Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich UTW w Olsztynie

W Olsztynie 25 czerwca zainaugurowane zostało XII Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele 22 polonijnych, seniorskich uniwersytetów zza naszej wschodniej granicy: z Litwy, Łotwy, Rosji, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu, ale także z Czech i Austrii. Do piątku, 29 czerwca Polonusi będą mieli okazję uczestniczyć w zajęciach na UWM w Kortowie, mają też bogaty program turystyczny. Spotkania, których pomysł wziął się od wyjazdu  2005 roku do  Lwowa grupy z Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie, ma jednak głównie za zdanie integrację środowiska, wymianę doświadczeń i rozpropagowanie idei  UTW wśród Polonii.

– Życzymy przyjemnego pobytu w Olsztynie – mówili wspólnie otwierając oficjalnie spotkania, ich pomysłodawca, honorowy prezes ATW w Olsztyn Czesław Wojniusz i obecna prezes, Aldona Bagińska.

XII Europejskie Spotkania Integracjne Polskich UTW objął honorowym patronatem Marszałek Senatu RP oraz administracyjne i samorządowe władze regionu i miasta.

Jednym z organizatorów spotkań jest Warmińsko-Mazurska Koalicja Kresowian, z którą FOSa podpisała umowę o współpracy deklarując wspólne działania „na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza w obszarze wzmacniania kontaktów organizacji socjalnych z warmińsko-mazurskimi organizacjami kresowymi oraz polskimi i polonijnymi środowiskami z zagranicy”. Podczas inauguracji była okazja do rozmów z przedstawicielami polonijnych UTW z Litwy i Ukrainy.

O radach seniorów krajowo i lokalnie

Na dwudniowym, wyjazdowym spotkaniu w Olsztynie, w dniach 12-13 czerwca – gościnnie w biurze FOSy – spotkał się zarząd Ogólnopolskiego Porozumienia  o Współpracy Rad Seniorów, z przewodniczącą Barbarą Szafraniec na czele. Goście omawiali  bieżące trendy polityki społeczne państwa i planowali działania porozumienia w najbliższym okresie.

Pobyt w Olsztynie wykorzystany został także do omówienia spraw lokalnych. W siedzibie FOSy zarząd porozumienia spotkał z Radą Olsztyńskich Seniorów, a także działaczami nowo powstałych rad seniorów z naszego regionu z miejscowości, w których FOSa wspierała lokalne inicjatywy, realizując w 2017 roku, finansowany z programu ASOS, projekt „Rady seniorów na Warmii i Mazurach”. Obecni byli np. przedstawiciele, dopiero co powołanej,  rady seniorów  w Giżycku.

Goście z Cotes D`Armor w FOSie

6 czerwca gościliśmy w FOSie przedstawicieli francuskiego departamentu  Cotes D`Armor, który jest oficjalnym  partnerem  naszego województwa. Goście z Bretanii, wśród których byli pracownicy administracji, a także działacze organizacji emeryckich i seniorskich interesowali się strukturą Federacji Organizacji Socjalnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego, profilem organizacji w niej zrzeszonych, źródłami jej finansowania, a przede wszystkim jej działalnością na rzecz osób starszych.

Informowali o tym prezes FOSy Bartłomiej Głuszak, dyrektor Piotr Pniewski, rzecznik osób starszych Stanisław Brzozowski  a także wolontariuszki-seniorki pracujące przy innowacyjnych działaniach FOSy takich jak np. „200 lat”.

Wcześniej goście z Cotes D`Armor, których w sprawach polityki społecznej partnerem  jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie, mogli zapoznać się z działaniami na rzecz seniorów w terenie m.in. w Biskupcu.

Wojewódzka Rada Seniorów – pierwszy krok zrobiony

22 lutego odbyło się w Olsztynie spotkanie środowisk seniorskich z regionu w sprawie powołania Społecznej Wojewódzkiej Rady Seniorów. Obecni byli przedstawiciele rad seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, Polskiego Związku Emerytów i Rencistów oraz innych organizacji m.in. z Olsztyna, Elbląga, Działdowa, Nowego Miasta Lubawskiego, Pisza, Orzysza, Wydmin, Szczytna, Braniewa.

– Chcemy ten potencjał  wykorzystać i skonsolidować, także po to, żeby mieć jednego partnera do rozmowy – mówiła reprezentująca gospodarza spotkania, samorząd wojewódzki, wicemarszałek Violetta  Śląska-Zyśk.

Współgospodarzem była Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, której prezes, Bartłomiej Głuszak  przypomniał obecnym, że pomysł powołania wojewódzkiej reprezentacji seniorów dyskutowany jest w naszym regionie od dawna. 6-7 lat temu wypracowany został nawet projekt utworzenia takiej rady. Omawiał on sposób wyłaniania kandydatów i ich wyboru do wojewódzkiej rady  seniorów.  Stawiał  wymóg uczestnictwa przedstawicieli przynajmniej połowy powiatów w województwie (czyli 11) jako gwarancję odpowiedniej reprezentatywności rady. Projekt, który obecnie może być dobrym punktem wyjścia do podjęcia dyskusji a nowo, określał także tematyczne obszary działań rady, jej umocowanie w stosunku do władz samorządowych, zasady biurowej obsługi rady itd.

Możliwym do wykorzystania modelem powoływania wojewódzkiej rady seniorów, jest również sposób w jaki wybiera się Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która działa w regionie już trzecią kadencję. Model ten  i praktykę RDPP przedstawiła Joanna Glezman, pełnomocnik marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

O tym,  jak powoływane są wojewódzkie rady seniorów w innych regionach kraju (obecnie istnieją one w  11 województwach) mówiła Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Olsztynie.

Po dyskusji, moderowanej przez Monikę Hausman-Pniewską z FOSy,  uczestnicy spotkania powołali grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem konkretnych założeń prowadzących do powołania rady w województwie warmińsko-mazurskim. Grupa robocza ma zacząć pracę już marcu br.

Wojewódzka Rada Seniorów – inicjatywa podjęta

22 lutego, o godzinie 11.00 w hotelu Villa Pallas w Olsztynie (ul. Żołnierska 4) odbędzie się spotkanie organizacji seniorskich z regionu przygotowujące do powołania Społecznej Wojewódzkiej Rady Seniorów. Działania w tym kierunku podjął samorząd wojewódzki we współpracy z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, w Olsztynie która od wielu lat jest orędownikiem powołania reprezentacji seniorów szczebla wojewódzkiego, a w ostatnim roku realizowała projekt „Rady seniorów na Warmii i Mazurach” (dofinansowany z rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 ASOS), który doprowadził do powstania kilku nowych rad seniorów w regionie.

Inicjatywa powołania Społecznej Wojewódzkiej Rady Seniorów wynika nie tylko z wdrażanej w regionie „Polityki senioralnej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”, ale jest również odpowiedzią na zgłaszaną przez środowiska seniorskie potrzebę utworzenia takiej rady na Warmii i Mazurach.

Zaproszenie na konferencję i jej program w załącznikach.

Zaproszenie_UTW

22_02_18_PROGRAM

Obligacje społeczne – zapraszamy na spotkanie w FOSie

Szanowni Państwo,

 

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zaprasza na kolejne spotkanie Regionalnej Platformy Usług Społecznych, które odbędzie się 12.02.2018 r., w godz. 1200-1400, w nowej siedzibie Federacji FOSa mieszczącej się w centrum Olsztyna – ul. Linki 3/3 (w sąsiedztwie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

Tematem przewodnim spotkania będą obligacje społeczne, stanowiące innowacyjny mechanizm finansowania usług społecznych. Organizowane jest ono we współpracy z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA (TISE), które pod Patronatem Ministerstwa Rozwoju, w ramach Konsorcjum z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Stocznia oraz Związkiem Miast Polskich realizuje projekt pn. TRUST BON – inwestycja
w społecznie opłacalny efekt
.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Konsorcjum, którzy zaprezentują koncepcję modelu obligacji społecznych, a Jednostkom Samorządu Terytorialnego oraz organizacjom zainteresowanym udziałem w testowaniu udzielą konsultacji indywidualnych. W załączeniu znajdują się informacje dotyczące idei projektu oraz obligacji społecznych, z którymi warto się zapoznać.

Spotkanie wpisuje się w szeroko zakrojone działania Federacji FOSa na rzecz rozwoju usług społecznych w woj. warmińsko-mazurskim oraz w obszarze współpracy międzysektorowej.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu (podając: imię i nazwisko zgłaszanej osoby, nazwę podmiotu, który reprezentuje oraz dane kontaktowe) – mailowo na adres a.ksiazak@federacjafosa.pl w terminie do 9.02.2017 r. do godz. 12:00.

 

Z poważaniem

Bartłomiej Głuszak

 

Prezes Zarządu Federacji FOSa

OBLIGACJE SPOAECZNE – opis v3

Projekt TRUST BON – model obligacji spoBecznych w Polsce v3

Noworoczne spotkanie kombatantów

30 stycznia, z udziałem przedstawicieli samorządu i administracji wojewódzkiej, odbyło się w Olsztynie, noworoczne spotkanie środowisk kombatanckich z regionu. Organizatorem był Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych (prezes zarządu wojewódzkiego Karol Jacuński), a uczestnikami przedstawiciele najważniejszych stowarzyszeń skupiających weteranów i ofiary II wojny światowej.

– W ciągu ostatniego roku, z naszych szeregów ubyło 400 osób, ale dopóki żyć będzie choćby jedna osoba z numerem osobowym, będziemy mówić o naszej historii – powiedział obecny na spotkaniu wiceprezes zarządu głównego związku byłych więźniów KL, Mikołaj Skłodowski. Polaków, którzy przeszli przez niemieckie obozy ciągle jest ok. 2000. Wśród nich także uczestnicy projektu „Strażnicy Pamięci” realizowanego przez FOSę wspólnie z partnerami z Olsztyna oraz Iławy, a finansowanego przez niemiecką fundację EVZ Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość.

Naszym „Strażnikom Pamięci” w rozpoczynającym się 2018 roku niezmiennie życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Rynek pracy, włączenie społeczne – spotkanie

 

Szanowni Państwo

Organizujemy połączone spotkanie grup roboczych ds. włączenia społecznego i rynku pracy oraz grupy ds. efektywności funduszy Unii Europejskiej 2014-2020, funkcjonujące w Ramach Komitetu Monitorującego RPO WiM na lata 2014-2020. Spotkanie poświęcone będzie tematyce realizacji projektów w obszarach włączenia społecznego i rynku pracy, w ramach RPO WiM 2014-2020. Planowane jest omówienie kluczowych obecnie wyzwań, problemów, takich jak współpraca/relacje pomiędzy realizatorami projektów, w tym organizacjami, instytucjami (OPSy, PUPy) i in., w zakresie np. pozyskania i utrzymania beneficjentów, ewentualnego konfliktu interesów w zakresie udziału beneficjentów w projektach, kwestia problemów związanych z utratą statusu osoby bezrobotnej przez uczestników projektów realizowanych przez instytucje nie będące UP, w tym przede wszystkim utraty ubezpieczenia zdrowotnego itd. W dalszej części planowana jest dyskusja i wypracowanie/zidentyfikowanie możliwych rozwiązań.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy, oprócz członków obu grup roboczych, również przedstawicieli Konwentów OPS, PUP i PCPR oraz w charakterze ekspertów przedstawicieli podmiotów realizujących projekty w ww. obszarach. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zainteresowanych udziałem w spotkaniu proszę o kontakt ze mną b.gluszak@federacjafosa. Podobnie, jeśli zidentyfikowali Państwo problemy/wyzwania zw. z realizacją projektów w obszarze włączenia społecznego i rynku pracy, proszę o zgłoszenie ich na ten sam adres.  Spotkanie odbędzie się 9 lutego, o godz. 10.00 w Olsztynie.

 

Pozdrawiam

Bartłomiej Głuszak

Przewodniczący grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku pracy

Świąteczne spotkanie FOSy

We wtorek, 19 grudnia, spotkaliśmy się na dorocznym przedświątecznym spotkaniu FOSy. Przy składkowym barszczu, pierogach i makowcu, była okazja do rozmowy o mijającym roku 2017. Przed samym spotkaniem, oficjalnie uczynił to zarząd Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który zebrał się w pełnym składzie tj.  Maria Popieluch, Katarzyna Białobrzeska, Piotr Kubarewicz, Marek Borowski i prezes FOSy, Bartłomiej Głuszak.

Dla FOSy rok 2017 był na pewno wyjątkowy. Po pierwsze dlatego, że jej zespół powiększył się co najmniej dwukrotnie, przede wszystkim dzięki grupie psychologów, doradców zawodowych, asystentów rodzin i animatorów, pracujących przy realizowanym we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie, samorządem  Olsztyna i pięciu gmin z powiatu olsztyńskiego wielkim projekcie „W drodze do aktywności”, a także projektach realizowanych w Braniewie, Fromborku, Kolnie, Biskupcu, Iłowie-Osadzie itd.  W tym roku FOSa zyskała też nową siedzibę, całe piętro przy ulicy Linki 3/4 w samym centrum Olsztyna.

Wszystkim pracownikom i współpracownikom, organizacjom członkowskim FOSy, uczestnikom naszych działań  i sympatykom życzmy Wesołych Świąt  i Szczęśliwego Nowego Roku 2018!

Finał konsultacji w sprawie olsztyńskich jezior i rzek

28 listopada w olsztyńskim ratuszu posumowaliśmy konsultacje w sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna”. Składający się z czterech cotygodniowych spotkań pierwszy etap, będący fragmentem prac nad generalnym studium, poświęcony był przyszłości  jezior i rzek leżących w granicach miasta. Konsultacje odbyły  się w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji ” prowadzone przez Forum Zrównoważonego Rozwoju we współpracy z FOSą, która odpowiedzialna była za ich organizację.

– W trakcie, czasem gorącej, ale merytorycznej dyskusji zgłoszono kilkadziesiąt, często bardzo szczegółowych rekomendacji  i wniosków. Wszystkie je zapisaliśmy i wykorzystamy w podsumowującym konsultacje raporcie, który powinien być gotowy przed Świętami – mówiła czuwająca nad sprawnym przebiegiem konsultacji, Monika Hausman-Pniewska z FOSy, dodając że swoje stanowisko i wnioski przedstawiło kilkadziesiąt osób.

Jak powiedziała kierująca nad pracami nad „Studium uwarunkowań…”  Magdalena Orlik,  dyrektorka Wydziału Rozwoju Miasta i Budownictwa UM w Olsztynie, wnioski co do zmian planu zagospodarowania, nie tylko jezior i rzek, lecz całego miasta , każdy mieszkaniec może składać indywidualnie do końca marca 2018 (formularze dostępne w ratuszu i na stronie internetowej UM) następnie urbaniści przystąpią do przygotowywania projektu studium.

Także: http://olsztyn.wm.pl/480597,Mieszkancy-Olsztyna-dyskutowali-o-tym-jak-ma-wygladac-otoczenie-jezior.html#axzz4zdD1LG6z