FOSa na spotkaniu Rady Olsztyńskich Seniorów

Marek Zbytniewski na spotkaniu Rady Olsztyńskich Seniorów przedstawił  w czwartek, 9 maja, międzynarodowe projekty FOSy. Propagując hasło „pomaganie – pomaga” mówił o realizowanym obecnie z partnerami z Łotwy, Anglii, Włoch, Francji i Portugalii, a finansowanym przez europejski fundusz Erasmus+ projekcie „Lokal and International Active Seniors”. Jego celem jest wypracowanie programów dla organizacji pozarządowych zajmujących się osobami starszymi (FOSa – zgłosiła i zaprezentowała partnerom m.in. stosowane przez nas inicjatywy „200 lat” i „Przyjazny sąsiad”) a także metod aktywizacji samych seniorów, zwłaszcza rozwoju wolontariatu 50+

Wartością międzynarodowych projektów jest wymiana uczestników między partnerskimi organizacjami. Marek Zbytniewski, jako koordynator projektu „Lokal and International Active Seniors”, poinformował Radę Olsztyńskich Seniorów, że jeszcze w maju nasi seniorzy wyjeżdżają na dwa tygodnie do Rzymu, gdzie pracować będą jako wolontariusze. W czerwcu kolejna dwójka wyjedzie do Pau we Francji.

Radio Olsztyn w FOSie

W czwartek, 11 kwietnia nadawało swoją audycję z … biura FOSy.

Ta niecodzienna sytuacja miała miejsce z okazji Światowego Dnia Radia. Reporterzy Radia Olsztyn wykorzystali swoje święto, aby lepiej poznać swoich słuchaczy, rozjechali się po całym Olsztynie, zawitali także w nasze progi. My mieliśmy okazję choć trochę opowiedzieć o swoich działaniach, oni mieli interesujący materiał i mamy nadzieję, ciekawe doświadczenie, bo oprócz dorosłych pracowników FOSy po biurze kręciły się także dzieci uczestników naszych projektów oraz, swoim zwyczajem, pies Korek.

 

 

II Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów

W dniach 27-28 listopada 2018 w Olsztynie odbyło się II Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów. W spotkaniu organizowanym przez FOSę w ramach projektu „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” (finansowanego przez ASOS) uczestniczyli członkowie wybranej w październiku Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przewodniczący i działacze kilkunastu, działających obecnie w regionie rad seniorów.

W pierwszym dniu konferencji główne punkty obowiązującej obecnie polityki senioralnej w regionie (programu na lata 2014-2020) przedstawiła zebranym Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie. Z kolei Krzysztof Ludomir Świątek, przewodniczący Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego mówił o celach nowo powołanej wojewódzkiej reprezentacji środowiska oraz przedstawił jej zarząd. Jak taka rada może funkcjonować, opowiedziała zaproszona na konferencję Maria Jolanta Lauryn, która jest przewodniczącą Suwalskiej Rady Seniorów, a jednocześnie członkiem podlaskiej rady wojewódzkiej. W panelowej dyskusji, prowadzonej przez prezesa FOSy  Bartłomieja Głuszaka i dyrektor ROPS Wiesławę Przybysz, rozmawiano potem o lokalnych systemach polityki senioralnej oraz relacjach między wojewódzką a miejskimi i gminnymi radami seniorów w terenie.

Bogaty program dnia dopełniła wieczorem – prowadzona w konwencji World Café – otwarta dyskusja, podczas której każdy z uczestników konferencji miał okazję wypowiedzieć się na temat warunków dobrej komunikacji wewnątrz rady, komunikacji rady z otoczeniem zewnętrznym (samorządem, mediami), współpracy rady z urzędem, a także generalnie na temat roli rady, zasad jej funkcjonowania oraz skutecznej promocji jej działań. Wnioski z niej wykorzystane zostaną w pracy rad już istniejących, posłużą też jako rekomendacja dla środowiska seniorskiego w miejscowościach, które dopiero mają zamiar takie rady powołać.

Dyskusja kontynuowana była w drugim dniu spotkania. Zwłaszcza dla nowych rad seniorów ważna była rozmowa o misji i celach, problemach i wyzwaniach działań na rzecz osób starszych w regionie. Rozmawiano również o sprawach roboczych, omawiano m.in. przygotowany regulamin pracy Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także plan prac rady. Datę jej pierwszego formalnego spotkania ustalono na drugą połowę stycznia 2019.

Zapraszamy na II Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów

Zapraszamy przedstawicieli istniejących oraz powstających rad seniorów – gminnych oraz Rady Wojewódzkiej, zainteresowanych tą tematyką, na II Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów. Odbędzie się ono w Hotelu Villa Pallas (ul. Żołnierska 4) w Olsztynie, w dniach 27 i 28 listopada 2018 r

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa od wielu lat towarzyszy środowiskom seniorskim naszego regionu w procesie przemian, rozwoju, samoorganizacji, pracy na rzecz podniesienia jakości życia osób starszych. Byliśmy m.in. jednym z inicjatorów i współautorów Polityki Senioralnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Promujemy i wdrażamy szereg jej zapisów, m.in. w celu 2.5. Rozwój rzecznictwa interesów osób starszych oraz Działaniu 2.5.1. Powoływanie gminnych/powiatowych i wojewódzkiej rady seniorów. Jednym ze stale obecnych wyzwań jest aktywizacja obywatelska osób starszych.  Z kolei jedną z dróg budowy i rozwoju tej aktywności jest możliwość tworzenia rad seniorów. Wierzymy, że powstałe i działające w demokratyczny sposób rady to upodmiotowienie środowisk seniorskich.

Podczas spotkania poruszone zostaną tematy związane ze współpracą rad seniorów (wojewódzką i gminnymi), stan wdrażania regionalnej polityki senioralnej, budowa lokalnych systemów polityki.

Spotkanie odbędzie się w Hotelu Villa Pallas (ul. Żołnierska 4) w Olsztynie, w dniach 27 i 28 listopada 2018 r., odpowiednio Spotkanie rad seniorów w dniu 27 listopada br. oraz spotkanie Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniach 27 i 28 listopada br. W przypadku osób spoza Olsztyna zapewniamy nocleg, liczba miejsc jest jednak ograniczona i o możliwości skorzystania z noclegu decyduje kolejność zgłoszeń.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc bardzo prosimy o przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego odpowiednio na pierwszą lub obie części spotkania (formularz i program w załączeniu) na adres: p.karwowska@federacjafosa.pl lub  do 21 listopada 2018 r do godziny 12:00.

Szczegółowe informacje na temat udziału w spotkaniu można uzyskać u koordynatorki projektu Pauliny Karwowskiej, pisząc na podany wyżej adres mailowy lub pod numerem tel. 503 466 700.

Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów_zaproszenie

Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów_program

Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów_formularz zgłoszeniowy

Doroczne spotkanie FOSy w Zalesiu

 

W dniach 5-6 listopada 2018 w Zalesiu koło Barczewa odbyło się doroczne spotkanie członków i organizacji partnerskich Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa. W spotkaniu, poprzedzonym spotkaniem  Zarządu FOSy, wzięło udział ponad dwadzieścia organizacji z regionu, a także liczne grono pracowników, doradców zawodowych, animatorów, psychologów pracujących przy projektach realizowanych przez federację.

Doroczne spotkanie, jak zwykle było okazją do wręczenia nagród „Społecznika FOSy”. W tym roku, specjalnie z okazji 100-lecia Niepodległości, przyznaliśmy nagrody instytucjonalne. Za działania w zakresie polityki socjalnej, aktywizacji zawodowej dorosłych i działań edukacyjnych na rzecz dzieci tytułem „Samorząd Zaangażowany Społecznie” wyróżnione zostały samorządy gminy Iłowo-Osada i wiejskiej gminy Braniewo. Wójtowie tych gmin; wybrany na kolejną kadencję Sebastian Cichocki z Iłowa-Osady oraz wybrany po raz pierwszy Jakub Bornus z Braniewa, osobiście odebrali statuetki i listy gratulacyjne. Wyróżniony został także samorząd Miasta i Gminy Frombork, a przyznając te nagrody chcieliśmy nawiązać do dobrych wzorców działalności społecznej i charytatywnej, zwłaszcza z okresu Polski międzywojennej.

Instytucjonalną nagrodę przyznaliśmy w tym roku także grupie organizacji skupionych w Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej   (statuetkę odebrał Marian Wilkowski z PSONI Iława)

Spotkanie w Zalesiu, było okazją do przedstawienia wyników przeprowadzonego przez FOSę badania zasobów i potrzeb organizacji członkowskich. Wyniki ankiety, na którą odpowiedziało 39 organizacji przedstawiła wstępnie Anna Książak-Gregorczyk. Pełne wyniki wraz z wnioskami wynikającymi z badania, każda organizacja otrzyma drogą mailową. Z kolei Marek Zbytniewski przedstawił realizowany przez federację i finansowany przez Erasmus+ międzynarodowy projekt „Local and International Acitve Seniors”. Zawiera on również ofertę dla naszych organizacji seniorskich, na kolejnych etapach realizacji projektu przewidziane są bowiem dwutygodniowe warsztatowe wyjazdy seniorów do Francji i Włoch. Cenne informacje uczestnikom przekazała też zaproszona do Zalesia wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie Dorota Solnicka, która przedstawiła priorytety tematyczne i wysokość środków unijnych jakimi dysponuje samorząd województwa na ostatnie lata finansowania okresu 2014-2020, w tym konkursy ogłaszane w najbliższym czasie.

Pobyt w Zalesiu wykorzystaliśmy jednak głównie na omówienie bieżących działań FOSy, a także strategii działań przyszłych: ich obszarów, metod pracy, współpracy z organizacjami członkowskimi, samorządami itp. Była także dyskusja nad zmianami w samej FOSie. Na zbliżające się 15-lecie federacji gotowe ma być nowe logo oraz znacznie zmodernizowana strona www.federacjafosa.pl.

Spotkanie organizacji członkowskich i partnerskich FOSy w Zalesiu

Zapraszamy przedstawicieli organizacji członkowskich i partnerskich Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa na doroczne spotkanie Federacji FOSa, które odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2018 roku w hotelu Zalesie Mazury Active Spa w Zalesiu k. Barczewa.

Spotkanie organizacji członkowskich to świetna okazja do wymiany doświadczeń, inspiracji i informacji. To także przestrzeń do wzmacniania integracji organizacji socjalnych z regionu. Chcemy też przekazać Państwu informacje o aktualnych trendach w europejskiej polityce społecznej i podzielić się doświadczeniami z wdrażania międzynarodowego wolontariatu osób 50+, zapraszając jednocześnie do współpracy w jego realizacji. Podczas spotkania znajdzie się czas na omówienie wyników badania organizacji członkowskich Federacji, przeprowadzonego na przełomie września i października 2018 roku.

Przede wszystkim chcemy tez Państwa zaprosić do współtworzenia strategii Federacji FOSa, bo właśnie planowaniu strategicznemu poświęcone będzie w głównej mierze nasze spotkanie. Przed nami – organizacjami socjalnymi, społecznościami lokalnymi – wiele wyzwań. Warto więc wspólnie zastanowić się, jak się do nich przygotować i jakie kierunki działań obrać.

Podczas spotkania wręczymy też nagrody Federacji FOSa. Co roku Federacja FOSa przyznaje nagrodę Społecznik FOSy, w tym roku, dla uczczenia rocznicy 100-lecia odzyskania Niepodległości, podjęliśmy decyzję o przyznaniu nagród instytucjonalnych.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli organizacji członkowskich, ale również partnerów oraz pracowników biura Federacji FOSa. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, zapewniamy pełne wyżywienie i zakwaterowanie. O zamiarze uczestnictwa w spotkaniu prosimy poinformować nas za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, do 31 października br. na adres mailowy p.pniewski@federacjafosa.pl lub pocztą na adres Federacja Organizacji Socjalnych FOSa, ul. Linki ¾, 10-535 Olsztyn.

W załączeniu program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowych informacji udziela Piotr Pniewski, tel. 509 489 413, mail p.pniewski@federacjafosa.pl.

Program spotkania Zalesie

formularz zgłoszeniowy

Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich UTW w Olsztynie

W Olsztynie 25 czerwca zainaugurowane zostało XII Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele 22 polonijnych, seniorskich uniwersytetów zza naszej wschodniej granicy: z Litwy, Łotwy, Rosji, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu, ale także z Czech i Austrii. Do piątku, 29 czerwca Polonusi będą mieli okazję uczestniczyć w zajęciach na UWM w Kortowie, mają też bogaty program turystyczny. Spotkania, których pomysł wziął się od wyjazdu  2005 roku do  Lwowa grupy z Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie, ma jednak głównie za zdanie integrację środowiska, wymianę doświadczeń i rozpropagowanie idei  UTW wśród Polonii.

– Życzymy przyjemnego pobytu w Olsztynie – mówili wspólnie otwierając oficjalnie spotkania, ich pomysłodawca, honorowy prezes ATW w Olsztyn Czesław Wojniusz i obecna prezes, Aldona Bagińska.

XII Europejskie Spotkania Integracjne Polskich UTW objął honorowym patronatem Marszałek Senatu RP oraz administracyjne i samorządowe władze regionu i miasta.

Jednym z organizatorów spotkań jest Warmińsko-Mazurska Koalicja Kresowian, z którą FOSa podpisała umowę o współpracy deklarując wspólne działania „na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza w obszarze wzmacniania kontaktów organizacji socjalnych z warmińsko-mazurskimi organizacjami kresowymi oraz polskimi i polonijnymi środowiskami z zagranicy”. Podczas inauguracji była okazja do rozmów z przedstawicielami polonijnych UTW z Litwy i Ukrainy.

O radach seniorów krajowo i lokalnie

Na dwudniowym, wyjazdowym spotkaniu w Olsztynie, w dniach 12-13 czerwca – gościnnie w biurze FOSy – spotkał się zarząd Ogólnopolskiego Porozumienia  o Współpracy Rad Seniorów, z przewodniczącą Barbarą Szafraniec na czele. Goście omawiali  bieżące trendy polityki społeczne państwa i planowali działania porozumienia w najbliższym okresie.

Pobyt w Olsztynie wykorzystany został także do omówienia spraw lokalnych. W siedzibie FOSy zarząd porozumienia spotkał z Radą Olsztyńskich Seniorów, a także działaczami nowo powstałych rad seniorów z naszego regionu z miejscowości, w których FOSa wspierała lokalne inicjatywy, realizując w 2017 roku, finansowany z programu ASOS, projekt „Rady seniorów na Warmii i Mazurach”. Obecni byli np. przedstawiciele, dopiero co powołanej,  rady seniorów  w Giżycku.

Goście z Cotes D`Armor w FOSie

6 czerwca gościliśmy w FOSie przedstawicieli francuskiego departamentu  Cotes D`Armor, który jest oficjalnym  partnerem  naszego województwa. Goście z Bretanii, wśród których byli pracownicy administracji, a także działacze organizacji emeryckich i seniorskich interesowali się strukturą Federacji Organizacji Socjalnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego, profilem organizacji w niej zrzeszonych, źródłami jej finansowania, a przede wszystkim jej działalnością na rzecz osób starszych.

Informowali o tym prezes FOSy Bartłomiej Głuszak, dyrektor Piotr Pniewski, rzecznik osób starszych Stanisław Brzozowski  a także wolontariuszki-seniorki pracujące przy innowacyjnych działaniach FOSy takich jak np. „200 lat”.

Wcześniej goście z Cotes D`Armor, których w sprawach polityki społecznej partnerem  jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie, mogli zapoznać się z działaniami na rzecz seniorów w terenie m.in. w Biskupcu.

Wojewódzka Rada Seniorów – pierwszy krok zrobiony

22 lutego odbyło się w Olsztynie spotkanie środowisk seniorskich z regionu w sprawie powołania Społecznej Wojewódzkiej Rady Seniorów. Obecni byli przedstawiciele rad seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, Polskiego Związku Emerytów i Rencistów oraz innych organizacji m.in. z Olsztyna, Elbląga, Działdowa, Nowego Miasta Lubawskiego, Pisza, Orzysza, Wydmin, Szczytna, Braniewa.

– Chcemy ten potencjał  wykorzystać i skonsolidować, także po to, żeby mieć jednego partnera do rozmowy – mówiła reprezentująca gospodarza spotkania, samorząd wojewódzki, wicemarszałek Violetta  Śląska-Zyśk.

Współgospodarzem była Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, której prezes, Bartłomiej Głuszak  przypomniał obecnym, że pomysł powołania wojewódzkiej reprezentacji seniorów dyskutowany jest w naszym regionie od dawna. 6-7 lat temu wypracowany został nawet projekt utworzenia takiej rady. Omawiał on sposób wyłaniania kandydatów i ich wyboru do wojewódzkiej rady  seniorów.  Stawiał  wymóg uczestnictwa przedstawicieli przynajmniej połowy powiatów w województwie (czyli 11) jako gwarancję odpowiedniej reprezentatywności rady. Projekt, który obecnie może być dobrym punktem wyjścia do podjęcia dyskusji a nowo, określał także tematyczne obszary działań rady, jej umocowanie w stosunku do władz samorządowych, zasady biurowej obsługi rady itd.

Możliwym do wykorzystania modelem powoływania wojewódzkiej rady seniorów, jest również sposób w jaki wybiera się Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która działa w regionie już trzecią kadencję. Model ten  i praktykę RDPP przedstawiła Joanna Glezman, pełnomocnik marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

O tym,  jak powoływane są wojewódzkie rady seniorów w innych regionach kraju (obecnie istnieją one w  11 województwach) mówiła Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Olsztynie.

Po dyskusji, moderowanej przez Monikę Hausman-Pniewską z FOSy,  uczestnicy spotkania powołali grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem konkretnych założeń prowadzących do powołania rady w województwie warmińsko-mazurskim. Grupa robocza ma zacząć pracę już marcu br.