Rozwój instytucjonalny think tanka Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

Projekt pt. „Rozwój instytucjonalny think tanka Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa” jest realizowany w okresie 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r. przez Federację FOSa.

Federacja FOSa prowadzi think tank pn. Instytut Studiów Społeczno-Edukacyjnych, którego misją jest współpraca społeczników z naukowcami i łączenia praktyki z teorią. Działania planowane w ramach realizacji projektu będą  wsparciem dla działań statutowych think tanku, rozwoju instytucjonalnego a także wsparcie rozwoju porozumień organizacji i reprezentacji środowisk organizacji pozarządowych.

Instytut charakteryzuje prakseologiczny wymiar – przekładanie wyników badań, w celu praktycznych zastosowań działań, żeby praktycy mogli z tego czerpać, wykorzystywać w codziennych działaniach. Zadaniem Instytutu jest prognozowanie trendów, wypracowywanie rekomendacji i wskazań – uniwersalnych, praktycznych i użytecznych działania. Nauka i wyniki do zastosowania w praktyce, w myśl zasady: teoria dla praktyki, praktyka dla teorii.

Dotąd nie korzystaliśmy ze wsparcia instytucjonalnego Instytutu. Nie jesteśmy jednostką naukową, stąd nie mamy stałego dostępu do grantów im przeznaczonych.

Aktualnie nie mamy możliwości sfinansowania działań prowadzonych do zaspokojenia wskazanych wyżej potrzeb (i rozwiązania problemów) z innych źródeł. Dotacja z PROO jest dla nas nadzieją na rozwój oraz umożliwi nam i naszym organizacjom członkowskim dostęp do wiedzy przekładalnej na działania praktyczne.

Efekty projekty:

  • 1 strategia wdrażania Instytutu
  • 1 strategia fundraisingowa Instytutu
  • co najmniej 10 partnerów Instytutu
  • co najmniej 5 deklaracji od darczyńcy biznesowego do stałego wspierania finansowego think tank
  • 1 badanie dot. Wykluczenia komunikacyjnego
  • 1 konferencja on-line upowszechniająca wyniki badania dot. Wykluczenia komunikacyjnego w woj. Warmińsko-mazurskim- konsekwencje społeczne.
  • zwiększenie rozpoznawalności think tank Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego FOSa
  • zwiększenie ilości usług i produktów oferowanych przez thik tank obywatelskiego
  • profesjonalizacja think tanka działającego przy jednej z największych organizacji pozarządowych w województwie

Projekt jest sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Wartość dofinansowania: 140 000,00 zł.

Koordynator projektu: Marta Liberadzka, m.liberadzka@federacjafosa.pl i Monika Stanka m.stanka@federacjafosa.pl : 89 523-60-92, 503 466 700