Aktywna integracja w powiecie mrągowskim

Rozkręca się realizowany od końca ubiegłego roku przez FOSę projekt w powiecie mrągowskim.

Celem głównym projektu o nazwie „Aktywna integracja w Powiecie Mrągowskim” jest podniesienie stopnia aktywności społecznej i zawodowej 11 kobiet i 7 mężczyzn z niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem w wieku 18–64 lat, zamieszkujących obszar powiatu mrągowskiego w okresie od 1.12.2018 r. do 31.12.2019 r. W ramach projektu dla każdego uczestnika/czki wypracowany zostanie IŚR. Formy wsparcia przewidziane dla uczestników projektu to: praca socjalna, wsparcie psychologa, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty kreatywnego rozwoju, animacja społeczna i realizacja inicjatyw uczestników, warsztaty szyte na miarę, doradztwo zawodowe, wsparcie trenera pracy, kursy kwalifikacyjne i zawodowe oraz staże.

Efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 4 osób. Wszyscy uczestnicy podniosą swoją aktywność społeczną i gotowość do zatrudnienia.

 

 

Klub Integracji Społecznej w Olsztynie zaprasza!

18 lutego oficjalnie rozpoczął działalność Klub Integracji Społecznej w Olsztynie. Klub mieści się przy ulicy Mickiewicza 13 A (w podwórku) i jest czynny w godzinach 8-16. (tel. 799 099 884)

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonały wicedyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie Dorota Solnicka, dyrektorka MOPS w Olsztynie Elżbieta Skaskiewicz i Krystyna Dudzińska, dyrektorka Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

Głównym celem realizowanego przez FOSę projektu „Olsztyński Klub Integracji Społecznej” jest podniesienie stopnia aktywności społecznej i zawodowej 14 kobiet i 8 mężczyzn, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem w wieku 18–64 lat, zamieszkujących obszar miasta Olsztyna poprzez wsparcie świadczone im w ramach Klubu Integracji Społecznej. Adresatami projektu są osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, a także ich otoczenia w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego objętych wsparciem.

Wsparcie w projekcie obejmuje: pracę socjalną, wsparcie psychologa, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty kreatywnego rozwoju, animację społeczną i realizację inicjatyw uczestników, warsztaty szyte na miarę, doradztwo zawodowe, wsparcie trenera pracy, kursy kwalifikacyjne i zawodowe oraz staże.

 

 

 

 

Mega-szkoła w Białutach – przyjaźń na zawsze

Po dwóch latach zakończył się projekt „Mega-szkoła w Białutach”. FOS-a realizowała go we współpracy z Gminą Iłowo-Osada oraz Stowarzyszeniem Społeczno-Oświatowym „Żaczek” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Białutach pod Działdowem. Projekt, którego głównym celem było rozszerzenie oferty edukacyjnej przyniósł przynajmniej kilkadziesiąt spotkań, zajęć i warsztatów (także w czasie wakacji szkolnych) m.in. w „Klubie Małego Społecznika” i „Klubie Małego Inżyniera”. Do tego mnóstwo zajęć: komputerowych, językowych, teatralnych, także wspólnych wyjazdów, które dzieciom z Białut na pewno się przydadzą, gdy pójdą do szkoły średniej i potem na studia.

Przyjaźnie nawiązane przez minione dwa lata, tak jak drogę z Olsztyna do Białut, zapamiętamy na zawsze.

Projekt finansowany ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 swoje oficjalne zakończenie będzie miał w szkole Białutach 1 marca.

Debaty na różne tematy

Mamy wpływ na życie naszego miasta, osiedla, lokalnej społeczności. Warunkiem jest zaangażowanie się w ich sprawy, zwrócenie uwagi na to, co nie funkcjonuje, czego brakuje, albo gdzie dzieje się źle. A potem starania w kierunku poprawy. Mamy różne możliwości, ale próbować powinien każdy. Uczestnicy obecnej edycji JOB-firmy i animatorzy FOSy – przeprowadzili 4 lutego „Debatę na różne tematy” dotyczącą Olsztyna, w którym mieszkają. Wystarczyła godzinna wymiana poglądów, by stworzyć listę spraw wartych poważniejszej dyskusji.

Są to: żywienie w szkołach (dlaczego dzieci nie lubią szkolnych obiadów?), brak osiedlowych śmietników i ławek nawet przy głównych olsztyńskich ulicach, chodniki, których nikt nie odśnieża, zwierzęta w mieście (dlaczego po nich nie sprzątamy, dlaczego nie ma miejsc gdzie mogą się swobodnie wybiegać?, wymogi codziennej ekologii (czym nie palić w piecach, z jaką torbą iść na zakupy?). Mowa była także o ograniczonej ofercie kulturalnej (bezpłatnej) po letnim sezonie estradowym. I ten właśnie temat uczestnicy dyskusji wybrali jako temat poważniejszej, pogłębionej rozmowy na następnym spotkaniu. Każdy się przygotuje. Uczestnik JOB-firmy, raper Piotr obiecał zademonstrować próbkę swojej twórczości, która ma prawo być w Olsztynie słyszana.

„Debaty na różne tematy” organizujemy w JOB-firmie, innowacyjnej formie pracy z uczestnikami  projektu „W drodze do aktywności” realizowanego przez FOSę, we współpracy z samorządami Olsztyna oraz ościennych gmin.

Olsztyński Klub Integracji Społecznej

Ruszył projekt „Olsztyński Klub Integracji Społecznej”.

Głównym celem projektu jest podniesienie stopnia aktywności społecznej i zawodowej 14 kobiet i 8 mężczyzn, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem w wieku 18–64 lat, zamieszkujących obszar miasta Olsztyna poprzez wsparcie świadczone im w ramach Klubu Integracji Społecznej. Adresatami projektu są osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, a także ich otoczenia w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego objętych wsparciem.

Wsparcie w projekcie obejmuje: pracę socjalną, wsparcie psychologa, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty kreatywnego rozwoju, animację społeczną i realizację inicjatyw uczestników, warsztaty szyte na miarę, doradztwo zawodowe, wsparcie trenera pracy, kursy kwalifikacyjne i zawodowe oraz staże.

Projekt realizowany będzie przez FOSę do końca grudnia 2019

Koordynator projektu: Aneta Fabisiak-Hill, kontakt: a.fabisiak@federacjafosa.pl

„Kierunek Aktywność!” w mieście i gminie Susz

 

Szanowni Państwo

1 grudnia 2018 Federacja FOSa we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Społeczności Lokalnej Miasta i Gminy Susz Arka rozpoczyna realizację projektu „Kierunek Aktywność!”. Projekt realizowany przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, RPWM. 11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa  i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna  i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest podniesienie stopnia aktywności społecznej i zawodowej 11 kobiet i 7 mężczyzn, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem w wieku 18–64 lat, zamieszkujących obszar miasta i gminy Susz w okresie od 1.12.2018 r. do 31.12.2019 r

Oferujemy:

Zadanie 1 Indywidualna Ścieżka Reintegracji

– wypracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji

Zadanie 2 Aktywizacja społeczna

– praca socjalna

– warsztaty kompetencji społecznych i życiowych

– wsparcie psychologiczne

– warsztaty kreatywnego rozwoju

– warsztaty szyte na miarę

Zadanie 3 Aktywizacja zawodowa

– wsparcie doradcy zawodowego

– wsparcie trenera pracy

Zadanie 4 Kursy zawodowe i kwalifikacyjne

– kursy kwalifikacyjne i zawodowe

Zadanie 5 Staże

– staże

Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się 1 grudnia 2018

0. Regulamin uczestnictwa w projekcie_aktualny susz

1. Formularz rekrutacyjny – pracownik_socjalny Susz

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie Susz

3. Oświadczenia uczestnika projektu Susz

4. Dane uczestników projektu otrzymujących wsparcie Susz

5. Zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunku Susz

6. Rezygnacja z uczestnictwa Susz

Rusza projekt „Kierunek Zmiana!” w powiecie szczycieńskim

Szanowni Państwo

1 grudnia 2018 Federacja FOSa rozpoczyna realizację projektu „Kierunek Zmiana!” Projekt realizowany przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, RPWM. 11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa  i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna  i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Celem projektu jest podniesienie stopnia aktywności społecznej i zawodowej 14 kobiet i 8 mężczyzn (w tym 2 osób z niepełnosprawnością), zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem w wieku 18-64 lat zamieszkujących powiatu szczycieńskiego w okresie od 1.12.2018 do 31.12.2019.

Oferujemy:

Zadanie 1 Indywidualna Ścieżka Reintegracji

– wypracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji

Zadanie 2 Aktywizacja społeczna
– praca socjalna

– warsztaty kompetencji społecznych i życiowych

– wsparcie psychologiczne

– poradnictwo specjalistyczne

– warsztaty kreatywnego rozwoju i aktywnego spędzania wolnego czasu

– warsztaty szyte na miarę

Zadanie 3 Aktywizacja zawodowa

– wsparcie doradcy zawodowego

– wsparcie trenera pracy

Zadanie 4 Kursy zawodowe i kwalifikacyjne

– kursy kwalifikacyjne i zawodowe

Zadanie 5 Staże

– staże

Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się 1 grudnia 2018.

0. Regulamin uczestnictwa w projekcie_aktualny

1. Formularz rekrutacyjny – pracownik_socjalny

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3. Oświadczenia uczestnika projektu

4. Dane uczestników projektu otrzymujących wsparcie.doc

5. Zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunku.doc

6. Rezygnacja z uczestnictwa

Wigilia „Strażników Pamięci”

W oczekiwaniu świąt Bożego Narodzenia, 6 grudnia 2018 w restauracji „Staromiejska” w Olsztynie odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe uczestników realizowanego przez FOSę projektu „Strażnicy Pamięci”. W miłej rodzinnej  atmosferze spotkali się beneficjenci projektu, ofiary wojny, byli więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych – m.in. Janina Luberda-Zapaśnik, przez wiele lat przewodnicząca olsztyńskiego oddziału Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, która jako dziecko była więźniem obozu w Potulicach (Lebrechtsdorf) i Anna Sobolewska, która z rodziną więziona była w Działdowie. Obecni byli także opiekujący się sędziwymi kombatantami wolontariusze FOSy.

 Projekt „Strażnicy Pamięci” FOSa realizuje od 2014 dla ofiar wojny w Olsztynie oraz Iławie. Projekt  finansowany przez niemiecką fundację EVZ „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”, obecnie do grudnia 2019.

Rozeznanie runku na usługę specjalistycznego poradnictwa z zakresu dietetyki

Rozeznanie rynku na usługę specjalistycznego poradnictwa z zakresu dietetyki i zdrowego żywienia dla uczestników/uczestniczek projektu „Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna”

W związku z prowadzeniem projektu pn. „Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzimy rozeznanie rynku na usługę specjalistycznego poradnictwa z zakresu dietetyki i zdrowego żywienia uczestników/uczestniczek projektu.

Oferty przyjmujemy do 10 grudnia do godziny. 23:59.

Rozeznanie rynku nr 2_2018_poradnictwo dietetyczne

 

Rozeznanie rynku na usługę specjalistycznego poradnictwa prawnego

Rozeznanie rynku na usługę specjalistycznego poradnictwa prawnego dla uczestników/uczestniczek projektu „Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna”

W związku z prowadzeniem projektu pn. „Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzimy rozeznanie rynku na usługę specjalistycznego poradnictwa prawnego dla uczestników/uczestniczek projektu.

Oferty przyjmujemy do 10 grudnia do godziny. 23:59.

Rozeznanie rynku nr 1_2018_poradnictwo prawne