Projekt “Kluczowe umiejętności – nowe możliwości dla dorosłych”

W grudniu 2020 roku Fedracja FOSa rozpoczęła realizację międzynarodowego projektu „Kluczowe umiejętności – nowe możliwości dla dorosłych”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Sektora Edukacja dorosłych programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne dla edukacji dorosłych – współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kadr związanych z edukacją osób dorosłych oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie stosowanych w organizacjach partnerskich modeli wsparcia edukacyjnego osób dorosłych o niskich umiejętnościach kluczowych. W partnerstwo, którego liderem jest Federacja FOSa zaangażowane były organizacje z Portugalii – Uniwersytet Seniorów w Evorze (Universidade Sénior de Évora), Łotwy – Gmina Gulbenes (Gulbenes novada pasvaldiba), Niemiec – Polregio e.V. oraz Rumunii – Stowarzyszenie Centrum Młodzieżowe Seligstadt (Asociatia Jugendzentrum Seligstadt).

W ramach projektu zadaniem każdego z partnerów jest zorganizowanie 5-dniowych wizyt studyjnych, podczas których prezentowane będą najlepsze praktyki, metody, narzędzia, innowacje wykorzystywane w celu wzmacniania kompetencji u osób dorosłych. Powstanie również 5 samo-organizujących się nieformalnych grup, które zintegrują się i będą funkcjonują w oparciu o zaimplementowane w ramach projektu rozwiązania. Rezultatem projektu będzie przewodnik po najefektywniejszych metodach nieformalnego kształcenia osób dorosłych oraz zestaw narzędzi do tworzenia samo-organizujących się grup.

Partnerzy projektu:

Uniwersytet Seniorów w Evorze – to organizacja non-profit która prowadzi edukację nieformalną i organizuje zajęcia dla osób powyżej 50 roku życia. Organizacja zlokalizowana jest w Évora – mieście liczącym 55 000 mieszkańców, położonym na południu Portugalii, na obszarze o najwyższym odsetku osób starszych. Celem działań Uniwersytetu jest poprawa jakości stylu życia najstarszych członków populacji poprzez promocję aktywnego starzenia się, wzmacnianie relacji międzypokoleniowych, informowanie i uwrażliwianie seniorów na problemy społeczne, prowadzenie szkoleń, promowanie wolontariatu, rozwijanie kompetencji cyfrowych dla seniorów.

Gmina Gulbenes – ma doświadczenie w przygotowywaniu i wdrażaniu różnych projektów międzynarodowych, infrastrukturalnych i z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, poczynając od projektów edukacyjnych, społecznych, kulturalnych i projektów wolontariatu, a kończąc na projektach rekonstrukcji obiektów. Ma doświadczenie w projektach finansowanych z programów ERASMUS+, Grundtvig, ERDF, Młodzież w Działaniu, Europa dla Obywateli, Non-State Actors oraz Local Authorities in Development i innych. Gmina udziela wsparcia finansowego instytucjom i organizacjom miejskim (instytucjom edukacyjnym, organizacjom pozarządowym) na realizację nieformalnych programów edukacyjnych dla dorosłych. Główne priorytety uzyskania wsparcia finansowego to samozatrudnienie, kompetencje cyfrowe i włączenie społeczne. Gmina współpracuje z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i lokalnymi organizacjami prac wolontariackich. Jednym z priorytetów ubiegłego roku jest szkolenie nauczycieli, osób pracujących z młodzieżą, innych specjalistów i mieszkańców w zakresie kompetencji informatycznych i cyfrowych.

Polregio e.V. – Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2003 roku w Aachen w Nadrenii Północnej-Westfalii. Nadrenia położona jest w zachodnich Niemczech tuż przy granicy z Holandią oraz Belgią. To najludniejszy ze wszystkich 16 niemieckich landów i jeden z najbogatszych. Mieszka tutaj także najwięcej migrantów z Polski. Najnowsze dane wskazują, że w naszym landzie żyje około 800 tys. migrantów polskiego pochodzenia, przy czym jest to liczba, która systematyczne wzrasta. Wśród celów działania stowarzyszenie można wymienić: stworzenie platformy wymiany informacji na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego między polskojęzycznymi mieszkańcami Euregionu i Nadrenii Północnej Westwalii; wspieranie edukacji i włączania społecznego mieszkańców oraz aktywizacja społeczno-zawodowa; aktywne wspieranie idei integracji europejskiej poprzez spotkania, warsztaty, sympozja, konferencje, seminaria i realizację celowych projektów; pielęgnowanie polskich tradycji kulturalnych poprzez organizowanie festynów, koncertów, wystaw i innych programów artystycznych, wymiana międzykulturowa z innymi mieszkańcami NRW; nawiązywanie kontaktów i współpraca z innymi organizacjami w Niemczech i innych krajach jednoczącej się Europy.

Asociatia Jugendzentrum Seligstadt, czyli Centrum Młodzieżowe Seligstadt zajmuje się działaniami nie tylko na rzecz młodzieży, lecz także dorosłych mieszkańców Seligstadt. We współpracy z Parafią protestancką A.B. Fogarasch i z inicjatywy proboszcza dr Johannesa Kleina od 1997 roku angażuje się w ochronę i rozbudowę kościołów warownych w regionie i jednocześnie rewitalizację społeczna na terenie Siedmiogrodu, w szczególności gminy Fogarasch. W Seligstadt opuszczone probostwo – twierdza warowna z XII wieku została odnowiona i przekształcona w schronisko młodzieżowe, przy czym kościół i dzwonnica są zachowane i w czynnym użytku religijnym. Proces ten miał na celu rewitalizację społeczną. Dzięki tym działaniom miejscowi – wykluczeni przez system mieszkańcy, bezrobotni, osoby z problemami alkoholowymi i innymi otrzymali wsparcie w postaci szkoleń i przygotowania zawodowego, wielu z nich znalazło miejsce pracy m.in. w schronisku młodzieżowym lub w usługach około brzegowych. Obecnie regularnie odbywają się na tym terenie krajowe i międzynarodowe obozy, warsztaty, festiwale i zajęcia rekreacyjne. Stowarzyszenie prowadzi m.in. sklep społeczny (second hand, w którym sprzedawane są tylko i wyłącznieprzedmioty pozyskane z darowizn), schronisko z miejscami hotelowymi oraz chór dla dorosłych i dzieci. Organizacja realizuje też projekty ekologiczne, kulturalne, historyczne przy wsparciu koordynatorów z Europy zachodniej (głównie Niemiec), szkoli i prowadzi pośrednictwo pracy dla pracowników domów opieki, a także organizuje kursy zawodowe oraz kursy pod kątem rozwijania kompetencji kluczowych (językowe, społeczne, matematyczne, IT, itd.).