Łączymy siły dla Ukrainy

Projekt "Łączymy siły dla Ukrainy" jest realizowany w okresie 01.06.2022 r. do 30.09.2022 r. przez Federację FOSa w partnerstwie z Chorągwią Warmińsko-Mazurską Związku Harcerstwa Polskiego.
Uciekający przed wojną mieszkańcy Ukrainy wymagają wieloaspektowego wsparcia. W województwie jest kilka punktów, w których mogą oni skorzystać z pomocy żywnościowej i materialnej, mają także coraz większy dostęp do ofert pracy za sprawą zmian w polskim prawodawstwie – potrzebują jednak w tym zakresie profesjonalnego wsparcia doradczego. Wymagają też wsparcia w organizacji życia w Polsce, wspierania samoorganizacji i samopomocy. Dostrzegamy też rażący brak wsparcia w procesie integracji, dostępie do kultury i opieki nad małymi dziećmi.
W ramach projektu zaplanowane zostały następujące działania:
1. Café Ukraina – to miejsce spotkań uchodźców z Ukrainy i mieszkańców regionu chcących poznać bliżej kulturę i obyczajowość ukraińską, nawiązać kontakty czy zaoferować wsparcie. Taki punkt prowadzimy już we współpracy z Biblioteką Wojewódzką w Olsztynie. Uchodźcy będą mogli skorzystać tu
miedzy innym z informacji dotyczących ich sytuacji w Polsce. W ramach Cafe Ukraina prowadzone będą zajęcia kulturowe, warsztaty artystyczne, zajęcia dot. organizacji czasu wolnego itp.
2. Opieka nad dziećmi – dla dzieci rodziców pracujących lub poszukujących pracy lub uczestniczących
w kursach, szkoleniach itp. lub podejmujących działania związane z formalnościami dotyczącymi pobyty
w Polsce itp. Jeden z punktów opieki będzie w DS Bratniak, ul. Żołnierska 14b (dla dzieci od 4 roku życia
i wyżej), drugi na ul. Mazurskiej, we w pełni wyposażonym na potrzeby opieki nad dziećmi do lat 3 lokalu Federacji FOSa.
3. Wsparcie uchodźców z Ukrainy w postaci dystrybucji pomocy rzeczowej – osoby potrzebujące wsparcia w tym zakresie mogą zgłaszać się do specjalistów ds. wolontariatu pełniących dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-16:00 w DS. Bratniak, ul. Żołnierska 14b.
Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Pomocy, w ramach wsparcia zadania publicznego w wysokości 266 600 zł polegającego na udzieleniu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wskazanym w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Wartość dofinansowania: 266 600,00 zł.
Koordynator projektu: Natalia Preilowska, n.preilowska@federacjafosa.pl, 89 523 60 92

plakat_fundusz_celowy_420x297 (3)