Zebranie Walne Federacji FOSa

Członkowie Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

Szanowni Państwo

Zarząd Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa zaprasza na Zebranie Walne Federacji FOSa, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. (środa) w Olsztynie w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej o godzinie 12:30 Drugi termin Zebrania Walnego to 22 czerwca 2022 r. godz.13:00.

W związku z Zebraniem Walnym prosimy o oddelegowanie przedstawiciela organizacji członkowskiej i dostarczenie uchwały/upoważnienia do reprezentowania organizacji przez daną osobę. Upoważnienie niezbędne jest do udziału w glosowaniach podczas zebrania Walnego Federacji FOSa.

Upoważnienie prosimy dostarczyć pocztą tradycyjną, skanem na adres e: mail t.tokarczyk@federacjafosaa.pl lub złożyć podczas zebrania.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności,
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta,
  3. Przedstawienie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2021 rok,
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  5. Dyskusja na temat sprawozdań i ich zatwierdzenie,
  6. Podjęcie uchwały o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu oraz przyjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2021 r.,
  7. Przedstawienie przez Zarząd założeń planu pracy na 2022 rok,
  8. Podjęcie uchwały o wysokości składki członkowskiej,
  9. Sprawy różne, wolne wnioski,
  10. Zakończenie Zebrania Walnego.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w zebraniu walnym do dnia 20 czerwca 2022 r., telefonicznie 89 523 60 92, 503 466 700 lub mailowo na adres t.tokarczyk@federacjafosa.pl

Zebranie Walne poprzedzi konferencja edukacyjna pt. ”Wyzwania w opiece nad osobą niesamodzielną” Która odbędzie się w godz. 9.30-12.30 w Sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie ul. 1 maja 5.