Nabór na szkolenia: „Ścieżka pracy z seniorami uwikłanymi w przemoc”

 

Nabór na szkolenia: „Ścieżka pracy z seniorami uwikłanymi w przemoc”

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa ogłasza nabór na szkolenia w ramach projektu „Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych”  finansowanego z  Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, skierowane do instytucji i organizacji zaangażowanych w pracę z osobami starszymi, ze specjalnym akcentem na seniorów zagrożonych przemocą lub jej doświadczających.

Przemoc wobec osób starszych jest zjawiskiem wszechobecnym we wszystkich krajach regionu europejskiego. Szacunki wskazują, że co najmniej 4 miliony osób powyżej 60 r.ż. doświadcza złego traktowania.

Pełna skala problemu nie jest do końca znana, ale ma daleko idące konsekwencje dla psychicznego i fizycznego samopoczucia dziesiątek milionów starszych ludzi a pozostawienie  bez kontroli może spowodować ich przedwczesną śmierć.

Wśród ujawnionych typów przemocy domowej wobec osób starszych najczęściej zdarzała się przemoc psychiczna – 97,2%, były to wyzwiska (90,1%), poniżanie (78,5%), krytykowanie (77,9%) oraz stosowanie gróźb (77,3%) i ośmieszanie (68,7%).

Przemoc fizyczna występowała w 76% zgłoszonych interwencji. W wielu przypadkach osoby starsze doznawały jednocześnie wielu form przemocy fizycznej: 77,5% doznało jednocześnie uderzenia i popychania, a 66,7% popychania i policzkowania.

Przemoc ekonomiczna miała miejsce w 46,5% przypadkach przemocy domowej, a więc tego rodzaju nadużyć doznał blisko co drugi starszy człowiek.

 

W Polsce i w Województwie Warmińsko-Mazurskim brak jest skutecznego systemu wsparcia osób starszych zagrożonych przemocą. Nie ma też dostępu do uporządkowanej informacji o dostępnych formach pomocy.

Do zgłoszeń zapraszamy szczególnie:

  • organizacje członkowskie;
  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
  • urzędy gmin;
  • organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości (Policja, kuratorzy sądowi i inni);
  • jednostki ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni itd.);
  • rady seniorów;
  • całodobowe placówki zapewniające pobyt;
  • instytucje, kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów;
  • inne podmioty mogące być członkami zespołów interdyscyplinarnych lub grup roboczych oraz innych osób bezpośrednio pracujących z osobami doznającymi przemocy w rodzinie oraz z osobami stosującymi przemoc;

 

Szkolenie (4 godziny) poprowadzimy w uzgodnionym z Państwem terminie i miejscu.

Zapewniamy ze swojej strony specjalistę oraz poczęstunek.

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 10.05.2023r.

W związku z ograniczoną liczbą szkoleń o zakwalifikowaniu Państwa organizacji/instytucji powiadomimy odrębnym mailem.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: Tel. +48 799 099 862

Organizator:

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOS-a,

ul.Bogumiła Linki ¾ (4 piętro), 10-535 Olsztyn

 Osoby do kontaktu:

Aneta Fabisiak-Hill a.fabisiak@federacjafosa.pl

Monika Michniewicz m.michniewicz@federacjafosa.pl