Nowe Relacje

W LISTOPADZIE 2022 ROZPOCZĘLIŚMY REALIZACJE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU „NOWE RELACJE”

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest podniesienie poziomu integracji 14 osób uchodźczych z Ukrainy w wieku 50+ oraz 14 mieszkańców Olsztyna z różnych grup wiekowych, a także niwelowanie stereotypów dotyczących obu stron i budowanie relacji pomiędzy nimi przez prowadzenie działań opartych na współpracy. Celem jest też edukacja międzykulturowa mieszkańców Olsztyna i uchodźców. Projekt odpowiada również na potrzebę integracji, nawiązywania relacji i budowania sieci wsparcia.

Projekt wpisuje się wprost w dwa cele statutowe Federacji FOSa:
- rozwój pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – sama sytuacja uchodźctwa stanowi trudną sytuację życiową, integracja ze społecznością i
nawiązanie bliskich relacji z mieszkańcami Olsztyna wpłynie na poprawę tej sytuacji

- rozwój pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
w kraju i za granicą- projekt zakłada wsparcie osób uciekających przed zagrożeniami wynikającymi z działań zbrojnych

GRUPA DOCELOWA

Trzon uczestników projektu stanowić będzie 14 osób 50+, które opuściły Ukrainę po 24 lutego 2022 roku oraz 14 osób: starsze osoby lub inni mieszkańcy Olsztyna w różnym wieku, mogą to być też migrantki i migranci z Ukrainy osiedleni w Polsce
przed wybuchem wojny w 2022 roku, młodsze niż 50 lat osoby z Ukrainy z doświadczeniem uchodźczym oraz osoby z innych krajów mieszkające w Polsce.

PLANOWANE DZIAŁANIA

1) Cafe Ukraina – w ramach projektu kontynuowana będzie działalność miejsca spotkań osób z Ukrainy z mieszkańcami Olsztyna, w tym wspólne warsztaty (np. rękodzieła polskiego i ukraińskiego). Cafe Ukraina jest też miejscem, w którym osoby z Ukrainy mogą uzyskać niezbędne informacje, skorzystać z komputerów wyposażonych w klawiaturę z alfabetem ukraińskim, wypożyczyć ukraińskie książki i prasę (współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną).

2) Wspólne inicjatywy - powstanie grupa stałych uczestników wspólnie realizująca międzykulturowe inicjatywy (np. podcast, fanpage na Facebooku, profil na Instagramie, wystawa, koncert, happening itp.), która wcześniej przejdzie cykl przygotowujących do tego warsztatów.

3) Pod nazwą „Słowo do słowa i będzie rozmowa” prowadzony będzie klub konwersacji klub konwersacji, w którym pary polsko-ukraińskie prowadzą min. przez
godzinę w tygodniu konwersacje on-line lub osobiście (doskonalenie języka, niwelowanie psychologicznych barier posługiwania się nim, ale też sposób na nawiązanie relacji, co sprawia, że życie osób uchodźczych staje się lepsze:
zyskują wsparcie, kontakty i pomoc od rozmówców i ich znajomych).

4) Odbędzie się seminarium promujące działania projektu i podejmujące tematykę migracji i integracji.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

Listopad 2022 – Czerwiec 2023

FINANSOWANIE PROJEKTU

Realizatorem programu “Nowe Relacje” jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę". Program finansowany jest przez HelpAge International ze środków Fundacji Conrada N. Hiltona. Partnerem programu jest Polskie Forum Migracyjne.

Wysokość dofinansowania: 50 830,00 zł

OSOBA DO KONTAKTU

Imię i nazwisko osoby do kontaktu: Jolanta Sójka – koordynatorka projektu

E-mail: jolanta.ewa.sojka@gmail.com

Tel.: 503 466 700