Newsletter projektu „Local and International Acitve Seniors”

Proponujemy państwu lekturę newslettera projektu „Local and International Acitve Seniors” („Lokalni i międzynarodowi Aktywni Seniorzy”)

Projekt realizowany przez federację FOSa wspólnie z pięcioma partnerami z różnych krajów europejskich: Community Action Dacorum (Anglia), Pistes Solidaires (Francja), REPLAY Network (Włochy), Gulbene Municipality Council (Łotwa) i Associacao Mais Cidadania (Portugalia).

Local and International Active Seniors czyli aktywni seniorzy ponad granicami

Local and International Active Seniors czyli aktywni seniorzy ponad granicami

 

Stworzony na potrzeby Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dokument pt. „Wskaźnik aktywnego starzenia w ujęciu regionalnym – 2014” wskazuje, że na tle i tak słabej sytuacji w Polsce, poziom aktywności osób starszych i warunki do jej prowadzenia są w województwie warmińsko-mazurskim jeszcze gorsze. Nasze województwo w rankingu zajmuje 14 miejsce, co wskazuje na fakt, że niezbędne jest podjęcia działań włączających seniorów do życia społecznego, szczególnie, że 2012 roku w województwie warmińsko-mazurskim mieszkało prawie 271,8 tys. osób w wieku 60 lat i więcej.

Główne potrzeby, które zgłaszają seniorzy to:

  • potrzeba aktywności – osoby starsze wyrażają gotowość do podjęcia różnorodnych form aktywności, jednak zwracali przy tym, że brak jest
    w naszym mieście oferty sportowej skierowanej stricte do seniorów. Osoby starsze mimo naturalnego procesu starzenia się mają bardzo duży wpływ na to, jak będą funkcjonowały. Ogólna aktywność osób starszych zależy od trybu ich życia, diety, motywacji do działania, aktywności fizycznej, od realizowanych celów życiowych, pasji, zainteresowań, otwartości na kontakt z innymi ludźmi, aktywności społecznej.
  • potrzeba kontaktu z innymi, w tym z młodzieżą – seniorzy wskazują samotność jako jeden z najważniejszych problemów towarzyszących starości. Przyczyny tego stanu rzeczy są różnorodne – zgony w gronie najbliższych i znajomych, migracje rodzinne (ograniczony kontakt z dziećmi), pogarszający się stan zdrowia, a także lęk przed opuszczaniem czterech ścian wynikający z nieznajomości nowoczesnych technologii. Skutkiem tego jest pogłębiająca się apatia, wyalienowanie ze społeczeństwa, a także często marginalizacja osób starszych.

Doświadczenie Federacji FOSa w pracy z tą kategorią osób pokazuje, że niezwykle pozytywne efekty dla podniesienia jakości życia osób starszych jest zaangażowanie ich w działania wolontariackie. Doskonałym przykładem jest działające przy FOSie od ponad 5 lat Centrum Wolontariatu. Jego uczestnicy nie tylko spotykają się w nim i spędzają wolny czas, ale przede wszystkim pracują na rzecz innych. Wspierają prowadzone przez FOSę akcje charytatywne (na przykład „FOSa dzieciom i seniorom”) ale też inicjują własne działania wspierające inne osoby w podeszłym wieku (inicjatywy Ciepły telefon czy Przyjazny sąsiad).

Okazją do wzmocnienia działalności woluntarystycznej seniorów jest międzynarodowy projekt „Local and International Acitve Seniors” („Lokalni i międzynarodowi Aktywni Seniorzy”) realizowany przez federację FOSa wspólnie z 5 partnerami z różnych krajów europejskich: Community Action Dacorum (Anglia), Pistes Solidaires (Francja), REPLAY Network (Włochy), Gulbene Municipality Council (Łotwa) i Associacao Mais Cidadania (Portugalia).

Celem projektu jest zwiększenie wolontariatu osób w wieku 50+ (głównie mężczyzn, którzy zdecydowanie rzadziej angażują się w tego typu aktywność). W ramach projektu zebrane zostaną dobre praktyki z zakresu organizacji wolontariatu przez organizację z różnych zakątków Europy. Umożliwi to konfrontacje różnych punktów widzenia, odmiennych spojrzeń na wolontariat wynikających z różnic kulturowych i uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Dzięki temu powstanie uniwersalny dla całej Europy program szkoleniowy, który wzmocni potencjał organizacji chcących prowadzić wolontariat.

Wymiana doświadczeń w ramach projektu nie ogranicza się tylko do wspólnych spotkań i wizyt u partnerów. Obejmuje także wspólne testowanie proponowanych programów – w Polsce przeszkolone zostaną minimum 3 organizacje pozarządowe i 10 wolontariuszy-seniorów, z których 4 wyjedzie na 14-dniową wymianę wolontariuszy, do Włoch lub Francji. Będzie to dla naszych seniorów wspaniała okazja do zdobycia nowego doświadczenia i przeżycia międzynarodowej przygody. Szczególnie, że miejsca, do których udadzą się nassi seniorzy są naprawdę wyjątkowe – np. organizacja socjalna Cooperativa Garibaldi, prowadzona przez osoby z autyzmem, która ulokowana jest wśród pól i ogrodów w samym centrum Rzymu lub Pau, malownicza francuska miejscowość leżąca w cieniu Pirenejów.

Projekt realizowany będzie jeszcze przez rok, do października 2019 roku, a zakończy się międzynarodową konferencją na Łotwie.

Zapytanie ofertowe – grupowe warsztaty wizażu i stylizacji

 

Zapytanie ofertowe nr 4/WDA/ZO/2018 ( usługa przeprowadzenia warsztatów z zakresu wizażu i stylizacji „W drodze do aktywności”)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia warsztatów z zakresu wizażu i stylizacji dla uczestników projektu ” W drodze do aktywności”

Oferty przyjmujemy do 16 lipca 2018 r.  do godziny. 10:00

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów grupowych z zakresu stylizacji i wizażu nr 4_WDA_2018

Zapytanie ofertowe – indywidualne doradztwo biznesowe

Zapytanie ofertowe nr 1/WDA/ZO/2018 ( usługa  indywidualnego specjalistycznego doradztwa biznesowego dla uczestników projektu „W drodze do aktywności”)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące usługi indywidualnego specjalistycznego doradztwa biznesowego dla uczestników projektu ” W drodze do aktywności”

Oferty przyjmujemy do 16 lipca 2018 r.  do godziny. 10:00

Zapytanie ofertowe na usługę indywidualnego doradztwa biznesowego nr WDA_1_2018

Warsztaty kulinarne w Bęsi

Zapraszamy na warsztaty kulinarne w Bęsi. Odbędą się one 28 czerwca, w czwartek, o godzinie 16.00 w Centrum Kultury w Bęsi. Zajęcia poprowadzi Sonia Chachuła, organizacją spotkania zajmuje się „Klub Aktywnego Seniora w Bęsi”. Można przyjść z własnym przepisem.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec”, który FOSa realizuje wspólnie z samorządami obydwu gmin.

Local and International Acitve Seniors – wizyta gości z Włoch i Francji

W Olsztynie gościliśmy w minionych dniach Alberta Salę reprezentującego REPLAY Network z Rzymu i Nicolasa Condoma z organizacji Pistes Solidaires, z Pau we francuskich Pirenejach. Wraz z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa uczestniczą oni w realizacji międzynarodowego projektu „Local and International Acitve Seniors” („Lokalni i międzynarodowi Aktywni Seniorzy”)

Pilotowani przez koordynatora projektu ze strony FOS-y, Marka Zbytniewskiego goście z Włoch (choć Albert Sala jest Hiszpanem) i Francji w ciągu trzech dni mogli zapoznać się z działalnością naszej federacji, a także zajmujących się osobami starszymi naszymi organizacji członkowskimi z Biskupca, Elbląga, Fromborka, Morąga oraz samego Olsztyna. W Elblągu np. złożyli wizytę w Domu Sąsiedzkim na Zawodziu, zapoznając się działaniem „Pozytywnych Elblążanek”, które rozpoczęło się od zwykłych damskich spotkań koleżanek 50+ teraz zaś coraz więcej pracuje dla lokalnej społeczności. Oczywiście także dla samych siebie, np. nasi goście trafili akurat na zajęcia jogi. W Regionalnym Centrum Wolontariatu w Elblągu, Gabriela Zimirowska przedstawiła sposób rekrutacji wolontariuszy (licząc jednorazowy wolontariat akcyjny, np. zbiórka na WOŚP to w Elblągu około 3000 osób w roku) oraz zakres pomocy, jaką świadczą. O tym jak powstała fundacja „Żółty Szalik” we Fromborku, jak działa spółdzielnia socjalna utrzymująca utworzony przy fundacji ośrodek szkoleniowo-hotelowy, mówił jej prezes Marian Nadziejko. Goście mogli też obejrzeć przy pracy Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Morągu, jedną z trzech placówek, prowadzonych przez tamtejszy oddział TPD, a także działalność Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Arki” w Olsztynie. Gości interesowała struktura, sposób finansowania organizacji, prawa do użytkowanych obiektów, a przede wszystkim sposoby aktywizacji seniorów i lokalnych społeczności.

Pobyt zagranicznych gości został wykorzystany także podczas dorocznej Wojewódzkiej konferencji z Okazji Światowego Dnia Praw Osób Starszych, która 14 czerwca odbyła się w Olsztynie. Albert Sala z REPLAY Network z Rzymu przedstawił tam „European Pathfinder: internetową platformę mobilności edukacyjnej 50+” zachęcając do korzystania z dostępnej już w pięciu języka strony www.europeanpathfinders.eu, także jako platformy dla szukania kontaktów zagranicznych dla organizacji zajmujących się podobną tematyką.

Finansowany przez Erasmus + projekt „Local and International Acitve Seniors” realizowany jest przez federację FOSa wspólnie z: Community Action Dacorum (Anglia), Pistes Solidaires (Francja), REPLAY Network (Włochy), Gulbene Municipality Council (Łotwa) i Associacao Mais Cidadania (Portugalia). Celem projektu jest zwiększenie wolontariatu osób w wieku 50+ (głównie mężczyzn) usprawnienie procedur/polityk w organizacjach wolontariackich, zmniejszenie poziomu izolacji społecznej oraz poprawa umiejętności czytania, liczenia i obsługi komputera wśród seniorów. W ramach projektu opracowane zostaną materiały szkoleniowe dla wolontariuszy 50+ oraz organizacji pozarządowych pracujących z wolontariuszami.

Warsztaty na Łotwie

W Junapils  na Łotwie od 4 czerwca trwają warsztaty międzynarodowego projektu COMBAT LONELINESS THROUGH LEARNING (Zwalczanie samotności przez uczenie) FOSę, która uczestniczy w realizacji tego projektu reprezentują Julia Larenta i Paulina Karwowska.  W czasie wizyty mają okazję zapoznać się z działaniami  różnych instytucji,  których celem jest włączanie społeczności do działania i pozbywania się społecznej izolacji .

 

Celem finansowanego ze środków unijnych projektu COMBAT LONELINESS THROUGH LEARNING (Zwalczanie samotności przez uczenie) jest poprawa oferty  edukacyjnej dla seniorów, w szczególności dla osób w tym przedziale wiekowym, które zmagają się z izolacją społeczną i samotnością. Uczenie się jest skutecznym narzędziem radzenia sobie z tymi problemami, zapewnia wyjście z  domu, nawiązywanie kontaktów z innymi oraz zapewnia interakcje społeczne i stymulację. W ramach projektu każdy z partnerów zorganizuje krótkoterminowe wspólne szkolenie dla pracowników organizacji  uczestniczących w projekcie, aby dzielić się bieżącą działalnością, omawiać i projektować nowe praktyki oraz pilotażowe tworzenie samo-organizujących się grup jako sposób ciągłego zapewniania ciągłości świadczenia usług, aby umożliwić osobom starszym pozostanie aktywnymi i uczestniczącymi. Rezultatem będzie przewodnik po tym, jak uczenie się rozwiązuje izolację społeczną i samotność oraz zestaw narzędzi do tworzenia samo-zorganizowanych grup. Ze strony łotewskiej w projekcie uczestniczy  organizacja Junapils novada Dome.

Inspiratorzy „200 lat”

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa od kilkunastu lat podejmuje systemowe działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w naszym regionie. Jednym z naszych działań jest edukacja osób pracujących w społecznościach i ze społecznościami lokalnymi, zwłaszcza w kontekście osób starszych. Obecnie rozwijamy innowacyjną inicjatywę Federacji FOSa – „200 lat”, która polega na organizowaniu przez lokalną społeczność: sąsiadów, organizacje pozarządowe, rady osiedli itp. jubileuszy seniorów wchodzących w tzw. czwarty wiek. To nie musi być okrągła rocznica urodzin, ważne jest dostrzeżenie osoby starszej przez środowisko i docenienie jej.

I właśnie w ramach rozwoju tej inicjatywy Federacja FOSa uruchomiła Szkołę Animatorów Społecznych – „Inspiratorzy 200 lat”, cykl trzech dwudniowych szkoleń,     podczas których jej uczestnicy i uczestniczki uczą się jak animować lokalną społeczność, aby ta angażowała się w rozwiązywanie nurtujących ją problemów i korzystania z własnych potencjałów.

Dwa szkolenia Szkoły Animatorów Społecznych –  Inspiratorzy „200 lat” – już za nami. Inicjatywy 200 lat zaplanowane! Grupa animatorek i animatorów pod okiem trenerów poznawała tajniki animacji społecznej, diagnozowania środowiska, pracowała nad projektowaniem zmiany społecznej w środowisku osób starszych (i nie tylko) oraz zaplanowaniem jubileuszy osób starszych z udziałem lokalnej społeczności.

Ostatnie szkolenie w dniach 18-19 maja poświęcone będzie mobilizowaniu do działania i tworzenia lokalnych partnerstw.

„200 lat” to innowacja społeczna w ramach projektu Generator Innowacji. Sieci Wsparcia realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i finansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Sadzimy drzewka w Białutach

W czwartek, 26 kwietnia, dzieci, członkowie Klubu Małego Społecznika w Białutach wraz z animatorami z FOSy sadzili ozdobne drzewka wzdłuż alejek społecznej szkoły w Białutach, której są uczniami.

To kolejny punkt projektu „Mega-szkoła w Białutach”, który FOS-a od wielu miesięcy realizuje we współpracy z Gminą Iłowo-Osada oraz Stowarzyszeniem Społeczno-Oświatowym „Żaczek” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Białutach.

Projekt LIAS – pierwszy etap wkrótce za nami!

Powoli kończymy realizację pierwszego etapu projektu ponadnarodowego „Local and International Active Seniors” (w ramach programu ERASMUS+), w ramach którego wspólnie z partnerami z Anglii, Francji, Łotwy, Portugalii, Włoch wypracowywaliśmy wzory dobrych praktyk dotyczących organizacji wolontariatu. Opracowaliśmy wiele ciekawych narzędzi, które będzie można wykorzystać zarówno do pracy z kandydatami na wolontariuszy jak i organizacjami chcącymi rozpocząć organizację wolontariatu.

Teraz czeka nas etap testowania wypracowanych form szkoleniowych w praktyce. Na pewno podzielimy się wszystkimi opracowanymi w ramach projektu programami i narzędziami! Na tą chwilę zachęcamy do śledzenia postępów w realizacji projektu na fanpage’u na portalu facebook: https://web.facebook.com/activeseniorsEU