W głowie się mieści

Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia 10 mieszkanek Miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo) i sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez upowszechnienie
i zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi w okresie 1.10.2019- 30.11.2020.

W ramach projektu, przy ul. Mazurskiej 7/2 w Olsztynie powstanie dzienna opieka nad dziećmi do lat 3 “W głowie się mieści”, gdzie osoby ze względu na pozostawanie poza rynkiem pracy będą mogły nieodpłatnie skorzystać z usługi opieki nad dzieckiem, co umożliwi im podjęcie zatrudnienia. Opieką zostanie objętych 10 dzieci do lat 3, które wezmą udział w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych, których program oparty będzie o strategię wielokierunkowej stymulacji aktywności dzieci, skupionej na potrzebie ruchu i zabawy oraz koncepcji indywidualnego, naturalnego rozwoju zgodnego z potencjałem i możliwościami dziecka.

W efekcie projektu utworzonych zostanie 10 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3.

Wartość całkowita projektu: 266 453,62 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 253 103,62 zł.

plakat-skonwertowany do pdf.

Olsztyński Klub Integracji Społecznej 2

Wsparcie w projekcie obejmuje: pracę socjalną, wsparcie psychologa, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty kreatywnego rozwoju, animację społeczną i realizację inicjatyw uczestników, warsztaty szyte na miarę, doradztwo zawodowe, wsparcie trenera pracy, kursy kwalifikacyjne i zawodowe oraz staże.

Efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 23 osób. Wszyscy uczestnicy podniosą swoją aktywność społeczną i gotowość do zatrudnienia.

Projekt realizowany przez FOSę jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Wartość ogółem: 1.590.075,12 zł (wkład UE: 1.351.563,85 zł)

Okres realizacji projektu: od: 2019-05-01 do: 2022-04-30.

 

Koordynator projektu: Elżbieta Puchalska, kontakt: e.puchalska@federacjafosa.pl

Siedziba OKIS: Olsztyn, ul. Partyzantów 1/2 (domofon 200), telefon: 799 099 884

Aby zgłosić się do projektu na lata 2020-2021 wypełnij ankietę dostępną na stronie.

lub prześlij formularze pocztą

 

 

 

 

 

0.-Regulamin-uczestnictwa-w-projekcie

1. Formularz rekrutacyjny – pracownik_socjalny

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3. Oświadczenia uczestnika projektu

4. Dane uczestników projektu otrzymujących wsparcie

5. Zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunku

6. Rezygnacja z uczestnictwa

óświadczenie osoby bezrobotnej

Olsztyński Klub Integracji Społecznej

Głównym celem projektu “Olsztyński Klub Integracji Społecznej” jest podniesienie stopnia aktywności społecznej i zawodowej 14 kobiet i 8 mężczyzn, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem w wieku 18–64 lat, zamieszkujących obszar miasta Olsztyna poprzez wsparcie świadczone im w ramach Klubu Integracji Społecznej. Adresatami projektu są osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, a także ich otoczenia w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego objętych wsparciem.

Wsparcie w projekcie obejmuje: pracę socjalną, wsparcie psychologa, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty kreatywnego rozwoju, animację społeczną i realizację inicjatyw uczestników, warsztaty szyte na miarę, doradztwo zawodowe, wsparcie trenera pracy, kursy kwalifikacyjne i zawodowe oraz staże.

Efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 6 osób. Wszyscy uczestnicy podniosą swoją aktywność społeczną i gotowość do zatrudnienia.

Projekt realizowany przez FOSę jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Wartość ogółem: 394 981,40 zł (wkład UE: 335 734,19 zł)

Okres realizacji projektu: od: 2018-12-01 do: 2019-12-31

Koordynator projektu: Aneta Fabisiak-Hill, kontakt: a.fabisiak@federacjafosa.pl

Siedziba OKIS: ul.Mickiewicza 13A, 10-550 Olsztyn, telefon: 799 099 884

 

 

 

 

https://federacjafosa.pl/lodzie-z-bananami/

 

 

Strażnicy Pamięci

“Strażnicy Pamięci”

Projekt finansowany przez niemiecką fundację EVZ „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” i realizowany przez FOSę w latach 2014-2016 w partnerstwie z organizacjami kombatanckimi: Polskim Związkiem Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych (oddział w Olsztynie i koło w Iławie), Związkiem Inwalidów Wojennych RP (Zarząd Wojewódzki w Olsztynie, koło w Iławie), Stowarzyszeniem Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę (koło w Iławie) samorządów: Miasto Olsztyn, Miasto Iława, Gmina Iława Starostwo Powiatowe w Iławie oraz podległych im jednostek, a także licznych organizacji pozarządowych m.in. Stowarzyszenie Przystań w Iławie, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Iławie, spółdzielnia socjalna Humanus w Olsztynie z udziałem również Planetarium Olsztyńskiego. Projekt adresowany był ofiar II wojny światowej z Olsztyna i Iławy, kilkunastu osób, które jako dzieci przebywały w niemieckich obozach, doświadczyły wypędzenia i przymusowej pracy. W ramach projektu zrealizowano kilkadziesiąt spotkań, wyjazdów turystycznych, imprez kulturalnych, wydane zostały równie dwa specjalne numery magazynu Generacja (nr.14 i 15)

Program jest kontynuowany przez kolejne 36 miesięcy, do grudnia 2019. Obecnie  przedłużony o kolejne 15 miesięcy.

koordynator Michał Kupisz m.kupisz@federacjafosa.pl