Silne organizacje w silnym samorządzie

Federacja FOSa powstała po to, by wzmacniać i reprezentować socjalne organizacje pozarządowe. Są one, tak jak przedsiębiorcy, instytucje, mieszkańcy, częścią wspólnoty samorządowej. Dlatego wierzymy, że silny samorząd to samorząd aktywnych mieszkańców, w tym zrzeszonych w organizacjach pozarządowych. Nasze działania w tym obszarze koncentrują się na:

– wspieraniu organizacji pozarządowych. Formy wsparcia to edukacja, usługi eksperckie (np. budowa planu rozwoju), mediacje, promocja (poprzez kampanie społeczne, zgłaszanie organizacji do konkursów) i in. Kluczowe są jednak USŁUGI SPOŁECZNE. Organizacje pozarządowe to realizatorzy usług społecznych, dlatego też zaangażowanie Federacji koncentruje się na budowaniu doświadczenia w świadczeniu usług społecznych, uruchamianiu nowych usług, budowie standardów świadczenia usług, budowie potencjału organizacji do świadczenia usług, upowszechnianiu sprawdzonych praktyk. Jednym z kluczowych elementów wsparcia jest też tutaj wewnętrzny program Edukatorzy FOSy, w ramach którego świadczymy organizacjom profesjonalne usługi edukacyjne i eksperckie.

– rzecznictwie interesów organizacji pozarządowych oraz budowie współpracy międzysektorowej

Jesteśmy aktywni przede wszystkim w dialogu społecznym. Prowadzimy diagnozę, uczestniczymy w budowie polityk, ciałach dialogu społecznego, zespołach opracowujących czy monitorujących wdrażanie programów/polityk społecznych. Przedstawiciele Federacji FOSa, jej organizacji członkowskich biorą udział w pracach takich ciał jak:

 • Zespół ds. opracowania wojewódzkiego programu rozwoju ekonomii społecznej na lata 2021 – 2025,
 • Zespół ds. monitoringu i ewaluacji Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego
 • Zespół ds. opracowania Polityki Senioralnej Województwa
 • Regionalna Platforma Współpracy na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej (w tym przewodniczenie pracom)
 • Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego (w tym współprzewodniczenie pracom)
 • Zespół doradczy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • Rada Programowa Ogólnopolskiego Forum WTZ Województwa Warmińsko – Mazurskiego
 • Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko – Mazurskiego (w tym współprzewodniczenie pracom)
 • Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (w tym przewodniczenie pracom Grupy roboczej )
 • Komisje oceny projektów
 • Wojewódzka Grupa Robocza do spraw KSOW w województwie warmińsko-mazurskim

SIECI FEDERACJI FOSa

 • Sieć Środowiskowych Domów Samopomocy
 • Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw Warmii i Mazur
 • Sieć na rzecz seniorów z Warmii i Mazur
 • Sieć Wolontariatu Warmii i Mazur
 • Sieć Organizacji Paliatywnych Warmii i Mazur
 • Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur
 • Sieć Warsztatów Terapii Zajęciowej
 • Warmińsko-Mazurska Koalicja Kresowian
 • Forum KIS Warmii i Mazur