Aktualne

1. "Strażnicy Pamięci"

Projekt finansowany przez niemiecką fundację EVZ „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” i realizowany przez FOSę w latach 2014-2016 w partnerstwie z organizacjami kombatanckimi: Polskim Związkiem Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych (oddział w Olsztynie i koło w Iławie), Związkiem Inwalidów Wojennych RP (Zarząd Wojewódzki w Olsztynie, koło w Iławie), Stowarzyszeniem Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę (koło w Iławie) samorządów: Miasto Olsztyn, Miasto Iława, Gmina Iława Starostwo Powiatowe w Iławie oraz podległych im jednostek, a także licznych organizacji pozarządowych m.in. Stowarzyszenie Przystań w Iławie, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Iławie, spółdzielnia socjalna Humanus w Olsztynie z udziałem również Planetarium Olsztyńskiego. Projekt adresowany był ofiar II wojny światowej z Olsztyna i Iławy, kilkunastu osób, które jako dzieci przebywały w niemieckich obozach, doświadczyły wypędzenia i przymusowej pracy. W ramach projektu zrealizowano kilkadziesiąt spotkań, wyjazdów turystycznych, imprez kulturalnych, wydane zostały równie dwa specjalne numery magazynu Generacja (nr.14 i 15)

Program jest kontynuowany przez kolejne 36 miesięcy, do grudnia 2019.

koordynator Paulina Karwowska p.karwowska@federacjafosa.p

2. Projekt Silver Learners

Celem programu jest wymiana doświadczeń i wypracowanie metod kształcenia ustawicznego, pracy z seniorami, podnoszenia ich kompetencji w posługiwaniu się mediami elektronicznymi, językami obcymi, a także ich społecznej i aktywności. Program realizowany od 1 września 2016 do 31 października 2018 i współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus +

Partnerzy: VHS volkshochschule Iserlohn (Niemcy), Cambridgeshire County Council (Anglia), miasto Stockport (Anglia), Kilcooley Women's Centre (Irlandia Północna), Learn for Life (Holandia), Nationaal Ouderen Fonds (Holandia), RBS Centre (Luksemburg), miasto Niyregyhaza (Węgry), miasto Chorzów i Federacja FOSa.

koordynator Joanna Szymańska:  j.szymanska@federacjafosa.pl

Silver_Learners_artykuł

http://www.iserlohn.de/kultur/volkshochschule/projekt-silver-learners/

https://santezeeland.nl/agendaitems/europees-seminar-silver-learners-lets-get-digital/

https://ec.europa.eu/epale/fr/node/38296

3. Mega-szkoła w Białutach

Projekt „Mega-szkoła w Białutach" FOS-a realizuje we współpracy z Gminą Iłowo-Osada oraz Stowarzyszeniem Społeczno-Oświatowym „Żaczek” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Białutach. Projekt jest Finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Okres realizacji: luty 2017-styczeń 2019.

Celem projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły z akcentem na podnoszenie umiejętności korzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), nauki języka angielskiego a także budzenie społecznych postaw uczniów.

Koordynator projektu: Katarzyna Sosnowska - k.sosnowska@federacjafosa.pl

4. Rozwój usług społecznych

Od 1 marca 2017 Federacja FOSa, w współpracy z władzami samorządowymi przystąpiła do realizacji dwóch bliźniaczych projektów na rozwój uslug społecznych

  1. „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec” realizowany jest wspólnie z jednostkami samorządowymi tych gmin i obejmuje 110 osób. koordynator Weronika Szewalje: w.szewalje@federacjafosa.pl

  2. „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Frombork i Braniewo, realizowanym z fundacją „Żółty szalik”, MOPS w Braniewie i M-GOPS we Fromborku objętych jest 130 osób. koordynator Maciej Soroka: m.soroka@gederacjafosa.pl

Celem projektów jest podnoszenie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej uczestników. W okresie ich realizacji – od 1 marca 2017 do 31 lipca 2019 – będą mogli oni korzystać z pomocy i porady psychologów, doradców zawodowych, asystentów rodziny, animatorów społecznych oraz innych specjalistów.

Projekty finansowane są przez samorząd wojewódzki z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Informacja o projekcie

Informacja o projekcie na stron_ internetow_-1

 

5. W drodze do aktywności

Projekt pt. „W drodze do aktywności” jest realizowany w okresie od 1.08.2017 do 31.10.2019 r. przez Federację FOSa, Bank Żywności w Olsztynie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Barczewie, Gietrzwałdzie, Jonkowie, Olsztynie, Purdzie i Stawigudzie.

Celem projektu jest podniesienie stopnia aktywności społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej u 443 osób (263 kobiet i 180 mężczyzn) bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie miasta Olsztyn oraz gmin Stawiguda, Purda, Gietrzwałd, Jonkowo i Barczewo.

Projekt zakłada objęcie uczestników wieloaspektowym, interdyscyplinarnym wsparciem, obejmującym zarówno działania o charakterze reintegracji społecznej (warsztaty kompetencji społecznych i życiowych, wsparcie psychologów, grupy wsparcia, poradnictwo specjalistyczne, praca socjalna, animacja lokalna) jak i aktywizacji edukacyjnej i zawodowej (doradztwo zawodowe, kursy zawodowe i kwalifikacyjne, staże, pośrednictwo pracy). 160 uczestników weźmie udział w innowacyjnym modelu wsparcia, tzw. JOBfirmie (symulacyjnym przedsiębiorstwie), kształtującym samodzielność i nawyki niezbędne w podjęciu zatrudnienia.

W efekcie projektu m.in. 280 osób (170 kobiet i 110 mężczyzn) podniesie swoją aktywność społeczną, a min. 100 osób uzyska zatrudnienie.

koordynator projektu: Marta Liberadzka -   e-mail: m.liberadzka@federacjafosa.pl

Wartość całkowita projektu: 7 415 159,27 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 6 865 159,27 zł

w.drodze.do-aktywnosci-plakat_2018

0. Regulamin uczestnictwa w projekcie_aktualny

1. Formularz rekrutacyjny - pracownik_socjalny

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3. Oświadczenia uczestnika projektu

4. Dane uczestników projektu otrzymuj_cych wsparcie.doc

5. Zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunku.doc

6. Rezygnacja z uczestnictwa

6. Partnerstwo na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami

Partnerstwo na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami  wśród administracji publicznej województwa warmińsko-mazurskiego

Numer projektu: POWR.02.06.00-00-0026/16

Lider: Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Partner: Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

Celem głównym projektu jest dokonanie przeglądu i analizy zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej woj. warmińsko-mazurskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (KPON), opracowanie zaleceń/rekomendacji wdrożeniowych w obszarach wymagających zmiany oraz wykorzystanie ich do zmiany w zakresie realizowanych zadań w poszczególnych jednostkach administracji publicznej. W ramach projektu monitoringiem objętych zostanie 50 jednostek, w tym samorządy wszystkich szczebli oraz administracja państwowa i zespolona szczebla wojewódzkiego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu -    1 658 999,89 zł.

w tym wkład UE: - 1 398 205,10 zł

Okres realizacji projektu: od: 2017-02-01 do: 2019-01-31.

7. Klub Integracji Społecznej w Iłowie-Osadzie

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 24 osób, w tym 16 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lat z tereny gminy Iłowo-Osada w okresie 26 miesięcy. W ramach projektu wsparciem zostanie objęty Klub Integracji Społecznej w gminie Iłowo-Osada. Dla każdego z uczestników zostanie wypracowana Indywidualna Ścieżka Reintegracji, w oparciu o którą będzie realizowane wsparcie. Wsparcie obejmie cykl warsztatów motywacyjnych i kształcących kompetencje społeczne i interpersonalne oraz przedsiębiorczość, wsparcie psychologa, wsparcie trenera pracy, wsparcie animatora oraz doradztwo zawodowe. Uczestnicy będą kierowani na kursy zawodowe i kwalifikacyjne i staże u pracodawców. Efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 6 osób. Wszyscy uczestnicy podniosą swoją aktywność społeczną i gotowość do zatrudnienia

Projekt realizowany przez FOSę, w partnerstwie z  Gminą Iłowo-Osada (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie ul.  Staszica 1, 13-240 Iłowo-Osada) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

Wartość ogółem: 431 125,00 zł (wkład UE: 366 456,25 zł)

Okres realizacji projektu: od: 2017-09-01 do: 2019-10-31

koordynator projektu: Katarzyna Sosnowska – k.sosnowska@federacjafosa.pl

8. „Kluby Integracji Społecznej w Biskupcu i Kolnie”

Od 01.09.2017r do 31.10.2019r r Federacja FOSa, w współpracy z gminami Biskupiec i Kolno realizuje projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2010, RPWM.11.00.00  "Włącznie społeczne” tytuł projektu „Kluby Integracji Społecznej w Biskupcu i Kolnie”.

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 44 osób, w tym 30 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lat z terenu gmin Biskupiec i Kolno w okresie 26 miesięcy. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte Kluby Integracji Społecznej w gminach Biskupiec i Kolno. Dla każdego z uczestników zostanie wypracowana Indywidualna Ścieżka Reintegracyjna, w oparciu o którą będzie realizowane wsparcie. Wsparcie obejmie cykl warsztatów motywacyjnych i kształcące kompetencje społeczne i interpersonalne oraz wsparcie psychologa, wsparcie trenera pracy, wsparcie animatora oraz doradztwo zawodowe. Uczestnicy będą kierowani na kursy zawodowe i kwalifikacyjne oraz staże u pracodawców. Efektem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 10 osób. Wszyscy uczestnicy podniosą swoją aktywność społeczną i gotowość do zatrudnienia.

Wartość projektu ogółem: 788 325,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 670 076,25 zł

Koordynator projektu: Paulina Kędzierska mail: p.kedzierska@federacjafosa.pl

Biuro w Biskupcu III piętro al. Niepodległości 4a  11-300 Biskupiec tel. 739250620

KIS Plakat Biskupiec Kolno-2

9 „Local and International Acitve Seniors”

Projekt „Local and International Acitve Seniors” („Lokalni i międzynarodowi Aktywni Seniorzy”) jest finansowany przez Erasmus+ i realizowany przez federację FOSa wspólnie z: Community Action Dacorum (Anglia), Pistes Solidaires (Francja), REPLAY Network (Włochy), Gulbene Municipality Council (Łotwa) i Associacao Mais Cidadania (Portugalia)

Celem projektu jest zwiększenie wolontariatu osób w wieku 50+ (głównie mężczyzn) usprawnienie procedur/polityk w organizacjach wolontariackich, zmniejszenie poziomu izolacji społecznej oraz poprawa umiejętności czytania, liczenia i obsługi komputera wśród seniorów. W ramach projektu opracowane zostaną materiały szkoleniowe dla wolontariuszy 50+ oraz organizacji pozarządowych pracujących z wolontariuszami. Odbędą się wizyty studyjne i szkolenia dla pracowników i trenerów. Przeszkolonych zostanie 60 wolontariuszy (po 10 z każdego kraju) i 18 organizacji pozarządowych (po 3 z każdego kraju). Na koniec opracowane zostaną wytyczne dotyczące wolontariatu dla seniorów i organizacji pozarządowych.

Projekt „Local and International Acitve Seniors” realizowany jest w okresie od 1.10.2017 do 30.11.2019.

W dniach 5-12.2017 odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie w Hemel Hempstead w Wielkiej Brytanii zorganizowane przez wiodącą organizację pozarządową „Community Action Dacorum”. Podczas potkania opracowany został plan i kalendarz działań.

Koordynator: Marek Zbytniewski m.zbytniewski@federacjafosa.pl

10. COMBAT LONELINESS THROUGH LEARNING

-  celem projektu COMBAT LONELINESS THROUGH LEARNING (Zwalczanie samotności przez uczenie) jest poprawa oferty  edukacyjnej dla seniorów, w szczególności dla osób w tym przedziale wiekowym, które zmagają się z izolacją społeczną i samotnością. Uczenie się jest skutecznym narzędziem radzenia sobie z tymi problemami, zapewnia wyjście z  domu, nawiązywanie kontaktów z innymi oraz zapewnia interakcje społeczne i stymulację. W ramach projektu każdy z partnerów zorganizuje krótkoterminowe wspólne szkolenie dla pracowników organizacji  uczestniczących w projekcie, aby dzielić się bieżącą działalnością, omawiać i projektować nowe praktyki oraz pilotażowe tworzenie samo-organizujących się grup jako sposób ciągłego zapewniania ciągłości świadczenia usług, aby umożliwić osobom starszym pozostanie aktywnymi i uczestniczącymi. Rezultatem będzie przewodnik po tym, jak uczenie się rozwiązuje izolację społeczną i samotność oraz zestaw narzędzi do tworzenia samo-zorganizowanych grup.

Uczenie się przez całe życie jest ważnym czynnikiem przyczyniającym się do tego, aby ludzie pozostali aktywni, nie stali się odizolowani społecznie (z wpływem na zdrowie psychiczne) i zwiększyli krąg swoich przyjaciół, na których można polegać (co jest ważne, gdy rodziny stają się bardziej rozdrobniony w wyniku migracji, dostępności nieruchomości itp.) Projekt będzie badał to  z perspektywy społeczności i chce promować  sposoby maksymalizacji pozytywnych rezultatów.

Projekt jest skierowany do osób w wieku 65+, średnia liczba beneficjentów 25 na partnera (4x25 = 100) i finansowany jest z programu Erasmus+ Unii Europejskiej

Partnerzy projektu :

  • Community Action Dacorum (Anglia)
  • Junapils novada Dome (Łotwa)
  • Federacja Organizacji Socjalnych województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
  • Universidade sénior de evora (Portugalia)

Czas realiacji projektu -  01.11.2017 - 31.10.2019

Koordynator Julia Larenta  j.larenta@federacjafosa.pl

 

11. „Stawiamy na seniorów”

Kolejna edycja projektu „Stawiamy na seniorów”, którego celem jest wsparcie działań rzeczników praw osób starszych oraz dofinansowanie wydania „Generacji”, magazynu środowisk osób starszych.

Rzecznik:

- podejmuje interwencje w sytuacjach niewłaściwego traktowania osób starszych

- wspiera osoby starsze w kontaktach z instytucjami publicznymi

- udziela seniorom porad i informacji

- wspiera inicjatywy środowiska seniorskiego

Kontakt:
Stanisław Brzozowski – Rzecznik Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
adres biura: ul. Bogumiła Linki 3/4, 10-535 Olsztyn
tel. (89) 523 60 92 lub tel. kom. 601 558 143
adres e-mail: rzecznik@federacjafosa.pl
Dyżur w biurze w każdy poniedziałek w godz. 9.00-11.00

Krzysztof Marusiński– Zastępca Rzecznika

adres biura: ul. Wojska Polskiego 9A, 12-250 Orzysz, tel. 796 140 648

Dyżur w biurze w każdy poniedziałek w godz. 18.00 – 19.00.

Projekt realizowany jest w okresie od 1.06 do 31.12.2018 i finansowany ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego.

koordynator projektu Weronika Szewalje   w.szewalje@federacjafosa.pl

 

12 „Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna”

 Celem szczegółowym projektu „Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna” jest  zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 201 osób, w tym 121 kobiet i 80 mężczyzn (10 osób z niepełnosprawnościami) zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów z terenu obszaru rewitalizacji Olsztyna. Projekt jest realizowany w terminie od 01.08.2018 r do 30.11.2021r.

Uczestnikami projektu będą w 100% osoby zamieszkujące na obszarze rewitalizowanym wskazanym w Programie Rewitalizacji oraz zamieszkujące na terytorium MOF Olsztyna.

W projekcie przewidziane są 3 nabory (2018r., 2019r., 2020r. ). Wsparcie poprzedzi wieloprofilowa diagnoza
 i przygotowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) dla uczestników i ich rodzin. IŚR określi rodzaje wsparcia. Wsparcie w projekcie obejmuje min. 3 formy wsparcia, np.: poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologa, pracę metodą Konferencji Grupy Rodzinnej, grupy samopomocowe, służące wzmocnieniu więzi rodzinnych, wyjazdy dla rodzin oraz wspólne spędzenie dnia wolnego, cykle edukacyjne – szkoła dla rodziców, wsparcie prawidłowego funkcjonowania rodziny, warsztaty zdrowego żywienia, trening umiejętności psychospołecznych, trening asertywności, warsztaty z savoir vivre i wizerunku; usługi opiekuńcze dla osób zależnych, pracę socjalną, animację
i pracę środowiskową oraz świetlicę z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem.

Wartość całkowita projektu: 2 009 273,10 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 707 882,13 zł

Koordynator projektu: Marta Liberadzka

Biuro projektu:  Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa

  1. Linki ¾ 10-534 Olsztyn

mail: m.liberadzka@federacjafosa.pl, biuro@federacjafosa.pl

Tel. 89 523 60 92