FOSa na Kongresie Komitetów Monitorujących

W dniach 17-18 kwietnia 2023r. wzięliśmy udział w  Stałej Konferencji ds. Europejskich w ramach Obywatelskiego Kongresu Komitetów Monitorujących. Federacja FOSa jest jedną z organizacji pozarządowych w komitetach monitorujących programy krajowe i regionalne finansowane z funduszy europejskich. Na konferencji reprezentowali FOSę Bartłomiej Głuszak – Prezes FOSy oraz Monika Michniewicz – członkowie KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR NA LATA 2021-2027.

Komitet monitorujący ma wiele uprawnień i możliwości podejmowania stanowisk – opinii i decyzji. Na podstawie art. 40 rozporządzenia ogólnego[5] do najważniejszych kompetencji komitetu należy w szczególności:
• analizowanie postępów we wdrażaniu programu oraz osiąganiu celów pośrednich i końcowych;
• analizowanie wszelkich kwestii mających wpływ na program;
• prezentowanie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji w ramach programu, jak również monitorowanie działań podjętych w ich następstwie;
• monitorowanie i promowanie zasad horyzontalnych;
• monitorowanie spełniania horyzontalnych i tematycznych warunków podstawowych i ich stosowanie przez cały okres programowania, w tym m.in. respektowanie Karty Praw Podstawowych UE (warunek póki co nie jest spełniony) oraz Konwencji ONZ ds. praw osób niepełnosprawnych.
Komitet monitorujący może wydawać zalecenia dla instytucji zarządzającej, w tym w odniesieniu do środków mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla beneficjentów.