8 czerwca Walne Zebranie Federacji FOSa – zapraszamy online

Członkowie Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko Mazurskiego FOSa

Zarząd Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa zaprasza na Walne Zebranie Federacji FOSa, które odbędzie się w dniu 08 czerwca 2021 r. (wtorek) w formie zdalnej na platformie zoom o godzinie 10:30 Drugi termin Zebrania Walnego to 08 czerwca 2021 r. godz. 11:00. W związku z Zebraniem Walnym prosimy o oddelegowanie przedstawiciela organizacji członkowskiej i dostarczenie uchwały/upoważnienia do reprezentowania organizacji przez daną osobę. Upoważnienie niezbędne jest do udziału w głosowaniach podczas zebrania Walnego Federacji.
Upoważnienie prosimy dostarczyć pocztą tradycyjną lub skanem na adres e – mail t.tokarczyk@federacjafosa.pl do dnia 07 czerwca 2021 r.
Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności,
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta,
3. Przedstawienie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2020 rok,
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
5. Dyskusja na temat sprawozdań i ich zatwierdzenie,
6. Podjęcie uchwały o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu oraz przyjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2020,
7. Przedstawienie przez Zarząd założeń planu pracy na 2021 rok,
8. Podjęcie uchwały o wysokości składki członkowskiej,
9. Sprawy różne, wolne wnioski,
10. Zakończenie Walnego Zebrania.

Warunki udziału

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Zebraniu Walnym do dnia 07 czerwca 2021 r., telefonicznie 89 523 60 92, 503 466 700 lub mailowo na adres t.tokarczyk@federacjafosa.pl
Przed spotkaniem na adres mailowy Państwa Organizacji zostanie wysłany link do platformy Zoom. Jeżeli Państwo chcą aby link został wysłany na inny adres e-mail niż mail Państwa Organizacji, prosimy o informację

Pozdrawiam,
Tomasz Tokarczyk