Rozwój usług społecznych w Gminie Dywity i Gietrzwałd

Celem projektu Federacji FOSa jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 170 osób – 100 kobiet oraz 70 mężczyzn z gmin Dywity i Gietrzwałd. Wsparcie w projekcie obejmie m.in. poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologa, pracę socjalną, warsztaty zdrowego żywienia, wizerunku, savoir vivre’u oraz animację. Jednym z założeń projektu jest poprawa funkcjonowania świetlic w Tuławkach i Sętalu w gminie Dywity oraz w Biesalu i Łęgutach w gminie Gietrzwałd. W świetlicach mają spotykać się nie tylko dzieci i młodzież, ale również całe rodziny. Świetlice będą otwarte dla lokalnej społeczności pięć dni w tygodniu przez cztery godziny. Aktywna działalność świetlic ma przynieść efekty nie tylko w postaci integracji rodzin, ale również wprowadzić zmiany w środowisku lokalnym, w tym zachęcić do zaangażowania się mieszkańców w życie swoich społeczności i podejmowania działań na jej rzecz. Ma również przez pięć dni w tygodniu prowadzić m.in. program rozwojowy i edukacyjny dla m.in. dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem.

Projekt ma charakter testowy, a wypracowane i przetestowane nowe standardy funkcjonowania świetlic, jak mają nadzieję autorzy projektu z Federacji FOSa, mogłyby zafunkcjonować w szerszej skali w nowym okresie programowania Funduszy Europejskich.

Projekt rozpoczął się 1.01.2020 i zakończy się w 2022 roku.

całkowita wartość projektu: 1.692.960 zł.

koordynator: Anna Książak-Gregorczyk - e-mail: a.ksiazak@fderacjafosa.pl

REGULAMIN REKRUTACJI

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy-1

Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika korzystanie z pomocy społecznej

Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika członek gospodarstwa domowego sprawującego opieka nad osobą z niepełnosprawnością

Załącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika bezdomność, wykluczenie z dostępu do mieszkań

Załącznik nr 5 - Oświadczenie uczestnika korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Załącznik nr 6 - Oświadczenie uczestnika inne

Załącznik nr 7 - Informacja o rezygnacji z uczestnictwa