Równać Szanse – spotkania informacyjne

W imieniu Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, w tym OSP, domy kultury oraz biblioteki na spotkania informacyjno-szkoleniowe poświęcone Regionalnemu Konkursowi Grantowemu „Równać Szanse”, które odbywają się w woj. warmińsko-mazurskim:

  • 20 września 2017 (środa) o godz. 15:30 w Piskim Dom Kultury, przy ul. Daszyńskiego 17 w Piszu;
  • 21 września 2017 (czwartek) o godz. 11:00 w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (sala 109 na I piętrze), przy ul. 1 Maja 5 w Olsztynie;
  • 21 września 2017 (czwartek) o godz. 17:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Południowa Warmia” i Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Olsztyńskie, w Łajsach 3, gm. Gietrzwałd
  • 26 września 2017 (wtorek) o godz. 17:00 w Restauracji „Prosto z Mostu” przy pl. Zamkowym 1 w Olecku.
  • zaproszenie-spotk-regionalne_ W-M_2017

 

 

U pani Janiny na kawie

W czwartek, 7 września, mieliśmy wyjątkową przyjemność gościć na kawie u pani Janiny Luberdy-Zapaśnik. Pani Janina, lekarz, wychowawca wielu roczników olsztyńskiego liceum pielęgniarskiego, przez ponad 20 lat  była przewodniczącą okręgu Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Jest sygnatariuszką partnerskiego porozumienia popisanego przez FOSę i najważniejsze organizacje zrzeszające w naszym regionie ofiary wojny, które stało się punktem wyjścia do realizowanego przez nas od 2014 projektu „Strażnicy Pamięci”.

Pani Janina (rocznik 1930) z powodu choroby musiała zrezgnować z działalności społecznej. Ciągle jest jednak najważniejszą osobą w środowisku byłych więźniów niemieckich obozów, zwłaszcza obozu w Potulicach (Lebrechtsdorf), w którym przebywała jako dziecko. Walcząc o prawdę historyczną pozwała do sądu niemiecki magazyn „Fokus”, który w publikacjach użył sformułowania „polskie obozy zagłady” –  jest to część kampanii prawno-informacyjnej prowadzonej przez stowarzyszenie „Patria Nostra”, kórego Janina Luberda-Zapaśnik jest współzałożycielem.

Na kawie w pani Janiny gościli: obecny przewodniczący okręgu Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Karol Jacuński z Iławy (dokąd z braku pomieszczeń w Olsztynie przeniosło się biuro i archiwum związku) oraz koleżanki pani doktor z Olsztyna – Irena Cyronek, Waleria Dubicka i Teresa Czaplińska

Projekt „Strażnicy Pamięci” finansowany przez niemiecką fundację EVZ „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” realizowany jest przez FOSę i jej partnerów dla dwóch grup byłych więźniów hitlerowskich obozów w Olsztynie i Iławie. (patrz  zakładka Publikacje – Generacja nr 14 i nr 15)

Goście ze świata w HuManusie

29 sierpnia 2017 nasza spółdzielnia socjalna HuManus, w swojej nowej (od końca sierpnia) siedzibie-warsztacie przy ulicy Warszawskiej 17 gościła uczestników międzynarodowej konferencji naukowej  „Praca socjalna jako przestrzeń dla dialogu różnorodności i współpracy”.  W konferencji zorganizowanej przez Wydział Nauk Społecznych UWM w Olsztynie oraz TiSSA (The International Social Work ad Society Academy) uczestniczyło kilkadziesiąt osób z krajów europejskich, a także Chin i Australii. Celem konferencji był przegląd badań i działań różnych uczelni na świecie w zakresie rozwoju teorii, kształcenia i praktyki pracy socjalnej, wymiana doświadczeń oraz rozwijanie współpracy. Więcej:

http://wns.uwm.edu.pl/social-works-space-dialigue-diversity-and-cooperation-25-30-august-2017

Podczas wizyty w HuManusie goście mogli zapoznać się z sukcesami i problemami spółdzielni,  charakterem pracy oraz jej wyrobami.

Grill w środku lata

 

31 lipca, w ogródku przy ulicy Kotańskiego na zakończenia dnia pracy zorganizowaliśmy grilla dla olsztyńskiej grupy projektu „Strażnicy Pamięci”.  W  środku lata była okazja do swobodnej rozmowy z uczestnikami na temat planowanych wydarzeń i zadań seniorów-wolontariuszy biorących udział w projekcie. Przypominamy, że realizowany od 2014 projekt poświęcony jest ofiarom II wojny światowej i  finansowany przez niemiecką fundację EVZ „Pamięć, Odpowiedzialność  i Przyszłość”

Dla wszystkich, także dla zespołu FOSy firmowy grill był swoistym pożegnaniem  z gościnną siedzibą w Banku Żywności. Po sześciu latach z adresu Kotańskiego 1 (jeszcze niedawno Artyleryjska 24) FOSa od 1 września 2017 przenosi się do centrum Olsztyna na ulicę Linki.

Walne Zebranie

Organizacje członkowskie Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zapraszamy na Walne Zebranie, które odbędzie się 31 maja o godzinie 9.15 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, (nr 420, III piętro). (Drugi termin Zebrania Walnego to 31 maja 2017 r. godz. 9:45)

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności,

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta,

3. Przedstawienie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2016 rok,

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

5. Dyskusja na temat sprawozdań i zatwierdzenie,

6. Podjęcie uchwały o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu oraz przyjęcie uchwały o przeznaczeniu zysków za rok 2016 na działalność statutową Federacji FOSa w 2017 r.

7. Przedstawienie przez Zarząd założeń planu pracy na 2017 rok

8. Propozycje zmian w statucie Federacji FOSa,

9. Dyskusja na temat zmian w statucie,

10. Podjęcie uchwały o zmianie statutu

11. Sprawy różne, wolne wnioski,

12. Zakończenie Walnego Zebrania.

Planowana godzina zakończenia zebrania walnego to 11:15. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w seminarium oraz zebraniu walnym do dnia 26 maja 2017 r.

Z poważaniem

Bartłomiej Głuszak

Prezes Federacji FOSa

 

 

 

 

Rady seniorów – pierwszy krok

Odbyły się pierwsze spotkania realizowanego przez FOSę we współpracy z wybranymi samorządami projektu „Rady Seniorów na Warmii i Mazurach”. W seminariach zorganizowanych trzech kolejnych dniach 24, 25 i 26 kwietnia w Giżycku, Fromborku i Olsztynie wzięli udział przedstawiciele organizacji seniorskich i samorządów z miasta Giżycko i gminy Giżycko, Kętrzyna, Fromborka, Braniewa, Ornety, Rozóg, Purdy i Korsz, a także innych miejscowości. Uczestnicy, którzy są zdeterminowani do powołania rad seniorów w swoim środowisku, zostali zapoznani z uwarunkowaniami tworzenia rad seniorów (podstawy ustawowe, wyłanianie kandydatów, wybory członków, statut, obszary działania, współpraca z samorządem), korzyściami wynikającymi z istnienia takiego doradczego organu w gminie, a także z praktycznym działaniem rad istniejących już w województwie.

Projekt „Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” jest współfinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Więcej informacji u koordynatorek projektu Magdaleny Chojnackiej m.chojnacka@federacjafosa.pl i Natalii Preilowskiej n.preilowska@federacjafosa.pl – także pod numerem tel. 89 523 60 92.

http://gizycko.wm.pl/433998,W-Gizycku-powstanie-Rada-Seniorow.html#axzz4fQrhdyh1

Projekty godne dofinansowania

6 lutego 2017 w Olsztynie (sala Planetarium Olsztyńskiego) odbyło się kolejne spotkanie Platformy Usług Społecznych. Spotkanie prowadzone przez prezesa FOSy Bartłomieja Głuszaka oraz pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie z wicedyrektor Dorotą Solińską na czele, dotyczyło najnowszych projektów konkursowych z tzw. Osi Priorytetowej 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Uczestnicy spotkania, przedstawiciele około trzydziestu organizacji pozarządowych i ośrodków pomocy społecznej (członków FOSy, ale nie tylko) z Olsztyna, Iławy, Szczytna, Ostródy, Giżycka, Biskupca oraz mniejszych miejscowości, takich jak Srokowo, Kozłowo czy Jeziorany usłyszeli, że w tegorocznej edycji preferowane będą działania na rzecz szeroko pojętego „włączenia społecznego” zmierzające do aktywizacji społeczną i zawodowej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem, wspieranie tworzenia i funkcjonowania Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej i Zakładów Aktywności Zawodowej, rozwój usług społecznych itp. Otrzymali też informację jak szukać partnerów do realizacji projektów, jak przygotowywać wnioski, jak je konsultować, jakie są najbliższe terminy aplikacji.

Spotkanie miało na celu lepsze wykorzystanie środków RPO.

Opłatkowe spotkanie FOSy

15 grudnia 2016 w gościnnie użyczonej sali Planetarium w Olsztynie obyło się doroczne przedświąteczne, opłatkowe spotkanie FOSy. Wzięli w nim udział pracownicy i wolontariusze naszej organizacji. Specjalnymi gośćmi byli seniorzy-weterani z Olsztyna i Iławy, uczestnicy projektu „Strażnicy Pamięci”, realizowanego we współpracy z niemiecką fundacją EVZ i poświęconego byłym więźniom hitlerowskich obozów.

Najlepsze życzenia wszystkim obecnym składali prezes FOSy Bartłomiej Głuszak, oraz obecny na spotkaniu wiceprezydent Olsztyna, Jarosław Słoma, który podkreślał jak ważne dla miasta są działalność i inicjatywy organizacji pozarządowych.

Świąteczny poczęstunek umilił koncert kolęd w wykonaniu zaprzyjaźnionych muzyków z Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie.