Poznaliśmy Godnych Naśladowania

W poniedziałek 6 listopada odbyła się gala konkursu Godni Naśladowania. Poznaliśmy społeczników, którzy bez wahania angażują się pomoc innym. Organizacją Godną Naśladowania został Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, a Pozarządowcem Godnym Naśladowania – Dorota Limontas.

Pierwsza edycja konkursu „Godni Naśladowania” odbyła się w 2004 roku. Od samego początku organizowany jest przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z Samorządem Województwa. Konkurs zaczynał się od jednej kategorii – była to „Inicjatywa organizacji pozarządowych”. W ciągu kolejnych edycji liczba kategorii urosła do dziewięciu (w edycji XIV), a obecnie są to cztery kategorie.

W ciągu 20 lat do Konkursu zgłoszono ponad 550 wniosków. Tytuł „Godnych Naśladowania” otrzymało 86 laureatów. Wyróżnienia zdobyło łącznie 130 organizacji, osób i samorządów nominowanych do Konkursu.

Celem konkursu jest upowszechnianie na poziomie regionalnym i lokalnym aktywności obywatelskiej i społecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz działaczy społecznych a także promocja działania samorządów oraz przedsiębiorców, którzy podejmują i rozwijają współpracę z podmiotami obywatelskimi na rzecz dobra wspólnego.

Kategoria I konkursu – ORGANIZACJA GODNA NAŚLADOWANIA

NOMINOWANI:

– OLSZTYŃSKI KONWÓJ HUMANITARNY

– STOWARZYSZENIE DZIECI TWARDOWSKIEGO

– STOWARZYSZENIE WIATRAKI MAZUR

– WARMIŃSKO-MAZURSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wyróżnienie pierwsze – STOWARZYSZENIE WIATRAKI MAZUR

Stowarzyszenie działa od 2011 roku w Starych Juchach.  Stowarzyszenie wspiera i animuje aktywność społeczną, m.in. poprzez aktywizację osób starszych, prowadzenie szkoleń i działań animacyjnych dla liderów społecznych i seniorów. Promuje wolontariat wśród dzieci i młodzieży. Organizuje akcje społeczne, włączając w przedsięwzięcia społeczności lokalne.

Wyróżnienie drugie – OLSZTYŃSKI KONWÓJ HUMANITARNY

Olsztyński Konwój Humanitarny jest grupą lokalnych wolontariuszy, którzy postanowili zaangażować się w bezpośrednią pomoc Ukrainie. Zespół OKH zorganizował piętnaście konwojów z pomocą humanitarną. Przekazał ponad 75 ton darów, w pierwszych dniach wojny przetransportował do Polski kilkaset osób z terenów objętych działaniami wojennymi. Olsztyński Konwój Humanitarny współpracuje z lokalnymi instytucjami i organizacjami, szpitalami wojskowymi i dziecięcymi, domami pomocy, dziecka, misjami i kościołami, dzięki czemu wsparcie trafia wszędzie tam, gdzie jest potrzebne.

Wyróżnienie trzecie – STOWARZYSZENIE DZIECI TWARDOWSKIEGO

Stowarzyszenie powstało w 2019 roku z inicjatywy rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie gmina Rybno. Działają na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, promują integrację międzypokoleniową oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Stowarzyszenie realizując swoje cele stwarza możliwości rozwoju dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich na różnych płaszczyznach.

Laureat kategorii I – Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Sejmik zarejestrowano w 1993 roku. W 2023 roku obchodzi 30-lecie. Celem działalności Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych jest reprezentowanie interesów osób
z niepełnosprawnościami, koordynacja działań w tym zakresie, tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym oraz wspieranie działań na rzecz realizacji zasady ochrony równości szans obywateli w społeczeństwie. WMSON ma na swoim koncie osiągnięcia nie tylko kraju ale również na gruncie międzynarodowym, wspierając partnerstwo na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami. Sejmik zrzesza ponad 20 organizacji z województwa warmińsko-mazurskiego. To Sejmik i wchodzące w jego skład organizacje wdrażają innowacyjne rozwiązania na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

Nagrody w kategorii I zostały ufundowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Bank Żywności w Olsztynie i Chorągiew Warmińsko-Mazurską ZHP

Kategoria II – Pozarządowiec Godny Naśladowania

NOMINOWANI:

– Tadeusz Bielicki

– Ewa Czułowska

– Dorota Jachimowicz

– Sylwester Kasprowicz

– Dorota Limontas

Wyróżnienie pierwsze w kategorii II – Dorota Jachimowicz

Niezależna animatorka kultury, której kreatywność ma pozytywny wpływ na rozwój poczucia lokalnej tożsamości. Jako działaczka społeczna i kulturalna jest organizatorką wielu niebanalnych przedsięwzięć i wydarzeń, które wyróżniają się różnorodnością i odwagą. W jej działaniu priorytetem jest współpraca.

Wyróżnienie drugie w kategorii II – Sylwester Kasprowicz

Społecznik – organizator wielu akcji skierowanych do środowiska lokalnego, m.in. akcji profilaktycznych czy wydarzeń integrujących społeczność. Promuje postawy prospołeczne i gromadzi wokół swoich działań wiele osób prywatnych, organizacji społecznych oraz instytucji. Jest też inicjatorem wielu akcji charytatywnych. Honorowy krwiodawca, strażak w Ochotniczej Straży Pożarnej w Truszczynach.

Wyróżnienie trzecie w kategorii II – Ewa Czułowska

Współzałożycielka Rotary Club Olsztyn i jego prezydentka w latach 2017-2018, do dziś aktywna członkini klubu. Dyrektor Regionalna Olimpiad Specjalnych Polska Warmińsko-Mazurskie w latach 2018-19. Jest kustoszem wielu wystaw artystycznych w naszym województwie. Od lat pomaga potrzebującym, jest m.in. organizatorką akcji charytatywnych dla Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego Palium.

Jest to nadzwyczajna osoba, która zawsze działa z uśmiechem na twarzy, nie zna słowa niemożliwe. Jest bardzo otwarta na potrzeby nie tylko pacjentów hospicjum ale również innych osób w kryzysie. Zawsze można liczyć na jej wsparcie rzeczowe, finansowe oraz mentalne.

Wyróżnienie specjalne w kategorii II – Tadeusz Bielicki

Tadeusz Bielicki to w gminie Dywity człowiek-instytucja, który z wielkim oddaniem, zaangażowaniem, sercem i pasją w sposób bezinteresowny działa na rzecz całej społeczności lokalnej Gminy Dywity. Jako działacz społeczny, strażak, radny, sołtys, kierowca szkolnego gimbusa, czy przedszkolny Święty Mikołaj, realizuje szerokie spektrum działań na rzecz różnych grup społecznych: przedszkolaków, uczniów szkół, dorosłych i seniorów. Jego działania koncentrują się głównie w Kieźlinach, ale mają również wpływ na społeczność całej gminy Dywity. Pan Tadeusz wspiera także wydarzenia w powiecie olsztyńskim. Jest zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych od niemal 60 lat, a więc od momentu powstania OSP Kieźliny w 1947 roku.

Jest Honorowym Dawcą Krwi – oddał ponad 30 litrów krwi.

Laureat kategorii II konkursu – Dorota Limontas

Instruktorka ZHP. Harcmistrzyni. Pełna empatii, zaangażowana w działalność na rzecz potrzebujących. W swojej harcerskiej służbie pełniła różne role, w tym Komendantki Hufca Warmińskiego ZHP im. Ryszarda Knosały w Olsztynie, Zastępczyni Komendanta Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu. W jej pracy najważniejsza jest misja – wychowanie młodego człowieka oddanego swojej społeczności. Wyznacznikiem jej pracy jest współpraca, a jej działalność łączy pokolenia.

Druhna Dorota zachęca, inicjuje działania związane ze służbą, akcjami charytatywnymi, a przede wszystkim potrafi zawsze znaleźć rozwiązania na pojawiające się potrzeby wokół. Jest wzorem do naśladowania dla młodszych i starszych.

Swoją służbę pełni nie tylko dla harcerstwa, ale także odpowiada na potrzeby środowiska lokalnego i nie tylko. Podczas wybuchu pandemii koordynowała działania harcerskiej służby w walce z COVID19, reagując na pojawiające się zgłoszenia pomocy, nie tylko w mieście, ale całym województwie. Gdy wybuchła wojna na Ukrainie była jedną z pierwszych, która zorganizowała pomoc rzeczową dla pierwszych uchodźców, którzy pojawili się w naszym regionie. Od tego czasu zorganizowała kilkanaście transportów humanitarnych, które dostarczyły tony pomocy dla uchodźców w Polsce, a przede wszystkim trafiły do ludności w Ukrainie.

Druhna Dorota Limontas od 2023 pełni funkcje przewodniczej Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna. Swoją działalność społeczną skupia na rzecznictwie i wspieraniu III sektora w mieście. Jako przewodnicząca współpracuje z Olsztyńską Radą Seniorów, Młodzieżową Radą Miasta, Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego i innymi ciałami kolegialnymi oraz władzami miasta i lokalnym samorządem.

Zwyciężczyni otrzymuje statuetkę i tytuł Pozarządowca Godnego Naśladowania oraz nagrodę ufundowaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Kategoria III konkursu – SAMORZĄD GODNY NAŚLADOWANIA

NOMINOWANI:

– Powiat Olsztyński

Laureat kategorii III konkursu: Powiat Olsztyński

Powiat Olsztyński w swojej działalności stawia na aktywność na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego. Zapewnia stałe wsparcie potrzebującym mieszkańcom powiatu. Powiat Olsztyński utworzył międzynarodową platformę ukierunkowaną na pomoc obywatelom Ukrainy na obszarach objętych wojną, a także migrantom wojennym, którzy zamieszkali na terenie powiatu. Powiat Olsztyński współpracuje z wieloma organizacjami i poprzez swoją działalność zwiększa aktywność mieszkańców i rozwija ideę społeczeństwa obywatelskiego.

Zwycięzca otrzymuje statuetkę i tytuł Samorządu Godnego Naśladowania.

Kategoria IV konkursu – PRZEDSIĘBIORCA GODNY NAŚLADOWANIA

Wyróżnienie w kategorii IV konkursu – AUCHAN Olsztyn

Sklep Auchan w Olsztynie współpracuje z organizacjami społecznymi min. Bankiem Żywności w Olsztynie, Fundacją Przyszłość dla dzieci, Polskim Czerwonym Krzyżem, Fundacją Pomoc Patrioty przekazując żywność w ramach ustawy o niemarnowaniu żywności oraz jako wsparcie Akcji pomocowych, paczek świątecznych, darmowych posiłków dla osób potrzebujących itp.

Auchan zaangażował pracowników, którzy w ramach wolontariatu rozwozili posiłki dla osób wykluczonych społecznie w ramach projektu „Wsparcie i edukacja dla niemarnowania żywności”. Auchan przekazuje również bo Banku Żywności w Olsztynie produkty z krótkim terminem przydatności do spożycia, uświadamia konsumentów na temat zapobiegania marnotrawstwu żywności i corocznie organizuje kampanię społeczną, zbiera produkty żywnościowe dla osób potrzebujących.

Laureat kategorii IV konkursu – Rafał Lech firma LechPak

Firma  LechPak od wielu lat wspiera inicjatywy społeczne, organizuje wiele wydarzeń, jest sponsorem lokalnych klubów sportowych. Współpracuje z organizacjami sportowymi, Kołami Gospodyń Wiejskich, samorządem, organizacjami społecznymi, udziela się charytatywnie. Jako przedsiębiorca i sołtys animuje lokalną społeczność wskazując, jak ważna jest działalność społeczna, promuje zdrowy styl życia i współpracę opartą na wzajemnym szacunku.

Pan Rafał jest osobą, która za swoje działania dobroczynne nie oczekuje żadnej rekompensaty. Jako dobrze prosperujący przedsiębiorca oraz sołtys ma możliwość pomagania, zmieniania świata młodych ludzi. Stara się organizować im czas, daje alternatywę oraz sprawia, że w wielu mniejszych miejscowościach ludzie mają możliwość uczestniczenia w eventach podczas których nawiązywane są relacje, budowana jest wspólnota lokalna, a dodatkowo promowany jest zdrowy styl życia i wartości takie jak szacunek czy zdrowa rywalizacja sportowa. Zwycięzca otrzymuje statuetkę i tytuł Przedsiębiorcy Godnego Naśladowania.