Platforma Usług Społecznych

Szanowni Państwo

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zaprasza na kolejne spotkanie Regionalnej Platformy Usług Społecznych. Poprzednie, które odbyło się w sierpniu ubiegłego roku, pozwoliło między innymi na dyskusję i lepsze zrozumienie zapisów dokumentacji konkursowych; widzimy pozytywne efekty tej dyskusji, w postaci dobrze przygotowywanych i dofinansowanych projektów, w tym przez organizacje Federacji FOSa. Dlatego kolejne spotkanie poświęcimy zwłaszcza zbliżającym się konkursom w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie społeczne, w tym działaniom obejmującym aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym; wspieranie tworzenia i funkcjonowania Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej i Zakładów Aktywności Zawodowej i rozwój usług społecznych.

Podczas spotkania zostaną także zaprezentowane dobre praktyki dotyczące aktualnie realizowanych projektów wpisujących się w powyższe obszary. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Wspólnie z nimi przedyskutować chcemy kwestie związane m. in. z grupami odbiorców projektów, możliwymi do realizacji w ramach konkursów działaniami, kryteriami wyboru projektów i innymi związanymi z aplikowaniem o środki RPO tematami. Spotkanie wpisuje się w szeroko zakrojone działania Federacji FOSa na rzecz rozwoju organizacji członkowskich, w kontekście ich udziału w realizacji usług społecznych. Dlatego przy okazji spotkania poruszyć również chcemy kwestię możliwej współpracy w zakresie przygotowania czy realizacji projektów, zwłaszcza z tymi partnerami, którzy posiadają potencjał, by podjąć się realizacji projektów lub zwiększyć ich zasięg, a z różnych przyczyn do tej pory tego nie robią.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli organizacji, instytucji i innych podmiotów, które chcą zwiększyć swoją aktywność w aplikowaniu o środki zewnętrzne, nie startują w konkursach choć mają ku temu potencjał , bądź posiadają zasoby, żeby być cennymi Partnerami w projektach.

Zaproszenie kierujemy zwłaszcza do przedstawicieli organizacji członkowskich Federacji FOSa, ale również innych zainteresowanych podmiotów.

Spotkanie odbędzie się 6.02.2017 r. o godzinie 10:30 w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul. A. Mickiewicza 21/23 (parter) w Olsztynie.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu (podając imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika, nazwę organizacji/instytucji oraz dane kontaktowe) – mailowo na adres a.ksiazak@federacjafosa.pl lub telefonicznie nr 501 747 934 w terminie do 30.01.2017 r.

Z poważaniem

Bartłomiej Głuszak

Prezes Zarządu Federacji FOSa

Innowacje społeczne – studia

Zapraszamy do udziału w studiach podyplomowych z zakresu – innowacje społeczne.

Będą one realizowane przez Federację FOSa we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie oraz Bankiem Żywności w Olsztynie przy wsparciu merytorycznym Ashoki Polska.

Ofertę studiów Studia kierujemy do przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz biznesu. Zapraszamy innowatorów, którzy działają, mają pomysły na nowe

działania ale np. potrzebują wsparcia merytorycznego w drodze do realizacji swoich projektów. Studia mogą być również pomocne osobom szukającym inspiracji oraz pomysłu na siebie oraz tym, które posiadają innowacyjne pomysły ale np. nie wiedzą jak wdrożyć swoje plany.

Zajęcie w ramach studiów odbywać się będą na Wydziale Nauk Społecznych, kierunek: Ekonomia w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

W proponowanym programie studiów skupiliśmy się na sferze socjalnej. Dużo miejsca poświęciliśmy również aspektom ekonomicznym, biznesowym.

Studia będą trwały 2 semestry (180 godzin). Łączny ich koszt wyniesie 4 850 zł.

Przedmioty zostały zgrupowane w IX modułach tematycznych. Realizowane będą w formie nie tylko wykładów i ćwiczeń, ale również konwersatoriów i warsztatów.

Tematyka przedmiotów dotyczy takich obszarów, jak np.

  • zarządzanie twórczym zespołem;
  • innowacje społeczne a technologie
  • marketing innowacji społecznych
  • wystąpienia
  • mierzenie wpływu społecznego
  • testowanie modeli i wprowadzanie zmian

Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich i praktyków z różnych sektorów. Do poprowadzenia zajęć zaprosiliśmy m.in. Bohdana Skrzypczaka, Agatę Stafiej–Bartosik, Mirellę Panek-Owsiatyńską, Wacława Idziaka i wielu innych.

W szystkich zainteresowanych udziałem w studiach zapraszamy do kontaktu.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w biurze Federacji FOSa (ul. M. Kotańskiego 1, tel. 89

523 60 92, biuro@federacjafosa.pl

Rekrutację prowadzi Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

(ul. Jagiellońska 59, tel. 89 534 71 53 lub 519 062 013, sekretariat@wsiie.olsztyn.pl

Serdecznie zapraszam

Bartłomiej Głuszak

Prezes Zarządu Federacji FOSa