Aktualne

1. "Strażnicy Pamięci"

Projekt finansowany przez niemiecką fundację EVZ „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” i realizowany przez FOSę w latach 2014-2016 w partnerstwie z organizacjami kombatanckimi: Polskim Związkiem Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych (oddział w Olsztynie i koło w Iławie), Związkiem Inwalidów Wojennych RP (Zarząd Wojewódzki w Olsztynie, koło w Iławie), Stowarzyszeniem Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę (koło w Iławie) samorządów: Miasto Olsztyn, Miasto Iława, Gmina Iława Starostwo Powiatowe w Iławie oraz podległych im jednostek, a także licznych organizacji pozarządowych m.in. Stowarzyszenie Przystań w Iławie, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Iławie, spółdzielnia socjalna Humanus w Olsztynie z udziałem również Planetarium Olsztyńskiego. Projekt adresowany był ofiar II wojny światowej z Olsztyna i Iławy, kilkunastu osób, które jako dzieci przebywały w niemieckich obozach, doświadczyły wypędzenia i przymusowej pracy. W ramach projektu zrealizowano kilkadziesiąt spotkań, wyjazdów turystycznych, imprez kulturalnych, wydane zostały równie dwa specjalne numery magazynu Generacja (nr.14 i 15) Program jest kontynuowany przez kolejne 36 miesięcy, do grudnia 2019. koordynator Paulina Karwowska p.karwowska@federacjafosa.p

2. Projekt Silver Learners

Celem programu jest wymiana doświadczeń i wypracowanie metod kształcenia ustawicznego, pracy z seniorami, podnoszenia ich kompetencji w posługiwaniu się mediami elektronicznymi, językami obcymi, a także ich społecznej i aktywności. Program realizowany od 1 września 2016 do 31 października 2018 i współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus +

Partnerzy: VHS volkshochschule Iserlohn (Niemcy), Cambridgeshire County Council (Anglia), miasto Stockport (Anglia), Kilcooley Women's Centre (Irlandia Północna), Learn for Life (Holandia), Nationaal Ouderen Fonds (Holandia), RBS Centre (Luksemburg), miasto Niyregyhaza (Węgry), miasto Chorzów i Federacja FOSa. koordynator j.szymanska@federacjafosa.pl

Silver_Learners_artykuł

http://www.iserlohn.de/kultur/volkshochschule/projekt-silver-learners/

https://santezeeland.nl/agendaitems/europees-seminar-silver-learners-lets-get-digital/

https://ec.europa.eu/epale/fr/node/38296

3. Mega-szkoła w Białutach

Projekt „Mega-szkoła w Białutach" FOS-a realizuje we współpracy z Gminą Iłowo-Osada oraz Stowarzyszeniem Społeczno-Oświatowym „Żaczek” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Białutach. Projekt jest Finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Okres realizacji: luty 2017-styczeń 2019.

Celem projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły z akcentem na podnoszenie umiejętności korzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), nauki języka angielskiego a także budzenie społecznych postaw uczniów.

Koordynator projektu: Katarzyna Sosnowska - k.sosnowska@federacjafosa.pl

4. Rady seniorów na Warmii i Mazurach

Federacja FOSa opracowała i przystępuje do realizacji projektu „Rady seniorów na Warmii i Mazurach”, dofinansowanego z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W ramach projektu założyliśmy wsparcie w powstaniu pięciu rad seniorów w wybranych gminach oraz wsparcie w rozwoju, funkcjonowaniu rad już istniejących, a także nowo powstających. Projekt „Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” współfinansowany jest ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
​Wsparcie w powstaniu rad seniorów polegało będzie na powołaniu i pracy zespołu, w skład którego będą wchodzili przedstawiciele władz gminnych, lokalnych środowisk seniorskich oraz lokalnych organizacji pozarządowych. Zespół odbędzie co najmniej trzy spotkania, w tym jedno dwudniowe warsztaty oraz dwa spotkania jednodniowe, przy pomocy eksperta wypracuje dokumenty dotyczące powołania rady. Założyliśmy również spotkanie wyborcze, mające na celu wyłonienie kandydatów do rady. Za całokształt przedsięwzięcia tj. merytoryczne przygotowanie spotkań, przygotowanie materiałów, zapewnienie ekspertów, zorganizowanie warsztatów wyjazdowych, będzie odpowiadała Federacja FOSa.
Od samorządu, na terenie którego będzie opracowywany program, oczekujemy m.in.:
- współpracy w procesie powołania rady,
- użyczenia sali do organizacji spotkań,
- sfinansowania kosztów przewozu uczestników warsztatów podczas tworzenia programu,
- wyznaczenia osoby do współpracy,
- współorganizacji spotkania wyborczego oraz powołania Rady.
Dlatego też wyboru gmin do opracowania programu dokonamy przede wszystkim w
oparciu o następujące kryteria:
1) otwartość samorządu na demokratyczny proces powołania rady seniorów
2) zaangażowanie merytoryczne i organizacyjne samorządu gminy, poprzez udział przedstawicieli w opracowaniu dokumentów powołujących Radę, wyznaczenie osoby do współpracy z Federacją FOSa, zabezpieczenie sali, organizacji spotkań i in.
3) stopień gotowości do tworzenia rady ze strony samorządu i środowisk seniorskich oraz współpracy w tym zakresie – dokonanie zgłoszenia przez samorząd i konkretne środowiska/organizacje/grupy seniorskie
4) uzasadnienie potrzeby/pomysłu tworzenia rady, motywacji w tym zakresie
5) zaangażowanie innych podmiotów z terenu gminy, w tym zwłaszcza środowisk
seniorskich oraz ich liderów.
Wierzymy, iż podjęcie przez gminę powyższej inicjatywy przyczyni się do zdecydowanej poprawy jakości życia osób starszych W związku z tym serdecznie zapraszamy samorządy do współpracy.
Projekt „Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” współfinansowany jest ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Realizacja projektu marzec-grudzień 2017.

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać u Magdaleny Chojnackiej lub Natalii Preilowskiej – koordynatorek projektu, pisząc na adresy mailowe m.chojnacka@federacjafosa.pl lub  n.preilowska@federacjafosa.pl albo pod numerami tel. 798 132 927, 514 097 030, 89 523 60 92.

5. Rozwój usług społecznych

Od 1 marca 2017 Federacja FOSa, w współpracy z władzami samorządowymi przystąpiła do realizacji dwóch bliźniaczych projektów na rozwój uslug społecznych

  1. „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec” realizowany jest wspólnie z jednostkami samorządowymi tych gmin i obejmuje 110 osób. koordynator Weronika Szewalje: w.szewalje@federacjafosa.pl

  2. „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Frombork i Braniewo, realizowanym z fundacją „Żółty szalik”, MOPS w Braniewie i M-GOPS we Fromborku objętych jest 130 osób. koordynator Maciej Soroka: m.soroka@gederacjafosa.pl

Celem projektów jest podnoszenie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej uczestników. W okresie ich realizacji – od 1 marca 2017 do 31 lipca 2019 – będą mogli oni korzystać z pomocy i porady psychologów, doradców zawodowych, asystentów rodziny, animatorów społecznych oraz innych specjalistów.

Projekty finansowane są przez samorząd wojewódzki z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Informacja o projekcie

6. „Stawiamy na seniorów”

Od 1 maja 2017 roku FOSa przystępuje do realizacji projektu obejmującego działalność rzecznika osób starszych. Projekt o nazwie „Stawiamy na seniorów” w różnych okresach i niewiele zmieniającej się nazwie funkcjonuje od 2010 roku. W obecnym wydaniu realizowany będzie w okresie od 01.05.2017 do 31.12.2017

Projekt dofinansowywany jest przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. koordynator Weronika Szewalje: w.szewalje@federacjafosa.pl

(więcej informacji w zakładce na stronie FOSy – rzecznik osób starszych)

7. W drodze do aktywności

Projekt pt. „W drodze do aktywności” jest realizowany w okresie od 1.08.2017 do 31.10.2019 r. przez Federację FOSa, Bank Żywności w Olsztynie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Barczewie, Gietrzwałdzie, Jonkowie, Olsztynie, Purdzie i Stawigudzie.

Celem projektu jest podniesienie stopnia aktywności społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej u 443 osób (263 kobiet i 180 mężczyzn) bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie miasta Olsztyn oraz gmin Stawiguda, Purda, Gietrzwałd, Jonkowo i Barczewo.

Projekt zakłada objęcie uczestników wieloaspektowym, interdyscyplinarnym wsparciem, obejmującym zarówno działania o charakterze reintegracji społecznej (warsztaty kompetencji społecznych i życiowych, wsparcie psychologów, grupy wsparcia, poradnictwo specjalistyczne, praca socjalna, animacja lokalna) jak i aktywizacji edukacyjnej i zawodowej (doradztwo zawodowe, kursy zawodowe i kwalifikacyjne, staże, pośrednictwo pracy). 160 uczestników weźmie udział w innowacyjnym modelu wsparcia, tzw. JOBfirmie (symulacyjnym przedsiębiorstwie), kształtującym samodzielność i nawyki niezbędne w podjęciu zatrudnienia.

W efekcie projektu m.in. 280 osób (170 kobiet i 110 mężczyzn) podniesie swoją aktywność społeczną, a min. 100 osób uzyska zatrudnienie.

koordynator projektu: Marta Liberadzka -   e-mail: m.liberadzka@federacjafosa.pl

Wartość całkowita projektu: 7 415 159,27 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 6 865 159,27 zł.

w.drodze.do-aktywnosci-plakat-2017

8. Partnerstwo na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami

Partnerstwo na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami  wśród administracji publicznej województwa warmińsko-mazurskiego

Numer projektu: POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16

Lider: Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Partner: Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

Celem głównym projektu jest dokonanie przeglądu i analizy zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej woj. warmińsko-mazurskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (KPON), opracowanie zaleceń/rekomendacji wdrożeniowych w obszarach wymagających zmiany oraz wykorzystanie ich do zmiany w zakresie realizowanych zadań w poszczególnych jednostkach administracji publicznej. W ramach projektu monitoringiem objętych zostanie 50 jednostek, w tym samorządy wszystkich szczebli oraz administracja państwowa i zespolona szczebla wojewódzkiego.

Okres realizacji projektu: od:2016-11-01 do: 2018-10-31