Regionalna Strefa Pomocy – FORMY POMOCY

Jeżeli jesteś osobą niesamodzielną bądź opiekujesz się starszą lub chorą osobą bliską, w  projekcie Regionalna Strefa Pomocy uzyskasz poniższe formy wsparcia:

Doradca kluczowy – od którego uzyskasz informację o dostępnych formach wsparcia, uzyskasz informację o firmach
i opiekunkach/opiekunach prywatnych i publicznych świadczących usługi opiekuńcze, o możliwości skorzystania
z usług rehabilitacyjnych, wypożyczalniach sprzętu rehabilitacyjnego i inne.
Opiekun rodziny – będzie w sposób zindywidualizowany wspierał Twoją rodzinę w prowadzeniu spraw związanych
z opieką nad osobą zależną, wypełnianiu niezbędnych dokumentów, umawianiu wizyt lekarskich, ubieganiu się
o rehabilitację osób zależnych, kontaktach z placówkami medycznymi i opiekuńczymi oraz pomocą społeczną
i organizacjami pomocowymi, angażował członków rodziny do podejmowania czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych,
kontaktował ze specjalistami.
Wolontariusze – realizować będą działania takie jak np. pomoc sąsiedzka, wspierać rodziny z osobą zależną
w codziennym funkcjonowaniu (np. pomoc w przewozie osoby zależnej na rehabilitację, pomoc w transporcie
sprzętu rehabilitacyjnego, opieka nad dziećmi i osobami zależnymi w czasie przeznaczonym na uczestnictwo w projekcie itp.).
Opieka wytchnieniowa w domu – w razie potrzeby uczestnictwa w warsztatach czy spotkaniach grupy wsparcia
lub konieczności wizyty u lekarza zapewniamy opiekę nad osobą niesamodzielną w domu, świadczona przez osoby przygotowane
do pracy z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Rzecznik praw osób starszych – dba o przestrzeganie praw osób starszych, udziela porad, interweniuje w przypadku
łamania praw seniorów, reprezentuje ich w sprawach indywidualnych (oszustwa, niekorzystne umowy, odwołania do instytucji publicznych).
Grupy wsparcia i grupy samopomocowe prowadzone przez psychologa, które pomogą uporać się ze stresem i wypaleniem.

Rodzinom objętym wsparciem udzielane będzie poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, prawne, mediacyjne,
profilaktyka zdrowia, poradnictwo rodzinne, postępowanie z osobami niesamodzielnymi, umiejętności opiekuńcze i pielęgnacyjne,
higiena i zdrowe żywienie, w zależności od potrzeb Uczestników.