TRUST BON – opłacalny efekt

 

sdr

W siedzibie FOSy odbyło się 12 lutego spotkanie prezentujące projekt TRUST BON – inwestycja w społecznie opłacalny efekt. Założenia pilotażowego projektu przedstawili w Olsztynie dyrektor Teresa Zagrodzka i Krzysztof Herbst z Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA (TISE), które pod Patronatem Ministerstwa Rozwoju, w ramach konsorcjum z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji „Stocznia” oraz Związkiem Miast Polskich realizuje projekt.

W spotkaniu i późniejszej dyskusji na temat praktycznych zastosowań tego innowacyjnego mechanizmu finansowania usług społecznych oraz korzyści z obligacji, uczestniczyli przedstawiciele OPS-ów  m.in. z Olsztyna, Iławy i Biskupca oraz zainteresowanych organizacji socjalnych z regionu.

Zorganizowana przez FOSę konferencja była  kolejnym spotkaniem Regionalnej Platformy Usług Społecznych.

FOSa we Fromborku

Doroczne warsztatowo-integracyjne wyjazdowe spotkanie Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, odbyło się w tym roku, w dniach 2-3 lutego, we Fromborku. Korzystaliśmy z gościnności  Centrum Spotkań i Aktywności Społecznej przy Fundacji „Żółty Szalik”, która jest członkiem FOSy.

Wyjazd całego, prawie czterdziestoosobowego obecnie zespołu FOSy: koordynatorów projektów, psychologów, pedagogów, animatorów społecznych, doradców zwodowanych, opiekunów społecznych itp. pracujących zarówno w Olsztynie, ale i w innych miastach regionu (m.in. również we Fromborku) przy realizowanych przez FOSę projektach był okazją nie tylko do omówienia bieżącej współpracy ale i poznania. Federacja, najczęściej we współpracy z samorządem, realizowała i aktualnie realizuje  działania niemal w połowie gmin Warmii i Mazur od Braniewa po Iłowo-Osadę, od Ełku i Orzysza po Nowe Miasto Lubawskie. Uczestniczy też coraz bardziej we współpracy międzynarodowej (obecnie 3 projekty) dotąd kilkunastoma krajami europejskimi od Łotwy po Portugalię.

W roku, który zbliża nas do przypadającego  w 2019 15-lecia istnienia FOSy – jak pożytecznie upamiętnić rocznicę było jednym z tematów spotkania – rozwijamy się wraz z regionem. W różnorodnym wiekowo i zawodowo zespole  FOSy, każdy chce się rozwijać także osobiście. Pracujące z nami psycholożki przygotowały warsztaty pozwalające na sprawdzenie tego, czy potrafimy dobrze gospodarować własnym czasem.

Kompetencje medialne seniorów

W dniach 2-3 listopada 2017 w Middelburgu w Holandii odbyły się kolejne warsztaty międzynarodowego projektu Silver Learners, w którym uczestniczy FOSa. Ich hasło można na polski przetłumaczyć jako: „Digitalizujmy się!” zaś tematem były wymiana doświadczeń i działania zmierzające do ograniczenia informatycznego wykluczenia osób starszych oraz podniesienia ich kompetencji medialnych.

Projekt „Silver Learners” – koalicja na rzecz podniesienia jakości kształcenia osób starszych w Europie.

Projekt „Silver Learners“ jest inicjatywą VHS Iserlohn (VHS, to Volkshochschule) – instytucji szkoleniowej i kulturotwórczej z miasta Iserlohn  oraz Biura ds.  Współpracy Europejskiej Urzędu Miasta Iserlohn, położonego w Północnej Westfalii, finansowany w ramach środków z programu  Erasmus+.

Silver Learners to strategiczne partnerstwo i wymiana doświadczeń wśród 10 partnerów, z 6 krajów: Niemiec (Iserlohn), Wielkiej Brytani (Cambridgeshire County Council, Kilcooley Womens Centre, Stockport Metropolitan Borough Council), Luksemburga (RBS – Center fir Altersfroen), Holandii (National Oderen Fonds – helpt ouderen, Learn for live), Polski (Federacja FOSa, Miasto Chorzów) i Węgier (Miasto Nyiregzhaza). Realizacja projektu odbywa się w okresie od 1. września 2016 do 31. października 2018. Projekt jest skierowany do instytucji pracujących z osobami starszymi i kształcących je, w tym organizacji pozarządowych, organów administracji samorządowej, szkół, uniwersytetów etc. oraz jednostek kreujących programy na rzecz osób starszych, 65+.  Każdy z partnerów lokalnych przekazuje wiedzę nie tylko ze swojego spektrum działania, ale również dzieli się doświadczeniami swojego regionu i kraju.

Głównym celem projektu jest  poprawa jakości kształcenia i jednocześnie oferty skierowanej do osób starszych. Oferty, która będzie w stanie sprostać zmianom demograficznym i strukturze społeczeństwa,  a tym samym oczekiwaniom samych seniorów i wyzwaniom, które stawia przed nimi dynamicznie rozwijające się społeczeństwo informacyjne 21 wieku. Osoby starsze są często stygmatyzowane przez inne grupy społeczne, przez co ich rola w aktywnym społeczeństwie  sprowadzana jest do biernej i zależnej.

Wsparcie osób starszych poprzez edukację to prosty sposób na włączenie społeczne, integrację społeczną, niezależnie od wieku oraz poziomu wykształcenia, to sposób na zapewnienie niezależności w obliczu postępującego wieku i jego wtórnych ograniczeń . Istotną rolę odgrywa przy tym kompetencja medialna (EDV, internet i najnowsze technologie) oraz medycyna (zdrowie) itd.

Dzięki wymianie doświadczeń, wiedzy z w.w zakresów oraz koncepcji i modeli pedagogicznych z różnych krajów, możliwe jest nie tyko porównanie poszczególnych systemów kształcenia i podejścia naukowego, ale również wypracowanie katalogu rozwiązań uniwersalnych.

Projekt Silver Learners zakłada realizację 5 spotkań warsztatowych i konferencji podsumowującej i upowszechniającej rezultaty. Uczestnicy projektu współpracują w grupach rotacyjnych, każde ze spotkań jest przygotowywane przez innego lidera lokalnego, który jednocześnie omawia kluczowe zagadnienie danej sesji tematycznej, prezentuje  dobre praktyki w obrębie danego spektrum tematycznego, zaprasza ekspertów  oraz decydentów lokalnych. Każde ze spotkań przygotowywane jest w grupie roboczej złożonej z lokalnego lidera i 2-3 organizacji wspierających z ramienia partnerstwa projektu.

Podsumowując, projekt Silver Learners to strategiczne partnerstwo 10 instytucji z 6 krajów Unii Europejskiej, zmierzające do wypracowania katalogu uniwersalnych rozwiązań na rzecz poprawy jakości kształcenia  osób 65+, w imię zasady: „nic o nas, bez nas”. Główne obszary tematyczne projektu, to:

– kompetencje (społeczne) i metody nauczania,

– metody komunikacji dla/ z seniorami,

– szkolenia na potrzeby dnia codziennego (np. szkolenia językowe),

– kompetencje medialne (EDV, internet, bankowość internetowa, zakupy przez internet, najnowsze technologie),

– zdrowie (sport, prewencja, demencja).

Joanna Szymańska, koordynator projektu

 

Więcej in informacji na:

http://www.iserlohn.de/kultur/volkshochschule/projekt-silver-learners/

https://santezeeland.nl/agendaitems/europees-seminar-silver-learners-lets-get-digital/

 

Wojewódzkie spotkanie organizacji socjalnych – Subsydiarność w praktyce

W Olsztynie, 9 października 2017, rozpoczęło się Wojewódzkie spotkanie pozarządowych organizacji socjalnych. Organizowane przez FOSę, wspólnie z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  spotkanie odbywa się pod hasłem pt. Samorządność i subsydiarność – zaspokajanie potrzeb społecznych przez organizacje pozarządowe.

Zasada subsydiarności, która  mówi, że każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub samych obywateli, np. lokalne stowarzyszenia i pozarządowe organizacje – była głównym tematem pierwszego dnia spotkania w uniwersyteckim Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kortowie. O tym jak wygląda współpraca i podział zadań między państwem a organizacjami pozarządowymi w Niemczech mówili Günter Famulla i Günter Mühge,  reprezentujący Parytetowy Związku Socjalnego Dolnej Saksonii. O europejskich uwarunkowaniach działalności NOG-osów mówili Krzysztof Balon, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Kamila Płowiec, sekretarz Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN. Wspólnie z gospodarzem konferencji, prezesem FOSy,  Bartłomiejem Głuszakiem i Arkadiuszem Jakimowiczem, prezesem Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, uczestniczyli oni panelowej dyskusji starając się odpowiedzieć na pytanie, czy organizacje pozarządowe powinny skupiać się tylko na działaniach lokalnych, czy myśleć bardzie globalnie.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządowych władz regionu w osobie pani wicemarszałek Wioletty Śląskiej-Zyśk, a także administracji wojewódzkiej, reprezentowanej przez wicedyrektor Wydziału Polityki Społecznej W-M Urzędu Wojewódzkiego, Joannę Jabłonkę-Kastrau. Uczestnikami spotkania przede wszystkim byli jednak przedstawiciele organizacji socjalnych z regionu, zarówno tych będących członkami federacji FOSa, jak i innych zainteresowanych tematem spotkania.

9 października po południu, uczestnicy konferencji przenieśli się do Fromborka, gdzie wieczorem, a potem następnego dnia, 10 października, kontynuowano dyskusję. Mowa była m.in. o możliwościach jakie daje europejski program Erasmus+ oraz innych sposobach wspierania inicjatyw pozarządowych. W trakcie warsztatów i bezpośrednich rozmów z ekspertami, biorącymi udział w spotkaniu, była okazja do zdobycia wielu informacji ważnych w codziennym działaniu organizacji pozarządowych.

Artystyczną część spotkania wypełnił pokaz tańca z ogniem przedstawiony przez NORĘ z Bartoszyc, tegorocznego laureata nagrody „Społecznik Federacji FOSa”.

Patrz także: https://olsztyn.tvp.pl/34324177/tej-organizacji-przyswiecaja-zasady-samorzadnosci-i-subsydiarnosci

Wyzwania IV wieku – podążając za zmianą

 

4 października w hotelu „Omega” w Olsztynie odbyła się X Wojewódzka  Konferencją z Okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.  W tym roku jej tytuł brzmiał: „Wyzwania IV Wieku. Podążając za Zmianą”.

Przypominając, z okazji jubileuszu, tematy wszystkich poprzednich konferencji Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, głównego (wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej) organizatora konferencji przypomniał wielkie zmiany, jakie w podejściu do seniorów zaszły od 2008 roku; konsolidację środowiska i jego stałą obecność w życiu społeczeństw lokalnych oraz regionu. W imieniu władz samorządowych regionu gości konferencji witała wicemarszałek, pani Wioletta Śląska-Zyśk.

Przedtem jednak wszystkich zachwycił pokaz tańców w kole zaprezentowany przez panie z Grupy Tanecznej przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Lidzbarku Warmińskim.

 

W merytorycznej części spotkania była mowa o IV wieku, okresie życia po 80-tce. Osób w tym wieku jest coraz więcej.  Jak sprawić, żeby ich „późna starość” była jak najlepsza mówili: pedagog,  dr Katarzyna Białobrzeska i psycholog Patrycja Plewka z Federacji FOSa, o polityce senioralnej w skali kraju mówiła Barbara Szafraniec, przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów. W ciekawym panelu dyskusyjnym, który nastąpił po części wykładowej o jakości życia osób starszych dyskutowali m.in. dr Małgorzata Stompór, geriatra, Daria Sowińska-Milewska – Ambasadorka Platformy EPALE w Polsce (Europejska platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie),  Arkadiusz Jachimowicz, prezes Stowarzyszenia ESWIP, Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego i praktyk, Katarzyna Błońska – kierownik Zespołu „Babskie Olekanie” z Rozóg.  W dyskusji wzięła udział także dyrektor ROPS, pani Wiesława Przybysz.

Przykładem dobrych praktyk była też prezentacja Domy Sąsiedzkie – miejsce dla pokoleń –innowacyjna inicjatywa z Oruni, przedstawiona Mariannę Sitek-Wróblewską, prezes Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznych.

W tegorocznej konferencji uczestniczyło ponad 130 osób z całego województwa. 

Czytaj także:

Wzrasta liczba 80-latków. O formach pomocy dla nich rozmawiano na konferencji w Olsztynie

https://www.olsztyn24.com/news/30813-xnbspwojewdzkanbspkonferencja-z-okazji-midzynarodowego-dnia-osb-starszych-w-olsztynie.html

Przypominamy! – Wojewódzkie spotkanie pozarządowych organizacji socjalnych

Szanowni Państwo,

Przypominamy o WOJEWÓDZKIM SPOTKANIU POZARZĄDOWYCH ORGANIZACJI SOCJALNYCH

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy m.soroka@federacjafosa.pl lub pod tel. 739 250 621

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa ma  zaszczyt zaprosić  do  udziału w dwudniowym Wojewódzkim spotkaniu pozarządowych organizacji socjalnych,  pt. Samorządność i subsydiarność – zaspokajanie potrzeb społecznych przez organizacje pozarządowe. Spotkanie, które w dniach 9/10 października 2017 roku odbędzie się w Olsztynie i Fromborku organizowane jest we współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Chcemy wrócić do tradycji spotkań, których zadaniem jest między innymi integracja socjalnych organizacji pozarządowych funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim, sprzyjających wymianie doświadczeń i informacji, nawiązywaniu kontaktów oraz budowaniu partnerstw. Poprzednie spotkania (w Ełku, Olsztynie, Morągu, Bartoszycach) dały przestrzeń do rozmów, które zapoczątkowały wiele działań. Podczas tegorocznego spotkania chcemy zachęcić Państwa do dyskusji między innymi wokół następujących obszarów tematycznych: kondycja organizacji socjalnych, prawa socjalne, ekonomia społeczna, innowacje, osoby niepełnosprawne, współpraca organizacji  z samorządem, aktywni obywatele, seniorzy. Jesteśmy także otwarci na Państwa propozycje.

Formuła spotkania została przygotowana w taki sposób, aby umożliwić uczestnikom wysłuchanie wykładów/prelekcji, wzięcie czynnego udział w dyskusji oraz zdobycie wiedzy i umiejętności, a także podzielenie się nimi z pozostałymi uczestnikami.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności przedstawicieli organizacji członkowskich i partnerskich Federacji FOSa, jednostek organizacyjnych pomocy
i integracji społecznej oraz innych organizacji, instytucji i podmiotów działających
w obszarze pomocy socjalnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Uczestnicy spotkania proszeni są o uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 69 zł. W przypadku trudności z uiszczeniem tej kwoty prosimy organizacje członkowskie/partnerskie o kontakt z Tomaszem Tokarczykiem, email t.tokarczyk@federacjafosa.pl, 89 523 60 92. Kwota ta stanowi niewielką część kosztów związanych z organizacją spotkania, zwłaszcza  z zapewnieniem wyżywienia, noclegu podczas trwania spotkania.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularzy zgłoszeniowych do dnia 25 września 2016 r. do godziny 16:00 na adres m.soroka@federacjafosa.pl. Formularz zgłoszeniowy oraz program konferencji stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.  Szczegółowych informacji udziela Maciej Soroka pod numerem tel. 89 523 60 92.

ZAPROSZENIE Olsztyn Frombork

PROGRAM Spotkanie Olsztyn Frombork

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

I Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów – X Wojewódzka Konferencja z Okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. 

W dniach 4-5 października 2017 w hotelu „Omega” (ul.Sielska) w Olsztynie odbędzie  się I Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów. To ważny punkt realizowanego przez FOSę projektu „Rady Seniorów na Warmii i Mazurach”, który został dofinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, a zmierza do zwiększenia liczby rad seniorów w naszym regionie oraz wzrostu aktywności działających już kilkunastu rad.

Pierwszy dzień spotkania (4 października) zbiegnie się z doroczną, X Wojewódzką Konferencją z Okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.  W tym roku jej tytuł brzmi: „Wyzwania IV Wieku. Podążając za Zmianą”. Drugi dzień (5 października) zdominują tematy związane z uwarunkowaniami tworzenia i funkcjonowania rad seniorów, dobre praktyki. Będzie też przestrzeń do dyskusji dotyczącej zarówno inspiracji, jak i wyzwań oraz problemów w funkcjonowaniu rad. Ważną częścią będzie również dyskusja poświęcona współpracy rad, jej ewentualnym zasadom i formom. Na spotkaniu gościć będziemy wielu ekspertów, m.in. przewodniczącą i członkinię zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy na rzecz Rad Seniorów– jednocześnie reprezentantki krakowskiej i bytomskiej rady seniorów, a także przedstawicie Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznych czy Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

Konferencja odbędzie się w Hotelu „Omega” w Olsztynie 4 i 5 października 2017 r.
W przypadku osób spoza Olsztyna zapewniamy nocleg, liczba miejsc jest jednak ograniczona i o możliwości skorzystania z noclegu decyduje kolejność zgłoszeń.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc bardzo prosimy o przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego (programy obu wydarzeń oraz formularze zgłoszeń w załącznikach) na adres: m.chojnacka@federacjafosa.pl lub n.preilowska@federacjafosa.pl  do 27 września 2017 r do godziny 12:00. Jednocześnie informujemy, iż zgłoszeń na konferencję oraz Spotkanie Rad Seniorów należy dokonywać oddzielnie.

Szczegółowe informacje na temat udziału w spotkaniu można uzyskać u Pani Magdaleny Chojnackiej lub Pani Natalii Preilowskiej – koordynatorek projektu, pisząc na podane wyżej adresy mailowe lub pod numerem tel. 89 523 60 92.

Zapraszamy!

 

\Zaproszenie I Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów

Program I Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów

Formularz Zgłoszeniowy I Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów

Zaproszenie X Wojewódzka Konferencja z Okazji Mi_dzynarodowego Dnia Osób Starszych

Program X Wojewódzka Konferencja z Okazji Mi_dzynarodowego Dnia Osób Starszych

FORMULARZ Zgłoszeniowy X Wojewódzka Konferencja z Okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

 

 

 

Silne rady seniorów

W dniach 8-9 czerwca w naszym regionie, w ramach projektu „Silne Rady Seniorów w Polsce”, gościła delegacja Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, z jego przewodniczącą Barbarą Szafraniec na czele. Goście, reprezentujący rady seniorów w Małopolski, Śląska, Łodzi i Mazowsza 8 czerwca, w Olsztynie zapoznali się z rozwiązaniami i działaniami na rzecz seniorów prowadzonymi przez federację FOSa. 9 czerwca w Morągu (stary ratusz) wzięli udział w seminarium „Rady seniorów w samorządzie lokalnym” zachęcając uczestniczące w nim środowiska seniorskie do zakładania takich rad. O „Ruchu Rad Seniorów w Polsce” mówiła przewodnicząca porozumienia, Barbara Szafraniec. Jego rzecznik, Marian Krzewiński, przedstawił „Modelowe Rady Seniorów w Polsce”. Ze strony FOSy o radach seniorów na Warmii i Mazurach mówił Bartłomiej Głuszak. Seminarium zamknęła prezentacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Morąga, jednego z najbardziej aktywnych UTW w regionie. Studyjny wyjazd Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów zkończyła się we Fromborku, gdzie goście mogli zapoznać się działalnością Fundacji „Żółty Szalik”, i gdzie samorząd oraz seniorzy przystąpili do realizowanego przez FOSę projektu, dzięki któremu już w tym roku ma we Fromborku powstać rada seniorów.

Wyjazd studyjny był możliwy dzięki „Wrzosowi”.

Silver Sharing z Łotyszami i Chorwatami

 

 

 

 

 

 

 

7 czerwca 2017 w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (stara kotłownia) odbyła się międzynarodowa konferencja Silver Sharing Initiative. W konferencji, zorganizowanej przez FOSę, wzięli goście z Łotwy i Chorwacji, uczestnicy aktualnie realizowanego projektu, finansowanego przez fundusz Erasmus+ Unii Europejskiej.

Silver Sharing to pomysł na całościowe podejście do aktywizacji i edukacji osób starszych, poprzez poprawianie ich kompetencji językowych i komunikacyjnych, propagowanie turystyki oraz zdrowego trybu życia. Mówiąc o rozwoju i europejskich szansach inicjatywy, jej autor, prezes FOSy, Bartłomiej Głuszak podkreślił, że do tej pory z w międzynardowej wymianie Silver Sharing uczestniczyło około 150 osób z Polski (w ubiegłym roku z Morąga i Fromborka), Holandii, Hiszpanii, Czech, Łotwy i Chorwacji. O tym jak zmieniają się potrzeby, zainteresowania, styl życia osób starszych i tym jak inicjatywa Silver Sharing wychodzi temu naprzeciw, mówiła dr Katarzyna Białobrzeska.

– Według danych dla całej Europy, jedynie 17 procent seniorów uprawia aktywną turystykę – mówił koordynator projektu z Chorwacji, Hrvoje Svilkovic, pokazując jak wielkie jest pole do działania, zaznaczając też, że turystyka jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej.

Funkcjonowanie projektu u siebie przedstawiły Jana Igarina i Monika Jurajne z samorządu 18-tysięcznego miasta Gulbene na Łotwie, które przywiozły ze sobą grupę seniorów ze swojej miejscowości. Ci korzystając z pobytu nie tylko mieli okazję zwiedzić Olsztyn, ale też odbyli krótką wycieczkę do Lidzbarka Warmińskiego.

Ze strony polskiej w konferencji uczestniczyli przede wszystkim członkowie uniwersytetów trzeciego wieku, rad seniorów i środowisk seniorskich z regionu. Nauka języków, kursy komputerowe, sport, turystka – także zagraniczna – to od lat najważniejsze zajęcia aktywnych seniorów. Inicjatywa Silver Sharing pozwala na metodyczne podejście do tych planów między innymi także poprzez działania FOSy; jej edukatorów, organizację warsztatów i ułatwianie kontaktów z partnerami zagranicznymi.

8 czerwca, w drugim dniu konferencji, jej uczestnicy mieli okazję wziąć udział w warsztatach, grze edukacyjnej pokazującej jak w praktyce stosować metodę Silver Sharing w społecznościach lokalnych.

Silver Sharing – konferencja

 

 

FOSa ma zaszczyt zaprosić na międzynarodowa konferencję upowszechniająca metodę Silver Sharing. W dniach 7-8 czerwca odbędzie się ona Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 10-720 Olsztyn, ul. R. Prawocheńskiego 9 z udziałem gości z Łotwy i Chorwacji, zagranicznych uczestników projektu realizowanego obecnie przez FOSę. Program konferencji i formularze zgłoszeniowe w załączniku.

 

ZAPROSZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM