Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 201 osób, w tym 121 kobiet i 80 mężczyzn (10 osób z niepełnosprawnościami) zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów z terenu obszaru rewitalizacji Olsztyna.

Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Projekt jest realizowany w terminie od 01.08.2018 r do 30.11.2021r.

Uczestnikami projektu będą w 100% osoby zamieszkujące na obszarze rewitalizowanym wskazanym w Programie Rewitalizacji oraz zamieszkujące na terytorium MOF Olsztyna.

W projekcie przewidziane są 3 nabory (2018r., 2019r., 2020r. ). Wsparcie poprzedzi wieloprofilowa diagnoza i przygotowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) dla uczestników i ich rodzin. IŚR określi rodzaje wsparcia. Wsparcie w projekcie obejmuje min. 3 formy wsparcia, np.: poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologa, pracę metodą Konferencji Grupy Rodzinnej, grupy samopomocowe, służące wzmocnieniu więzi rodzinnych, wyjazdy dla rodzin oraz wspólne spędzenie dnia wolnego, cykle edukacyjne – szkoła dla rodziców, wsparcie prawidłowego funkcjonowania rodziny, warsztaty zdrowego żywienia, trening umiejętności psychospołecznych, trening asertywności, warsztaty z savoir vivre i wizerunku; usługi opiekuńcze dla osób zależnych, pracę socjalną, animację
i pracę środowiskową oraz świetlicę z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem.

Planowane efekty projektu to:

powstanie 20 miejsc w istniejącym punkcie świadczenia usług;
wzrost umiejętności kompetencji wychowawczych u 75 osób;
wzrost aktywności społecznej, umiejętności rozwiazywania trudności/problemów życiowych, samooceny u 160 osób;
201 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zostaną objęte wsparcie projektu, w tym 60 osób objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej;
201 osób, dla których powstanie Indywidualna Ścieżka Reintegracji;
300 h poradnictwa specjalistycznego;
384 h szkoleń i warsztatów;
18 rodzin uczestniczących w Konferencji Grup Rodzinnych;
100 osób skorzysta w wyjazdów rodzinnych;
60 dzieci skorzysta z zajęć na świetlicy;
10 osób z niepełnosprawnością objętych wsparcie w projekcie.

Wartość całkowita projektu: 2 009 273,10 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 707 882,13 zł

Koordynator projektu: Marta Liberadzka

Biuro projektu: Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa

Linki 3 10-534 Olsztyn

mail: m.liberadzka@federacjafosa.pl, biuro@federacjafosa.pl

Tel. 89 523 60 92