Silver Sharing

To odpowiedź na wzrastającą aktywność turystyczną seniorów.

Umożliwienie aktywności turystycznej osobom starszych, aktywności, która stymuluje do samorozwoju i buduje kapitał społeczny.mPodstawę stanowi współpraca dwóch (lub więcej) organizacji seniorskich z różnych
regionów/krajów. Każda z organizacji deleguje określoną grupę osób, które wizytują i rewizytują w kraju lub regionie organizacji partnerskiej, gdzie korzystają z gościnności członków tej organizacji, mieszkając w ich domach bądź hotelach, wspólnie zwiedzając okolice, uczestnicząc w zaproponowanym programie kulturalnym. Inicjatywa Silver Sharing określa i reguluje w kompleksowy sposób ramy wyjazdów. Podejmując się współpracy w ramach Silver Sharing, organizacja otrzymuje pakiet przydatnych informacji, łącznie z przedwstępnymi porozumieniami i praktycznym przewodnikiem zarówno po samej metodzie, jak i jej wdrażaniu w praktyce.

Metoda opiera się na trzech filarach:

1.Kapitał społeczny
Ma ona dwa wymiary: budowę aktywności indywidualnej osób starszych oraz wsparcie organizacji pozarządowych, jako podmiotów stwarzających przestrzeń do aktywności. Punktem wyjścia jest współpraca organizacji społecznych, czyli klubów seniora, Uniwersytetów III Wieku etc. To one podejmują decyzję o współpracy i pośrednio biorą odpowiedzialność, tudzież wskazują lub delegują osoby goszczące i wyjeżdżające, tym samym współtworzą program pobytu. Te same organizacje są jednocześnie gwarantem trwałości i współpracy na lata, polegającej nie tylko na dalszych wymianach, ale przede wszystkim na kolejnych wspólnych inicjatywach, np. projektach, spotkaniach artystycznych itd. Dzięki ich zaangażowaniu wzajemne kontakty mogą trwać i stale się rozwijać. Organizacje te są również gwarantem aktywności społecznej osób starszych.

2. Edukacja
Inicjatywa Silver Sharing stanowić ma podstawę do zdobywania wiedzy, wiedzy z zakresu podstaw antropologii kulturowej, poprzez bezpośrednią korelację z na pozór odmienną kulturą jej językiem, historią etc. W konsekwencji jednak Silver Sharing sprowadza się do otwartości na drugiego człowieka poprzez poznanie jego najbliższego otoczenia i uchylenie drzwi do własnego środowiska. Edukacja ma tu więc wymiar wielopoziomowy, obejmujący zagadnienia kulturowe, języki obce i inne. Bardzo ważny jest też wymiar indywidualny. To obszar motywacji do zmiany. Wyjazd do
innego regionu, kraju, poznanie nowych osób i ich kręgu kulturowego, to często duża zmiana w życiu. Zmiana, która może motywować do dalszych podróży, do nauki, a w konsekwencji do aktywności. To także przestrzeń bardzo ważna dla człowieka w kontekście budowania ​jego więzi społecznych, przede wszystkim element ofiarowania osobie potencjalnie „obcej”
zaufania. Budowanie więzi pomiędzy osobami, które wzajemnie się odwiedzają, nawiązują trwałe relacje.

3. Aktywność turystyczna
By umożliwić aktywność turystyczną osobom starszym, zwłaszcza tym, które dotąd rzadko z niej korzystały, należy pokonać wiele barier. Inicjatywa Silver Sharing stawa możliwości aktywnej turystyki zarówno osobom dotąd mało aktywnym, jak i już doświadczonym turystom. Pokazuje jednocześnie, że turystyka może dać coś więcej niż tylko zwiedzanie czy odpoczynek. Może dać nowe spojrzenie, nowe znajomości – a kontakt z inną osobą jest jedną z największych wartości wśród aktywnych seniorów.

Inicjatywa Silver Sharing to oczywiście oferta nie dla każdego, ale na prawie każdą kieszeń. Koszty wyjazdów w ramach SS są zależne od samych uczestników, ponieważ ostatecznie to oni określają kształt wymiany. Sami ustalają ramy finansowe, decydując się na pokrycie kosztów ze środków własnych, samorządu, sięgnięcia po granty lub sponsorów.
Uwzględnić należy:
- koszt podróży i ubezpieczenia,
- „kieszonkowe”,
- koszty utrzymania zaproszonej osoby – wyżywienie, koszty paliwa itd.
- alternatywnie koszty noclegu i wyżywienia w hotelu, wg. stawek wynegocjowanych przez
organizację goszczącą,
- atrakcje kulturalne i turystyczne na miejscu
- inne, w zależności od lokalnych uwarunkowań
Inicjatywa Silver Sharing to sposób na zwiększenie aktywności osób dojrzałych, nie tylko
aktywności turystycznej, ale również społecznej. Kluczowy jest element trwałości i ciągłości
metody.

Wielokulturowość, jako szansa na aktywizację osób starszych.

Jak wynika ze statystyk, w Europie systematycznie zwiększa się odsetek osób starszych w społeczeństwie, jednocześnie wraz z nim, wzrostowi ulega również poziom aktywności tej grupy społecznej. Zgodnie z prognozami demograficznymi, proces ten utrzyma się na przestrzeni kolejnych lat. Naturalne jest więc, że ma to wpływ na wszystkie płaszczyzny życia danego społeczeństwa – na gospodarkę, więzi społeczne, relacje rodzinne etc. Zadaniem społeczeństwa obywatelskiego jest więc sukcesywne tworzenie warunków sprzyjających integracji w starzejącym się społeczeństwie, przełamywanie pejoratywnie nacechowanego stereotypu starości, poprzez przywracanie mu cech neutralności i systematyzowanie go na równi z innymi fazami życia – wiekiem dziecięcym, młodzieńczym i
dojrzałym. Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa od wielu lat prowadzi systemowe działania na rzecz podniesienia jakości życia osób starszych. Zrzeszamy kilkadziesiąt organizacji seniorskich. Tworzymy i wdrażamy programy społeczne ukierunkowane na poprawę jakości życia osób starszych. Cechą wyróżniającą proponowane przez nas rozwiązania jest wysoki poziom partycypacji środowisk seniorskich, w myśl zasady „nic o nas bez nas”, co jednocześnie umożliwia wypracowanie metody elastycznej, która funkcjonuje jako uniwersalna – systemowa. Poszukujemy nowych, tudzież sprawdzonych przez inne podmioty rozwiązań, które wdrażamy w życie, poddając je jednocześnie dogłębnej ewaluacji, co umożliwia ich usprawnianie i weryfikowanie. Przykładem w/w działań jest
przede wszystkim uruchomienie biura rzecznika praw osób starszych oraz „instytucji” przyjaznego sąsiada. Wydłużony okres życia przy jednoczesnym spadku płodności, obok migracji, stanowią
powszechną przyczynę starzenia się społeczeństw, które to zjawisko ma wpływ zarówno na życie całych społeczności, jak i funkcjonujących w nich jednostek. Na skutek tego zmienia się proporcja między liczebnością osób starszych a liczbą osób w wieku produkcyjnym. Powoduje to konieczność poszerzania świadomości społecznej na temat zmian społecznych, jakie niesie ze sobą ta perspektywa. Osoby dojrzałe, jak coraz częściej określa się osoby starsze, to jedna z najliczniejszych grup społecznych, które coraz częściej oczekuje adekwatnych dla siebie ofert. Federacja FOSa wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób starszych proponuje autorską metodę – Inicjatywę Silver Sharing. To idea rozwoju aktywności osób starszych w trzech obszarach – aktywności społecznej, edukacji oraz aktywności turystycznej. Wpisuje się ona w nowy trend w rozwoju społecznym, jak też turystyce, czyli rozwój oparty na zasobach. Od wielu lat w obiegu międzynarodowym funkcjonują popularne formy turystyki, jak home exchange czy couchsurfing, ze szczególnym akcentem położonym na turystykę młodzieżową lub wymianę młodzieży szkolnej i studentów. Właśnie one zainspirowały nas do stworzenia podobnej oferty dla seniorów, czyli Inicjatywy Silver Sharing. Poszukując ofert czy też pomysłów dostosowanych do starszej wiekowo grupy społecznej i jej specyficznych ​uwarunkowań, doszliśmy do wniosku, że w chwili obecnej nie istnieje, przynajmniej w Europie, rozwiązanie ułatwiające turystykę powszechną seniorów. Stąd też propozycja metody własnej, elastycznej i dostosowanej do oczekiwań osób starszych.

publication_last wersion