„Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach”

Projekt pt. „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” jest realizowany w okresie 1.05.2021 r. do 31.12.2021 r. przez Federację FOSa.

Podejmowane w projekcie działania stanowią kontynuację dotychczasowych, konsekwentnych działań Federacji FOSa zmierzających do wzmocnienia partycypacji osób starszych w życiu publicznym.

Bezpośredni odbiorcy projektu to 150 osób w wieku 60+.

W wyniku działań projektu powołane zostaną trzy rady seniorów. U 150 osób nastąpi wzrost wiedzy z zakresu funkcjonowania rad seniorów. 12 rad seniorów otrzyma wsparcie w zakresie tworzenia i funkcjonowania. Animator odbędzie 20 spotkań z przedstawicielami środowisk senioralnych i samorządów lokalnych. Grupy robocze odbędą 15 spotkań mających na celu tworzenie rad seniorów. Wypracowanych zostanie 10 dokumentów niezbędnych do tworzenia i funkcjonowania rad seniorów. Odbędzie się wojewódzkie spotkanie rad seniorów. 15 osób otrzyma wsparcie w udziale w seminariach, szkoleniach lub konferencjach. Rozstrzygnięty zostanie konkurs na aktywnego seniora. W 12 powiatach odbędą się spotkania na temat współpracy środowisk seniorskich w wymiarze powiatowym  i wojewódzkim. Wydany zostanie 1 numer pisma Generacja.

Projekt jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Wartość dofinansowania: 210 560,00 zł. Całkowity koszt projektu: 241 310,00 zł.

Koordynator projektu: Marta Liberadzka, m.liberadzka@federacjafosa.pl, : 89 523-60-92, 503 466 700