Absolutorium dla zarządu FOSy

W dniu 22 czerwca 2022 r. w sali Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Federacji FOSa.
Na zebraniu zaprezentowano raport roczny i sprawozdanie finansowe za 2021 rok.
Walne zebranie zatwierdziło sprawozdania i  udzieliło zarządowi absolutorium.
Następnie organizacjom członkowskim uczestniczącym w Walnym Zebraniu zaprezentowane zostały założenia planu pracy na 2022 rok a także, przyjęta osobną uchwałą, Strategia Federacji FOsa na lata 2022 – 2024.
Uczestnicy podjęli również uchwałę podniesiono wysokość składki członkowskiej do 150 zł za rok, jeśli składka opłacona jest do końca lutego wyniesie 120 zł. Składka w nowej wysokości będzie obowiązywać od 2023 roku.
Walne Zebranie połączone było z konferencją edukacyjną pt. „Wyzwania w opiece nad osobą niesamodzielną”.