Federacja FOSa realizuje grant instytucjonalny w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

NORWEG INSTYTUCJONALNY

Federacja FOSa realizuje grant instytucjonalny, który jest dofinansowany z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Główne cele grantu oscylują wokół dwóch ważnych obszarów – pierwszy, to zmiana społeczna, której celami są: zwiększanie skali i zakresu wsparcia na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem i będących  w kryzysie; zwiększanie skali i zakresu wsparcia na rzecz seniorów i ich rodzin; rozszerzanie działań Federacji FOSa na rzecz wzmacniania aktywności społecznej i obywatelskiej, z kolei drugi, to wsparcie rozwoju sektora społecznego, którego celami jest: zwiększenie skuteczności działania Federacji i organizacji członkowskich/ współpracujących na rzecz rozwiązywania problemów społecznych; wzmocnienie współpracy międzysektorowej na rzecz problematyki społecznej. Powyższe zmierza do systemowego wzmocnienia kompetencji NGO z Warmii i Mazur.

Pozyskanie grantu umożliwia realizację strategii we wskazanych wyżej obszarach i pozwala na osiągniecie określonych celów. Dzięki realizacji grantu możliwe będzie wdrożenie dla nas kluczowych działań poprzez: szkolenia specjalistyczne i doradztwo dla organizacji, rozwój sieci branżowych, rzecznictwo, rozwój Centrum Wolontariatu, spotkania organizacji  pozarządowych z woj. warmińsko-mazurskiego, szkolenie dla zespołu i in.

Szczegółowe informacje na temat realizacji grantu można uzyskać u jego koordynatorki Anny Książak-Gregorczyk (a.ksiazak@federacjafosa.pl) lub pod numerami tel. 89 523-60-92, 503 466 700.

Termin rozpoczęcia działań: wrzesień 2022 r.

Termin zakończenia działań: luty 2024 r.

Wartość grantu: 100 000 €

NORWEG INSTYTUCJONALNY