W głowie się mieści

Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia 10 mieszkanek Miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo) i sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez upowszechnienie
i zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi w okresie 1.10.2019- 30.11.2020.

W ramach projektu, przy ul. Mazurskiej 7/2 w Olsztynie powstanie dzienna opieka nad dziećmi do lat 3 "W głowie się mieści", gdzie osoby ze względu na pozostawanie poza rynkiem pracy będą mogły nieodpłatnie skorzystać z usługi opieki nad dzieckiem, co umożliwi im podjęcie zatrudnienia. Opieką zostanie objętych 10 dzieci do lat 3, które wezmą udział w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych, których program oparty będzie o strategię wielokierunkowej stymulacji aktywności dzieci, skupionej na potrzebie ruchu i zabawy oraz koncepcji indywidualnego, naturalnego rozwoju zgodnego z potencjałem i możliwościami dziecka.

W efekcie projektu utworzonych zostanie 10 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3.

Wartość całkowita projektu: 266 453,62 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 253 103,62 zł.

plakat-skonwertowany do pdf.