Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOSy

Członkowie Federacji FOSa

Szanowni Państwo

Zarząd Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa zaprasza na Nadzwyczajne Zebranie Walne Federacji FOSa, które odbędzie się w dniu 19 września 2023 r. (wtorek), w Górowie Iławeckim, ul. Kardynała Wyszyńskiego 13, w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem”, o godzinie 15:30. Drugi termin Zebrania Walnego to 19 września 2023 r. godz.16:00.

W związku z Nadzwyczajnym Zebraniem Walnym prosimy o oddelegowanie przedstawiciela organizacji członkowskiej, zgodnie z reprezentacją lub udzielenie pełnomocnictwa i dostarczenie uchwały/upoważnienia do reprezentowania organizacji przez daną osobę/y. Upoważnienie niezbędne jest do udziału w głosowaniach podczas Zebrania Walnego Federacji FOSa.

Upoważnienie prosimy dostarczyć pocztą tradycyjną, skanem, na adres e: mail t.tokarczyk@federacjafosa.pl lub złożyć podczas zebrania.

Proponowany porządek Nadzwyczajnego Zebrania Walnego:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności,
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta,
3. Propozycje zmian w statucie Federacji FOSa i dyskusja na temat zmian w statucie,
4. Podjęcie uchwały o zmianie statutu
5. Sprawy różne, wolne wnioski,
5. Zakończenie Zebrania Walnego.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w zebraniu walnym do dnia 18 września 2023 r., telefonicznie 89 523 60 92, 503 466 700 lub mailowo na adres t.tokarczyk@federacjafosa.pl