Zapytanie ofertowe – grupowe warsztaty wizażu i stylizacji

 

Zapytanie ofertowe nr 4/WDA/ZO/2018 ( usługa przeprowadzenia warsztatów z zakresu wizażu i stylizacji „W drodze do aktywności”)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia warsztatów z zakresu wizażu i stylizacji dla uczestników projektu ” W drodze do aktywności”

Oferty przyjmujemy do 16 lipca 2018 r.  do godziny. 10:00

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów grupowych z zakresu stylizacji i wizażu nr 4_WDA_2018

Zapytanie ofertowe – indywidualne doradztwo biznesowe

Zapytanie ofertowe nr 1/WDA/ZO/2018 ( usługa  indywidualnego specjalistycznego doradztwa biznesowego dla uczestników projektu „W drodze do aktywności”)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące usługi indywidualnego specjalistycznego doradztwa biznesowego dla uczestników projektu ” W drodze do aktywności”

Oferty przyjmujemy do 16 lipca 2018 r.  do godziny. 10:00

Zapytanie ofertowe na usługę indywidualnego doradztwa biznesowego nr WDA_1_2018

Warsztaty kulinarne w Bęsi

Zapraszamy na warsztaty kulinarne w Bęsi. Odbędą się one 28 czerwca, w czwartek, o godzinie 16.00 w Centrum Kultury w Bęsi. Zajęcia poprowadzi Sonia Chachuła, organizacją spotkania zajmuje się „Klub Aktywnego Seniora w Bęsi”. Można przyjść z własnym przepisem.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec”, który FOSa realizuje wspólnie z samorządami obydwu gmin.

Local and International Acitve Seniors – wizyta gości z Włoch i Francji

W Olsztynie gościliśmy w minionych dniach Alberta Salę reprezentującego REPLAY Network z Rzymu i Nicolasa Condoma z organizacji Pistes Solidaires, z Pau we francuskich Pirenejach. Wraz z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa uczestniczą oni w realizacji międzynarodowego projektu „Local and International Acitve Seniors” („Lokalni i międzynarodowi Aktywni Seniorzy”)

Pilotowani przez koordynatora projektu ze strony FOS-y, Marka Zbytniewskiego goście z Włoch (choć Albert Sala jest Hiszpanem) i Francji w ciągu trzech dni mogli zapoznać się z działalnością naszej federacji, a także zajmujących się osobami starszymi naszymi organizacji członkowskimi z Biskupca, Elbląga, Fromborka, Morąga oraz samego Olsztyna. W Elblągu np. złożyli wizytę w Domu Sąsiedzkim na Zawodziu, zapoznając się działaniem „Pozytywnych Elblążanek”, które rozpoczęło się od zwykłych damskich spotkań koleżanek 50+ teraz zaś coraz więcej pracuje dla lokalnej społeczności. Oczywiście także dla samych siebie, np. nasi goście trafili akurat na zajęcia jogi. W Regionalnym Centrum Wolontariatu w Elblągu, Gabriela Zimirowska przedstawiła sposób rekrutacji wolontariuszy (licząc jednorazowy wolontariat akcyjny, np. zbiórka na WOŚP to w Elblągu około 3000 osób w roku) oraz zakres pomocy, jaką świadczą. O tym jak powstała fundacja „Żółty Szalik” we Fromborku, jak działa spółdzielnia socjalna utrzymująca utworzony przy fundacji ośrodek szkoleniowo-hotelowy, mówił jej prezes Marian Nadziejko. Goście mogli też obejrzeć przy pracy Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Morągu, jedną z trzech placówek, prowadzonych przez tamtejszy oddział TPD, a także działalność Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Arki” w Olsztynie. Gości interesowała struktura, sposób finansowania organizacji, prawa do użytkowanych obiektów, a przede wszystkim sposoby aktywizacji seniorów i lokalnych społeczności.

Pobyt zagranicznych gości został wykorzystany także podczas dorocznej Wojewódzkiej konferencji z Okazji Światowego Dnia Praw Osób Starszych, która 14 czerwca odbyła się w Olsztynie. Albert Sala z REPLAY Network z Rzymu przedstawił tam „European Pathfinder: internetową platformę mobilności edukacyjnej 50+” zachęcając do korzystania z dostępnej już w pięciu języka strony www.europeanpathfinders.eu, także jako platformy dla szukania kontaktów zagranicznych dla organizacji zajmujących się podobną tematyką.

Finansowany przez Erasmus + projekt „Local and International Acitve Seniors” realizowany jest przez federację FOSa wspólnie z: Community Action Dacorum (Anglia), Pistes Solidaires (Francja), REPLAY Network (Włochy), Gulbene Municipality Council (Łotwa) i Associacao Mais Cidadania (Portugalia). Celem projektu jest zwiększenie wolontariatu osób w wieku 50+ (głównie mężczyzn) usprawnienie procedur/polityk w organizacjach wolontariackich, zmniejszenie poziomu izolacji społecznej oraz poprawa umiejętności czytania, liczenia i obsługi komputera wśród seniorów. W ramach projektu opracowane zostaną materiały szkoleniowe dla wolontariuszy 50+ oraz organizacji pozarządowych pracujących z wolontariuszami.

Warsztaty na Łotwie

W Junapils  na Łotwie od 4 czerwca trwają warsztaty międzynarodowego projektu COMBAT LONELINESS THROUGH LEARNING (Zwalczanie samotności przez uczenie) FOSę, która uczestniczy w realizacji tego projektu reprezentują Julia Larenta i Paulina Karwowska.  W czasie wizyty mają okazję zapoznać się z działaniami  różnych instytucji,  których celem jest włączanie społeczności do działania i pozbywania się społecznej izolacji .

 

Celem finansowanego ze środków unijnych projektu COMBAT LONELINESS THROUGH LEARNING (Zwalczanie samotności przez uczenie) jest poprawa oferty  edukacyjnej dla seniorów, w szczególności dla osób w tym przedziale wiekowym, które zmagają się z izolacją społeczną i samotnością. Uczenie się jest skutecznym narzędziem radzenia sobie z tymi problemami, zapewnia wyjście z  domu, nawiązywanie kontaktów z innymi oraz zapewnia interakcje społeczne i stymulację. W ramach projektu każdy z partnerów zorganizuje krótkoterminowe wspólne szkolenie dla pracowników organizacji  uczestniczących w projekcie, aby dzielić się bieżącą działalnością, omawiać i projektować nowe praktyki oraz pilotażowe tworzenie samo-organizujących się grup jako sposób ciągłego zapewniania ciągłości świadczenia usług, aby umożliwić osobom starszym pozostanie aktywnymi i uczestniczącymi. Rezultatem będzie przewodnik po tym, jak uczenie się rozwiązuje izolację społeczną i samotność oraz zestaw narzędzi do tworzenia samo-zorganizowanych grup. Ze strony łotewskiej w projekcie uczestniczy  organizacja Junapils novada Dome.

Inspiratorzy „200 lat”

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa od kilkunastu lat podejmuje systemowe działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w naszym regionie. Jednym z naszych działań jest edukacja osób pracujących w społecznościach i ze społecznościami lokalnymi, zwłaszcza w kontekście osób starszych. Obecnie rozwijamy innowacyjną inicjatywę Federacji FOSa – „200 lat”, która polega na organizowaniu przez lokalną społeczność: sąsiadów, organizacje pozarządowe, rady osiedli itp. jubileuszy seniorów wchodzących w tzw. czwarty wiek. To nie musi być okrągła rocznica urodzin, ważne jest dostrzeżenie osoby starszej przez środowisko i docenienie jej.

I właśnie w ramach rozwoju tej inicjatywy Federacja FOSa uruchomiła Szkołę Animatorów Społecznych – „Inspiratorzy 200 lat”, cykl trzech dwudniowych szkoleń,     podczas których jej uczestnicy i uczestniczki uczą się jak animować lokalną społeczność, aby ta angażowała się w rozwiązywanie nurtujących ją problemów i korzystania z własnych potencjałów.

Dwa szkolenia Szkoły Animatorów Społecznych –  Inspiratorzy „200 lat” – już za nami. Inicjatywy 200 lat zaplanowane! Grupa animatorek i animatorów pod okiem trenerów poznawała tajniki animacji społecznej, diagnozowania środowiska, pracowała nad projektowaniem zmiany społecznej w środowisku osób starszych (i nie tylko) oraz zaplanowaniem jubileuszy osób starszych z udziałem lokalnej społeczności.

Ostatnie szkolenie w dniach 18-19 maja poświęcone będzie mobilizowaniu do działania i tworzenia lokalnych partnerstw.

„200 lat” to innowacja społeczna w ramach projektu Generator Innowacji. Sieci Wsparcia realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i finansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Sadzimy drzewka w Białutach

W czwartek, 26 kwietnia, dzieci, członkowie Klubu Małego Społecznika w Białutach wraz z animatorami z FOSy sadzili ozdobne drzewka wzdłuż alejek społecznej szkoły w Białutach, której są uczniami.

To kolejny punkt projektu „Mega-szkoła w Białutach”, który FOS-a od wielu miesięcy realizuje we współpracy z Gminą Iłowo-Osada oraz Stowarzyszeniem Społeczno-Oświatowym „Żaczek” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Białutach.

Projekt LIAS – pierwszy etap wkrótce za nami!

Powoli kończymy realizację pierwszego etapu projektu ponadnarodowego „Local and International Active Seniors” (w ramach programu ERASMUS+), w ramach którego wspólnie z partnerami z Anglii, Francji, Łotwy, Portugalii, Włoch wypracowywaliśmy wzory dobrych praktyk dotyczących organizacji wolontariatu. Opracowaliśmy wiele ciekawych narzędzi, które będzie można wykorzystać zarówno do pracy z kandydatami na wolontariuszy jak i organizacjami chcącymi rozpocząć organizację wolontariatu.

Teraz czeka nas etap testowania wypracowanych form szkoleniowych w praktyce. Na pewno podzielimy się wszystkimi opracowanymi w ramach projektu programami i narzędziami! Na tą chwilę zachęcamy do śledzenia postępów w realizacji projektu na fanpage’u na portalu facebook: https://web.facebook.com/activeseniorsEU

 

Upiększamy Bęsię

Wszystkich mieszkańców Bęsi zapraszamy w piątek, 27 kwietnia na godzinę 16.00 (przed Centrum Kultury). Przy okazji wiosennych porządków chcemy namówić wszystkich do zadbania także o wygląd własnej wsi. Dzięki wspólnej pracy wiejski skwerek już na majówkę może wyglądać pięknie.

Zapraszamy!

Bęsia jest jedną z miejscowości, w której FOSa, we współpracy z samorządami gmin realizuje projekt „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec”.

 

Nie ma jak książka

Kolejne spotkanie Klubu Aktywnego Seniora w Gminie Braniewo odbyło się 09.04.2018 w świetlicy wiejskiej w Krzewnie. Klub działa w ramach pracy animatorów w projekcie „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” Federacji FOSa.  Spotkanie odbyło się pod hasłem „Nie ma jak książka” i było wspaniałą okazją do podzielenia się ulubionymi tytułami.  W końcu „Kto czyta – żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami obcować nie chce, na jeden żywot jest skazany” (J.Czechowicz).

 

Wraz z Seniorami stworzyliśmy listę książkowych bestsellerów, z których każdy znajdzie coś dla siebie- są tu pozycje, które uczą, bawią, wzruszają, wstrząsają i odprężają. Książka pozwala nam poznać historię, inne kultury i miejsca, ludzi a często nawet nas samych. Czytając kolejne strony przenosimy się w zupełnie inne miejsca, wcielamy się w bohaterów śmiejemy się z nimi i płaczemy. Mimo, że Krzewno jest niewielką miejscowością to ilość uczestniczek spotkania naprawdę nas zaskoczyła – myślę, że nie do przecenienia jest też udział Pań ze stowarzyszenia „Przy Granicy”, które ewidentnie są liderkami i które z całą pewnością zaprosimy do kolejnych działań. Chcemy również podziękować serdecznie bibliotece miejskiej w Braniewie, która pomogła nam „uwolnić książkę” na terenie Krzewna. Dziękujemy serdecznie również Pani Beacie Gałaś, która na spotkaniu pełniła rolę specjalnego gościa z racji zamiłowania do literatury i umiejętności opowiadania w taki sposób, który wszystkich uczestników z pewnością zachęcił do sięgnięcia po nowe tytuły.

Klubu Aktywnego Seniora poleca:

 • „Caryca” Ellen Alpsten
 • „Jak zawsze” Zygmunt Miłoszewski
 • „Dom nad rozlewiskiem” Małgorzata Kalicińska
 • „Krawędź wieczności” Ken Follett
 • „Poczwarka” Dorota Terakowska
 • „Hiszpańskie oczy” Maria Nurowska
 • „Jeździec miedziany” Paulina Simons
 • „Maria Callas -primadonna stulecia” Anne Edwards
 • „Zjedz tę żabę” Brian Tracy
 • „Nastolatek dla początkujących”  Leszek Talko
 • „Trylogia czarnego maga” Trudi Canavan
 • „Metro 2033” Dimitrij Głuchowski
 • „9 części pożądania” Gerladine Brooks
 • „Śpiewające piaski” Agnieszka Osiecka
 • „Warmińska saga, a życie toczy się dalej” Edward Cyfus
 • „Shantaram” Gregory David Roberts
 • „Jestem komunistyczną babą” Langu Dan
 • „Łaskawa ziemia” Pearl S. Bruck
 • „Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął” Jonas Jonasson
 • „Klub mało używanych dziewic” Monika Szwaja