacja”, przeprowadzenie  wykładów/spotkań z rzecznikami by nagłośnić ich działania oraz szkolenia dla pracowników socjalnych. a także studentów i uczniów szkół medycznych.

Rzecznicy mają też dyżury i służą swoją pomocą oraz interwencją w przypadkach łamania praw osób starszych.

Działania rzecznicze skierowane do osób starszych realizujemy od 2010 roku, wciąż pozostają one innowacyjne, ponieważ nigdzie w Polsce nie ma Biur Rzecznika Praw Osób Starszych, co istotne rzecznicy co roku poszerzają zakres swojej działalności, nawiązują kontakty z nowymi osobami, instytucjami zwiększając zasięg oddziaływania. Funkcja rzecznika wpisana jest w obowiązujący w naszym regionie i przyjęty przez samorząd wojewódzki program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”

Zachęcamy do kontaktu:

Stanisław Brzozowski
Rzecznik osób starszych województwa warmińsko-mazurskiego

Dyżury: poniedziałki godz. 9.00-11.00 biuro FOS-a Linki 3/4
10-535 Olsztyn telefon (89) 523-60-92

kom. 601 558-143

e-mail: rzecznik@federacjafosa.pl

Krzysztof Marusiński

Zastępca rzecznika na region ełcki

Dyżury: poniedziałek 18.00-19.00 ul. Wojska Polskiego 9A 12-250 Orzysz

tel. 796 140-648

 

Leroy Merlin funduje meble dla uczestników naszego projektu

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie pragnie serdecznie podziękować Firmie Leroy Merlin z Olsztyna za życzliwą odpowiedź na nasz apel, szybką pomoc i wsparcie w przekazaniu mebli kuchennych dla rodziny Tymrek. Uczestniczą oni w  projekcie „Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna” realizowanym przez Federację FOSa i Stowarzyszenie „Arka”  w Olsztynie.

Rodzina do tej pory mieszkała w 18-metrowym mieszkaniu komunalnych. Po wielu latach starań, otrzymała w końcu, większe, wymarzone mieszkanie  z zasobów Gminy Olsztyn. Rodzina jest wielodzietna, dwoje rodziców oraz 6 wspaniałych chłopców. Przy takiej gromadce potrzeby są ogromne (tylko ojciec tylko, mama zajmuje się dziećmi), w małym stopniu korzystają z pomocy społecznej. Rodzina sam poradziła sobie przy zgromadzeniu mebli do pokojów dzieci (gdzie kto mieszka, widać na rysunku autorstwa jednego ze „średnich” synów państwa Tymrek). Meble do kuchni były sporym wydatkiem i nie byli w stanie ich prędko kupić, prezent od Leroy Merlin był jak prawdziwy dar z nieba.

 

„Aktywne Rady Seniorów” – rekrutacja do nowych rad

 Szanowni Państwo,

 

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zrzesza ok. 100 organizacji działających w szeroko rozumianej sferze pomocy społecznej. Od wielu lat realizujemy systemowe działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w naszym regionie. Podejmujemy szereg tematów związanych z tą problematyką, m.in. działalność Rzeczników Praw Osób starszych, wydawanie Magazynu Generacja, powołanie Sieci na Rzecz Seniorów i wiele innych.

Kontynuując działania z lat poprzednich, Federacja FOSa opracowała i przystępuje do realizacji projektu „Aktywne Rady Seniorów” i zaprasza do konkursu mającego na celu powołanie nowych rad w województwie warmińsko- mazurskim.

W ramach projektu założyliśmy wsparcie w powstaniu pięciu rad seniorów w wybranych gminach. ​Wsparcie w powstaniu każdej z rad seniorów polegało będzie na powołaniu i pracy zespołu, w skład którego będą wchodzili przedstawiciele samorządu, lokalnych środowisk seniorskich oraz organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osób starszych. Zespół odbędzie co najmniej trzy spotkania, w tym jedne dwudniowe warsztaty oraz dwa spotkania jednodniowe, podczas których przy pomocy eksperta wypracuje dokumenty dotyczące powołania rady. Odbędzie się również spotkanie wyborcze, mające na celu wyłonienie kandydatów do rady. Za całokształt przedsięwzięcia tj. merytoryczne przygotowanie spotkań, przygotowanie materiałów, zapewnienie ekspertów, zorganizowanie warsztatów wyjazdowych, będzie odpowiadała Federacja FOSa. Od samorządu, na terenie którego będzie opracowywany program, oczekujemy m.in.:
– współpracy w procesie powołania rady,
– użyczenia sali do organizacji spotkań,
– sfinansowania kosztów przewozu uczestników dwudniowych warsztatów ,
– wyznaczenia osoby do współpracy,
– współorganizacji spotkania wyborczego oraz powołania Rady.
Wyboru gmin do opracowania programu dokonamy przede wszystkim w oparciu o następujące kryteria:
1) otwartość samorządu na demokratyczny proces powołania rady seniorów
2) zaangażowanie merytoryczne i organizacyjne samorządu gminy, poprzez udział przedstawicieli w opracowaniu dokumentów powołujących Radę, wyznaczenie osoby do współpracy z Federacją FOSa, zabezpieczenie sali, organizacji spotkań i in.
3) stopień gotowości do tworzenia rady ze strony samorządu i środowisk seniorskich oraz współpracy w tym zakresie – dokonanie zgłoszenia przez samorząd i konkretne środowiska/organizacje/grupy seniorskie
4) uzasadnienie potrzeby/pomysłu tworzenia rady, motywacji w tym zakresie

5) zaangażowanie innych podmiotów z terenu gminy, w tym zwłaszcza środowisk seniorskich oraz ich liderów.
Wierzymy, iż podjęcie przez gminę powyższej inicjatywy przyczyni się do zdecydowanej poprawy jakości życia osób starszych.  W związku z tym serdecznie zapraszamy samorządy do współpracy.
Projekt „Aktywne Rady Seniorów” współfinansowany jest ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy prosimy nadsyłać w terminie do 30.04.2019 r. do godz. 12.00, na adres mailowy j.osipiak@federacjafosa.pl

Informacja dotycząca wyników wyboru gmin z naszego województwa zostanie przesłana do każdej z zainteresowanych gmin oraz zamieszczona na stronie internetowej  www.federacjafosa.pl.
Z wybranymi gminami zostanie podpisane porozumienie, regulujące zasady współpracy.

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać u koordynatorki projektu- Joanny Chrzanowskiej- Osipiak, pisząc na podany wyżej adres mailowy lub pod numerami tel. 799 099 884, 89 523 60 92.

 

Z poważaniem
Bartłomiej Głuszak
Prezes Federacji

ARS FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY-ASOS nowe rady

Zdolna młodzież ze wsparciem

We wtorek, 2 kwietnia, w Stowarzyszeniu Arka, czworo dzieci z Olsztyna otrzymało stypendia. Dzięki temu będą mogły uczestniczyć w zajęciach dodatkowych i rozwijać swoje zainteresowania.

– Wspieramy uzdolnione osoby, o niskich dochodach w rodzinie, ale również zaangażowane społecznie – tłumaczy Bartłomiej Głuszak, przewodniczący rady Fundacji „Żółty Szalik”. – Stypendia Funduszu „W głowie się mieści” wynoszą około 80 – 150 złotych miesięcznie, w zależności od zaangażowania.

 

Stypendia to wynik współpracy Fundacji „Żółty Szalik”, Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa oraz Stowarzyszenia Arka.

– To pierwsze tego rodzaju stypendium, które wspólnie zrealizowaliśmy z Fundacją „Żółty Szalik” – informuje Tomasz Sztachelski ze Stowarzyszenia Arka. –  Chcielibyśmy, by w przyszłości trafiło do większej liczby dzieci. Z jednej strony pomoże utrzymać zdolnej młodzieży poziom, ale z drugiej stypendium ma też inne dzieci zmotywować do poprawy wyników w nauce. Ma też zachęcać do działalności społecznej, oczywiście na miarę możliwości każdego stypendysty.

Program stypendialny Funduszu „W głowie się mieści” to inicjatywa Fundacji „Żółty Szalik” we współpracy z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa. O pieniądze mogą starać się dzieci i młodzież w trudnej sytuacji materialnej z Olsztyna oraz powiatu braniewskiego. Program jest innowacyjny, gdyż wspiera zarówno uczniów uzdolnionych, jak i tych, którzy mają problemy z nauką, pod warunkiem, że w pomoc uczniom zaangażuje się również szkoła. Stypendia trafiają do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych.

 

Szukamy animatora w Kętrzynie

Do projektu „Rozwój usług społecznych w Kętrzynie” poszukujemy animatora do prowadzenia działań w zakresie współpracy między uczestnikami projektu przy podejmowaniu inicjatyw lokalnych, organizacji imprez, wydarzeń, warsztatów, koordynacji wolontariatu itp.

Wymagania: wykształcenie najlepiej wyższe (animacja społeczna, pedagogika, psychologia) mile widziane doświadczenie w pracy w środowiskach rodzin i seniorów.

Zgłoszenia i informacje na temat warunków pracy przyjmujemy w biurze FOSy; ul. Linki 3/4 10-535 Olsztyn lub mailem na adres: m.zbytniewski@federacjafosa.pl

 

 

Rozeznanie rynku na usługę – przeprowadzenie badania kompetencji

Rozeznanie rynku na usługę przeprowadzenie badania kompetencji metodą Assessment Center dla 12 uczestników projektu „W drodze do aktywności”

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzimy rozeznanie rynku  na usługę przeprowadzenia badania kompetencji metodą Assessment Center  dla 12 uczestników projektu „W drodze do aktywności” współfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty przyjmujemy do 1 marca 2019 r. do godziny. 23:59.

Szczegóły w załączniku:

rozeznanie rynku nr 3_2019 _usługa assessment center

Wyniki zapytania ofertowego na zakup sprzętu biurowego i multimedialnego

Wyniki zapytania ofertowego nr 2/WDA/ZO/2019 na usługę zakupu i dostawy sprzętu biurowego i multimedialnego w ramach projektu pod nazwą „W drodze do aktywności”

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę zakupu i dostawy sprzętu biurowego i multimedialnego.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa:  Wilanka Sp. z o.o.

Adres:   ul. Lidleya 16, 02-013 Warszawa

Nowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

12 lutego Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin wręczył akty powołania członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (na lata 2019-2021) IV kadencji.  Współprzewodniczącymi rady na pierwszym spotkaniu wybrani zostali Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego oraz Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołana została zarządzeniem marszałka z dnia 18 stycznia 2019 na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 41a i 41b ustawy)

Wśród dwudziestu członków znajdują się przedstawiciele marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, wojewody warmińsko-mazurskiego oraz organizacji pozarządowych, stanowiących połowę jej składu. Są to, poza Bartłomiejem Głuszakiem, także Arkadiusz Jachimowicz (Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, organizacja członkowska Federacji FOSa), Marek Borowski  (Bank Żywności w Olsztynie, organizacja członkowska Federacji FOSa), Janina Milewicz (UTW w Olsztynie, organizacja członkowska Federacji FOSa), Teresa Kocbach (Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” w Olsztynie, organizacja członkowska Federacji FOSa) oraz Piotr Baczewski (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” w Górowie Iławeckim, organizacja członkowska Federacji FOSa). Stronę pozarządową reperezentują poza tym: Antoni Furtak (Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur)
Dorota Jeżowska-Olszewska (Chorągiew Warmińsko-Mazurska Związku Harcerstwa Polskiego) Marlena Kulis – Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach i Andrzej Karski – Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie.

Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie zadań pożytku publicznego realizowanych w szczególności we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Może również podejmować inicjatywy w zakresie realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego

Pełny skład rady: https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/3681-wspolpraca-samorzadow-z-sektorem-obywatelskim

Wszystkim członkiniom i członkom Rady życzymy owocnej pracy!