“Moi dziadkowie i ja” – konkurs

Historie naszych dziadków pilnie poszukiwane

Magazyn „Generacja”, którego wydawcą jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, ogłasza konkurs na najlepszą opowieść/wspomnienie, pracę plastyczną i zdjęcie pod wspólnym hasłem „Moi dziadkowie i ja”. Termin nadsyłania prac mija 4 grudnia.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży do 18 lat, którzy w swoim opowiadaniu/wspomnieniu, pracy plastycznej lub zdjęciu z opisem, przedstawią historie ze swojego życia, których bohaterami są ich dziadkowie. Czekamy na spisane opowiadania o wspólnych wyprawach, pierwszych wzruszeniach i chwilach spędzonych z dziadkami, które najbardziej zapadły Wam w pamięć. Mogą to być również prace i zdjęcia, które zilustrują opowiadaną historię.
Chcemy poznać historię babć, dziadków i wnucząt, którzy wspólnie tworzą przestrzeń do dialogu międzypokoleniowego. Ale też poznać opowieści o tym, co nas łączy, inspiruje, motywuje do podejmowania wyzwań. Niezwykłe historie bohaterów dnia codziennego. Chcemy w ten sposób stworzyć możliwość przekazania pięknych i wzruszających biografii innym i ocalić od zapomnienia codzienny trud starszego pokolenia, które temu młodszemu przekazuje swoje cenne doświadczenie.

Czy Wasz dziadek był miłośnikiem grzybobrania? A może babcia piecze najpyszniejszą szarlotkę na świecie? Opiszcie to dla nas. Wykonajcie pracę plastyczną, zróbcie zdjęcie.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 18. Dopuszczamy również prace grupowe, np. przygotowane przez grupy dzieci ze świetlic. Forma prac to opis (opowiadanie, wspomnienie, rozmowa i in. o objętości maksymalnie 2,5 tys. znaków), ale też prace plastyczne, zdjęcia z opisem, a nawet komiksy i inne formy oddające ducha konkursu.
Organizator przyzna trzy nagrody. Za zajęcie pierwszego miejsca na zwycięzcę czeka publikacja w czasopiśmie “Generacja” oraz nagrody rzeczowe. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłonienia wyróżnień, podziału prac na grupy (np. wiekowe czy w zależności od formy prac). Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na prawo do publikacji i dysponowania pracą w materiałach czasopisma “Generacja”.
We wszystkich kategoriach możliwa jest współpraca rodziców/dziadków.

Termin nadsyłania prac:
Do 4 grudnia 2020 roku.
Kontakt: generacja@federacjafosa.pl

REGULAMIN
KONKURSU pod nazwą „MOI DZIADKOWIE I JA”
1. Organizatorem konkursu jest czasopismo „Generacja”, którego wydawcą jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa z siedzibą przy ulicy Linki ¾ , 10-535 Olsztyn.
2. Akcja jest skierowana do dzieci i młodzieży do 18 lat, którzy chcą aby ich opowieści o ich dziadkach – zarówno tych sprzed lat, jak i tych wciąż żyjących zostały spopularyzowane
poprzez ich opublikowanie.
3. Każdy może nadesłać jedną lub kilka historii, prac, przy czym do Konkursu, który zostanie
przeprowadzony wśród osób, które nadeślą pracę literacką, pracę plastyczną bądź zdjęcie, zostanie dopuszczona tylko jedna historia, praca plastyczna, zdjęcie – najwyżej ocenione przez jury powołane przez Organizatora. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone prace nadesłane przez pracowników lub stałych współpracowników Organizatora ich małżonków oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa.
3a. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 18. Dopuszczalne są również prace grupowe, np. przygotowane przez grupy dzieci ze świetlic. Forma prac to opis (opowiadanie, wspomnienie, rozmowa i in. o objetości maksymalnie 2,5 tys. znaków), ale też prace plastyczne, zdjęcia z opisem, a nawet komiksy i inne formy oddające ducha konkursu.
4. W opowiadaniach nie można umieszczać danych osobowych osób, które nie wyraziły na to
zgody (nie dotyczy osób nieżyjących). Nie można też zamieszczać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami ani naruszających cudze dobra osobiste. Uczestnik może nadesłać wyłącznie taką Opowieść i fotografię, której jest samodzielnym autorem i co do której przysługują mu prawa autorskie.
5. Do opowiadania można dołączyć fotografię swojego autorstwa. Uczestnik może nadesłać
fotografię zawierającą wizerunek tylko takich osób, które wyraziły wyraźną zgodę na
zamieszczenie swojego wizerunku, który może być opublikowany na łamach czasopisma „Generacja” wydawanego przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
6. Najciekawsze Opowieści (ewentualnie wraz z fotografiami), prace plastyczne oraz zdjęcia będą nieodpłatnie publikowane na łamach czasopisma „Generacja”.
7. Organizator przyzna trzy nagrody. Za zajęcie pierwszego miejsca na zwycięzcę czeka publikacja w czasopiśmie “Generacja” oraz nagrody rzeczowe. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłonienia wyróżnień, podziału prac na grupy (np. wiekowe czy w zależności od formy prac).
8. Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na prawo do publikacji i dysponowania pracą w materiałach czasopisma “Generacja”.
9. Nadesłane historie wezmą udział w konkursie, w którym jury powołane przez Organizatora
wyłoni w terminie do 10 grudnia 2020 roku. Zwycięzcy oraz Uczestnicy wyróżnieni
zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach na adres e-mail, z którego nadesłano historię lub pracę plastyczną bądź fotografię.
10. Każda osoba, która nadeśle historię może w każdym czasie zrezygnować z udziału w konkursie
Aby poinformować o swojej decyzji należy wysłać na adres e-mail generacja@federacjafosa.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Linki ¾; 10-535 Olsztyn informację o rezygnacji.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z
AKCJĄ I KONKURSEM
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników, w związku z konkursem
jest Organizator – Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, ul. Linki ¾, 10-535 Olsztyn.
2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Organizatora,
można się kontaktować z naszym (Organizatora) inspektorem ochrony danych osobowych
na adres e-mail: biuro@federacjafosa.pl
3. Dane osobowe wszystkich Uczestników konkursu będą przetwarzane w celach związanych z
Akcją, w tym Konkursu oraz w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed
ewentualnymi roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym
przypadku art. 6 ust. 1 lit f) RODO* – tj. uzasadniony interes administratora danych
polegający na przeprowadzeniu ogłoszonego Konkursu oraz ustaleniu,
dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami.
4. Dane osobowe uczestników wyróżnionych i zwycięzców będą przetwarzane także w celu
realizacji nagrody – podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6
ust. 1 lit f) RODO* – tj. uzasadniony interes administratora danych polegający na
realizacji przyznanych nagród oraz ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed
ewentualnymi roszczeniami, w związku z realizacją prawa do nagrody.
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu, których Opowieści, prace plastyczne i zdjęcia zostaną opublikowane (e-mail oraz dane podane przez Uczestnika, w związku z publikacją Opowieści, pracy plastycznej i zdjęcia) będą przetwarzane przez okres udostępniania przez Organizatora.
6. Każdy może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu
marketingu bezpośredniego – bez podawania przyczyny.
7. Każdy może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, jeżeli jego dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO*, tj. gdy podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora danych.