Zapraszamy na II Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów

Zapraszamy przedstawicieli istniejących oraz powstających rad seniorów – gminnych oraz Rady Wojewódzkiej, zainteresowanych tą tematyką, na II Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów. Odbędzie się ono w Hotelu Villa Pallas (ul. Żołnierska 4) w Olsztynie, w dniach 27 i 28 listopada 2018 r

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa od wielu lat towarzyszy środowiskom seniorskim naszego regionu w procesie przemian, rozwoju, samoorganizacji, pracy na rzecz podniesienia jakości życia osób starszych. Byliśmy m.in. jednym z inicjatorów i współautorów Polityki Senioralnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Promujemy i wdrażamy szereg jej zapisów, m.in. w celu 2.5. Rozwój rzecznictwa interesów osób starszych oraz Działaniu 2.5.1. Powoływanie gminnych/powiatowych i wojewódzkiej rady seniorów. Jednym ze stale obecnych wyzwań jest aktywizacja obywatelska osób starszych.  Z kolei jedną z dróg budowy i rozwoju tej aktywności jest możliwość tworzenia rad seniorów. Wierzymy, że powstałe i działające w demokratyczny sposób rady to upodmiotowienie środowisk seniorskich.

Podczas spotkania poruszone zostaną tematy związane ze współpracą rad seniorów (wojewódzką i gminnymi), stan wdrażania regionalnej polityki senioralnej, budowa lokalnych systemów polityki.

Spotkanie odbędzie się w Hotelu Villa Pallas (ul. Żołnierska 4) w Olsztynie, w dniach 27 i 28 listopada 2018 r., odpowiednio Spotkanie rad seniorów w dniu 27 listopada br. oraz spotkanie Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniach 27 i 28 listopada br. W przypadku osób spoza Olsztyna zapewniamy nocleg, liczba miejsc jest jednak ograniczona i o możliwości skorzystania z noclegu decyduje kolejność zgłoszeń.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc bardzo prosimy o przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego odpowiednio na pierwszą lub obie części spotkania (formularz i program w załączeniu) na adres: p.karwowska@federacjafosa.pl lub  do 21 listopada 2018 r do godziny 12:00.

Szczegółowe informacje na temat udziału w spotkaniu można uzyskać u koordynatorki projektu Pauliny Karwowskiej, pisząc na podany wyżej adres mailowy lub pod numerem tel. 503 466 700.

Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów_zaproszenie

Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów_program

Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów_formularz zgłoszeniowy

Doroczne spotkanie FOSy w Zalesiu

 

W dniach 5-6 listopada 2018 w Zalesiu koło Barczewa odbyło się doroczne spotkanie członków i organizacji partnerskich Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa. W spotkaniu, poprzedzonym spotkaniem  Zarządu FOSy, wzięło udział ponad dwadzieścia organizacji z regionu, a także liczne grono pracowników, doradców zawodowych, animatorów, psychologów pracujących przy projektach realizowanych przez federację.

Doroczne spotkanie, jak zwykle było okazją do wręczenia nagród „Społecznika FOSy”. W tym roku, specjalnie z okazji 100-lecia Niepodległości, przyznaliśmy nagrody instytucjonalne. Za działania w zakresie polityki socjalnej, aktywizacji zawodowej dorosłych i działań edukacyjnych na rzecz dzieci tytułem „Samorząd Zaangażowany Społecznie” wyróżnione zostały samorządy gminy Iłowo-Osada i wiejskiej gminy Braniewo. Wójtowie tych gmin; wybrany na kolejną kadencję Sebastian Cichocki z Iłowa-Osady oraz wybrany po raz pierwszy Jakub Bornus z Braniewa, osobiście odebrali statuetki i listy gratulacyjne. Wyróżniony został także samorząd Miasta i Gminy Frombork, a przyznając te nagrody chcieliśmy nawiązać do dobrych wzorców działalności społecznej i charytatywnej, zwłaszcza z okresu Polski międzywojennej.

Instytucjonalną nagrodę przyznaliśmy w tym roku także grupie organizacji skupionych w Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej   (statuetkę odebrał Marian Wilkowski z PSONI Iława)

Spotkanie w Zalesiu, było okazją do przedstawienia wyników przeprowadzonego przez FOSę badania zasobów i potrzeb organizacji członkowskich. Wyniki ankiety, na którą odpowiedziało 39 organizacji przedstawiła wstępnie Anna Książak-Gregorczyk. Pełne wyniki wraz z wnioskami wynikającymi z badania, każda organizacja otrzyma drogą mailową. Z kolei Marek Zbytniewski przedstawił realizowany przez federację i finansowany przez Erasmus+ międzynarodowy projekt „Local and International Acitve Seniors”. Zawiera on również ofertę dla naszych organizacji seniorskich, na kolejnych etapach realizacji projektu przewidziane są bowiem dwutygodniowe warsztatowe wyjazdy seniorów do Francji i Włoch. Cenne informacje uczestnikom przekazała też zaproszona do Zalesia wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie Dorota Solnicka, która przedstawiła priorytety tematyczne i wysokość środków unijnych jakimi dysponuje samorząd województwa na ostatnie lata finansowania okresu 2014-2020, w tym konkursy ogłaszane w najbliższym czasie.

Pobyt w Zalesiu wykorzystaliśmy jednak głównie na omówienie bieżących działań FOSy, a także strategii działań przyszłych: ich obszarów, metod pracy, współpracy z organizacjami członkowskimi, samorządami itp. Była także dyskusja nad zmianami w samej FOSie. Na zbliżające się 15-lecie federacji gotowe ma być nowe logo oraz znacznie zmodernizowana strona www.federacjafosa.pl.

Spotkanie organizacji członkowskich i partnerskich FOSy w Zalesiu

Zapraszamy przedstawicieli organizacji członkowskich i partnerskich Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa na doroczne spotkanie Federacji FOSa, które odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2018 roku w hotelu Zalesie Mazury Active Spa w Zalesiu k. Barczewa.

Spotkanie organizacji członkowskich to świetna okazja do wymiany doświadczeń, inspiracji i informacji. To także przestrzeń do wzmacniania integracji organizacji socjalnych z regionu. Chcemy też przekazać Państwu informacje o aktualnych trendach w europejskiej polityce społecznej i podzielić się doświadczeniami z wdrażania międzynarodowego wolontariatu osób 50+, zapraszając jednocześnie do współpracy w jego realizacji. Podczas spotkania znajdzie się czas na omówienie wyników badania organizacji członkowskich Federacji, przeprowadzonego na przełomie września i października 2018 roku.

Przede wszystkim chcemy tez Państwa zaprosić do współtworzenia strategii Federacji FOSa, bo właśnie planowaniu strategicznemu poświęcone będzie w głównej mierze nasze spotkanie. Przed nami – organizacjami socjalnymi, społecznościami lokalnymi – wiele wyzwań. Warto więc wspólnie zastanowić się, jak się do nich przygotować i jakie kierunki działań obrać.

Podczas spotkania wręczymy też nagrody Federacji FOSa. Co roku Federacja FOSa przyznaje nagrodę Społecznik FOSy, w tym roku, dla uczczenia rocznicy 100-lecia odzyskania Niepodległości, podjęliśmy decyzję o przyznaniu nagród instytucjonalnych.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli organizacji członkowskich, ale również partnerów oraz pracowników biura Federacji FOSa. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, zapewniamy pełne wyżywienie i zakwaterowanie. O zamiarze uczestnictwa w spotkaniu prosimy poinformować nas za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, do 31 października br. na adres mailowy p.pniewski@federacjafosa.pl lub pocztą na adres Federacja Organizacji Socjalnych FOSa, ul. Linki ¾, 10-535 Olsztyn.

W załączeniu program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowych informacji udziela Piotr Pniewski, tel. 509 489 413, mail p.pniewski@federacjafosa.pl.

Program spotkania Zalesie

formularz zgłoszeniowy

Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich UTW w Olsztynie

W Olsztynie 25 czerwca zainaugurowane zostało XII Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele 22 polonijnych, seniorskich uniwersytetów zza naszej wschodniej granicy: z Litwy, Łotwy, Rosji, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu, ale także z Czech i Austrii. Do piątku, 29 czerwca Polonusi będą mieli okazję uczestniczyć w zajęciach na UWM w Kortowie, mają też bogaty program turystyczny. Spotkania, których pomysł wziął się od wyjazdu  2005 roku do  Lwowa grupy z Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie, ma jednak głównie za zdanie integrację środowiska, wymianę doświadczeń i rozpropagowanie idei  UTW wśród Polonii.

– Życzymy przyjemnego pobytu w Olsztynie – mówili wspólnie otwierając oficjalnie spotkania, ich pomysłodawca, honorowy prezes ATW w Olsztyn Czesław Wojniusz i obecna prezes, Aldona Bagińska.

XII Europejskie Spotkania Integracjne Polskich UTW objął honorowym patronatem Marszałek Senatu RP oraz administracyjne i samorządowe władze regionu i miasta.

Jednym z organizatorów spotkań jest Warmińsko-Mazurska Koalicja Kresowian, z którą FOSa podpisała umowę o współpracy deklarując wspólne działania „na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza w obszarze wzmacniania kontaktów organizacji socjalnych z warmińsko-mazurskimi organizacjami kresowymi oraz polskimi i polonijnymi środowiskami z zagranicy”. Podczas inauguracji była okazja do rozmów z przedstawicielami polonijnych UTW z Litwy i Ukrainy.

O radach seniorów krajowo i lokalnie

Na dwudniowym, wyjazdowym spotkaniu w Olsztynie, w dniach 12-13 czerwca – gościnnie w biurze FOSy – spotkał się zarząd Ogólnopolskiego Porozumienia  o Współpracy Rad Seniorów, z przewodniczącą Barbarą Szafraniec na czele. Goście omawiali  bieżące trendy polityki społeczne państwa i planowali działania porozumienia w najbliższym okresie.

Pobyt w Olsztynie wykorzystany został także do omówienia spraw lokalnych. W siedzibie FOSy zarząd porozumienia spotkał z Radą Olsztyńskich Seniorów, a także działaczami nowo powstałych rad seniorów z naszego regionu z miejscowości, w których FOSa wspierała lokalne inicjatywy, realizując w 2017 roku, finansowany z programu ASOS, projekt „Rady seniorów na Warmii i Mazurach”. Obecni byli np. przedstawiciele, dopiero co powołanej,  rady seniorów  w Giżycku.

Goście z Cotes D`Armor w FOSie

6 czerwca gościliśmy w FOSie przedstawicieli francuskiego departamentu  Cotes D`Armor, który jest oficjalnym  partnerem  naszego województwa. Goście z Bretanii, wśród których byli pracownicy administracji, a także działacze organizacji emeryckich i seniorskich interesowali się strukturą Federacji Organizacji Socjalnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego, profilem organizacji w niej zrzeszonych, źródłami jej finansowania, a przede wszystkim jej działalnością na rzecz osób starszych.

Informowali o tym prezes FOSy Bartłomiej Głuszak, dyrektor Piotr Pniewski, rzecznik osób starszych Stanisław Brzozowski  a także wolontariuszki-seniorki pracujące przy innowacyjnych działaniach FOSy takich jak np. „200 lat”.

Wcześniej goście z Cotes D`Armor, których w sprawach polityki społecznej partnerem  jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie, mogli zapoznać się z działaniami na rzecz seniorów w terenie m.in. w Biskupcu.

Wojewódzka Rada Seniorów – pierwszy krok zrobiony

22 lutego odbyło się w Olsztynie spotkanie środowisk seniorskich z regionu w sprawie powołania Społecznej Wojewódzkiej Rady Seniorów. Obecni byli przedstawiciele rad seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, Polskiego Związku Emerytów i Rencistów oraz innych organizacji m.in. z Olsztyna, Elbląga, Działdowa, Nowego Miasta Lubawskiego, Pisza, Orzysza, Wydmin, Szczytna, Braniewa.

– Chcemy ten potencjał  wykorzystać i skonsolidować, także po to, żeby mieć jednego partnera do rozmowy – mówiła reprezentująca gospodarza spotkania, samorząd wojewódzki, wicemarszałek Violetta  Śląska-Zyśk.

Współgospodarzem była Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, której prezes, Bartłomiej Głuszak  przypomniał obecnym, że pomysł powołania wojewódzkiej reprezentacji seniorów dyskutowany jest w naszym regionie od dawna. 6-7 lat temu wypracowany został nawet projekt utworzenia takiej rady. Omawiał on sposób wyłaniania kandydatów i ich wyboru do wojewódzkiej rady  seniorów.  Stawiał  wymóg uczestnictwa przedstawicieli przynajmniej połowy powiatów w województwie (czyli 11) jako gwarancję odpowiedniej reprezentatywności rady. Projekt, który obecnie może być dobrym punktem wyjścia do podjęcia dyskusji a nowo, określał także tematyczne obszary działań rady, jej umocowanie w stosunku do władz samorządowych, zasady biurowej obsługi rady itd.

Możliwym do wykorzystania modelem powoływania wojewódzkiej rady seniorów, jest również sposób w jaki wybiera się Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która działa w regionie już trzecią kadencję. Model ten  i praktykę RDPP przedstawiła Joanna Glezman, pełnomocnik marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

O tym,  jak powoływane są wojewódzkie rady seniorów w innych regionach kraju (obecnie istnieją one w  11 województwach) mówiła Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Olsztynie.

Po dyskusji, moderowanej przez Monikę Hausman-Pniewską z FOSy,  uczestnicy spotkania powołali grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem konkretnych założeń prowadzących do powołania rady w województwie warmińsko-mazurskim. Grupa robocza ma zacząć pracę już marcu br.

Wojewódzka Rada Seniorów – inicjatywa podjęta

22 lutego, o godzinie 11.00 w hotelu Villa Pallas w Olsztynie (ul. Żołnierska 4) odbędzie się spotkanie organizacji seniorskich z regionu przygotowujące do powołania Społecznej Wojewódzkiej Rady Seniorów. Działania w tym kierunku podjął samorząd wojewódzki we współpracy z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, w Olsztynie która od wielu lat jest orędownikiem powołania reprezentacji seniorów szczebla wojewódzkiego, a w ostatnim roku realizowała projekt „Rady seniorów na Warmii i Mazurach” (dofinansowany z rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 ASOS), który doprowadził do powstania kilku nowych rad seniorów w regionie.

Inicjatywa powołania Społecznej Wojewódzkiej Rady Seniorów wynika nie tylko z wdrażanej w regionie „Polityki senioralnej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”, ale jest również odpowiedzią na zgłaszaną przez środowiska seniorskie potrzebę utworzenia takiej rady na Warmii i Mazurach.

Zaproszenie na konferencję i jej program w załącznikach.

Zaproszenie_UTW

22_02_18_PROGRAM

Obligacje społeczne – zapraszamy na spotkanie w FOSie

Szanowni Państwo,

 

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zaprasza na kolejne spotkanie Regionalnej Platformy Usług Społecznych, które odbędzie się 12.02.2018 r., w godz. 1200-1400, w nowej siedzibie Federacji FOSa mieszczącej się w centrum Olsztyna – ul. Linki 3/3 (w sąsiedztwie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

Tematem przewodnim spotkania będą obligacje społeczne, stanowiące innowacyjny mechanizm finansowania usług społecznych. Organizowane jest ono we współpracy z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA (TISE), które pod Patronatem Ministerstwa Rozwoju, w ramach Konsorcjum z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Stocznia oraz Związkiem Miast Polskich realizuje projekt pn. TRUST BON – inwestycja
w społecznie opłacalny efekt
.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Konsorcjum, którzy zaprezentują koncepcję modelu obligacji społecznych, a Jednostkom Samorządu Terytorialnego oraz organizacjom zainteresowanym udziałem w testowaniu udzielą konsultacji indywidualnych. W załączeniu znajdują się informacje dotyczące idei projektu oraz obligacji społecznych, z którymi warto się zapoznać.

Spotkanie wpisuje się w szeroko zakrojone działania Federacji FOSa na rzecz rozwoju usług społecznych w woj. warmińsko-mazurskim oraz w obszarze współpracy międzysektorowej.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu (podając: imię i nazwisko zgłaszanej osoby, nazwę podmiotu, który reprezentuje oraz dane kontaktowe) – mailowo na adres a.ksiazak@federacjafosa.pl w terminie do 9.02.2017 r. do godz. 12:00.

 

Z poważaniem

Bartłomiej Głuszak

 

Prezes Zarządu Federacji FOSa

OBLIGACJE SPOAECZNE – opis v3

Projekt TRUST BON – model obligacji spoBecznych w Polsce v3

Noworoczne spotkanie kombatantów

30 stycznia, z udziałem przedstawicieli samorządu i administracji wojewódzkiej, odbyło się w Olsztynie, noworoczne spotkanie środowisk kombatanckich z regionu. Organizatorem był Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych (prezes zarządu wojewódzkiego Karol Jacuński), a uczestnikami przedstawiciele najważniejszych stowarzyszeń skupiających weteranów i ofiary II wojny światowej.

– W ciągu ostatniego roku, z naszych szeregów ubyło 400 osób, ale dopóki żyć będzie choćby jedna osoba z numerem osobowym, będziemy mówić o naszej historii – powiedział obecny na spotkaniu wiceprezes zarządu głównego związku byłych więźniów KL, Mikołaj Skłodowski. Polaków, którzy przeszli przez niemieckie obozy ciągle jest ok. 2000. Wśród nich także uczestnicy projektu „Strażnicy Pamięci” realizowanego przez FOSę wspólnie z partnerami z Olsztyna oraz Iławy, a finansowanego przez niemiecką fundację EVZ Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość.

Naszym „Strażnikom Pamięci” w rozpoczynającym się 2018 roku niezmiennie życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności.