Aktywni seniorzy w Bęsi

 

Przy Centrum Kultury w Bęsi  zawiązała się 7 listopada grupa „Aktywni Seniorzy w Bęsi „. W zebraniu organizacyjnym uczestniczyło dziewięć mieszkanek sołectwa, liderką grupy wybrano panią Henrykę Scierzyńską, omówiono tematy warsztatów i spotkań,  którymi grupa jest zainteresowana. Powstał pomysł  cyklicznych spotkań kulinarnych  w celu przekazywania umiejętności kulinarnych z pokolenia na pokolenie. Uczestniczki wyraziły także chęć dzielenia się z młodszymi mieszkańcami Bęsi  pasją do śpiewu, robótek ręcznych,  zamiłowaniem do przyrody i…  pielęgnacji ogródka przydomowego. Wystosowano pismo do GOK Kolno z prośbą o zakup butli gazowej, niezbędnej do przeprowadzania warsztatów kulinarnych. Ustalono  częstotliwość spotkań  na raz w tygodniu,  we czwartki.

Następne spotkanie odbędzie się w dniu 16 listopada o godz 16:30 pod hasłem: „Jesień na talerzu”.

Działania aktywizujące mieszkańców Bęsi prowadzone są w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w gmin Kolno i Biskupiec” dla mieszkańców tych gmin  i realizowane są  przez FOSę, we współpracy z samorządem.

Kompetencje medialne seniorów

W dniach 2-3 listopada 2017 w Middelburgu w Holandii odbyły się kolejne warsztaty międzynarodowego projektu Silver Learners, w którym uczestniczy FOSa. Ich hasło można na polski przetłumaczyć jako: „Digitalizujmy się!” zaś tematem były wymiana doświadczeń i działania zmierzające do ograniczenia informatycznego wykluczenia osób starszych oraz podniesienia ich kompetencji medialnych.

Projekt „Silver Learners” – koalicja na rzecz podniesienia jakości kształcenia osób starszych w Europie.

Projekt „Silver Learners“ jest inicjatywą VHS Iserlohn (VHS, to Volkshochschule) – instytucji szkoleniowej i kulturotwórczej z miasta Iserlohn  oraz Biura ds.  Współpracy Europejskiej Urzędu Miasta Iserlohn, położonego w Północnej Westfalii, finansowany w ramach środków z programu  Erasmus+.

Silver Learners to strategiczne partnerstwo i wymiana doświadczeń wśród 10 partnerów, z 6 krajów: Niemiec (Iserlohn), Wielkiej Brytani (Cambridgeshire County Council, Kilcooley Womens Centre, Stockport Metropolitan Borough Council), Luksemburga (RBS – Center fir Altersfroen), Holandii (National Oderen Fonds – helpt ouderen, Learn for live), Polski (Federacja FOSa, Miasto Chorzów) i Węgier (Miasto Nyiregzhaza). Realizacja projektu odbywa się w okresie od 1. września 2016 do 31. października 2018. Projekt jest skierowany do instytucji pracujących z osobami starszymi i kształcących je, w tym organizacji pozarządowych, organów administracji samorządowej, szkół, uniwersytetów etc. oraz jednostek kreujących programy na rzecz osób starszych, 65+.  Każdy z partnerów lokalnych przekazuje wiedzę nie tylko ze swojego spektrum działania, ale również dzieli się doświadczeniami swojego regionu i kraju.

Głównym celem projektu jest  poprawa jakości kształcenia i jednocześnie oferty skierowanej do osób starszych. Oferty, która będzie w stanie sprostać zmianom demograficznym i strukturze społeczeństwa,  a tym samym oczekiwaniom samych seniorów i wyzwaniom, które stawia przed nimi dynamicznie rozwijające się społeczeństwo informacyjne 21 wieku. Osoby starsze są często stygmatyzowane przez inne grupy społeczne, przez co ich rola w aktywnym społeczeństwie  sprowadzana jest do biernej i zależnej.

Wsparcie osób starszych poprzez edukację to prosty sposób na włączenie społeczne, integrację społeczną, niezależnie od wieku oraz poziomu wykształcenia, to sposób na zapewnienie niezależności w obliczu postępującego wieku i jego wtórnych ograniczeń . Istotną rolę odgrywa przy tym kompetencja medialna (EDV, internet i najnowsze technologie) oraz medycyna (zdrowie) itd.

Dzięki wymianie doświadczeń, wiedzy z w.w zakresów oraz koncepcji i modeli pedagogicznych z różnych krajów, możliwe jest nie tyko porównanie poszczególnych systemów kształcenia i podejścia naukowego, ale również wypracowanie katalogu rozwiązań uniwersalnych.

Projekt Silver Learners zakłada realizację 5 spotkań warsztatowych i konferencji podsumowującej i upowszechniającej rezultaty. Uczestnicy projektu współpracują w grupach rotacyjnych, każde ze spotkań jest przygotowywane przez innego lidera lokalnego, który jednocześnie omawia kluczowe zagadnienie danej sesji tematycznej, prezentuje  dobre praktyki w obrębie danego spektrum tematycznego, zaprasza ekspertów  oraz decydentów lokalnych. Każde ze spotkań przygotowywane jest w grupie roboczej złożonej z lokalnego lidera i 2-3 organizacji wspierających z ramienia partnerstwa projektu.

Podsumowując, projekt Silver Learners to strategiczne partnerstwo 10 instytucji z 6 krajów Unii Europejskiej, zmierzające do wypracowania katalogu uniwersalnych rozwiązań na rzecz poprawy jakości kształcenia  osób 65+, w imię zasady: „nic o nas, bez nas”. Główne obszary tematyczne projektu, to:

– kompetencje (społeczne) i metody nauczania,

– metody komunikacji dla/ z seniorami,

– szkolenia na potrzeby dnia codziennego (np. szkolenia językowe),

– kompetencje medialne (EDV, internet, bankowość internetowa, zakupy przez internet, najnowsze technologie),

– zdrowie (sport, prewencja, demencja).

Joanna Szymańska, koordynator projektu

 

Więcej in informacji na:

http://www.iserlohn.de/kultur/volkshochschule/projekt-silver-learners/

https://santezeeland.nl/agendaitems/europees-seminar-silver-learners-lets-get-digital/

 

Silver Sharing – przewodnik

Jednym z rezultatów działań podjętych w projekcie SILVER SHARING INITIATIVE, jest:

Przewodnik po Inicjatywie Silver Sharing.

W treści przewodnika została opisana metoda Silver Sharing. Zostały umieszczone w nim programy szkoleń przeprowadzonych wśród animatorów/edukatorów oraz ich rekomendacje. Została opisana edukacja seniorów wraz z przykładowymi zajęciami. Została zamieszczona analiza wyników badań zrealizowanych wśród seniorów i edukatorów i wynikające z niej rekomendacje. W przewodniku znaleźć także można przykładowe plany podróży, które przygotowywali seniorzy, a także „ABC podróżowania – mini-przewodnik” przygotowany przez seniorów przy wsparciu edukatorów.

Powstały przewodnik jest doskonałym narzędziem prezentującym zarówno programy szkoleniowe, jak również analizy i badania związane z edukacją seniorów, jej możliwymi sposobami i możliwościami, a także pojawiającymi się trudnościami. Dzięki temu może zostać wykorzystany przez inne podmioty pracujące z i na rzecz seniorów.

Przewodnik składa się z:

-opisu Silver Sharing w teorii i praktyce

-opisu metody Silver Sharing

-programów przeprowadzonych wśród animatorów/edukatorów szkoleń

-programów przygotowanych w ramach edukacji seniorów

-programów mobilności seniorów

-materiału edukacyjnego ABC – podróżowania

-wyników, wniosków i rekomendacji z badań

publication_last wersion

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego na usługę cateringową podczas warsztatów dla uczestników/uczestniczek projektu  (nr postępowania: 2/WDA/ZO/2017)

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie miejsca wykonywania usługi w treści Zapytania ofertowego  doprecyzowano zapisy:

W części 2 i 4:

W projekcie zaplanowano 190 warsztatów dla grup średnio 12 osobowych (w 2017 r. – 21 warsztatów, w 2018 r. 120 warsztatów, w 2019 r. 49 warsztatów) co łącznie daje ok. 2280 zestawów obiadowych i ok. 2280 zestawów przerwy kawowej.

Harmonogram, miejsce oraz liczba grup warsztatowych będzie każdorazowo ustalana na bieżąco z wybranym w postępowaniu Wykonawcą.

Większość warsztatów odbędzie się w Olsztynie (co najmniej 80%), jednak nie wyklucza się, że w trakcie realizacji projektu warsztaty mogą odbyć się również w miejscowości Barczewo i/lub Stawiguda i/lub Jonkowo i/lub Purda i/lub Gietrzwałd. Istnieje również możliwość, że wszystkie warsztaty odbędą się w Olsztynie.

W formularzu oferty:

Dostosowano wycenę cateringu i przerwy kawowej do poszczególnych miejscowości, uwzględniając orientacyjną liczbę zestawów.

W umowie:

Dodano w § 3pkt. 5  „Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie stałych wartości jednostkowych (cena jednostkowa podana w Ofercie pozostanie niezmienna przez cały okres zamówienia)  oraz rzeczywiście dostarczonych zestawów”.

 

W związku z powyższymi wyjaśnieniami termin składania ofert wydłużono do 31.10. 2017 r. do godz. 12:00. (decyduje data wpływu oferty)

Zapytanie ofertowe nr WDA 2_2017_ catering i przerwa kawowa.uzupełniona treść

Bęsia w działaniu

W dniu 24 października odbyło się spotkanie z mieszkańcami uroczej miejscowości Bęsia,  gmina Kolno, które dotyczyło zaprezentowania oferty  projektu „Rozwój usług społecznych w gm. Kolno i Biskupiec” dla mieszkańców tej miejscowości, realizowanego przez FOSę, we współpracy z samorządem obydwu gmin.

W  zebraniu uczestniczyło kilkunastu mieszkańców, którzy z zainteresowaniem i ożywieniem słuchali propozycji. Podczas dyskusji narodził się pomysł utworzenia Koła Gospodyń Wiejskich w Bęsi, reaktywacji sekcji narciarskiej „Bieg Bęsków” oraz sportów zimowych, powołania sekcji krajoznawczo-turystycznej, koła „Seniorzy w działaniu”, a także przeprowadzenia warsztatów komputerowych dla mieszkańców.

Wszyscy wyrazili swój akces w działaniach aktywizujących wieś i zapowiedzieli  udział w dalszych spotkaniach. Ustalono iż inicjatywne spotkanie KGW odbędzie się już w dniu 7 listopada o godz. 17:30.

Urodziny Pani Janiny

24.10.2017 odbyło się spotkanie integracyjne wolontariuszy i beneficjentów projektu „Strażnicy Pamięci” z Olsztyna.

Wczoraj 87 urodziny obchodziła Pani Janina Biegańska-Michalczyk.

Projekt „Strażnic Pamięci”, jest finansowany przez niemiecką fundację EVZ „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” dla dwóch grup byłych więźniów hitlerowskich obozów z Iławy i Olsztyna (patrz zakładka na stronie FOSy  – Publikacje -Generacja nr 14 i 15

 

 

Kluby Aktywnego Seniora w Braniewie i Fromborku

Październik śmiało możemy nazwać miesiącem seniorów – 1 października wypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 17 października obchodziliśmy Dzień Seniora w Braniewie. Miło nam poinformować, że w gminie Braniewo i Frombork powstaną „Kluby Aktywnego Seniora”. Inicjatywa  zrodziła się dzięki projektowi „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” realizowanemu przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego „FOSa”, a współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem „Klubu Aktywnego Seniora” jest zorganizowanie przestrzeni dla aktywność ludzi starszych, którzy mają chęć działania zarówno na rzecz członków Klubu jak również udział w działaniach wolontariackich. Członkowie Klubów będą mieli okazję do korzystania z różnego rodzaju warsztatów dostosowanych do ich zainteresowań, a przede wszystkim do dobrej zabawy we wspólnym gronie. Kluby powstaną we Fromborku przy Centrum Aktywizacji Społecznej Fundacji „Żółty Szalik” oraz w Żelaznej Górze przy Stowarzyszeniu „Ostoja Warmińska”.

Wszystkich chętnych z gminy Braniewo zapraszamy serdecznie, 24 października (wtorek) do siedziby Stowarzyszenia „Ostoja Warmińska” w Żelaznej Górze 41 na godz. 15.30. na pierwsze spotkanie Klubu Aktywnego Seniora.

Czekamy właśnie na Ciebie!

Osoby zainteresowane, które chciałyby uzyskać więcej informacji na ten temat mogą dzwonić pod nr 506 142 796. Jolanta Skowroń.

Harmonogram wsparcia

Przedstawiamy październikowy harmonogram wsparcia w projekcie „Partnerstwo na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami wśród administracji publicznej województwa warmińsko-mazurskiego”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

harmonogram wsparcia_FOSa_10

Karmniki dla ptaków w Białutach

12.10.2017 roku uczestnicy Klubu Małego Społecznika w Białutach rozwieszali w swojej miejscowości karmniki dla ptaków, które na poprzednich zajęciach własnoręcznie pomalowali. Projekt „MEGA-SZKOŁA w Białutach” jest realizowany przez FOSę od początku 2017 roku we współpracy z Gminą Iłowo-Osada (powiat działdowski) oraz Stowarzyszeniem Społeczno-Oświatowym „Żaczek”, a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.