Aktualne

1. "Strażnicy Pamięci"

Projekt finansowany przez niemiecką fundację EVZ „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” i realizowany przez FOSę w latach 2014-2016 w partnerstwie z organizacjami kombatanckimi: Polskim Związkiem Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych (oddział w Olsztynie i koło w Iławie), Związkiem Inwalidów Wojennych RP (Zarząd Wojewódzki w Olsztynie, koło w Iławie), Stowarzyszeniem Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę (koło w Iławie) samorządów: Miasto Olsztyn, Miasto Iława, Gmina Iława Starostwo Powiatowe w Iławie oraz podległych im jednostek, a także licznych organizacji pozarządowych m.in. Stowarzyszenie Przystań w Iławie, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Iławie, spółdzielnia socjalna Humanus w Olsztynie z udziałem również Planetarium Olsztyńskiego. Projekt adresowany był ofiar II wojny światowej z Olsztyna i Iławy, kilkunastu osób, które jako dzieci przebywały w niemieckich obozach, doświadczyły wypędzenia i przymusowej pracy. W ramach projektu zrealizowano kilkadziesiąt spotkań, wyjazdów turystycznych, imprez kulturalnych, wydane zostały równie dwa specjalne numery magazynu Generacja (nr.14 i 15)

Program jest kontynuowany przez kolejne 36 miesięcy, do grudnia 2019.

koordynator Paulina Karwowska p.karwowska@federacjafosa.p

2. Rozwój usług społecznych

Od 1 marca 2017 Federacja FOSa, w współpracy z władzami samorządowymi przystąpiła do realizacji dwóch bliźniaczych projektów na rozwój uslug społecznych

 1. „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec” realizowany jest wspólnie z jednostkami samorządowymi tych gmin i obejmuje 110 osób. koordynator Weronika Szewalje: w.szewalje@federacjafosa.pl

 2. „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Frombork i Braniewo, realizowanym z fundacją „Żółty szalik”, MOPS w Braniewie i M-GOPS we Fromborku objętych jest 130 osób. koordynator Maciej Soroka: m.soroka@gederacjafosa.pl

Celem projektów jest podnoszenie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej uczestników. W okresie ich realizacji – od 1 marca 2017 do 31 lipca 2019 – będą mogli oni korzystać z pomocy i porady psychologów, doradców zawodowych, asystentów rodziny, animatorów społecznych oraz innych specjalistów.

Projekty finansowane są przez samorząd wojewódzki z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Informacja o projekcie

Informacja o projekcie na stron_ internetow_-1

 

3. W drodze do aktywności

Projekt pt. „W drodze do aktywności” jest realizowany w okresie od 1.08.2017 do 31.10.2019 r. przez Federację FOSa, Bank Żywności w Olsztynie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Barczewie, Gietrzwałdzie, Jonkowie, Olsztynie, Purdzie i Stawigudzie.

Celem projektu jest podniesienie stopnia aktywności społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej u 443 osób (263 kobiet i 180 mężczyzn) bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie miasta Olsztyn oraz gmin Stawiguda, Purda, Gietrzwałd, Jonkowo i Barczewo.

Projekt zakłada objęcie uczestników wieloaspektowym, interdyscyplinarnym wsparciem, obejmującym zarówno działania o charakterze reintegracji społecznej (warsztaty kompetencji społecznych i życiowych, wsparcie psychologów, grupy wsparcia, poradnictwo specjalistyczne, praca socjalna, animacja lokalna) jak i aktywizacji edukacyjnej i zawodowej (doradztwo zawodowe, kursy zawodowe i kwalifikacyjne, staże, pośrednictwo pracy). 160 uczestników weźmie udział w innowacyjnym modelu wsparcia, tzw. JOBfirmie (symulacyjnym przedsiębiorstwie), kształtującym samodzielność i nawyki niezbędne w podjęciu zatrudnienia.

W efekcie projektu m.in. 280 osób (170 kobiet i 110 mężczyzn) podniesie swoją aktywność społeczną, a min. 100 osób uzyska zatrudnienie.

koordynator projektu: Marta Liberadzka -   e-mail: m.liberadzka@federacjafosa.pl

Wartość całkowita projektu: 7 415 159,27 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 6 865 159,27 zł

w.drodze.do-aktywnosci-plakat_2018

0. Regulamin uczestnictwa w projekcie_aktualny

1. Formularz rekrutacyjny - pracownik_socjalny

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3. Oświadczenia uczestnika projektu

4. Dane uczestników projektu otrzymuj_cych wsparcie.doc

5. Zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunku.doc

6. Rezygnacja z uczestnictwa

 

4. Klub Integracji Społecznej w Iłowie-Osadzie

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 24 osób, w tym 16 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lat z tereny gminy Iłowo-Osada w okresie 26 miesięcy. W ramach projektu wsparciem zostanie objęty Klub Integracji Społecznej w gminie Iłowo-Osada. Dla każdego z uczestników zostanie wypracowana Indywidualna Ścieżka Reintegracji, w oparciu o którą będzie realizowane wsparcie. Wsparcie obejmie cykl warsztatów motywacyjnych i kształcących kompetencje społeczne i interpersonalne oraz przedsiębiorczość, wsparcie psychologa, wsparcie trenera pracy, wsparcie animatora oraz doradztwo zawodowe. Uczestnicy będą kierowani na kursy zawodowe i kwalifikacyjne i staże u pracodawców. Efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 6 osób. Wszyscy uczestnicy podniosą swoją aktywność społeczną i gotowość do zatrudnienia

Projekt realizowany przez FOSę, w partnerstwie z  Gminą Iłowo-Osada (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie ul.  Staszica 1, 13-240 Iłowo-Osada) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

Wartość ogółem: 431 125,00 zł (wkład UE: 366 456,25 zł)

Okres realizacji projektu: od: 2017-09-01 do: 2019-10-31

koordynator projektu: Katarzyna Sosnowska – k.sosnowska@federacjafosa.pl

5. „Kluby Integracji Społecznej w Biskupcu i Kolnie”

Od 01.09.2017r do 31.10.2019r r Federacja FOSa, w współpracy z gminami Biskupiec i Kolno realizuje projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2010, RPWM.11.00.00  "Włącznie społeczne” tytuł projektu „Kluby Integracji Społecznej w Biskupcu i Kolnie”.

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 44 osób, w tym 30 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lat z terenu gmin Biskupiec i Kolno w okresie 26 miesięcy. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte Kluby Integracji Społecznej w gminach Biskupiec i Kolno. Dla każdego z uczestników zostanie wypracowana Indywidualna Ścieżka Reintegracyjna, w oparciu o którą będzie realizowane wsparcie. Wsparcie obejmie cykl warsztatów motywacyjnych i kształcące kompetencje społeczne i interpersonalne oraz wsparcie psychologa, wsparcie trenera pracy, wsparcie animatora oraz doradztwo zawodowe. Uczestnicy będą kierowani na kursy zawodowe i kwalifikacyjne oraz staże u pracodawców. Efektem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 10 osób. Wszyscy uczestnicy podniosą swoją aktywność społeczną i gotowość do zatrudnienia.

Wartość projektu ogółem: 788 325,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 670 076,25 zł

Koordynator projektu: Paulina Kędzierska mail: p.kedzierska@federacjafosa.pl

Biuro w Biskupcu III piętro al. Niepodległości 4a  11-300 Biskupiec tel. 739250620

KIS Plakat Biskupiec Kolno-2

6. „Local and International Acitve Seniors”

Projekt „Local and International Acitve Seniors” („Lokalni i międzynarodowi Aktywni Seniorzy”) jest finansowany przez Erasmus+ i realizowany przez federację FOSa wspólnie z: Community Action Dacorum (Anglia), Pistes Solidaires (Francja), REPLAY Network (Włochy), Gulbene Municipality Council (Łotwa) i Associacao Mais Cidadania (Portugalia)

Celem projektu jest zwiększenie wolontariatu osób w wieku 50+ (głównie mężczyzn) usprawnienie procedur/polityk w organizacjach wolontariackich, zmniejszenie poziomu izolacji społecznej oraz poprawa umiejętności czytania, liczenia i obsługi komputera wśród seniorów. W ramach projektu opracowane zostaną materiały szkoleniowe dla wolontariuszy 50+ oraz organizacji pozarządowych pracujących z wolontariuszami. Odbędą się wizyty studyjne i szkolenia dla pracowników i trenerów. Przeszkolonych zostanie 60 wolontariuszy (po 10 z każdego kraju) i 18 organizacji pozarządowych (po 3 z każdego kraju). Na koniec opracowane zostaną wytyczne dotyczące wolontariatu dla seniorów i organizacji pozarządowych.

Projekt „Local and International Acitve Seniors” realizowany jest w okresie od 1.10.2017 do 30.11.2019.

W dniach 5-12.2017 odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie w Hemel Hempstead w Wielkiej Brytanii zorganizowane przez wiodącą organizację pozarządową „Community Action Dacorum”. Podczas potkania opracowany został plan i kalendarz działań.

Koordynator: Marek Zbytniewski m.zbytniewski@federacjafosa.pl

7. COMBAT LONELINESS THROUGH LEARNING

-  celem projektu COMBAT LONELINESS THROUGH LEARNING (Zwalczanie samotności przez uczenie) jest poprawa oferty  edukacyjnej dla seniorów, w szczególności dla osób w tym przedziale wiekowym, które zmagają się z izolacją społeczną i samotnością. Uczenie się jest skutecznym narzędziem radzenia sobie z tymi problemami, zapewnia wyjście z  domu, nawiązywanie kontaktów z innymi oraz zapewnia interakcje społeczne i stymulację. W ramach projektu każdy z partnerów zorganizuje krótkoterminowe wspólne szkolenie dla pracowników organizacji  uczestniczących w projekcie, aby dzielić się bieżącą działalnością, omawiać i projektować nowe praktyki oraz pilotażowe tworzenie samo-organizujących się grup jako sposób ciągłego zapewniania ciągłości świadczenia usług, aby umożliwić osobom starszym pozostanie aktywnymi i uczestniczącymi. Rezultatem będzie przewodnik po tym, jak uczenie się rozwiązuje izolację społeczną i samotność oraz zestaw narzędzi do tworzenia samo-zorganizowanych grup.

Uczenie się przez całe życie jest ważnym czynnikiem przyczyniającym się do tego, aby ludzie pozostali aktywni, nie stali się odizolowani społecznie (z wpływem na zdrowie psychiczne) i zwiększyli krąg swoich przyjaciół, na których można polegać (co jest ważne, gdy rodziny stają się bardziej rozdrobniony w wyniku migracji, dostępności nieruchomości itp.) Projekt będzie badał to  z perspektywy społeczności i chce promować  sposoby maksymalizacji pozytywnych rezultatów.

Projekt jest skierowany do osób w wieku 65+, średnia liczba beneficjentów 25 na partnera (4x25 = 100) i finansowany jest z programu Erasmus+ Unii Europejskiej

Partnerzy projektu :

 • Community Action Dacorum (Anglia)
 • Junapils novada Dome (Łotwa)
 • Federacja Organizacji Socjalnych województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
 • Universidade sénior de evora (Portugalia)

Czas realiacji projektu -  01.11.2017 - 31.10.2019

Koordynator Julia Larenta  j.larenta@federacjafosa.pl

 

 

8. „Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna”

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 201 osób, w tym 121 kobiet i 80 mężczyzn (10 osób z niepełnosprawnościami) zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów z terenu obszaru rewitalizacji Olsztyna.

Celem szczegółowym projektu „Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna” jest  zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Projekt jest realizowany w terminie od 01.08.2018 r do 30.11.2021r.

Uczestnikami projektu będą w 100% osoby zamieszkujące na obszarze rewitalizowanym wskazanym w Programie Rewitalizacji oraz zamieszkujące na terytorium MOF Olsztyna.

W projekcie przewidziane są 3 nabory (2018r., 2019r., 2020r. ). Wsparcie poprzedzi wieloprofilowa diagnoza  i przygotowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) dla uczestników i ich rodzin. IŚR określi rodzaje wsparcia. Wsparcie w projekcie obejmuje min. 3 formy wsparcia, np.: poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologa, pracę metodą Konferencji Grupy Rodzinnej, grupy samopomocowe, służące wzmocnieniu więzi rodzinnych, wyjazdy dla rodzin oraz wspólne spędzenie dnia wolnego, cykle edukacyjne – szkoła dla rodziców, wsparcie prawidłowego funkcjonowania rodziny, warsztaty zdrowego żywienia, trening umiejętności psychospołecznych, trening asertywności, warsztaty z savoir vivre i wizerunku; usługi opiekuńcze dla osób zależnych, pracę socjalną, animację
i pracę środowiskową oraz świetlicę z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem.

Planowane efekty projektu to:

 • powstanie 20 miejsc w istniejącym punkcie świadczenia usług;
 • wzrost umiejętności kompetencji wychowawczych u 75 osób;
 • wzrost aktywności społecznej, umiejętności rozwiazywania trudności/problemów życiowych, samooceny u 160 osób;
 • 201 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zostaną objęte wsparcie projektu, w tym 60 osób objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej;
 • 201 osób, dla których powstanie Indywidualna Ścieżka Reintegracji;
 • 300 h poradnictwa specjalistycznego;
 • 384 h szkoleń i warsztatów;
 • 18 rodzin uczestniczących w Konferencji Grup Rodzinnych;
 • 100 osób skorzysta w wyjazdów rodzinnych;
 • 60 dzieci skorzysta z zajęć na świetlicy;
 • 10 osób z niepełnosprawnością objętych wsparcie w projekcie.

Wartość całkowita projektu: 2 009 273,10 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 707 882,13 zł

Koordynator projektu: Marta Liberadzka

Biuro projektu:  Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa

 1. Linki ¾ 10-534 Olsztyn

mail: m.liberadzka@federacjafosa.plbiuro@federacjafosa.pl

Tel. 89 523 60 92

 

Plakat projekt

0. Regulamin uczestnictwa w projekcie_aktualny

1. Formularz rekrutacyjny - pracownik_socjalny

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3. Oświadczenia uczestnika projektu

4. Dane uczestników projektu otrzymujących wsparcie.doc

5. Zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunku.doc

6. Rezygnacja z uczestnictwa

Oświadczenia uczestnika o statusie osoby bezrobotnej

9. "Kierunek Zmiana!"

Projekt „Kierunek Zmiana!” realizowany przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa, RPWM.11.00.00

Włączenie społeczne, RPWM. 11.01 - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa  i zwiększaniu szans na zatrudnienie,

Poddziałanie, RPWM.11.01.01 - Aktywizacja społeczna  i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Celem projektu jest podniesienie stopnia aktywności społecznej i zawodowej 14 kobiet i 8 mężczyzn (w tym 2 osób z niepełnosprawnością), zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem w wieku 18-64 lat zamieszkujących powiatu szczycieńskiego

Wartość projektu  395 356, 40 PLN

Okres realizacji: od 1.12.2018 do 31.12.2019.

Koordynator projektu: Maciej Soroka: m.soroka@federacjafosa.pl

10. "Kierunek Aktywność!"

1 grudnia 2018 Federacja FOSa we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Społeczności Lokalnej Miasta i Gminy Susz Arka rozpoczyna realizację projektu „Kierunek Aktywność!”. Projekt realizowany przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa RPWM.11.00.00

Włączenie społeczne, RPWM. 11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa  i zwiększaniu szans na zatrudnienie,

Poddziałanie RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna  i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest podniesienie stopnia aktywności społecznej i zawodowej 11 kobiet i 7 mężczyzn, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem w wieku 18–64 lat, zamieszkujących obszar miasta i gminy Susz.

Okres realizacji: od 1.12.2018 do 31.12.2019.

Koordynator projektu: Maciej Soroka: m.soroka@federacjafosa.pl

11. Olsztyński Klub Integracji Społecznej

Głównym celem projektu "Olsztyński Klub Integracji Społecznej" jest podniesienie stopnia aktywności społecznej i zawodowej 14 kobiet i 8 mężczyzn, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem w wieku 18–64 lat, zamieszkujących obszar miasta Olsztyna poprzez wsparcie świadczone im w ramach Klubu Integracji Społecznej. Adresatami projektu są osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, a także ich otoczenia w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego objętych wsparciem.

Wsparcie w projekcie obejmuje: pracę socjalną, wsparcie psychologa, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty kreatywnego rozwoju, animację społeczną i realizację inicjatyw uczestników, warsztaty szyte na miarę, doradztwo zawodowe, wsparcie trenera pracy, kursy kwalifikacyjne i zawodowe oraz staże.

Efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 6 osób. Wszyscy uczestnicy podniosą swoją aktywność społeczną i gotowość do zatrudnienia.

Projekt realizowany przez FOSę  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Wartość ogółem: 394 981,40 zł (wkład UE: 335 734,19 zł)

Okres realizacji projektu: od: 2018-12-01 do: 2019-12-31

Koordynator projektu: Aneta Fabisiak-Hill, kontakt: a.fabisiak@federacjafosa.pl

Siedziba OKIS: ul.Mickiewicza 13A, 10-550 Olsztyn, telefon: 799 099 884

12. Aktywna integracja w Powiecie Mrągowskim

Celem głównym projektu „Aktywna integracja w Powiecie Mrągowskim” jest podniesienie stopnia aktywności społecznej i zawodowej 11 kobiet i 7 mężczyzn z niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem w wieku 18–64 lat, zamieszkujących obszar powiatu mrągowskiego w okresie od 1.12.2018 r. do 31.12.2019 r. W ramach projektu dla każdego uczestnika/czki wypracowany zostanie IŚR. Formy wsparcia przewidziane dla uczestników projektu to: praca socjalna, wsparcie psychologa, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty kreatywnego rozwoju, animacja społeczna i realizacja inicjatyw uczestników, warsztaty szyte na miarę, doradztwo zawodowe, wsparcie trenera pracy, kursy kwalifikacyjne i zawodowe oraz staże.

Efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 4 osób. Wszyscy uczestnicy podniosą swoją aktywność społeczną i gotowość do zatrudnienia.

Projekt realizowany przez FOSę  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Wartość ogółem: 394 962,60 zł (wkład UE 335 718,21 zł)

Okres realizacji projektu: od 2018-12-01 do 2019-12-31

Koordynator projektu: Aneta Fabisiak-Hill, kontakt: a.fabisiak@federacjafosa.pl

Biuro projektu: ul.Mickiewicza 13A, 10-550 Olsztyn, telefon: 799 099 884

13. „Aktywne Rady Seniorów”

Celem projektu jest zwiększenie aktywnego udziału i partycypacji w życiu społecznym i publicznym 150 osób starszych z terenu woj. warmińsko-mazurskiego, zwłaszcza z obszarów wiejskich i małych miast, w ciągu 9 miesięcy. W ramach projektu wspartych w tworzeniu i początkowym funkcjonowaniu rad seniorów zostanie pięć wspólnot samorządowych. Wsparcie obejmie działania animacyjne, edukacyjne i eksperckie. Wsparte zostaną także funkcjonujące już rady seniorów. Odbędzie się wojewódzkie spotkanie rad seniorów, rady seniorów otrzymają wsparcie ekspertów w zakresie wypracowania niezbędnych do skutecznego funkcjonowania dokumentów, np. planów rozwoju. Otrzymają też stałe wsparcie o charakterze informacyjnym, doradczym i eksperckim. Projekt będzie realizowany na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego. W wyniku realizacji projektu wzrośnie rola środowisk seniorskich oraz poziom ich partycypacji w życiu publicznym poszczególnych wspólnot samorządowych a także w całym regionie. Wzmocniona, poprzez wypracowanie kluczowych rozwiązań, zostanie Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa stopnia pozytywnego postrzegania osób starszych - jako aktywnych i mających wpływ na dobre kształtowanie rozwoju społeczności lokalnych.

Projekt „Aktywne Rady Seniorów” współfinansowany jest ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Wysokość dofinansowania - 190 400 zł 

Termin realizacji projektu: od 2019-04-01 do 2019-12-31

 Koordynator : Joanna Chrzanowska- Osipiak ,  e-mail : j.osipiak@federacjafosa.pl

14 „Stawiamy na seniorów”

Projekt jest odpowiedzią na problem niskiej oraz utrudnionej aktywności osób starszych. Adresowany jest do osób 60+, zwłaszcza starszych mieszkańców całego województwa warmińsko-mazurskiego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych zamieszkujących tereny wiejskie. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywnego udziału w życiu społecznym i publicznym oraz budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych z terenu woj. warmińsko-mazurskiego, w ciągu 8 miesięcy. Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez następujące zadania: działalność Rzecznika Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz jego zastępy w Orzyszu, wydanie kolejnego już numeru magazynu środowisk osób starszych „Generacja” oraz przeprowadzenie 4 wykładów/spotkań z rzecznikami by nagłośnić ich działania oraz 1 szkolenia dla pracowników socjalnych. a także studentów i uczniów szkół medycznych

Działania rzecznicze skierowane do osób starszych realizujemy od 2010 roku, wciąż pozostają one innowacyjne, ponieważ nigdzie w Polsce nie ma Biur Rzecznika Praw Osób Starszych, co istotne Rzecznicy co roku poszerzają zakres swojej działalności, nawiązują kontakty z nowymi osobami, instytucjami oraz poszerzając zasięg oddziaływania.

Okres realizacji - 1.05.2019 - 31.12.2019

Całkowita wartość projektu - 21 700 zł

Koordynator: Paulina Karwowska, p.karwowska@federacjafosa.pl

 

15. Olsztyński Klub Integracji Społecznej 2

Głównym celem projektu "Olsztyński Klub Integracji Społecznej2" jest podniesienie stopnia aktywności społecznej i zawodowej 60 kobiet i 30 mężczyzn, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem w wieku 15–64 lat, zamieszkujących obszar miasta Olsztyna oraz  gmin Stawiguda, Purda, Gietrzwałd, Jonkowo i wiejsko-miejskiej Barczewo poprzez wsparcie świadczone im w ramach Klubu Integracji Społecznej. Adresatami projektu są osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, a także ich otoczenia w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego objętych wsparciem.

Wsparcie w projekcie obejmuje: pracę socjalną, wsparcie psychologa, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty kreatywnego rozwoju, animację społeczną i realizację inicjatyw uczestników, warsztaty szyte na miarę, doradztwo zawodowe, wsparcie trenera pracy, kursy kwalifikacyjne i zawodowe oraz staże.

Efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 23 osób. Wszyscy uczestnicy podniosą swoją aktywność społeczną i gotowość do zatrudnienia.

Projekt realizowany przez FOSę  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Wartość ogółem: 1.590.075,12 zł (wkład UE: 1.351.563,85 zł)

Okres realizacji projektu: od: 2019-05-01 do: 2022-04-30.

Koordynator projektu: Aneta Fabisiak-Hill, kontakt: a.fabisiak@federacjafosa.pl

Siedziba OKIS: ul. Mickiewicza 13A, 10-550 Olsztyn, telefon: 799 099 884