Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpoczęła pracę

4 października 2018 w Olsztynie rozpoczęła działalność Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Po prawie roku konsultacji w środowisku organizacji seniorskich i wyborach w powiatach, które odbyły się w drugiej dekadzie września, marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin wręczył nominacje 27 członkom rady. Są w niej przedstawiciele powiatów: lidzbarskiego, braniewskiego, ostródzkiego, giżyckiego, piskiego, bartoszyckiego, iławskiego, ełckiego, mrągowskiego, działdowskiego, kętrzyńskiego, oleckiego, szczycieńskiego i węgorzewskiego, po dwóch przedstawicieli rad seniorów w Elbląga i Olsztyna oraz organizacji seniorskich obejmujących swoim działaniem cały region takich jak: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Związek Sybiraków, Polski Związku Działkowców, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Przedstawicielem marszałka w radzie jest Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, która od wielu lat dążyła do powołania reprezentacji seniorskiego na szczeblu wojewódzkim i uczestniczyła w przygotowaniu statutu, regulaminu wyborów i ramowych zasad działania rady, w Społecznej Wojewódzkiej Radzie Seniorów reprezentować będzie, rzecznik praw osób starszych Stanisław Brzozowski.

4 października członkowie rady w głosowaniu tajnym powołali przewodniczącego Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Został nim Krzysztof Świątek z Olsztyna, reprezentujący Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W głosowaniu tajnym wybrany został także zarząd rady, który ukonstytuował się w składzie Elżbieta Dziergacz (w Ostródy) wiceprzewodnicząca rady, Barbara Nikołajuk-Liberna (z Olsztyna) sekretarz oraz Jolanta Adamczyk z Lidzbarka Warmińskiego, Teresa Kasa z Orzysza, Krystyna Kijewicz z Bisztynka, Ryszard Wachnik z Kętrzyna i Stanisław Brzozowski z Olsztyna.

Pierwszym działaniem Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która powołana została na trzyletnią kadencję, będzie opracowanie regulaminu i planu pracy. Rada jest ciałem społecznym, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie ma charakter doradczy, konsultacyjny i inicjatywny.

Proces powołania rady korzysta ze wsparcia realizowanego przez FOSę projektu finansowanego przez rządowy program ASOS.

także: https://www.olsztyn24.com/news/32676-ruszyla-spoleczna-rada-seniorow-wojewodztwa-warmisko-mazurskiego.html

Debata wyborcza na temat współpracy samorządu i NGO-sów

Wspólnie z Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszamy  na otwartą debatę wyborczą, która odbędzie się 15 października (poniedziałek) o godz. 14.00 w Hotelu Omega w Olsztynie, ul. Sielska 4a.

Debata skupiać się będzie na sprawach społecznych ważnych dla naszego Regionu, w szczególności na obszarze współpracy władz samorządowych z sektorem pozarządowym.

Zaproszenie do udziału w debacie otrzymały Komitety Wyborcze, które zarejestrowały listy kandydatów w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wysłano im oficjalne zaproszenia, a w nich trzy pytania, które zostaną postawione podczas debaty:

  1. Jaki pomysł ma Komitet Wyborczy na zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa?
  2. Co Komitet uważa za najważniejsze we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z ich reprezentacjami?
  3. W jaki konkretny sposób Komitet będzie współpracował z organizacjami pozarządowymi i ich reprezentacjami w razie wygrania wyborów? Jakie ma propozycje zmian w stosunku do obecnej formuły współpracy?

Ponadto uczestnicy debaty będą mogli zadać przedstawicielom Komitetów swoje własne pytania. Gorąco zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych, zaś w szczególności osoby reprezentujące organizacje pozarządowe z Warmii i Mazur, lokalnych liderów i wolontariuszy.

więcej szczegółów:

https://rowop.pl/aktualnosci/411/zapraszamy-ngo-na-debate-przedwyborcza.html

Badanie sytuacji i potrzeb organizacji członkowskich FOSy

Szanowni Państwo,

W związku z aktualizacją bazy danych organizacji członkowskich Federacji FOSa, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w badaniu diagnozującym sytuację i potrzeby naszych organizacji członkowskich. Informacje uzyskane od Państwa posłużą jako materiał do przygotowania raportu obrazującego stan i potrzeby organizacji członkowskich Federacji.

Wnioski wynikające z zebranego materiału posłużą przede wszystkim do prowadzenia skuteczniejszych działań na rzecz efektywnej współpracy w ramach naszej sieci.

Z naszej strony, w ciągu kilku najbliższych dni, będą się z Państwem kontaktowali pracownicy biura w celu ustalenia terminu spotkania. Będą oni dysponowali kwestionariuszem (przesyłamy w załączeniu z prośbą o zapoznanie się), na podstawie którego przeprowadzą z Przedstawicielem Zarządu organizacji rozmowę zbierającej niezbędne dane. Zakładany termin realizacji badania 17-28 września 2018 r..

Z góry dziękujemy za współpracę i poświęcony czas!

badanie organizacji – kwestionariusz !

badanie organizacji – kwestionariusz ! pdf

 

Zaproszenie organizacji pozarządowych do konsultacji Programu współpracy na rok 2019

Szanowni Państwo!

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji Programu współpracy na rok 2019. Termin zgłaszania uwag i opinii: do 5 października 2018 r.

Link do konsultacji:

https://bip.warmia.mazury.pl/968/konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-rok-2019.html

z poważaniem

Joanna Glezman

Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego

zaproszenie do konsultacji Programu_Wspolpracy_NGO_ 2019

Rusza nabór do Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 14 sierpnia 2018 r. przyjął Uchwałę Nr 36/772/18/V w sprawie: powołania Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  Rada będzie ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym Marszałka Województwa. Główny cel jej działania to tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie.

Na mocy powyższej uchwały w naszym regionie rozpoczął się proces naboru kandydatów na członków wojewódzkiej Rady Seniorów. Ogłoszenie o naborze znajduje się pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl/964/ogloszenie-marszalka-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-spolecznej-rady-seniorow-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego.html Informacja na temat podjętej inicjatywy została opublikowana również pod adresem: https://www.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/2861-nabor-kandydatow-do-spolecznej-rady-seniorow

W skład Rady wejdą m.in. reprezentanci senioralnych organizacji pozarządowych oraz senioralnych grup nieformalnych z powiatów, w których zostaną zorganizowane konferencje plenarne. Organizatorami konferencji powiatowych mogą być co najmniej dwie organizacje senioralne i/lub gminne rady seniorów. Szczegóły organizacji konferencji plenarnych określa załącznik nr 1 do Zasad wyboru i funkcjonowania Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przyjętych ww. uchwałą.

Państwa otwartość i zaangażowanie wzmocnią skuteczne przeprowadzenie wyborów w poszczególnych powiatach, a co za tym idzie, zapewnicie Państwo udział reprezentanta swojego powiatu w gremium, które będzie reprezentowało interesy osób starszych województwa warmińsko-mazurskiego wobec organów administracji publicznej, a także wielu innych podmiotów i instytucji.

 

 

 

W przypadku pytań w przedmiotowej sprawie prosimy o kontakt z:

Pauliną Karwowską – tel.: 89 523 60 92, e-mail: p.karwowska@federacjafosa.pl (Federacja FOSa) lub

Anną Konecko – tel.: 89 521 95 27, e-mail: a.konecko@warmia.mazury.pl (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej).

INFORMACJE DODATKOWE

Uchwala_36_772_18_V

Załącznik do Uchwały

Wyniki zapytania ofertowego – warsztaty z wizażu i stylizacji

Wyniki 4/WDA/ZO/2018 (warsztaty grupowe z wizażu i stylizacji))

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę prowadzenia warsztatów grupowych z wizażu i stylizacji.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa:  Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr Kursor Oddział w Białej Podlaskiej

Adres:   ul. Narutowicza 66, 21-500 Biała Podlaska

Wyniki zapytania ofertowego – indywidualne doradztwo dietetyczne

 

Wyniki 3/WDA/ZO/2018 (indywidualne specjalistyczne doradztwo dietetycznego)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę indywidualnego doradztwa dietetycznego.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa:  Gabinet Dietetyki  Klinicznej Klaudia Smosarska

Adres:   ul. Kościuszki 13/219, 10-502 Olsztyn

 

Wyniki zapytania ofertowego – indywidualne doradztwo prawne

Wyniki zapytania ofertowego nr 2/WDA/ZO/2018 (indywidualne doradztwo prawne)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę indywidualnego doradztwa prawnego.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa:  Paweł Klonowski

Adres:   ul. Rymkiewicza 4, 10-089 Olsztyn

Wyniki zapytania ofertowego – indywidualne doradztwo biznesowe

Wyniki zapytania ofertowego nr 1/WDA/ZO/2018 (indywidualne specjalistyczne doradztwo biznesowe)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę indywidualnego doradztwa biznesowego.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa:  Ad Rem Sp. Z o.o.

Adres:   ul. Zw. Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg

 

Konsultacje w sprawie przyszłości Zatorza

Kolejne spotkanie konsultacyjne na Zatorzu za nami.

26 czerwca wspólnie z zainteresowanymi mieszkańcami tej dzielnicy Olsztyna i przedstawicielami działających tam organizacji oraz pracownikami ratusza, pracowaliśmy warsztatowo nad mocnymi i słabymi stronami Zatorza, szansami, jakie przed nim stoją oraz zagrożeniami. Zaznaczaliśmy miejsca, które budzą trudne emocje oraz takie, które są nam przyjazne, lubimy je. Padło wiele uwag i wniosków, czasem bardzo szczegółowych.

Jak zawsze jesteśmy pod wrażeniem wiedzy mieszkańców o miejscu, w którym mieszkają (niektórzy są tu od prawie 70-ciu lat) i ich zaangażowania.

 

Wnioski mieszkańców zbierane będą także podczas dyżurów w Radach Osiedli:

  • Rada Osiedla Wojska Polskiego, Al. Wojska Polskiego 69/73- 2 lipca 2018 o 17.00
  • Rada Osiedla Zielona Górka, ul. Morwowa 12 – 9 lipca 2018 o 17.30
  • Rada Osiedla Podleśna, ul. Zamenhofa 1 – 11 lipca 2018 o 17.00
  • Rada Osiedla Zatorze, Jagiellońska 12- 23 lipca o 17.00

16 lipca 2018 odbędą się też KONSULTACJE W TERENIE – spacer badawczy, na który wyruszymy spod siedziby Rady Osiedla Podleśna (Zamenhofa 1) o godzinie 17.30 (spacer przewidziany do ok. 19.00) Serdecznie zapraszamy!

 

Spotkania są elementem, rozpoczętych w maju, konsultacji społecznych założeń do Programu Przestrzennego Rozwoju Północnego Obszaru Olsztyna. Gospodarzem konsultacji jest Prezydent Miasta Olsztyna, a jej organizatorami Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa we współpracy z Koalicją dla Zatorza oraz Stowarzyszeniem Aktywności Społecznej „Młyn”. Tym razem sali użyczyło nam III LO im. Mikołaja Kopernika. Serdecznie dziękujemy!