Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach

Projekt pt. „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” jest realizowany w okresie 1.08.2023 r. do 31.12.2023 r. przez Federację FOSa.

Podejmowane w projekcie działania stanowią kontynuację dotychczasowych, konsekwentnych działań Federacji FOSa zmierzających do wzmocnienia partycypacji osób starszych w życiu publicznym.

Bezpośredni odbiorcy projektu to 100 osób w wieku 60+. Niezbędne będzie jednak, ze względu na specyfikę projektu, zaangażowanie w część działań projektu przedstawicieli samorządów gminnych odpowiedzialnych za powoływanie rad (8 do 10 osób) – urzędnicy, pełnomocnicy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i inni, wymagający uświadomienia na temat roli partycypacji seniorów w życiu społecznym i edukacji na temat tworzenia i funkcjonowania rad seniorów.

W wyniku działań projektu wspartych zostanie 6 rad seniorów/środowisk seniorskich otrzyma wsparcie
w zakresie tworzenia i funkcjonowania rad seniorów oraz podejmowania działań zmierzających do podniesienia stopnia partycypacji w życiu społecznym. U 45 osób starszych nastąpi wzrost wiedzy z zakresu tworzenia i funkcjonowania rad seniorów oraz praw i obowiązków obywatelskich. Animator odbędzie spotkania z przedstawicielami środowisk senioralnych i samorządów lokalnych. Odbędzie się 1 wojewódzkie spotkanie rad seniorów (40 uczestników) oraz zostaną zorganizowane dwudniowe, 16-godzinne warsztaty dla Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Rozstrzygnięty zostanie konkurs na aktywnego seniora województwa.

Projekt jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Wartość dofinansowania: 100 000,00 zł. Całkowity koszt projektu: 110 000,00 zł.

Koordynator projektu: Agnieszka Karczewska, a.karczewska@federacjafosa.pl, : 89 523-60-92, 519-337-240

PLAKAT INFORMACYJNY AK