Konkurs „20 lat zmian i wyzwań”

Dwudziestolecie istnienia Federacji FOSa, które obchodzimy w tym roku, to również okres dynamicznego rozwoju zaangażowania społecznego i sektora pozarządowego.

 

Magazyn „Generacja”, którego wydawcą jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, ogłasza konkurs „20 lat zmian i wyzwań” na najlepszą opowieść/wspomnienie, które odnosi się do ostatnich 20 lat działalności społecznej w ramach organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, wolontariatu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Dwudziestolecie Federacji FOSa zbiega się też z ważną rocznicą naszej obecności w Unii Europejskiej, w której również jesteśmy od 20 lat. W ciągu ostatnich dwóch dekad działania organizacji pozarządowych w całej Polsce przyczyniły się do wzrostu świadomości społecznej dotyczącej wielu kwestii, m.in. praw człowieka, opieki społecznej, zdrowia czy edukacji. Organizacje pozarządowe odegrały istotną rolę w promowaniu partycypacji społecznej, pełniły funkcję kontrolną w kreowaniu przez władze polityki społecznej. Działania organizacji trzeciego sektora przyczyniały się do poprawy warunków życia ludzi w społecznościach. Miały też kluczową rolę w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie takich wartości, jak m.in. współpraca, likwidacja barier i promocja otwartości oraz tolerancji.

Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, które w swoim opowiadaniu/wspomnieniu, części dziennika lub zdjęciu z opisem, podzielą się swoim doświadczeniem w pracy organizacji pozarządowej, w pracy społecznej, wolontariackiej.  Co Państwu zapadło w pamięci, jak Państwo oceniają te ostatnie 20 lat zmian w województwie warmińsko-mazurskim i/lub małej ojczyźnie z perspektywy Waszego zaangażowania społecznego?

Czekamy na teksty, które odpowiedzą na te pytania.

Forma prac to opis (opowiadanie, wspomnienie, rozmowa i in. o objętości maksymalnie 2,5 tys. znaków). W przypadku dłuższych tekstów zastrzegamy prawo do druku fragmentów, jeśli praca znajdzie się wśród nagrodzonych.

Organizator przyzna co najmniej trzy nagrody. Zastrzegamy sobie możliwość podziału na kategorie, a także przyznania wyróżnień . Za zajęcie pierwszego miejsca na osoby nagrodzone czeka publikacja w czasopiśmie “Generacja” oraz nagrody rzeczowe. Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na prawo do publikacji i dysponowania pracą w materiałach czasopisma Generacja.

TERMIN zgłoszeń to 15 maja 2024 roku.

Teksty prosimy przesyłać na adres: generacja@federacjafosa.pl.

 

REGULAMIN KONKURSU „20 lat zmian i wyzwań”

 

 1. Organizatorem konkursu pt. „20 lat zmian i wyzwań ” (dalej jako „Konkurs”) i fundatorem nagród jest Federacja FOSa, funkcjonująca pod adresem Linki ¾, 10-535 Olsztyn, zarejestrowana w Rejestrze KRS z numerem 0000213652, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.

 

 1. Konkurs organizowany jest na portalu federacjafosa.pl oraz potrzebni.org.pl oraz na łamach czasopisma „Generacja” (dalej jako „Strona Organizatora”). Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.federacjafosa.pl.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które spełnią wymagania określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani ich małżonkowie, wstępni oraz zstępni.

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

Przesłanie na mail organizatora pracy konkursowej.

(dalej jako „Praca konkursowa” ). Pracę konkursową należy dodać w takim terminie, aby dotarła ona do Organizatora w okresie od dnia 18.03.2024 do dnia 15.05.2024 r. do godziny 23:59. W ramach Konkursu Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę konkursową.

 1. Jury konkursowe składające się z przedstawicieli Czasopisma „Generacja” wybierze 3 prace konkursowe, które uzna za najbardziej oddające ideę konkursu (dalej ,,Laureat”). Nagrodą w Konkursie jest publikacja w „Generacji” oraz nagrody rzeczowe.

 

 1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Profilu Organizatora po zakończeniu Konkursu.
 2. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przedstawiona przez Uczestnika Praca konkursowa jest dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążona jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik jest uprawniony do samodzielnego wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 9 poniżej.
 3. Z dniem przesłania pracy konkursowej Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieodpłatne posługiwanie się Pracą konkursową (tj. treścią przesłanej pracy) poprzez jej publikowanie na łamach tytułów oraz w serwisach internetowych Organizatora w dowolnym czasie, bez ograniczeń dotyczących nakładów i czasu, a także zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie na łamach tytułów organizatora oraz w serwisach internetowych Organizatora imienia i nazwiska Uczestnika.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: generacja@federacjafosa.pl. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje w terminie 21 dni od dnia otrzymania. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora, przy czym zmiany nie mogą naruszać, ograniczać ani pozbawiać Uczestników Konkursu praw przez nich już nabytych.
 5. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Federacja FOSa.
 6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w szczególności w celu realizacji Konkursu (w tym wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia nagród), w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu zapewnienia możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 dalej jako „Rozporządzenie”).
 7. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 9. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 10. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację wydania nagrody.
 11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 18.03.2024 r. i obowiązuje w czasie trwania Konkursu.