Współpraca FOSy z Koalicją Kresowian

Federacja FOSa podpisała Delarację Współpracy z Warmińsko-Mazurską Koalicją Kresowian (w jej imieniu, prezes Paweł Bielinowicz) deklarując wspólne działania „na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza w obszarze wzmacniania kontaktów organizacji socjalnych z warmińsko-mazurskimi organizacjami kresowymi oraz polskimi i polonijnymi środowiskami z zagranicy”.

Zasady współpracy:

„Współpraca odbywa się na zasadzie pomocniczości z zachowaniem niezależności każdej ze stron, tzn. obie strony realizują swoje działania statutowe niezależnie wspierając się wzajemnie w obszarach i zakresie przez siebie ustalonym.

Cele współpracy

 1. Wspieranie Warmińsko-Mazurskiej Koalicji Kresowian w rozwoju instytucjonalnym,
 2. Kojarzenie i wzmocnienie kontaktów organizacji socjalnych z warmińsko-mazurskimi organizacjami kresowymi oraz polskimi i polonijnymi środowiskami z zagranicą
 3. Wspólne rzecznictwo interesów i podejmowanie działań na rzecz środowisk potrzebujących wsparcia.

Treści  współpracy

– monitorowanie potrzeb

– wspólne inicjowanie działań, projektów

– wymiana informacji i doświadczeń

– inne, w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby

– pomoc charytatywna dla ubogich mieszkańców Rejonu Święciańskiego

– organizacja pomocy polskiemu środowisku w Podbrodziu w budowie „Domu Polskiego”.

Aby umożliwić korzystanie z wsparcia Federacji FOSa przez Koalicję oraz jej organizacje członkowskie, Koalicja otrzymuje status grupy branżowej Federacji FOSa. Status ten daje drugi pozom członkostwa Federacji FOSa. Będąc grupą branżową, Koalicja pozostaje organizacją niezależną; wspólne działania podejmowane są w uzgodnieniu. Zgodne z zasadami współpracy Federacji FOSa z  grupami branżowymi, Koalicja uczestniczy we wszystkich działaniach o charakterze rzeczniczym, znajdujących się w obszarze współpracy Federacji FOSa i Koalicji (poprzez zapraszanie do wypracowania stanowisk, udziału w ciałach dialogu itp.)

Obie federacje są całkowicie niezależne, realizują swoje cele  działania w oparciu o statuty swoich organizacji oraz wypracowanie przez siebie zasady, plany. Federacja FOSa oraz Koalicja wyznaczają swoich przedstawicieli do stałych kontaktów z Partnerem.

FOSa podpisała deklarację współpracy z Federacją Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Federacja FOSa podpisała Deklarację Współpracy z Federacją Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur. Podpisy pod dokumentem złożyli 19 marca prezes FOSy, Bartłomiej Głuszak i Antoni Furtak, prezes –  działającej od ponad roku i zrzeszającej obecnie kilkanaście uniwersytetów z regionu – federacji UTW. Okazją było obywające się w Olsztynie wale zgromadzenie Federacji UTW.

 

Poniżej najistotniejsze „zasady współpracy”.

„Współpraca odbywa się na zasadzie pomocniczości z zachowaniem niezależności każdej ze stron, tzn. obie strony realizują swoje działania statutowe niezależnie, wspierając się wzajemnie w obszarach i zakresie przez siebie ustalonym.

Cel współpracy:

 1. Rozwój i promocja edukacji i aktywności osób starszych
 2. Wsparcie i rozwój Uniwersytetów III Wieku oraz grup inicjatywnych, tworzących Uniwersytety III Wieku – z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (merytorycznie, technicznie, profesjonalizm działania kadr itd.)
 3. Wymiana doświadczeń
 4. Wspólne reagowanie na problemy/potrzeby społeczne w obszarze aktywności i edukacji osób starszych / w obszarze działania Uniwersytetów III Wieku.
 5. Współpraca w zakresie kształtowania polityki społecznej w obszarze osób starszych

Treści współpracy:

Opiniowanie dokumentów i udział w procesach tworzenia dokumentów programowych dotyczących edukacji i aktywności osób starszych

Edukacja i wzajemne wsparcie

Monitorowanie potrzeb

Wspólnie inicjowanie działań, projektów

Wymiana informacji…”

Poszukujemy eksperta od tworzenia gier szkoleniowych

Szanowni Państwo,

Federacja FOSa rozpoczęła realizację działań dotyczących testowania innowacji społecznej, mającej stanowić narzędzie, którego zadaniem będzie podniesienie jakości edukacji oraz zwiększenie jej skuteczności w zakresie zarządzania zasobami pozostającymi w dyspozycji każdej osoby, w tym przypadku będzie to budżet domowy.

Odbiorcy innowacji to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i wykluczone społecznie, w trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej. Natomiast jej użytkownikami będą podmioty działające na rzecz wyżej wymienionych grup, m.in. organizacje socjalne zajmujące się osobami ubogimi, starszymi, niepełnosprawnymi czy też nieaktywnymi zawodowo, a także takie instytucje jak ośrodki pomocy społecznej.

W związku z powyższym do naszego zespołu poszukujemy osoby/eksperta, która/y:

– posiada wiedzę i doświadczenie oraz umiejętności z obszaru tworzenia narzędzi/gier szkoleniowych i/lub grywalizacji;

– posiada wiedzę z obszaru tematycznego, którego gra będzie dotyczyła – zarządzanie zasobami własnymi, zarządzanie/gospodarowanie budżetem domowym (m.in. oszczędzanie energii, wody, obniżanie kosztów ogrzewania, umowy z dostawcami mediów itp., wiedza tzw. „okołobankowa”, w tym zaciąganie kredytów/pożyczek itp.)

– posiada umiejętności i doświadczenie w opracowywaniu materiałów dydaktycznych/metodycznych/scenariuszy zajęć/prezentacji multimedialnych.

Od eksperta oczekujemy udziału w:

– opracowaniu skryptu gry edukacyjnej dot. zarządzania budżetem domowym (charakterystyka sytuacji oraz analiza potrzeb użytkowników innowacji; charakterystyka sytuacji oraz analiza potrzeb odbiorców innowacji;

– opracowaniu koncepcji mechaniki gry edukacyjnej dot. zarządzania budżetem domowym;

– stworzeniu podręcznika gry edukacyjnej, który stanowić będzie źródło wiedzy z zakresu zarządzania/gospodarowania budżetem domowym (w tym udział w opracowaniu: materiałów merytorycznych dla trenerów, scenariuszy poszczególnych zajęć).

Osoby/organizacje zainteresowane podjęciem współpracy zapraszam do kontaktu pod nr tel. 501 747 934 lub mailowo a.ksiazak@federacjafosa.pl, w terminie do 9.03.2018 r.

JOBfirma, jako edukacyjne narzędzie inkluzji społecznej

Na początek kilka słów wyjaśnienia, cóż to takiego ta JOBfirma, zwłaszcza dla tych, którzy się jeszcze z takim sposobem organizowania pracy dla osób bezrobotnych nie spotkali. To swego rodzaju forma przedsiębiorstwa treningowego, w ramach którego uczestnicy i uczestniczki (wybrane wcześniej osoby, głównie te będące w bardzo trudnej sytuacji życiowej i zawodowej)  powołują wspólnie z personelem JOBfirmy fikcyjną firmę, w której nabywają umiejętność samodzielnego poruszania się na rynku pracy i rozbudowują swoje kompetencje społeczne.  W praktyce odbywa się to tak, że przez 5 tygodni (tyle trwa jedna edycja JOBfirmy) uczestnicy i uczestniczki przychodzą codziennie do pracy, gdzie w 10 osobowej grupie, pod opieką osób zarządzających wykonują prace biurowe, uczą się wykorzystywania nowych technologii, nabywają umiejętności pracy w zespole. Wszystko w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni pracy- każdy z uczestników ma własne biurko, komputer, swój identyfikator itp.

Ponadto w ramach zajęć osoby te biorą udział w warsztatach motywacyjnych i komunikacyjnych, dotyczących rozwiązywania sytuacji konfliktowych, radzenia sobie ze stresem, ale też zarządzania czasem, prozdrowotnych, żywienia, gospodarowania budżetem lub w innych, zorganizowanych w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby. Otrzymują też wsparcie w postaci doradztwa zawodowego i pomocy psychologicznej. Nie bez znaczenia dla wielu uczestników i uczestniczek jest nieodpłatna pomoc prawna, często niezbędna do rozwiązywania problemów, z którymi borykają się oni i ich rodziny. Po ukończeniu pracy w JOBfirmie są kierowani na staże, kursy zawodowe, czasem uzupełniają swoją edukację, a czasem, w zależności od rodzaju dotykających ich problemów, dostają dalszą pomoc psychologiczną. Wartością JOBfirmy jest także, to, że dla większości z nich udział w tym przedsięwzięciu jest czasem jedyną okazją, aby podjąć jakąś aktywność i, co najważniejsze, spotkać z innymi ludźmi.

Takie narzędzie jak JOBfirma wykorzystuje obecnie Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w realizowanym w partnerstwie z 6 gminami Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna i olsztyńskim Bankiem Żywności projekcie „W drodze do aktywności”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wcześniej model ten został wypracowany i zwalidowany w ramach projektu „JOBfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+” realizowanego przez Szczecińską Fundację Talent-Promocja-Postęp (proj. Innowacyjny POKL).

W Federacji FOSa model JOBfirmy modyfikowany jest na bieżąco w zależności od rodzaju i potrzeb grup, ponieważ szczegółowy dobór wsparcia jest opierany na wieloprofilowej diagnozie potencjałów i deficytów każdego z uczestników Dodatkowo w naszym wydaniu z jej uczestnikami pracują animatorzy społeczni, których zadaniem jest aktywizowanie środowiska (organizacji pozarządowych, instytucji czy grup sąsiedzkich) osób zagrożonych wykluczeniem, aby na nowo przywrócić im społeczne znaczenie – mieszkańca, sąsiada czy osoby, która działa na rzecz innych. Animatorzy pracują więc zarówno ze środowiskiem, jak i samymi uczestnikami JOBfirmy, włączając ich w działania społeczne (zbiórki charytatywne, jak „FOSa Dzieciom i Seniorom”, świąteczne zbiórki żywności, pozyskiwanie darów dla schroniska dla zwierząt) czy obywatelskie (przykładem niech będzie wsparcie organizacyjne i uczestnictwo w konsultacjach społecznych na temat zagospodarowywania olsztyńskich akwenów).  Włączenie osób zagrożonych wykluczeniem w działania na rzecz ich lokalnych środowisk ma szansę zmienić ich dotychczasowy wizerunek,  dać możliwość sprawdzenia się we wspólnym działaniu.

Edukacja w JOBfirmie zachodzi więc na wielu poziomach, m.in:

 • życiowym: osoby nabywają np. umiejętności dbania o siebie, swój wygląd, wizerunek, zdrowie (grupy samopomocowe, terapie), rozwiązywania trudnych sytuacji (chociażby pętla kredytowa czy rozwód), gospodarowania budżetem domowym, wychowywania dzieci itp.
 • zawodowym: uczestniczą w kursach kwalifikacyjnych i zawodowych w celu nabycia umiejętności niezbędnych do wejścia na rynek pracy; stażach dających możliwość uzyskania doświadczenia zawodowego, a przez co zwiększenia szans na zatrudnienie czy uzupełniają swoje wykształcenie (kształcenie szkolne i ustawiczne).
 • społecznym/obywatelskim – inicjują i uczestniczą w działaniach na rzecz innych, wzmacniając swoją rolę jako sąsiada/mieszkańca/obywatela. Rozwijają też niezbędne w życiu i na rynku pracy kompetencje społeczne, takie jak np. umiejętność pracy w zespole, komunikowania się, współpracy i inne.

Na ocenę długofalowych efektów JOBfirmy, będziemy jeszcze musieli poczekać. Na razie z naszych (Federacji FOSa) obserwacji i prowadzonej na bieżąco ewaluacji pracy JOBfirmy (jako jednego z kluczowych narzędzi edukacyjnych w projekcie) wynika jednak, że tak kompleksowe wsparcie, odpowiadające na realne, indywidualne potrzeby i problemy naszych uczestników, stworzenie im przestrzeni do zaistnienia nie tylko w grupie, ale też w najbliższej, sąsiedzkiej społeczności przynosi wymierne efekty. Dowodem jest zmiana, jaka zachodzi w uczestnikach i uczestniczkach projektu na naszych oczach. Nabierają energii, ochoty do działania, chętniej podejmują proponowane im formy wsparcia, takie jak kursy kwalifikacyjne i zawodowe czy staże, zyskują wiarę, że można zmienić swoją sytuację życiową.

Monika Hausman-Pniewska

artykuł ukazał się na ePlatformie na rzecz uczenia się dorosłych w Europie EPALE

także po francusku:  https://ec.europa.eu/epale/fr/node/55658

na fotografii uczestnicy i trenerzy JOBfirmy w FOSie (grudzień 2017)

 

Warto inwestować w swój zespół


Efektywny zespół to osoby świadome swych potencjałów, które potrafią współpracować, czerpać od siebie nawzajem i dzielić się tym z ludźmi i organizacjami, z którymi pracują. Dbamy, aby tak było w naszej organizacji- Federacji FOSa, dlatego tak dużą wagę przykładamy do edukacji, stwarzania przestrzeni do autorefleksji, koleżeńskich superwizji i wzajemnego wsparcia. Taki cel miała też współpraca z firmą Extended DISC Polska http://extendeddisc.com.pl/, dzięki której grupa 10 osób, zarządzających organizacją i zespołami projektowymi mogła przyjrzeć się swoim mocnym stronom i obszarom do rozwoju w życiu zawodowym, określić, które zachowania w pracy są dla nas naturalne, a w które musimy wkładać więcej energii, bo tego wymaga od nas obejmowane stanowisko. Pomijając inne korzyści związane ze wzrostem samoświadomości, można dzięki temu mieć możliwość znalezienia lub rozwijania obszarów, w których czujemy się najlepiej czy wzmocnić te, które tego wymagają.
Taką wiedzę dało nam narzędzie, model DISC zbudowany w oparciu o teorię Carla Gustava Junga i przystosowany kulturowo do naszych, polskich warunków. Po wypełnieniu kwestionariusza otrzymaliśmy od Extended DISC Polska szczegółowe indywidualne raporty oraz zbiorczy raport dotyczący 10-osobowego badanego zespołu, który łączy indywidualne wyniki. Takie spojrzenie zewnętrznego oka na naszą grupę, role, które pełnimy w zespole, kompetencje potrzebne w pracy z ludźmi, umiejętności zarządzania itp. Dostaliśmy też wsparcie w postaci filmów instruktażowych i konsultacji. Badania Extended DISC to jedno z interesujących narzędzi i wstęp do rozwijania zespołu FOSy- kanwa do planowania dalszych działań dotyczących zarówno pojedynczych osób, jak i całego zespołu. Widzimy w tym zarówno szansę, jak i wyzwanie.

http://extendeddisc.com.pl/

Raport w sprawie olsztyńskich akwenów – opublikowany

Jest już dostępny raport w sprawie inwestycji nad olsztyńskimi jeziorami i rzekami przepływającymi przez miasto. Raport, a właściwie spisanie wniosków zgłoszonych w czasie konsultacji społecznych wykorzystany zostanie w przygotowaniach „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna”.

Przypominamy, że konsultacje odbyły się w listopadzie 2017 i składały się z czterech spotkań tematycznych, a realizowane były w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji ” prowadzonego przez Forum Zrównoważonego Rozwoju we współpracy z FOSą, która odpowiedzialna była za ich organizację i opracowanie zgłoszonych wniosków.

http://www.konsultacje.olsztyn.eu/upload/files/Raport_konsultacje_olsztynskie_akweny.pdf

Dzienny Dom Opieki Medycznej dla seniorów

Przy ulicy Kościuszki w Olsztynie działa od ponad roku Dzienny Dom Opieki  Medycznej. Prowadzona przez Caritas placówka adresowana jest zasadniczo do seniorów, pacjentów 65+ . To dobre miejsce dla osób głównie bezpośrednio po hospitalizacji,  ciągle wymagających wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru na terapią farmakologiczną i rehabilitacji. Dostępne  jest  jednak także dla osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy przebywały w szpitalu. Skierowanie do DDOM wdaje lekarz rodzinny, bądź lekarz prowadzący, jeśli pacjent trafia tu bezpośrednio ze szpitala.

– W ciągu trzech dni po przybyciu, z udziałem lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji ustalamy zakres ćwiczeń i sposób postępowania z każdym pacjentem. To nie jest tylko rehabilitacja, także elementy terapii zajęciowej,  zabawy. Cały dzień coś się dzieje  – mówi kierownik zespołu medycznego i szefowa domu, Joanna Szwedo podkreślając, że równie ważne jak systematyczne ćwiczenia jest dobre nastawienie psychiczne pacjenta.

Dzienny Dom Opieki Medycznej ma miejsce na 15 osób z miasta Olsztyna. Jego atutem jest intensywność terapii, „turnus”  obejmuje  minimum 30 dni codziennych zajęć, a może być (zależnie od konsultacji lekarskich) przedłużony nawet do 120 dni. Pacjenci na miejscu mogą korzystać z kinezyterapii, masażu, leczenia polem magnetycznym, światłolecznictwa, elektrolecznictwa, krioterapii,  także ćwiczeń usprawniających, edukacji w zakresie samopielęgnacji i samoopieki, doradztwa w doborze wyrobów medycznych itp.

Codziennie rano busem (przystosowanym także dla osób poruszających się na wózkach) seniorzy przywożeni są na zajęcia, a  po obiedzie odwożeni do domu.  Głównym założeniem, finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia, projektu Dziennych Domów Pomocy Medycznej  jest bowiem przygotowanie pacjenta do samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym, a hasłem „Zdrowiej w domu”.

https://www.facebook.com/Dzienny-Dom-Opieki-Medycznej-Caritas-Olsztyn-217462818708431/

http://olsztyn.caritas.pl/DDom/

 

400 seniorów w systemie teleopieki

17 stycznia w Olsztynie, władze 20 miast i gmin regionu podpisały z samorządem województwa umowy dotyczące wdrożenia  systemu teleopieki dla osób starszych. Warmińsko-Mazurskie, jako pierwsze w kraju na taką skalę testować będzie system w niektórych  miastach  (np. w Giżycku) funkcjonujący  już od kilku lat. Projektem objętych będzie wyjściowo 400 osób,  po 20 w każdej gminie. System, za pomocą łączy telefonicznych (telefon stacjonarny, bądź komórkowy) w mieszkaniu i bransoletki/breloczka stale noszonego przez osobę starszą,  pozwala jednym przyciśnięciem guzika wezwać pomoc.  Sygnał dociera do operatora, który łącząc się z seniorem ocenia, czy sytuacja wymaga poważnej interwencji (karetka, straż pożarna) czy wystarczy powiadomić rodzinę bądź sąsiadów, do których  – jeśli zgodzili się uczestniczyć w projekcie – operator ma kontakt. W przypadku zasłabnięć, upadków w mieszkaniu mieszkających samotnie osób starszych, taka pomoc  jest bardzo ważna. Równie istotna jest świadomość, że przez 24-godziny na dobę można na nią liczyć.

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin i wicemarszałek, Wioletta Śląska-Zyśk, umowy o wprowadzeniu systemu teleopieki  podpisali z samorządami: Olsztyna, Elbląga, Ełku, Iławy, Nowego Miasta Lubawskiego, Ostródy, Gietrzwałdu, Bartoszyc, Ornety, Pasłęka, Morąga Braniewa, Lidzbarka Warmińskiego, Biskupca, Szczytna, Pisza, Mrągowa, Węgorzewa, Gołdapi i  Olecka. W większości wymienionych gmin, przy pomocy ośrodków opieki społecznych, dokonano już wyboru seniorów (60+) zgłoszonych do systemu, niektóre wybrały także operatora systemu. Wszystko powinno zacząć działać w ciągu najbliższych tygodni.

Koszty pilotażowego roku 2018 dzielone są po połowie – 143 870 złotych samorząd regionu i  145 tysięcy poszczególne gminy. Jak powiedziała dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Wiesława Przybysz, kolejne gminy, które się na to zdecydują, mogą jeszcze w tym roku ubiegać się o dofinansowanie wprowadzenia systemu teleopieki.

Działanie systemu zostanie ocenione w połowie roku w Olsztynie w trakcie dorocznej konferencji z okazji Światowego  Dnia Praw Osób Starszych.

 

Wyniki zapytania ofertowego – doradztwo w zakresie dietetyki

Wyniki zapytania ofertowego nr 6/WDA/ZO/2017 (usługa indywidualnego doradztwa w zakresie dietetyki

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę indywidualnego doradztwa w  zakresie dietetyki.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa: Klaudia Smosarska
Adres:   ul. Narutowicza 23c/33, 10-581 Olsztyn