Mega-szkoła w Białutach – przyjaźń na zawsze

Po dwóch latach zakończył się projekt „Mega-szkoła w Białutach”. FOS-a realizowała go we współpracy z Gminą Iłowo-Osada oraz Stowarzyszeniem Społeczno-Oświatowym „Żaczek” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Białutach pod Działdowem. Projekt, którego głównym celem było rozszerzenie oferty edukacyjnej przyniósł przynajmniej kilkadziesiąt spotkań, zajęć i warsztatów (także w czasie wakacji szkolnych) m.in. w „Klubie Małego Społecznika” i „Klubie Małego Inżyniera”. Do tego mnóstwo zajęć: komputerowych, językowych, teatralnych, także wspólnych wyjazdów, które dzieciom z Białut na pewno się przydadzą, gdy pójdą do szkoły średniej i potem na studia.

Przyjaźnie nawiązane przez minione dwa lata, tak jak drogę z Olsztyna do Białut, zapamiętamy na zawsze.

Projekt finansowany ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 swoje oficjalne zakończenie będzie miał w szkole Białutach 1 marca.

Debaty na różne tematy

Mamy wpływ na życie naszego miasta, osiedla, lokalnej społeczności. Warunkiem jest zaangażowanie się w ich sprawy, zwrócenie uwagi na to, co nie funkcjonuje, czego brakuje, albo gdzie dzieje się źle. A potem starania w kierunku poprawy. Mamy różne możliwości, ale próbować powinien każdy. Uczestnicy obecnej edycji JOB-firmy i animatorzy FOSy – przeprowadzili 4 lutego „Debatę na różne tematy” dotyczącą Olsztyna, w którym mieszkają. Wystarczyła godzinna wymiana poglądów, by stworzyć listę spraw wartych poważniejszej dyskusji.

Są to: żywienie w szkołach (dlaczego dzieci nie lubią szkolnych obiadów?), brak osiedlowych śmietników i ławek nawet przy głównych olsztyńskich ulicach, chodniki, których nikt nie odśnieża, zwierzęta w mieście (dlaczego po nich nie sprzątamy, dlaczego nie ma miejsc gdzie mogą się swobodnie wybiegać?, wymogi codziennej ekologii (czym nie palić w piecach, z jaką torbą iść na zakupy?). Mowa była także o ograniczonej ofercie kulturalnej (bezpłatnej) po letnim sezonie estradowym. I ten właśnie temat uczestnicy dyskusji wybrali jako temat poważniejszej, pogłębionej rozmowy na następnym spotkaniu. Każdy się przygotuje. Uczestnik JOB-firmy, raper Piotr obiecał zademonstrować próbkę swojej twórczości, która ma prawo być w Olsztynie słyszana.

„Debaty na różne tematy” organizujemy w JOB-firmie, innowacyjnej formie pracy z uczestnikami  projektu „W drodze do aktywności” realizowanego przez FOSę, we współpracy z samorządami Olsztyna oraz ościennych gmin.

Olsztyński Klub Integracji Społecznej

Ruszył projekt „Olsztyński Klub Integracji Społecznej”.

Głównym celem projektu jest podniesienie stopnia aktywności społecznej i zawodowej 14 kobiet i 8 mężczyzn, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem w wieku 18–64 lat, zamieszkujących obszar miasta Olsztyna poprzez wsparcie świadczone im w ramach Klubu Integracji Społecznej. Adresatami projektu są osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, a także ich otoczenia w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego objętych wsparciem.

Wsparcie w projekcie obejmuje: pracę socjalną, wsparcie psychologa, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty kreatywnego rozwoju, animację społeczną i realizację inicjatyw uczestników, warsztaty szyte na miarę, doradztwo zawodowe, wsparcie trenera pracy, kursy kwalifikacyjne i zawodowe oraz staże.

Projekt realizowany będzie przez FOSę do końca grudnia 2019

Koordynator projektu: Aneta Fabisiak-Hill, kontakt: a.fabisiak@federacjafosa.pl

„Kierunek Aktywność!” w mieście i gminie Susz

 

Szanowni Państwo

1 grudnia 2018 Federacja FOSa we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Społeczności Lokalnej Miasta i Gminy Susz Arka rozpoczyna realizację projektu „Kierunek Aktywność!”. Projekt realizowany przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, RPWM. 11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa  i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna  i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest podniesienie stopnia aktywności społecznej i zawodowej 11 kobiet i 7 mężczyzn, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem w wieku 18–64 lat, zamieszkujących obszar miasta i gminy Susz w okresie od 1.12.2018 r. do 31.12.2019 r

Oferujemy:

Zadanie 1 Indywidualna Ścieżka Reintegracji

– wypracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji

Zadanie 2 Aktywizacja społeczna

– praca socjalna

– warsztaty kompetencji społecznych i życiowych

– wsparcie psychologiczne

– warsztaty kreatywnego rozwoju

– warsztaty szyte na miarę

Zadanie 3 Aktywizacja zawodowa

– wsparcie doradcy zawodowego

– wsparcie trenera pracy

Zadanie 4 Kursy zawodowe i kwalifikacyjne

– kursy kwalifikacyjne i zawodowe

Zadanie 5 Staże

– staże

Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się 1 grudnia 2018

0. Regulamin uczestnictwa w projekcie_aktualny susz

1. Formularz rekrutacyjny – pracownik_socjalny Susz

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie Susz

3. Oświadczenia uczestnika projektu Susz

4. Dane uczestników projektu otrzymujących wsparcie Susz

5. Zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunku Susz

6. Rezygnacja z uczestnictwa Susz

Rusza projekt „Kierunek Zmiana!” w powiecie szczycieńskim

Szanowni Państwo

1 grudnia 2018 Federacja FOSa rozpoczyna realizację projektu „Kierunek Zmiana!” Projekt realizowany przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, RPWM. 11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa  i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna  i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Celem projektu jest podniesienie stopnia aktywności społecznej i zawodowej 14 kobiet i 8 mężczyzn (w tym 2 osób z niepełnosprawnością), zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem w wieku 18-64 lat zamieszkujących powiatu szczycieńskiego w okresie od 1.12.2018 do 31.12.2019.

Oferujemy:

Zadanie 1 Indywidualna Ścieżka Reintegracji

– wypracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji

Zadanie 2 Aktywizacja społeczna
– praca socjalna

– warsztaty kompetencji społecznych i życiowych

– wsparcie psychologiczne

– poradnictwo specjalistyczne

– warsztaty kreatywnego rozwoju i aktywnego spędzania wolnego czasu

– warsztaty szyte na miarę

Zadanie 3 Aktywizacja zawodowa

– wsparcie doradcy zawodowego

– wsparcie trenera pracy

Zadanie 4 Kursy zawodowe i kwalifikacyjne

– kursy kwalifikacyjne i zawodowe

Zadanie 5 Staże

– staże

Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się 1 grudnia 2018.

0. Regulamin uczestnictwa w projekcie_aktualny

1. Formularz rekrutacyjny – pracownik_socjalny

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3. Oświadczenia uczestnika projektu

4. Dane uczestników projektu otrzymujących wsparcie.doc

5. Zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunku.doc

6. Rezygnacja z uczestnictwa

Wigilia „Strażników Pamięci”

W oczekiwaniu świąt Bożego Narodzenia, 6 grudnia 2018 w restauracji „Staromiejska” w Olsztynie odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe uczestników realizowanego przez FOSę projektu „Strażnicy Pamięci”. W miłej rodzinnej  atmosferze spotkali się beneficjenci projektu, ofiary wojny, byli więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych – m.in. Janina Luberda-Zapaśnik, przez wiele lat przewodnicząca olsztyńskiego oddziału Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, która jako dziecko była więźniem obozu w Potulicach (Lebrechtsdorf) i Anna Sobolewska, która z rodziną więziona była w Działdowie. Obecni byli także opiekujący się sędziwymi kombatantami wolontariusze FOSy.

 Projekt „Strażnicy Pamięci” FOSa realizuje od 2014 dla ofiar wojny w Olsztynie oraz Iławie. Projekt  finansowany przez niemiecką fundację EVZ „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”, obecnie do grudnia 2019.

Rozeznanie runku na usługę specjalistycznego poradnictwa z zakresu dietetyki

Rozeznanie rynku na usługę specjalistycznego poradnictwa z zakresu dietetyki i zdrowego żywienia dla uczestników/uczestniczek projektu „Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna”

W związku z prowadzeniem projektu pn. „Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzimy rozeznanie rynku na usługę specjalistycznego poradnictwa z zakresu dietetyki i zdrowego żywienia uczestników/uczestniczek projektu.

Oferty przyjmujemy do 10 grudnia do godziny. 23:59.

Rozeznanie rynku nr 2_2018_poradnictwo dietetyczne

 

Rozeznanie rynku na usługę specjalistycznego poradnictwa prawnego

Rozeznanie rynku na usługę specjalistycznego poradnictwa prawnego dla uczestników/uczestniczek projektu „Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna”

W związku z prowadzeniem projektu pn. „Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzimy rozeznanie rynku na usługę specjalistycznego poradnictwa prawnego dla uczestników/uczestniczek projektu.

Oferty przyjmujemy do 10 grudnia do godziny. 23:59.

Rozeznanie rynku nr 1_2018_poradnictwo prawne

Newsletter projektu „Local and International Acitve Seniors”

Proponujemy państwu lekturę newslettera projektu „Local and International Acitve Seniors” („Lokalni i międzynarodowi Aktywni Seniorzy”)

Projekt realizowany przez federację FOSa wspólnie z pięcioma partnerami z różnych krajów europejskich: Community Action Dacorum (Anglia), Pistes Solidaires (Francja), REPLAY Network (Włochy), Gulbene Municipality Council (Łotwa) i Associacao Mais Cidadania (Portugalia).

Local and International Active Seniors czyli aktywni seniorzy ponad granicami

Local and International Active Seniors czyli aktywni seniorzy ponad granicami

 

Stworzony na potrzeby Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dokument pt. „Wskaźnik aktywnego starzenia w ujęciu regionalnym – 2014” wskazuje, że na tle i tak słabej sytuacji w Polsce, poziom aktywności osób starszych i warunki do jej prowadzenia są w województwie warmińsko-mazurskim jeszcze gorsze. Nasze województwo w rankingu zajmuje 14 miejsce, co wskazuje na fakt, że niezbędne jest podjęcia działań włączających seniorów do życia społecznego, szczególnie, że 2012 roku w województwie warmińsko-mazurskim mieszkało prawie 271,8 tys. osób w wieku 60 lat i więcej.

Główne potrzeby, które zgłaszają seniorzy to:

  • potrzeba aktywności – osoby starsze wyrażają gotowość do podjęcia różnorodnych form aktywności, jednak zwracali przy tym, że brak jest
    w naszym mieście oferty sportowej skierowanej stricte do seniorów. Osoby starsze mimo naturalnego procesu starzenia się mają bardzo duży wpływ na to, jak będą funkcjonowały. Ogólna aktywność osób starszych zależy od trybu ich życia, diety, motywacji do działania, aktywności fizycznej, od realizowanych celów życiowych, pasji, zainteresowań, otwartości na kontakt z innymi ludźmi, aktywności społecznej.
  • potrzeba kontaktu z innymi, w tym z młodzieżą – seniorzy wskazują samotność jako jeden z najważniejszych problemów towarzyszących starości. Przyczyny tego stanu rzeczy są różnorodne – zgony w gronie najbliższych i znajomych, migracje rodzinne (ograniczony kontakt z dziećmi), pogarszający się stan zdrowia, a także lęk przed opuszczaniem czterech ścian wynikający z nieznajomości nowoczesnych technologii. Skutkiem tego jest pogłębiająca się apatia, wyalienowanie ze społeczeństwa, a także często marginalizacja osób starszych.

Doświadczenie Federacji FOSa w pracy z tą kategorią osób pokazuje, że niezwykle pozytywne efekty dla podniesienia jakości życia osób starszych jest zaangażowanie ich w działania wolontariackie. Doskonałym przykładem jest działające przy FOSie od ponad 5 lat Centrum Wolontariatu. Jego uczestnicy nie tylko spotykają się w nim i spędzają wolny czas, ale przede wszystkim pracują na rzecz innych. Wspierają prowadzone przez FOSę akcje charytatywne (na przykład „FOSa dzieciom i seniorom”) ale też inicjują własne działania wspierające inne osoby w podeszłym wieku (inicjatywy Ciepły telefon czy Przyjazny sąsiad).

Okazją do wzmocnienia działalności woluntarystycznej seniorów jest międzynarodowy projekt „Local and International Acitve Seniors” („Lokalni i międzynarodowi Aktywni Seniorzy”) realizowany przez federację FOSa wspólnie z 5 partnerami z różnych krajów europejskich: Community Action Dacorum (Anglia), Pistes Solidaires (Francja), REPLAY Network (Włochy), Gulbene Municipality Council (Łotwa) i Associacao Mais Cidadania (Portugalia).

Celem projektu jest zwiększenie wolontariatu osób w wieku 50+ (głównie mężczyzn, którzy zdecydowanie rzadziej angażują się w tego typu aktywność). W ramach projektu zebrane zostaną dobre praktyki z zakresu organizacji wolontariatu przez organizację z różnych zakątków Europy. Umożliwi to konfrontacje różnych punktów widzenia, odmiennych spojrzeń na wolontariat wynikających z różnic kulturowych i uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Dzięki temu powstanie uniwersalny dla całej Europy program szkoleniowy, który wzmocni potencjał organizacji chcących prowadzić wolontariat.

Wymiana doświadczeń w ramach projektu nie ogranicza się tylko do wspólnych spotkań i wizyt u partnerów. Obejmuje także wspólne testowanie proponowanych programów – w Polsce przeszkolone zostaną minimum 3 organizacje pozarządowe i 10 wolontariuszy-seniorów, z których 4 wyjedzie na 14-dniową wymianę wolontariuszy, do Włoch lub Francji. Będzie to dla naszych seniorów wspaniała okazja do zdobycia nowego doświadczenia i przeżycia międzynarodowej przygody. Szczególnie, że miejsca, do których udadzą się nassi seniorzy są naprawdę wyjątkowe – np. organizacja socjalna Cooperativa Garibaldi, prowadzona przez osoby z autyzmem, która ulokowana jest wśród pól i ogrodów w samym centrum Rzymu lub Pau, malownicza francuska miejscowość leżąca w cieniu Pirenejów.

Projekt realizowany będzie jeszcze przez rok, do października 2019 roku, a zakończy się międzynarodową konferencją na Łotwie.