Absolutorium dla zarządu FOSy

W dniu 23 czerwca odbyło się sprawozdawczo wyborcze walne zebranie Federacji FOSa. Na zebraniu zaprezentowano raport roczny i sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Walne zebranie zatwierdziło sprawozdania i udzieliło zarządowi absolutorium. Zaprezentowano założenia, planu pracy na 2020 rok. Podjęto uchwałę o wysokości składki członkowskiej – pozostawiono wysokość składki na niezmienionym poziome tj. 120 zł za rok, a gdy składka opłacona jest do końca lutego 80 zł.

Kulminacyjnym punktem zebrania były wybory władz Federacji FOSa. W kadencji 20220 -2024 funkcję Prezesa Zarządu Federacji Fosa będzie sprawował dotychczasowy Prezes Federacji FOSa Bartłomiej Głuszak. Do zarządu Federacji Fosa zostały wybrane osoby: Teresa Bocheńska, Katarzyna Białobrzeska, Barbara Nikołajuk-Liberna i Piotr Kubarewicz.

Do komisji rewizyjnej wybrano Mariolę Jagiełło, Jerzego Konopko i Krzysztofa Marusińskiego.

Podczas walnego zebrania odbył się szereg dyskusji. Rozmawiano o podejściu Federacji FOSa do ekonomii społecznej m in w kontekście powstającej ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Na zebraniu obecny był członek zarządu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych Pan Waldemar Weihs, który zaprezentował działania WRZOS. Odbyło się także spotkanie informacyjne na temat „Wolontariat w Korpusie Solidarności. Wyzwania i możliwości”