Rozwój usług społecznych w gminie Jeziorany

„Rozwój usług społecznych w gminie Jeziorany”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 80 osób, w tym 48 kobiet i 32 mężczyzn zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub  wykluczeniem społecznym z wielu powodów z terenu gminy Jeziorany w terminie od 01.10.2020 do 31.10.2022 poprzez zwiększenie dostępu usług społecznych, w tym opiekuńczych, asystenckich, edukacyjnych i animacyjny.

Wsparcie uczestników oraz ich rodzin poprzedzi diagnoza oraz przygotowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Dostępne formy wsparcia: poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologa, pracę socjalną, wsparcie coacha rodziny, cykle edukacyjne – szkoła dla rodziców, wsparcie prawidłowego funkcjonowania rodziny, warsztaty dla rodzin z dziećmi, warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży, a także animacja i praca środowiskowa.

W efekcie projektu, co najmniej u 20 osób nastąpi wzrost umiejętności/kompetencji wychowawczych oraz co najmniej u 60 osób nastąpi wzrost aktywności społecznej.

Koordynator projektu: Natalia Preilowska

e-mail: n.preilowska@federacjafosa.pl

Partner: Fundacja dla Dzieci i Młodzieży Kółko Graniaste

Wartość całkowita projektu: 797 030,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 757 156,00 zł

Plakat RUS Jeziorany

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy-1

Załącznik nr 2 Oświadczenie_korzystanie z pomocy społecznej-1

Załącznik nr 3 Oświadczenie_przebywanie w pieczy zastępczej

Załącznik nr 4 Oświadczenie_członek gospodarstwa domowego opieka nad osobą z niepełnosprawnością

Załącznik nr 5 Oświadczenie_bezdomność, wykluczenie z dostępu do mieszkań

Załącznik nr 6 Oświadczenie_odbywanie kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego

Załącznik nr 7 Oświadczenie_korzystanie z POPŻ

Załącznik nr 8 Oświadczenie_inne